Regulamin konkursu na kostium

Transkrypt

Regulamin konkursu na kostium
Regulamin konkursu na najlepszy strój
1. Konkurs polega na przebraniu się w jedną z postaci z „Wesela” Stanisława
Wyspiańskiego. Dramat ten daje nam możliwość wyboru między strojem ludowym,
strojem „pańskim” lub też umownym , np. przedstawiającym postać Chochoła.
2. Uczestnik konkursu zgłaszając się do niego, musi podać nazwę postaci, w którą się wcielił.
3. W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy innych konkursów, pod warunkiem, że
regulamin tych konkursów nie zawiera wymogu lub promowania przebrania się.
4. Każdemu zgłaszającemu się uczestnikowi nadany zostanie numer i zrobione będzie
zdjęcie.
5. Jury dokona wyboru kierując się następującymi kryteriami:
- prawidłowe podanie nazwy postaci wybranej przez uczestnika
- stopień pomysłowości przy wykreowaniu wybranej postaci
- stopień rozpoznawalności postaci
- ogólny wygląd i wrażenie artystyczne
6. Zgodność z prawdą historyczną będzie mile widziana i podniesie ocenę, ale nie jest
warunkiem niezbędnym.
7. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.
8. Przystępując do konkursu uczestnik zgadza się na wykorzystanie swojego
wizerunku/wypowiedzi, który może zostać użyty w powstałych zgodnie z programem
projektu "Godka Krakowska" utworach ( filmie, reportażu, nagraniu, artykule prasowym
lub promocyjnym), na potrzeby wolnej/otwartej licencji Creative Commons oraz wyraża
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu
zgłoszeniowym w celu związanych z przeprowadzeniem konkursu w zakresie
przewidzianym w regulaminie konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997).

Podobne dokumenty