Lietuvos totoriai trečią kartą atšventė jau tradiciniu tapusį

Transkrypt

Lietuvos totoriai trečią kartą atšventė jau tradiciniu tapusį
L i e t u v o s t o t o r i ų l a i k r a š t is ♦ L e i d ž i a m a s n u o 1 9 9 5 m .
„Litva tatarlary“
Nr. 1-3 (145–147)
2013 m. sausis–rugpjūtis ISSN 1822–2072
Lietuvos totoriai trečią kartą atšventė jau tradiciniu tapusį Sabantujų
2013 m. birželio 22 d. Trakų pusiasalio pilies teritorijoje vyko
kasmetinė totorių šventė Sabantujus. Jau trečius metus iš eilės
Sabantujus vyksta Trakuose, todėl galime laikyti šį miestą tradicine Lietuvos totorių susibūrimo vieta.
Atidarydamas šventę Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas doc.dr.Adas Jakubauskas padėkojo renginio
rėmėjams ir įteikė jiems tradicinį „Šimtalapį“.
Šventėje dalyvavo Turkijos ambasadorius Lietuvoje Akin Algan, gausus Lietuvos totorių bendruomenės narių būrys, įvairių
šalies tautinių bendrijų atstovai. Šventėje koncertavo merginų trio
„Bulgar kyzlary“ (Kazanė, Rusija), dainininkė Lilija Gubaidulina, vaikų totorių ansamblis „Ilsu“ (vadovė Almira Trakšelienė),
lenkų folkloro ansamblis „Gžegožanie“ (vadovas Alik Melech),
Kauno totorių bendruomenės solistė Rima Kazėnienė ir kiti.
Sabantujuje savo gaminius pristatė amatininkai iš Širvintų
bei Subartonių, buvo galima paskanauti totorių šeimininkių
keptų nepakartojamo skonio senos receptūros Šimtalapių ir tradicinio patiekalo – plovo. Šventės dalyviai, norintys išbandyti
savo jėgas, dalyvavo totorių imtynėse „Kureš“. Taip pat buvo
galima išbandyti savo taiklumą šaudant iš senovinio arbaleto ar
lanko, pajodinėti arkliais. „Kureš“ imtynių nugalėtoju nurun-
gęs kitus imtyininkus tapo Eldaras Krinickis iš Gardino totorių
bendruomenės. Sabantujui pasibaigus Lietuvos totorių jaunimas
susirinko Pramogų centre, kur pratęsė bendravimą.
Šventės organizatoriai: Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga ir Totorių jaunimo bendrija „Duslyk“.
TBN informacija
Jono Paršeliūno nuotraukose Sabantujaus akimirkos
Nr. 1–3 (145–147)
2013 m. sausis–rugpjūtis
Lietuvos totoriai - lojalūs Lietuvos valstybės piliečiai
AUŠRA VIKVIČIENĖ, Vilnius
Istorinėje Lietuvos Didžiosios Kuni­gaikštystės terito­
rijoje jau daugiau nei 600 metų gyvena iš Rytų kilusi
etninė grupė, tradiciškai vadinama totoriais. Tikslios šį
musulmonų tikėjimą išpa­žįstančios grupės apsigyvenimo
laiką LDK nustatyti yra neįmanoma, ta­čiau apytiksliai
pirmasis totorių įsi­kūrimas šioje teritorijoje siejamas su
LDK ir Aukso Ordos susidūrimu XIII a. pradžioje.
Ado Jakubausko, Galimo Sitdykovo ir Stanislovo Dumino
knyga apie protėvių žygdarbius yra solidus, biografinis, en­
ciklopedinis žinynas, atskleidžiantis Lie­tuvos totorius ne tik kaip
narsius karius, bet ir architektus, muzikus, rašytojus, gydytojus,
inžinierius, mokslininkus, ir kitų profesijų atstovus. Nobelio
pre­mijos laureatas, rašytojas Henrikas Sien­kievičius, Holivudo
žvaigždė Čarlzas Bronsonas, šviesaus atminimo LR Seimo
narys Vladas Žalnierauskas, Lietuvių išeivijos visuomeninis
ir politinis veikė­jas Juozas Vilčinskas, profesorius, mok­slų
daktaras, muftijus, orientalistas Jo­kūbas Šinkevičius, Kauno
valstybinio teatro balerina Olga Malejinaitė, šach­matininkas,
technikos mokslų daktaras, laikraščio „Lietuvos totoriai“
steigėjas Romualdas Makaveckas, tragiškų 1991 m. Sausio 13ąją už Lietuvą žuvusi Lo­reta Asanavičiūtė ir kitos Lietuvoje
bei pasaulyje žinomos asmenybės buvo ir yra totoriai.
Idėją parašyti knygą apie žymius Lie­tuvos totorius Adui
Jakubauskui ir Ga­limui Sitdykovui kilo 2009 m., kai buvo
išleista perpus plonesnė knyga su 96 iškilių Lietuvos totorių
biografijomis. Tuo tarpu naujasis leidinys yra pratur­tėjęs net
116 iškilių tautiečių biografijų. Todėl knygos „Lietuvos totoriai
istori­joje ir kultūroje“ antrojo pataisyto ir papildyto leidimo
sutiktuvės, vykusios 2013 m. vasario 20 d., Lietuvos mokslų
akademijoje, Lietuvoje yra didelė šventė. „Labai dėkingi esame
knygos bendraautoriui maskviečiui Stanislavui Duminui, kuris
40 metų dirba archyvuose ir savo kartotekoje turi apie 10 000
išrašų iš archyvų“, – sakė Dr. A. Jakubauskas. Patys autoriai
nesitikėjo, kad tiek daug iškilių totorių tautos atstovų įsitvirtino
LDK istorijoje. Ir tai ne tik 25 generolai (visuomenėje susidaręs
gajus stereotipas, jog totoriai buvo vien kariai), bet ir teisininkai,
laisvųjų specialybių atstovai. Prasidėjus tyrimams paaiškėjo,
kad vien generolų, kilusių iš LDK žemių ir tarnavusių įvairiose
kariuomenėse yra apie 50, o atsiranda žinių ir apie prieškario ir
pokario žymius Lietuvos totorius.
Biografistika – žvilgsnis į praeitį per žmonių
gyvenimus
Pasak šios knygos recenzento, humani­tarinių mokslų
daktaro Rimanto Miknio, tai neįprasta, bet labai vertinga
knyga. Ji turėtų padėti ir tai pagrindinei mūsų Lietuvos
etninei grupei – lietuviams su­vokti, kokia iš tiesų Lietuva yra
turtinga. Suvokti, kad šalia gyvenančios tautinės mažumos,
šiuo atveju – totoriai, tai nėra vien tik vardas, tai nėra vien
tik kažkokios abstrakcijos, o yra konkretūs dalykai. Ši knyga
tai ne enciklopedija, tai ne Lietuvos istorijos sintezė, nei
monografija. Tai yra biografijos. Toks variantas, R. Miknio
nuomone, geriau­siai ir išpildo to vadinamos Lietuvos totorių
bendruomenės telkimo ir Lie­tuvos visuomenės pažinimo
įrankio variantą. „Biografistika apskritai yra žanras, kuris
Nr. 1–3 (145–147)
2013 m. sausis–rugpjūtis
ypač – kulinarinio. Šitos knygos sudarytojai, pasak dr. A. Tylos,
suregistravo žymes­nius totorius, pasižymėjusius karinėje,
diplomatinėje, intelektualinėje, inžineri­nėje ir kitose srityse.
„Norėtųsi padėkoti autoriams, kad jie taip organizuotai ir
kompetentingai parengė šitą geografinį žodyną. Tai yra nuostabi
Lietuvos ben­druomenė, kuri yra lojali Lietuvos val­stybei, mes
negirdime jokio triukšmo, ji viską kuria ramiai, įsiliejusi į
mūsų valstybės gyvenimą, kartu neša ir sun­kumų naštą, kartu
džiaugiasi ten, kur galima džiaugtis“ – sakė prof. A. Tyla.
Totorių bendruomenės bičiulis L. Klimka: totorių
kultūrinis po­tencialas yra didžiulis
Renginyje dainavo Lilija Gubaidulina, jai akomponavo
koncertmeistrė Žaneta Noreikienė
leidžia pasižiūrėti į praei­tį per atskirų žmonių gyvenimą, ir
žinant tuos pagrindinius procesus, šiuo atveju tai yra politinė
Lietuvos istorija, valstybingumo istorija, – sakė R. Miknys.
