regulamin konkursu fotograficznego pt. krajobraz o wschodzie lub

Transkrypt

regulamin konkursu fotograficznego pt. krajobraz o wschodzie lub
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
PT. KRAJOBRAZ O WSCHODZIE LUB ZACHODZIE SŁOŃCA
I. Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem Konkursu jest Klub Centrum.
2. Konkurs jest przeznaczony dla żołnierzy i pracowników wojska CSWInż. i Chem.
3. Zdjęcia należy dostarczyć do dnia 05.09.2014 roku do p. Pauliny WOJCIECHOWSKIEJ,
opiekuna sekcji fotograficznej (Klub Centrum, budynek nr 1, pokój 313, tel. 657 139).
II. Uczestnicy
1. Każdy Uczestnik może oddać maksymalnie 2 prace (nagrodzona może zostać najwyżej
jedna praca danego Uczestnika).
2. Do udziału w Konkursie zostaną zakwalifikowane wyłącznie prace, które nie brały udziału
we wcześniejszym konkursie.
3. Zdjęcia należy dostarczyć w formie elektronicznej i wydrukowanej o formacie A4 na
połyskującym papierze fotograficznym wraz z tytułem zdjęcia oraz danymi autora.
III. Zasady Konkursu
1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie fotografii zainspirowanej pięknem natury
o wschodzie bądź zachodzie słońca.
IV. Jury
1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez sekcję fotograficzną Klubu Centrum.
2. W skład Jury wejdą:
- kpt. Damian PIÓRKO,
- plut. Roman SOLARZ,
- p. Paulina WOJCIECHOWSKA.
3. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć nierealizujących tematu Konkursu lub
niespełniających innych zasad Konkursu. Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone
prace zdradzające wady formalne (słaba jakość zdjęć, zbyt mała rozdzielczość itp.).
Odrzuceniu podlegają zdjęcia, na których znajdują się znaki, cyfry (daty, znaki wodne,
podpisy, ramki).
4. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.
V. Nagrody
1.Organizatorzy uhonorują zwycięzców atrakcyjnymi nagrodami w postaci gadżetów
komputerowych i książek o tematyce fotograficznej.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania wyróżnień.
3. Prace laureatów zostaną opublikowane na stronie Centrum.
4. W przypadku zgłoszenia dużej ilości prac, najlepsze z nich zostaną zaprezentowane na
wystawie na terenie Centrum.
5. Wręczenie nagród odbędzie się na rozprowadzeniu Centrum w dniu 15.09.2014 roku.
VI. Postanowienia końcowe
1. Uczestnik Konkursu z chwilą dostarczenia prac na Konkurs oświadcza, że:

akceptuje niniejszy Regulamin;

jest autorem zdjęć oraz wyraża zgodę na ich publikacje wraz z podaniem swoich
danych (stopnia, imienia i nazwiska). Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób
trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów Konkursu, przyjmuje na
siebie Uczestnik Konkursu;

udziela Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej zgody do:
- utrwalania;
- publikacji.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
OPRACOWAŁ
Starszy instruktor
Paulina WOJCIECHOWSKA

Podobne dokumenty