– Toks biografijų variantas mums leidžia pažinti tai, kad
jeigu žmogus susijęs su karo aplinka, mes galime pažvelgti į
politinius įvykius, kai žmogaus gy­venime vyksta mokymosi
procesas, mes žvelgiame į švietimo procesus. Ši knyga
įpareigoja pradėti ruošti ir Lietuvos totorių enciklopediją“.
Lietuvos totoriai – lojali ir ištikima bendruomenė
Lietuvos valstybei
Habilituotas mokslų daktaras, istori­kas, profesorius Antanas
Tyla pabrėžė, kad Lietuvos totoriai yra neatsiejama mūsų
istorijos dalis. Nuo to laiko, kai Vytautas 1397 m. po žygio į
Uždonę atsivežė į Lietuvą totorius, juos apgy­vendino prie
Vokės, Lukiškėse, Vilniuje, Nemėžyje, Raižiuose, Vaišniūnuose
ir kitose vietose, jų gyvenimas buvo betarpiškai susietas su
Lietuvos ekono­miniu ir politiniu gyvenimu. Buvo dvi totorių
grupės: tai kariškiai ir verslininkai – odminiai, daržininkai,
vežėjai. Šios dvi grupės gyveno skir­tingą gyvenimą. Skirtingas
turėjo ir tei­ses. 1619 m. Lietuvos Konstitucijoje dėl antrosios
grupės totorių, ne kariškių, rašoma, kad visi LDK totoriai, kurie
neina į karo tarnybą, renka mokesčius, privalo sumokėti vieną
pagalvę – nuo kiekvienos galvos po vieną auksiną. Nuo jo
neturi būti niekas atleistas. O maršalkos ir vėliavininkai totoriai
turi prisiekti rinkikui ir pateikti sąrašą tų, kurie atlieka karo
tarnybą ir kitą sąrašą tų, kurie verčiasi vežikavimu ir amatais.
Ir kad tokiu būdu jokių apgavysčių nebūtų. Šita konstitucija
geriausiai charakterizuoja tų dviejų Lietuvos totorių grupių
socialinę padėtį ir prievoles. Tie, kurie atlikdavo karinę tarnybą,
jokių mokesčių nemokėjo. Kada pažiūri į XVI – XVII a.
Lietuvos kariuomenės struktūrą, visur matosi totorių kariniai
daliniai. Totorių veikos pėdsakų matome ne tik karinėje, bet
ir intelektualinėje, diplomatinėje veikloje. Totoriais pasitikėjo
Lietuvos valdovai, didieji kunigaikščiai ir patikėdavo jiems
labai svarbias tarptautines misijas. Ryškiausias totorių indėlis
yra Vilniaus išvadavimo nuo caro kariuomenės mū­šyje 1661 m.
Jeigu kalbėti apie visą laikotarpį, nuo 1397 m. iki šių dienų,
mes matome, kad totorių bendruomenė Lietuvoje buvo labai
organizuota, ger­bianti savo tradicijas, savo papročius ir kartu
tolerantiška tai valstybei, kurioje jie atsidūrė. Tai matyti ir iš
to, kad jie prisitaikė prie čia buvusios šeimyninės tvarkos,
atsisakė daugpatystės, paliko mums daug kultūrinio paveldo, o
Libertas Klimka susirinkusiems sakė mieliau save vadinantis
totorių bendruomenės bičiuliu. Pasak garsaus etnologo,
jam „svarbu, kaip mūsų valstybė parodo dėmesį tautinėms
ma­žumoms. Be to, šios palyginti nedidelės etninės grupės
kultūrinis potencialas yra neišpasakytai didelis, įvairiais
būdais pasireiškęs mūsų valstybės gyvenime. Tarpukario
totorių kultūrinės veiklos ir gyvenimo centru tapo Vilniaus
miestas. Čia į visuomeninį darbą, be brolių Leono ir Olgirdo
Kričinskių, aktyviai įsijungė įžymūs totorių inteligentai –
teisininkas Aleksandras Achmatovičius, profesorius Stefanas
Bazarevskis ir kiti.
1925 m. Vilniuje įkurta Lenkijos Respublikos totorių
kultūros ir švietimo sąjunga. Totoriai pradėjo savo knygų,
kalendorių leidybą. 1938 m. jaunas istorikas Stanislovas
Kričinskis parašė ir išleido knygą „Lietuvos totoriai“, kurioje
išsamiai aprašyta totorių kilmė, gyvenimo būdas, tikėjimas,
tradicijos ir papročiai. Dabar knyga išversta ir į lietuvių
kalbą“, – sakė L.Klimka.
Totorių Kultūros ir švietimo sąjunga leido laikraščius
„Rocznik Tatarski“, „Žycie Tatarskie“, „Przęgląd Islamski“.
1929 m. Vilniuje buvo įkurtas Totorių muziejus. Religiniam
gyvenimui vado­vavo vienas žymiausių šventikų – muf­tis J.
Šinkevičius, labai išsilavinęs, pla­taus kultūrinio akiračio,
turėjęs didelės įtakos tiek religiniam, tiek ir kultūriniam
totorių bendruomenių gyvenimui žmo­gus.
Sovietmečiu totorių dvasinė kultūra ir religija stipriai apnyko.
Tik Lietuvos tautinis atgimimas ir nepriklausomybės atgavimas
sudarė sąlygas totorių bend­ruomenėms atsigręžti į savo tautos
etni­nę kultūrą į savo ištakas, tautos gyvybės šaltinius. Šiuo
metu Lietuvoje gyvena daugiau kaip 3000 totorių.
1988 metais buvo įkurta Lietuvos totorių kultūros draugija,
ėmė busti ir kaimo bendruomenių visuomeninė veikla.
1997 metais buvo iškilmingai pažymėtas totorių ir karaimų
įsikūrimo Lietuvoje 600 metų jubiliejus. Sekan­čiais metais
buvo atkurtas Lietuvos musulmonų – sunitų dvasinis centras
muftijatas. Pagal visus paminklosaugos reikalavimus
atnaujintos mečetės Rai­žiuose, Keturiasdešimties totorių
kaime, Nemėžyje ir Kaune.
Neseniai Subartonių kaime Liusios ir Vlado Gaidukevičių
namuose įkurtas privatus Totorių kultūros ir istorijos
muziejus.
Dviem kalbomis – lietuvių ir rusų išleista knyga „Lietuvos
totoriai istori­joje ir kultūroje“. Tai biografinis žinynas,
pirmas toks mūsų totorių istorijoje. 600 metų totorių
gyvenimo Lietuvoje istorija – gražaus sugyvenimo tarp
skirtingų papročių ir religijų pavyzdys visai Europai. Totorių
bendruomenių veikla – tai dar vienas žiedas į bendrą Lietuvos
kultūros puokštę“, – susirinkusiesiems pasakojo L. Klimka.
Jono Paršeliūno nuotraukos
Nr. 1–3 (145–147)
2013 m. sausis–rugpjūtis
„Lietuvos totoriai Lietuvoje ir Merkinėje”
ALGIMANTAS ČERNIAUSKAS
Sausio pradžioje Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio
gamtinio rezervato Merkinės lankytojų
centre įvyko renginys „Lietuvos totoriai
Lietuvoje ir Merkinėje“. Varėnos rajono totorių draugijos pirmininkė Liusia
Gaidukevičienė pasidžiaugė, kad susirinkę į mažą jaukią Merkinės lankytojų
centro salę visi jaučiasi gerai ir šį jaukumą skleidžia ne tik atnaujinta salė, bet ir
čia eksponuojama Parko darbuotojų fotografijos darbų paroda „Gamta kultūros
lopšys”. Parodos nuotraukos byloja apie
šį gražų kraštą ir čia gyvenančius nuoširdžius žmones. L. Gaidukevičienė padeklamavo savo kūrybos eiles apie laimės
paukštės gaudymą, apie tolimą, tik
svajonėse pasiekiamą Tėvynę kalnuose
ir ją išauginusią brangią žemę – Tėvynę
Lietuvoje. Mes čia gyvenam oriai, – liudijo Liusia Gaidukevičienė.
Centro vedėjas Algimantas Černiauskas pasidžiaugė gražiu sambūriu „Šalcinio svetainėje” ir priminė 2012 metų
lankytojų centro pagrindinius darbus:
per metus nuo rekonstrukcijos pabaigos
centre buvo suorganizuota 10 parodų.
Lankydami parodas, įvairius renginius,
ieškodami turistams reikalingos informacijos, pažiūrėti čia sukauptoje videotekoje gamtosauginių filmų per metus
atėjo 6428 interesantai. Kalbėdamas
apie kuriamą Merkinei nusipelniusių
žmonių enciklopediją, Centro vedėjas
sakė, kad joje labai ryškiomis raidėmis
bus įrašytas ir Vytauto laikus siekiančios
vienos totorių giminės atstovas – Napoleonas Orda. Jis Merkinėje pabuvojo
gal tik vieną dieną, bet dėka jo preciziško piešinio mes matome, kaip atrodė
Merkinės rotušė, miesto centras XIX a.
antroje pusėje.
Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas dr. Adas Jakubauskas,
laikydamas rankose gausiai įliustruotą
enciklopedinio pobūdžio knygą „Lietuvos totoriai istorijoje ir kultūroje“
pristatė dar vieną šventėje dalyvaujantį
jos autorių – Galimą Sitdykovą. Dr.
Adas Jakaubauskas sakė, kad idėja parašyti knygą apie žymius totorius Lietuvoje kilo 2009 m. ir jie tais metais su
G. Sitdykovu išleido per pus plonesnę
knygą su 96 totorių biografijomis, o šis,
naujas leidinys papildytas dar 116 iškilių
mūsų tautiečių biografijomis. Labai
dėkingi esame knygos bendraautoriui
maskviečiui Stanislavui Duminui, kuris
40 metų dirba archyvuose ir savo kartotekoje turi apie 10 000 išrašų iš archyvų.
Dr. Adas Jakubauskas sakė, jog autoriai
nesitikėjo, kad tiek daug iškilių mūsų
tautos atstovų įsitvirtino LDK istorijoje.
Ir tai ne tik 25 generolai (visuomenėje
susidaręs gajus stereotipas, jog totoriai buvo vien kariai), bet ir teisininkai,
laisvųjų specialybių atstovai. Prasidėjus
tyrimams paaiškėjo, kad vien generolų,
kilusių iš LDK žemių ir tarnavusių
įvairiose kariuomenėse yra apie 50, o
atsiranda žinių ir apie prieškario ir pokario žymius Lietuvos totorius. Išsakęs
viltį, kad jei pavyks tęsti darbus, tai po
10 metų gims Lietuvos totorių enciklopedija, dr. Adas Jakubauskas naująją
knygą su autorių autografais padovanojo
Merkinės lankytojų centrui.
Gražius sveikinimus Liusiai Gaidukevičienei, kartu su vyru Vladu Subartonyse įkūrusiai privatų Lietuvos Totorių buities muziejų, išsakė Kauno savivaldybės
švietimo kultūros ir turizmo plėtros
skyriaus vyresnioji specialistė Jurga
Zinkevičienė, o Kauno įvairių tautų
kultūros centro direktorius Dainius Babilas liudijo, kad kauniečiai iš Subartonių
muziejaus veiklos mokosi būti tolerantiškais, nebūti abejingais totorių kultūrai,
priimti ją kaip savo, o tai nėra lengva,
bet „mes Jūsų patirtį imame ir vežame
į Kauną“. Šventėje dalyvavusi Medardo
Čoboto trečiojo amžiaus universiteto Turizmo fakulteto dekanė Teodora Dilkienė
sakė, kad iš totorių, 600 metų gyvenančių
Lietuvoje, reikia mokytis, kaip mažai
tautai išsaugoti savo tradicijas ir kultūrą
didelės tautos apsuptyje. Reikia mokytis,
kad ir mes galėtume savo kultūrą išlaikyti šiame didžiuliame pasaulyje…
Nuoširdžius sveikinimo žodžius tarė
Alytaus apskrities totorių bendruomenės
pirmininko pavaduotojas Jokūbas Aleksandravičius, o Birštono meno mokyklos direktorė Laimutė Raugevičienė,
priminusi Mahiro Gamzajevo išsakytą
mintį, kad Krėvė rašytoju tapo gyvendamas Baku, džiaugėsi, kad tokiame
mažame kaimelyje – Subartonyse – yra
du muziejai – V. Krėvės Mickevičiaus
ir totorių. Ačiū, kad esate, – sakė V.
Krėvės Mickevičiaus giminaitė Laimutė
Raugevičienė.
Tarptautinio kultūros EKO aljanso
vadovė Ramūnė Barma (Barauskienė)
akcentavo, kad Lietuvoje turime didžiulį
taikos ir sutarimo pavyzdį, kuris per ilgus šimtmečius eina iš totorių gyvenimo
Lietuvoje. Drauge su Taikos vėliavos
komitetu praėjusiais metais nominuoti
keturi taikos miestai Lietuvoje. Tai Dubingiai, Rietavas, Ylakiai ir Neringa.
Linkėjo, kad Taikos bendruomene taptų
totorių bendruomenė, kad kiekvienas
Lietuvos miestelis, kaip Merkinė, taptų
taikos skleidėja, taikos miestu... Tą liudija ir lankytojų centro ekspozicija bei
nuskambėję pasakojimai…Taika per
kultūrą, savų šaknų pažinimas lai veda
mus širdies keliu, – sakė Ramunė Barma
(Barauskienė).
Renginyje buvo pristatyta ir Liusės
Gaidukevičienės knyga „Kulinarinis
totorių paveldas”. Fotomenininkas Julius Vaicekauskas, atvykęs iš Perlojos ir
gavęs iš autorės dovanų knygą, palinkėjo
autorei, kad knyga išaugtų iki tūkstančio
puslapių. Žinoma, vyko ir totoriškų
patiekalų degustacija. Šventėje dainavo
Vilkiautinio moterų etnografinis ansamblis, vadovaujamas Aldonos Zubrienės,
buvo rodomas Ernesto Gaidukevičiaus
videorepartažas apie Lietuvos karių,
sugrįžusių iš misijos Afganistane, sutikimą Alytuje. Liusė Gaidukevičienė sakė,
kad jos sūnus dalyvavo jau keturiose
tarptautinėse misijose.
Lietuvos Respublikos Minist­
ro Pirmininko Algirdo Butkevi­
čiaus potvarkiu, Lietuvos totorių
bendruomenių sąjungos pirmininkas, Mykolo Romerio universiteto docentas dr. Adas Jakubauskas
paskirtas Ministro pirmininko visuomeniniu konsultantu tautinių
mažumų klausimais. Šias pareigas Adas Jakubauskas pradėjo eiti
rugpjūčio mėn.
„LT“ informacija
Balandžio 3 d. Tautinių bendrijų
tarybos pirmininke išrinkta Vilniaus universiteto docentė, huma­
nitarinių mokslų daktarė, Vilniaus
apskrities totorių bendruomenės
pirmininkė Galina Miškinienė.
Šiose pareigose ji pakeitė Lietuvos
rumunų bendrijos „Dačia“ pirmininkę Lučiją Bartkienę.
„LT“ informacija
Nr. 1–3 (145–147)
2013 m. sausis–rugpjūtis
Kartu – šešis šimtus metų
LAIMA DUOBLIENĖ
Š. m. kovo 16 d. Prienų krašto muziejuje buvo atidaryta Jono
Paršeliūno fotografijų paroda „Totoriai: 600 metų istorija ir šiandiena“. Parodos atidaryme dalyvavo Lietuvos tautinių mažumų
folkloro ir etnografijos centro totorių folkloro ansamblis „Ilsu“
su vadove Almira Trakšeliene, Lietuvos totorių bendruomenių
sąjungos pirmininkas dr. Adas Jakubauskas, Nemėžio totorių
bendruomenės pirmininkas Tairas Kuznecovas, Varėnos totorių
bendruomenės pirmininkė, Lietuvos totorių muziejaus Subartonyse įkūrėja Liusė Gaidukevičienė.
Renginį pradėjusi Prienų krašto muziejaus direktorė Lolita Batutienė priminė, kad Prienus ir totorių tautą sieja glaudūs
ryšiai – Prienų vardas pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose buvo
paminėtas 1502 m., kai LDK Aleksandras Prienų dvarą ir aplink
esančias žemes padovanojo didikui Mykolui Glinskiui, kuris buvo totorių kilmės.
Parodos autorius Jonas Paršeliūnas yra fizinių mokslų daktaras,
ilgametis Puslaidininkių fizikos instituto darbuotojas, fotografuoti mėgęs nuo vaikystės, o prie savo pomėgio vėl grįžo pastaraisiais metais, išėjęs į pensiją. Jį labiausiai domina senoji Lietuvos
architektūra, Lietuvos totorių bendruomenės paveldas ir laisvės
kovų atminimo paminklai. J.Paršeliūnas pasakojo, kad Lietuvos
totorių gyvenimą jis pradėjo fiksuoti 2008 metais. Per šį laiką
pažino šią įdomią ir paslaptingą tautą, atvirus ir nuoširdžius žmones, tikrus Lietuvos patriotus.
- Lietuvoje gyvenančios tautos sudaro gražią puokštę, o šioje puokštėje, mano manymu, pati gražiausia gėlė – totorių tauta,
– sakė J.Paršeliūnas.
Paroda „Totoriai: 600 metų istorija ir šiandiena“ jau buvo eksponuota LR Seime, Kauno įvairių tautų kultūros centre ir kitur.
Prienuose ji buvo eksponuojama iki kovo 30 d.
Parodą, pasak jos autoriaus, sudaro keturios dalys: sakralinis paveldas (užfiksuotos visos keturios Lietuvoje veikiančios mečetės
ir veikiančios kapinės), iškilūs totorių tautos žmonės, sabantujai,
renginys, skirtas Vytauto Didžiojo paminklo atidengimui Raižiuose 2010 m. ir Gaidukevičių šeimos įkurtas bei išlaikomas Lietuvos totorių muziejus Subartonyse.
Apie totorių istoriją, jų gyvenimą Lietuvoje pasakojo dr. Adas
Jakubauskas. Jis pasidžiaugė, kad ir Prienuose gyvena totoriai
– tai graži Alekso Rajecko šeima.
Pirmosios žinios apie totorius Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštys­
tėje (LDK) siekia 1319– 1320 metus, tai buvo totorių sąjunga su
LDK Gediminu. Ši pirmoji totorių banga, kuri atvyko pagelbėti kunigaikščiui kovoti prieš kryžiuočius, asimiliavosi ir tolesnių žinių
apie juos nėra. Dabar Lietuvoje gyvenantys totoriai yra palikuonys
tų, kuriuos 1397 m. pasikvietė LDK Vytautas. Vienas svarbiausių
įvykių – Žalgirio mūšis, kurį pradėjo totorių kavalerija. Vėlesniais
laikais totoriams tapo svarbi Vokės upė, kurios šalia esančiose
gyvenvietėse buvo įsikūrę totoriai. Iki mūsų dienų išliko Keturiasdešimties totorių kaimas ir Nemėžis, kur stovėjo LDK Vytauto vasaros rezidencija. Totoriai saugojo ne tik šią, bet ir Trakų pilį.
Paskutinio gyventojų surašymo duomenimis šiuo metu Lietuvoje gyvena 3225 totoriai.
- Nors prieš 400 metų praradome savo gimtąją kalbą, bet savo
būtimi paneigėme visus dėsnius, sakančius, kad tauta, praradusi gimtąją kalbą, išnyksta. Mes sukūrėme unikalią totorių raštiją
senąja baltarusių ir lenkų kalba arabiškais rašmenimis. Iki šiol
yra išlikusios šia kalba parašytos knygos. Kitabais vadinamuose
leidiniuose yra pateikta daug žinių, liudijančių apie moralės bei
religinius nurodymus, orų stebėjimų duomenis. Leidimuose – ir
Parodos nuotraukų autorius Jonas Paršeliūnas ir Prienų
muziejaus direktorė L. Batutienė. E. Juodsnukytės nuotr.
rytietiški bei biblijiniai padavimai, legendos, gyvenimiški patarimai, – pasakojo A.Jakubauskas.
Jis pateikė daug įdomių duomenų apie iškilius totorių tautos
žmones, jų nuopelnus Lietuvai, kovą už savo papročių, religijos ir
gyvenimo būdo išsaugojimą.
A.Jakubauskas dėkojo J.Paršeliūnui, kuris prieš keletą metų
tapo geru jų tautos žmonių draugu ir laisvanoriu foto metraštininku, Prienų krašto muziejaus direktorei L.Batutienei ir muziejininkei Anelei Razmislavičienei už galimybę prieniškiams pristatyti
totorių tautos kultūrą ir gyvenimą, už pažintį su „Duonos keliu“.
Lietuvos totorių muziejaus Subartonyse įkūrėja Liusė Gaidukevi­
čienė papasakojo apie muziejų, pakvietė užsukti ir ne tik susipažinti,
kaip kadaise tolimos tautos žmonės atvykę į Lietuvą čia mokėsi prisitaikyti, kokius įrankius naudojo, kokias savo tradicijas puoselėjo, ką
gražaus mokėjo nudirbti bei kuo buvo laimingi, – bet ir pasivažinėti
po apylinkes vežimaičiu, paragauti tradicinių totoriškų patiekalų ir
išgerti arbatos iš senovinio anglimis kūrenamo samovaro.
Prieniečius, susirinkusius į parodos atidarymą, sveikino ir
Nemėžio totorių bendruomenės pirmininkas Tairas Kuznecovas.
Jis trumpai papasakojo apie savo tautos protėvius, gyvenusius
Nemėžyje, ir dabartinius savo bendruomenės siekius, pakvietė
užsukti pas juos, aplankyti jų mečetę.
Kad totorių tauta dar ilgai išsaugos savo papročius, religiją ir
tradicijas įrodė jaunieji ansamblio „Ilsu“ dainininkai, skambiais
balsais atlikę linksmas dainas Krymo bei Pavolgio totorių kalbomis ir sužavėję visus susirinkusiuosius.
Totorių folkloro ansamblis “Ilsu” su vadove Almira
Trakšeliene. R. Sinkevičiūtės nuotr.
Nr. 1–3 (145–147)
2013 m. sausis–rugpjūtis
KOLEGIŠKAS SVEIKINIMAS ŽURNALISTUI GALIMUI SITDYKOVUI
PERPETUA DUMŠIENĖ,
LŽS ir NŽKA narė
Neseniai mūsų svetainėje www.
kaunozurnalistai.lt teko perskaityti žinutę, kad į Lietuvos žurnalistų
sąjungą priimtas kolega žurnalistas
Galimas Sitdykovas. Kadangi tradicinio Spaudos baliaus metu sėdėjome
prie vieno staliuko, tai vis teko kokiai
susidomėjusiai damai atsakyti, -- o
kas gi šis vyriškis. Galvoju, kad būtų
visai gražu naujus mūsų organizacijos narius bendruomenei pristatyti
truputį plačiau.
Naujasis Žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus narys Galimas
Sitdykovas yra laikraščio „Lietuvos
totoriai” vienas iš steigėjų ir vyriausiasis redaktorius, Deržavino rusų
literatūros klubo Lietuvoje pirmininkas, tarptautinės rašytojų ir publicistų
asociacijos narys. Daugelio mokslinių
ir publicistinių straipsnių, apybraižų,
interviu, reportažų, publikuotų Lietuvoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Lenkijoje ir
kitose šalyse, autorius.
Kolega Galimas yra ir ne vienos
knygos kūrybinio kolektyvo narys
– autorius, sudarytojas, bendraautoris,
projekto vadovas ar koordinatorius.
2012 metais buvo išleista ir pristatyta
Kaune, o 2013 metais ir Vilniuje labai
reikšminga knyga “LIETUVOS TOTORIAI ISTORIJOJE IR KULTŪROJE”,
kurią rengiant ir leidžiant mūsų kolegai teko nemažai pasidarbuoti. Knygos
autorių kolektyvas: Adas Jakubauskas
(Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas), Galim Sitdykov,
Stanislav Dumin ( Maskvos Istorijos
muziejaus vyriausiasis mokslinis bendradarbis, tyrinėja Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės istoriją).
Knyga išleista kaip dviejų dalių veikalas. Viena dalis lietuvių kalba, kita
– rusų. “Lietuvos totoriai istorijoje ir
kultūroje” leidėjas yra Lietuvos totorių
bendruomenių sąjunga. Pagal žanrą knygą galima būtų apibūdinti kaip biografinį
leidinį, nes joje pateikiami trumpi žymių
Lietuvos totorių atstovų gyvenimo ap­
rašymai. Minimi žymūs žmonės gyveno skirtingais istoriniais laikotarpiais.
Čia rasime karininkų, religijos veikėjų,
mokslo, kultūros ir meno atstovų, ūkio
darbuotojų, visuomenės bei valstybės
veikėjų biografijas, kurios buvo kruopščiai surinktos iš įvairių šaltinių.
Leidinio pratarmėje Galimas Sitdykovas taip apibūdina šio veikalo reikšmę:
Ši knyga turėtų tapti pagrindu rengiant
didelį informacinį enciklopedinį leidinį,
kurio pavadinimas būtų „Lietuvos totoriai”. Jame būtų nagrinėjami pagrindiniai egzistenciniai Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės totorių paveldo aspektai, kaip antai: istorija, religija, karyba,
profesijos, tradicijos ir papročiai.
Labai teisingai pabrėžiama ir knygos
svarba visiems kūrėjams: Šis leidinys
galėtų tapti šaltiniu rašytojams ir žurnalistams, rašantiems istorines apybraižas
bei grožinės literatūros kūrinius. Knyga
iliustruota – pateikiami istoriniai piešiniai, dokumentų faksimilės, istorinių
įvykių nuotraukos, portretai. Labai vertingas yra terminų žodynas, literatūros
sąrašas. Pateikiamos ir žinios apie au-
torius, trumpa knygos apžvalga anglų ir
lenkų kalbomis.
Su kolega Galimu likimas suvedė prieš
daugelį metų. Dirbdama „Šviesos” leidykloje vykdavau į susitikimus mokyklose. Kadangi „Šviesa” leido vadovėlius
ir mokykloms dėstomąja rusų kalba, ir
lenkų kalba, tai aš ir apsilankiau vienoje
Kauno rusų mokykloje, kur ir susipažinome su tuo metu mokytojavusiu Galimu. Jis, būdamas veiklus žmogus, pakalbino mane rašyti apie naujas knygas
į „Lietuvos totorių” kultūros skiltį. Ne
kartą buvau pakviesta į Lietuvos totorių
šventinius renginius, knygų pristatymus,
parodas, esu apie jų renginius rašiusi.
Prieš mano akis atsivėrė nuostabi ir
įdomi Lietuvos totorių karybos, mokslo, kultūros istorija, teko sutikti daugelį
aukštos kultūros žmonių. Kolegai G.
Sitdykovui esu dėkinga, kad mane pakonsultavo ir suteikė galimybę lavintis
-- paskaityti Koraną, parinko man į rusų
kalbą išverstą, aukštai žinovų vertinamą
leidimą.
Sveikinu kolegą Galimą Sitdykovą,
kad jis tapo Lietuvos žurnalistų sąjungos nariu. O žurnalistų organizacijai
malonu, kad teks bendrauti su išsilavinusiu, gabiu plunksnos meistru, įdomiu
žmogumi.
Nuotraukose: (viršuje) Laikraščio
“Lietuvos rtotoriai” vyr. redaktorius, LŽS narys Galimas Sitdykovas;
(apačioje) Stanislovas Duminas, Adas
Jakubauskas, Galimas Sitdykovas (deši­
nėje) knygos „Lietuvos totoriai istorijoje ir kultūroje” pristatymo metu Kauno
įvairių tautų kultūrų centre. Ričardo
Šaknio ir Perpetua Dumšienės nuotr.
Nr. 1–3 (145–147)
2013 m. sausis–rugpjūtis
„Tiurkų istorija ir kultūra Lietuvoje“
TATJANA GIRNIUVIENĖ
GALINA MIŠKINIENĖ
Gegužės 29–30 dienomis Vilniaus
universitete Centrinių rūmų ansamblio Mažojoje Auloje (Universiteto 3)
įvyko tarptautinė mokslinė konferencija „Tiurkų istorija ir kultūra Lietuvoje“
(615-osioms totorių ir karaimų įsikūrimo
Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje metinėms paminėti). Konferencijos
tikslas – pristatyti naujausius mokslinius tyrimus ir pasidalinti duomenimis
tiurkų istorijos, kultūros, religijos, kalbos ir literatūros tyrimų srityse, taip pat
padėti tvirtą pagrindą kryptingiems ir
nuosekliems Osmanų imperijos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos santykių
istorijos tyrimams (diplomatiniai santykiai tarp Osmanų imperijos ir LDK
buvo užmegzti dar XV–XVI a.). Buvo
siekiama, kad su šios srities tyrimais
susipažintų plačioji visuomenė, o ypač
totorių ir karaimų bendruomenės. Konferencijoje buvo nagrinėjamos abiejų
šių tiurkų tautų transformacijų XX a. ir
naujų XXI a. iššūkių temos.
Konferenciją surengė Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Kultūrinių
bendrijų studijų centras, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Turkų kalbos centras ir Vilniaus apskrities totorių
bendruomenė.
Į konferenciją buvo planuota pakviesti
23 mokslininkus iš Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos, Rusijos ir Rusijos Federacijos Tatarstano respublikos, Turkijos,
Izraelio (dalyvavo 21, iš kurių 2 skaitė
bendrą pranešimą), iš Lietuvos – 7 (atstovavo 9). Konferencijoje dalyvavo
istorikai, orientalistai, tiurkologai ir lyginamosios kalbotyros specialistai.
Konferencijos dalyvių pranešimai buvo pristatomi 2013 m. gegužės 29-30 d.
Išklausyti 28 pranešimai. Pranešimai buvo sinchroniškai verčiami iš/į lietuviųrusų kalbas, iš/į anglų-rusų kalbas bei iš
turkų į anglų/lietuvių kalbas.
Konferencija buvo suskirstyta į keturias sekcijas:
Pirmojoje sekcijoje „Istorija, kultūra
ir religija“ buvo pristatyti 9 pranešimai,
kuriuose gvildenta LDK ir Aukso ordos
santykiai, dokumentiniai šaltiniai, totorių
žemėvalda XIX a., karaimų įsikūrimo
LDK pradžia pagal karaimų šaltinius
bei dviejų bendruomenių religijos bei
religinių apeigų ypatumai. Norėtume
išskirti Arie Yariv pranešimą, kuris gan
aštriai palietė karaimų kilmės klausimą
ir iššaukė gan konstruktyvią diskusiją.
Antrojoje sekcijoje „Osmanų imperijos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos santykiai“, kuri buvo mažiausia, pristatyti 2 pranešimai. Šios sekcijos tema
yra dar mažai gvildenta ir yra sąlyginai
nauja. Jos tikslas ir buvo padėti pagrindą
Osmanų imperijos ir LDK santykių istorijos tyrimams.
Trečiojoje, skaitlingiausioje, sekcijoje „Kalba ir literatūra“ buvo pristatyta 11 pranešimų. Čia buvo nagrinėjami
Korano vertimai, religinių rankraščių
kultūriniai, kalbiniai ir teminiai sluoksniai, personalijų įnašas į karaimų kalbos
išsaugojimą.
Ketvirtojoje sekcijoje „Tautos transformacija XX-XXI a.“ buvo pristatyti
6 pranešimai. Juose pranešėjai svarstė
abiejų tautų pokyčius XIX-XX a.,
karaimų identiteto pokyčius bei pristatė
tarptautinį karaimų simpoziumą, kuris
įvyko 2010 m. Bilecik‘e (Turkijoje.)
Gegužės 31 d. konferencijos dalyviai
ir svečiai dalyvavo išvykoje maršrutu
Vilnius-Nemėžis-Keturiasdešimt totorių
kaimas-Trakai-Vilnius. Šios išvykos
metu konferencijos dalyviai ir svečiai
galėjo susipažinti ir pabendrauti su
totorių bendruomenių atstovais, išgirsti
jų nuomonę bei požiūrį į mokslininkų
atliekamą darbą. Konferencijos dalyviai
turėjo unikalią galimybę sudalyvauti
penktadienio pamaldose Keturiasdešimt
totorių kaimo mečetėje kartu su vietos
bendruomene (besidomintiems totorių
istorija, kultūra ir paveldu tokios pamaldos suteikia vertingos informacijos, nes
„namaz‘o“ (mišių) eiga išliko mažai pakitusi nuo totorių apgyvendinimo LDK
ir per visą daugiau nei 600 metų istoriją
išsaugojo savo archajiškumą).
Apsilankymo Trakuose metu dalyviai
ir svečiai buvo pakviesti apsilankyti Trakų kenesoje (su svečiais trumpai
pabendravo Jurijus Špakovskis), Trakų
karaimų muziejuje (muziejų pristatė
konferencijos svečias bei šio muziejaus
vedėjas Vidas Alvikas).
Konferencijos organizavimą parėmė
Yunus Emre institutas (Turkija), Lietuvos mokslo taryba, LR Kultūros ministerija, Turkijos bendradarbiavimo ir plėtros
agentūra, Turkijos Respublikos Užsienio
reikalų ministerija. Renginio partneriai – LR Užsienio reikalų ministerija,
Nemėžio totorių bendruomenė, Keturiasdešimt totorių kaimo bendruomenė,
Lietuvos karaimų kultūros bendrija.
Nr. 1–3 (145–147)
2013 m. sausis–rugpjūtis
Įvyko LTBS ataskaitinė-rinkiminė konferencija
GALIMAS SITDYKOVAS
Gegužės 25 d. Vilniaus Tautinių bend­
rijų namuose įvyko Lietuvos totorių bend­
ruomenių sąjungos ataskaitinė-rinkiminė
konferencija. Konferencijoje dalyvavo
delegatai iš keturių totorių bendruomenių,
kurios įeina į LTBS: Vilniaus, Kauno,
Alytaus ir Panevėžio. Svečio teisėmis
konferencijoje dalyvavo Nemėžio totorių
bendruomenės atstovai.
Konferencija prasidėjo Tautinių bend­
rijų namų direktorės Alvidos Gedamins­
kienės sveikinimu. Po to, pagal tradiciją,
skyrių iš Šv. Korano perskaitė Keturiasdešimt totorių mečetės imamas Ramazanas Krinickis.
Ataskaitą apie Lietuvos totorių bendruo­
menių sąjungos tarybos keturių metų
lai­kotarpį perskaitė Lietuvos totorių
bend­ruomenių sąjungos pirmininkas
dr. Adas Jakubauskas. Lietuvos totorių
bendruomenių sąjungos veikla per
ataskaitinį laikotarpį buvo įvairialypė
– kultūrinė, organizacinė, kūrybinė. Tradiciškai buvo organizuojamos Ramadan Ba-
iramo ir Kurban Bairamo šventės, trejus
metus iš eilės Trakų Pusiasalio pilies teritorijoje buvo rengiami Sabantujai, dalyvaujant Totorių jaunimo bendrijai „Duslyk“,
du metus organizuotos „Navruz“ šventės.
Įkurtas Totorių vaikų folkloro kolektyvas,
kuriam vadovauja Almira Trakšelienė.
2012 m. išėjo knygos „Lietuvos totoriai
istorijoje ir kultūroje“ antrasis pataisytas
ir papildytas leidimas. Knygos autoriai
Adas Jakubauskas, Galimas Sitdykovas ir
Stanislavas Duminas. Šios knygos pristatymas visuomenei įvyko 2013 m. vasario
mėnesio 20 d. Lietuvos mokslų akademijos didžiojoje salėje.
Pasisakydami diskusijose, konferencijos dalyviai pažymėjo ir kitus renginius,
kurių savo ataskaitoje nepaminėjo dr.
Adas Jakubauskas, delegatai padėkojo
A. Jakubauskui už jo pasišventimą dirbti
Lietuvos totorių bendruomenės labui.
Išklausę ataskaitą, konferencijos dalyviai LTBS Tarybos darbą įvertino
teigiamai. Vienbalsiai dr. Adas Jakubauskas buvo išrinktas Lietuvos totorių
bendruomenių sąjungos pirmininku
ketverių metų kadencijai. Pirmininko
pavaduotojais išrinkti Alijus Aleksandrovičius ir Motiejus Jakubauskas. Į naują
LTBS tarybą išrinkta 14 asmenų.
Revizinės komisijos ataskaita konferencijos dalyvių taip pat buvo išklausyta
ir patvirtinta. Išrinkta naujos sudėties Revizijos komisija.
Atidarant konferenciją neilgą koncertą surengė Totorių vaikų folkloro kolektyvas „Ilsu“, o uždarant konferenciją
savo muzikinį sveikinimą susirinkusiems
padovanojo Rima Kazėnienė (Achmetova) iš Kauno.
Pagrindinė veikla, kuri laukia naujai
išrinktos Lietuvos totorių bendruomenių
sąjungos yra suvienyti bendruomenes į
Lietuvos totorių bendruomenių sąjungą.
Buvo nutartą šią problemą spręsti surengiant „apskritąjį stalą“ pakviečiant į jį dar
prie LTBS neprisijungusių bendruomenių
aktyvistus ir derybų keliu bandyti suderinti visų bendruomenių interesus.
Susirinkimo delegatai vienbalsiai prita­rė
Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos
rengiamam veiklos planui iki 2017 m.
Turkijos Respublikos Prezidentas susitiko su Lietuvos totoriais
2013 m. balandžio 4 d. Turkijos Respublikos ambasadoje Lietuvoje įvyko Turkijos Respublikos Prezidento Abdullah Gul susitikimas su Lietuvos totorių bendruomenių
atstovais.
Reikėtų pažymėti, kad šis Turkijos Prezidento vizitas padėjo
spręsti įvairius klausimus. Kartu su Prezidentu delegacijos
sudėtyje buvo politikai, kultūros darbuotojai ir verslininkai, suinteresuoti plėsti visapusišką bendradarbiavimą tarp Lietuvos
ir Turkijos. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas į bendradarbiavimo plėtrą geležinkelių, prekybos ir turizmo srityse. Turkijos
kurortai yra labai patrauklūs Lietuvos žmonėms ir kiekvienais
metais turistų skaičius iš mūsų šalies į Turkiją labai didėja. Turkija, šalis turtinga ne tik šilta jūra ir saulėtu oru, bet ir istoriniais paminklais. Svarbiu akcentu Turkijos prezdento susitikimuose su Lietuvos Prezidente Dalia Grybauskaite, Ministru
Pirmininku Algirdu Butkevičiumi, vyriausybės nariais ir Seimo
atstovais buvo tai, kad nuo liepos 1 d. Lietuva pirmininkaus
Europos Sąjungai ir apčiuopiamiau galės paveikti priimamus
sprendimus Europos Sąjungos Parlamente ir Europos Komisijoje. Turkija yra suinteresuota gerinti ryšius su ES ir įstoti į Europos Sąjungą. Turkijos stojimo į ES derybos prasidėjo 1987 m.
ir tęsiasi iki šios dienos. Pastaruoju metu Turkijos ekonomika
labai sparčiai vystosi, ji pagrįstai vadinama regiono lydere.
Susitikime su Turkijos Prezidentu dalyvavo Lietuvos totorių
bendruomenių sąjungos pirmininkas doc. dr. Adas Jakubauskas,
pirmininko pavaduotojai Alijus Aleksandrovičius ir Motiejus
Jakubauskas, muftijus Romas Jakubauskas, Vilniaus apskrities
totorių bendruomenės pirmininkė doc. dr. Galina Miškinienė,
Kauno apskrities totorių bendruomenės pirmininkas Kęstutis
Zenonas Šafranavičius, Nemėžio totorių bendruomenės pirmininkas Tairas Kuznecovas, Keturiasdešimt totorių kaimo
totorių bendruomenės pirmininkė Fatima Buinovska, Totorių
jaunimo bendrijos “Duslyk” pirmininkė Marija Meišutovič,
laikraščio „Lietuvos totoriai” vyr. redaktorius Galimas Sitdykovas, verslininkas iš Kauno Mantas Makulavičius.
Savo kalboje Turkijos Prezidentas Abdullah Gul akcentavo
istorinius ir kultūrinius ryšius tarp Lietuvos totorių ir Turkijos,
apie būtynybę toliau plėtoti ir stiprinti šiuos ryšius. Jis išreiškė
viltį, kad Lietuvos totoriai pradės studijuoti turkų kalbą, kurios
žinojimas prisidės prie santykių kultūros ir ekonomikos srityse
plėtros. Jis taip pat pabrėžė, kad Lietuvos totorių atstovai visada laukiami Turkijos ambasadoje ir gali tikėtis supratimo ir
paramos, sprendžiant iškilusias problemas.
Pokalbio metu vertėja buvo Vilniaus apskrities totorių
bendruomenės pirmininkė, Vilniaus universiteto docentė Galina Miškinienė.
“LT” informacija
Nr. 1–3 (145–147)
2013 m. sausis–rugpjūtis
«Tатары Литвы»
Состоялась отчетно-выборная конференция
Союза общин татар Литвы
ГАЛИМ СИТДЫКОВ
В субботу, 25 мая, в зале Дома национальных общин в столице Литвы
Вильнюсе состоялось отчетно-выборная конференция Союза общин литовских татар. В работе конференции
приняли участие делегаты четырех
татарских общин, входящих в состав
Союза: Вильнюсской, Каунасской,
Алитусской и Паневежской. В качестве гостей присутствовали представители татарской общины Немежиса.
Работа конференции началась с пожелания участником конференции успешной работы директора Дома национальных общин Альвиды Гедаминскене.
Затем, по сложившейся традиции,
суру из Корана прочел имам мечети д.
Кятуресдяшимт Тоторю Рамазан Криницкий.
С отчетным докладом о деятельности комитета Союза общин татар
Литвы за четырехлетний период выступил председатель Союза д-р Адас
Якубаускас.
Работа Союза общин татар Литвы
за отчетный период была наполнена многоплановыми и разносторонними мероприятиями, имеющими и
культурный, и организационный, и
творческий характер. Традиционно
проводились праздничные мероприятия, посвященные Курбан-байраму,
Рамазан-байраму, два года подряд был
организован Сабантуй в Тракайском
замке, впервые, при активном участии
молодежной организации «Дуслык»
был проведен праздник Навруз. Создан детский фольклорный ансамбль
в Вильнюсе. В 2012 году вышло из
печати второе издание книги «Литовские татары в истории и культуре» (авторы: Адас Якубаускас, Галим Ситдыков, Станислав Думин), презентация
которой успешно прошла в Большом
зале Академии наук Литвы в феврале
этого года.
Обсуждая итоги работы Союза общин литовских татар за отчетный период, выступающие отметили и ряд
других достижений, не упомянутых в
отчетном докладе, и выражали благодарность председателю Союза общин
д-ру А.Якубаускасу за полную самоотдачу в исполнении общественных
обязанностей. Согласно традиции,
единогласно было принято предложение признать работу комитета Союза
общин литовских татар «удовлетворительной».
Также единогласно д-р А. Якубаус­
кас был избран председателем Союза
общин татар Литвы на 4-ю каденцию.
Заместителями председателя избраны
Алий Александрович и Мотеюс Якубаускас. В состав комитета избрано 14
человек.
Отчет ревизионной комиссии также
был принят единогласно.
В начале конференции выступил с
небольшим концертом детский фольклорный ансамбль под руководством
Альмиры Тракшялене, а завершение
конференции украсила своим пением
солистка татарского ансамбля из Каунаса Римма Казенене (Ахметова).
Главная задача, которую предстоит
выполнить вновь избранному комитету за предстоящий период работы,
заключается в том, чтобы объединить
в Союз общин татар Литвы и другие
местные организации татар, которые участвуя в общих мероприятиях,
сохраняют формально свою независимость. Было предложено решать
имеющиеся разногласия за круглым
столом, чтобы учесть интересы всех
татарских общин.
10
Nr. 1–3 (145–147)
2013 m. sausis–rugpjūtis
ТАТАРЫ: когда-то они помогли Витаутасу Великому,
а сейчас просят помощи у Литвы
Какие ветры занесли в Литву?
Впервые пребываете в Литве? –
спросил «Карштас коментарас» председателя Меджлиса Крымскотатарского народа, депутата Украинского
парламента Мустафу Джемилева.
Да, первый раз. В это полугодие Литва председательствует в Европейском
Союзе, а нам, стремясь решить свои
проблемы, это бесконечно важно.
Вообще, Литва для нас особенная
страна. Знаете, основатель Крымского
ханства Хаджи Гирей родился в Тракай.
Он отсюда прибыл. И весь отряд воинов был отсюда, из литовских татар…
А в Литве еще в советское время
действовало очень крепкое движение
в защиту прав человека, с которым мы
поддерживаем очень близкие связи.
Вам повезло: хотя, кажется, мы все
были в одном дерьме, вы далеко ушли, а мы остались топтаться на месте.
Украине сейчас трудно. Еще труднее крымским татарам, которые полвека был за пределами своей Родины
– в ссылке. И в Украине не всегда нас
хорошо понимают.
Ясно, есть национальные демократические силы, которые знают проблему крымских татар, понимают значение крымских татар – как фактор
стабильности и как фактор, поддерживающий независимость Украины.
Однако особенность Крыма в том, что
там большинство жителей – русские,
которых, когда крымских татар депортировали, привезли и поселили в
наших домах. И не одно десятилетие
распространялась пропаганда, чтобы
оправдать это злодеяние. И эту пропаганду пришельцы очень хорошо приняли, потому что эта она предоставляет им внутреннее спокойствие: поскольку люди были сосланы на смерть,
а они поселились в их домах…
И поэтому наша стратегия сейчас
– обратить международное внимание
проблеме крымских татар. Поскольку
Украина сама нашу проблему не решит:
ей не хватает доброй воли, и ее возможности достаточно ограниченные.
Еще три года назад наш национальный съезд, стремясь решить проблему крымских татар, выдвинул идею
собрать международный форум. Эту
идею поддержали почти все аккредитованные в Украине дипломаты, а
также международные организации,
включая Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Принято решение собрать такой международный форум. Создано несколь-
ференцию мы пригласили и чешского
министра Карла Шварценберга, с которым недавно встречались. Было бы
прекрасно, чтобы такие большие политики участвовали в беседе за «круглым
столом», решая проблемы крымских
татар. И вот за Ялтинским «круглым
столом» попытаемся установить дату
созвыва международного форума.
Председатель Меджлиса крымских татар Мустафа Джемилев
ко групп экспертов, которые подготовили «дорожную карту», как решить
крымскотатарскую проблему со всеми аспектами: гуманитарными, социальными, культурными, языковыми,
включая и то, как вернуть крымских
татар, оставшихся в местах ссылки.
Украина находится под влиянием
России и не хочет решать эти проблемы. Хотя очень категорично тоже не
высказывается. постоянно находит разные причины для того, чтобы оттянуть
решение проблемы крымских татар.
Поэтому мы прибыли в Литву, встретились с Председателем Сейма, также
встретимся с премьером – хотим, чтобы проблема крымских татар стала одним из условий для Украины для подписания договора об ассоциации с ЕС.
Без сомнения, мы ни в коем случае
не хотим воспрепятствовать подписанию договора – напротив, мы очень
заинтересованы в том, чтобы Украина
подписала договор об ассоциации с
ЕС. Если Украина подпишет об ассоциативном членстве в ЕС, она должна
будет соблюдать европейские стандарты в области защиты прав человека.
Однако мы хотим, чтобы после подписания договора была создана группа
мониторинга из Вышеградской четверки и Балтийских стран. Это те страны,
которые пережили коммунистические
режимы и больше чем кто-либо другой понимают наши проблемы.
Комиссар по вопросам расширения
и политики добрососедства ЕС Штефан Фюле полагает, что организовать
международный форум не удастся,
поскольку существует много острых
другого рода проблем.
Однако ежегодно в Ялте проходят
конференции политических деятелей,
министров иностранных дел. И мы
предложили, чтобы на уровне Министерства иностранных дел Литва
в сентябре также приняли участие в
Ялтинской конференции. На эту кон-
Более чем полвека – борьба за возвращение на родину. Вы говорите о
проблеме крымских татар. Могли
бы её детализировать?
Суть в том, что высылка крымских
татар была не просто переселением
крымских татар из Крыма в Среднюю
Азию, а это была попытка уничтожить весь народ. Например, только в
Норильске погибло 47 процентов нашего народа
Так это осуществлялся геноцид?
Да, геноцид. А второе, уничтожалось культурное наследие, все книги, все рукописи, переименованы все
географические названия местностей,
дошли до того, что уничтожали кладбища, а из надгробий делали тротуары, строили свинарники.
И вот мы полвека, начиная со смерти
Сталина, боремся за возвращение народа на родину. В советские времена
движение крымских татар было одним
из самых крупных. И мы всегда строго
держались принципа: никогда не применять силу. Бороться демократическими методами. Несмотря на это нас
сотнями сажали в тюрьмы и лагеря…
И вы были в лагере?
Да, провел 15 лет. Главное обвинение – «антисоветская пропаганда»,
клевета на советскую систему. Обвинения точно такие же, как и литовским диссидентам.
И сейчас, возвращаясь в Крым, мы
фактически должны начинать всё с
нуля: школ на родном языке почти нет
– только один из десяти учеников может что-либо изучать на родном языке, а все остальные вынуждены идти
в русские школы. Так появилась опасность национального уничтожения:
поскольку, когда у детей отнимают
родной язык, они практически перестают быть Крымскими татарами…
Мы тоже не учились на родном
языке, потому что в местах ссылок
такой возможности не было. Однако
нас учили отцы… Например, в нашей
семье отец запретил говорить по-русски. Но в настоящее время такого нет,
Nr. 1–3 (145–147)
2013 m. sausis–rugpjūtis
поскольку родители детей уже сами
плохо знают родной язык и дома разговаривают по-русски.
Это правда катастрофическая ситуация, поэтому наше основное усилие
сейчас направлено на систему просвещения – чтобы была восстановлена
система образования на родном языке.
Без сомнения, есть и другие аспекты. Это и социальные проблемы: у
нас 300 новых поселений, которые не
имеют дорог, кое-где без электричества, без воды, по правде говоря, настоящее средневековье. А государство от
решения этих проблем устранилось.
Поэтому международный форум, о
котором мы говорим, надеемся, составит «дорожную карту» по всем аспектам, в том числе правовым: какие законы должна принять Украина, чтобы
вопрос крымских татар был урегулирован? И что надо делать, чтобы были
решены социальные проблемы?
Мы думаем, что для этого может
быть создан специальный фонд. Поскольку, если для решения Чернобыльской проблемы был создан международный фонд, то почему не может
быть создан такой фонд и для решения проблем крымских татар? Тогда как это не вина Украины, что нас
выслали, это сделал Советский Союз.
Последствия тоталитарного режима
должны решаться сообща.
Вот примерно такой круг проблем
мы и решаем.
«Балтийские страны хорошо
знают существо режима»
А что конкретно здесь может
сделать Литва?
Прежде всего, Литва - это государство. Несмотря на небольшое количество жителей она демократическое
государство. Тем более, что председательствует в Европейском Союзе. А
председательство в ЕС может иметь
большое внимание.
И если будет создана упомянутая
мною группа мониторинга, в которую
вошла бы и Литва, представители других Балтийских стран, это тоже было
бы очень важно. Балтийские страны хорошо знают режим, суть проблемы, поэтому им намного легче объяснять, чем,
например, Швейцарии или Америке.
С кем в Литве поддерживаете связи?
У вас есть организация татар, ею руководит Адас Якубаускас. В советские
времена, еще до разрушения Советского Союза, самый разумный шаг, который мы сделали, организовали всеобщие выборы среди крымских татар в
национальный съезд - Курултай крымских татар. Адас Якубаускас был тогда
нашим делегатом съезда, избранным в
Литве. Однако, когда Советский Союз
развалился, Украина стала независимой, и, чтобы не было спекуляций, что
на съезде крымских татар – иностранцы, решили, что избираться в органы
власти могут только граждане Украины. Однако он есть наш представитель
в Литве. И те встречи на высоком уровне - с председателем Сейма Литвы и
в правительстве состоялись благодаря
усилиям Адаса.
Проблема – поддержали «не
того» кандидата в президенты
Сколько крымских татар проживает в Украине?
В настоящее время 285 тысяч. Если
посчитаем, что на Крымском полуострове 2 миллиона 100 тысяч жителей,
то мы составляем 13 процентов.
Однако, поскольку крымские татары
более организованные, чем русские,
нас принуждают тому обстоятельства, то невзирая на нашу численность,
крымские татары воспринимаются
как организованная, важная политическая сила. И когда происходят выборы, стремятся с нами договориться. Наш избиратель консолидирован,
прислушивается, что рекомендует
наш национальный съезд. Поэтому
нам удается в местных органах сохранить представителей пропорционально численности нашего народа.
Но в исполнительных органах власти, в Правительстве – ужасная дискриминация. Процветает русский шовинизм. Если мы составляем 13 процентов, то во властных структурах не
больше 3 процентов.
Во-первых, враждебность в отношении Крымских татар возникла еще
в советские времена. Во-вторых, на
нас смотрят как на политических противников, поскольку некоторые украинские политики видят свое будущее
в составе России, а мы категорически
против отделения Крыма от Украины
– мы желаем быть в составе Украинского государства.
Между прочим, интересный парадокс. Вся высшая украинская власть
обращает внимание на одно обстоятельство: фактор крымских татар
– это фактор стабильности, поддержки интеграции, единства территории Украины. Однако на последних
выборах случилась что-то странное.
Может, не столько странное, сколько
интересное.
На президентских выборах мы поддержали кандидатуру не Виктора Януковича, а Юлии Тимошенко, которая
сидит сейчас в тюрьме. И сейчас на
нас смотрят, как на противников, как
на оппозицию Президенту. С другой
11
стороны мы – оппозиция и русскому
большинству. Таким образом, оказались под перекрестным огнем.
В отчетах национальной безопасности Украины так и отмечено, что
главная оппозиционная сила в Крыму
– крымские татары и их представители в местных органах власти.
Поэтому после выборов 2009 г. к
нам со стороны власти Украины поступает половина помощи – минимум.
И напротив – идет интенсивная работа по раздроблению народа, расколу.
Почему?
В 2015 году состоятся выборы Президента Украины и власти, используя
административный ресурс, хотят любым способом расколоть крымских
татар, чтобы они в 2015 году голосовали за Януковича.
Однако вероятность, что его снова
изберут Президентом, очень мала. В
настоящее время прогнозируется, что
если состоится второй тур голосования, то во втором туре против Януковича может победить даже обезьяна.
Так низок сейчас его рейтинг.
Украинская оппозиция - пока не едина
Рейтинги Януковича низки?
Да. Думается, что он больше всего может собрать 20 проц. Однако сейчас его
рейтинги очень резко упали – рейтинги
Януковича сейчас в два раза меньшие,
чем боксёра Виталия Кличко.
Кличко также будет участвовать
в выборах Президента Украины?
Верится, что его кандидатура будет подниматься. По моему мнению,
в первом туре наиболее серьезными
кандидатами будут Кличко, Яценюк,
Янукович. Ясно, свою кандидатуру
выдвинет и «Свобода», и коммунисты. Также будет и несколько независимых кандидатов. Однако верится,
что во втором туре оппозиции хватит
ума объединиться, и тогда победа будет на нашей стороне.
Но надо бы объединяться в первом
туре, или так не думаете?
В первом туре, видимо, это не очень
возможно. В первом туре станет ясно,
у какого кандидата из оппозиции окажется выше рейтинг. И кто выйдет во
второй тур, того и надо поддержать. А
если начинать объединяться уже в первом туре, то может возникнуть много
споров, чей же рейтинг больший?
Западу геополитически будет
полезно поддержать крымских татар
Запад постоянно поднимает вопрос осуждения и тюремного заклю-
12
Nr. 1–3 (145–147)
2013 m. sausis–rugpjūtis
чения Юлии Тимошенко. Но почему
не поднимается вопрос о крымских
татарах? Ведь, если Запад ратует
за единую Украину, он как раз должен быть заинтересован всесторонне поддерживать крымских татар,
которые являются препятствием
для России «забрать» Крым?
Мы обсуждали эту тему с Штефаном Фюле, комиссаром по вопросам
расширения и политики добрососедства ЕС. Беседа состоялась в начале
февраля этого года. Он прибыл в Киев на встречу с Януковичем. И тогда
мы достаточно долго разговаривали
о проблемах крымских татар. У меня
создалось впечатление, что это рассудительный, мудрый политик.
Штефан Фюле сказал тогда: «Мы
выдвигаем Украине всего 19 условий,
чтобы был подписан договор об Ассоциации Украины с ЕС. Ясно, было бы
логично поднять и вопрос о крымских
татарах. Однако и без того 19 условий
для Украины очень много, боимся, что
Украина их не выполнит. А нам очень
важно, чтобы Украина эти условия
выполнила и подписала договор».
Глядя геополитически, это ясно понимаемая проблема: важнее принять
Украину в Европу, чем оттолкнуть к
России.
И когда мы встретились с вашим
председателем Сейма, он тоже сказал, что надежда на то, что Украина
выполнит все условия, очень мала. И
если будет принято решение о подписании договора об Ассоциации, это
будет чисто политическое решение,
как аванс, что она выполнит свои обязательства в будущем. Мы тоже с этим
согласны.
Таким образом, Фюле сказал, что
«если мы поднимем вопрос о крымских татарах, то перспектива подпи-
сания договора вообще рухнет». И он
предложил такую вещь: «В сентябре, когда будет проходить Ялтинская
встреча, мы пригласим за «круглый
стол», в котором примут участие министры иностранных дел государств
Европы и представителей властей Украины и скажем им, что вопрос крымских татар – нам очень важен. Если они
не будут участвовать на этой встрече,
не будут решать проблемы крымских
татар, это отразится на перспективе
подписания договора в ноябре».
Такую встречу планируем 18 сентября. И тогда при участии представителей Украины, решим дату проведения международного форума.
План хороший, если только он будет
реализован.
Информационная война со
стороны России
Национальная группа Крымских
татар, по сравнению с другими,
больше всего дискриминируется?
Можно сказать, что мы наиболее
дискриминируемы.
Понимаете, у них сложился какой-то
комплекс – крымских татар боятся. На
чем основан этот страх русских? Было
так, в 1944 году с крымскими татарами нехорошо поступили, что если они
окрепнут, то могут также поступить с
русскими. Есть такое мышление.
Также время от времени из России
подбрасывают такую мысль, что если
крымские татары окрепнут, возникнет
тенденция отделиться от Украины, создать свое государство.
Однажды один российский корреспондент спросил: «Как оцениваете
такие разговоры, что Крым может
отделиться и присоединиться к Турции?» так я в шутку сказал: «Когдато Украина была частью Крымского
ханства, теперь мы – Украины. Мы
со временем меняемся статусами. А
если отделимся от Украины, то вообще потеряем Украину». А они вовсе
не имея чувства юмора, написали: «В
их планах – не только отделиться , но
еще отхватить часть Украины».
Вот такие страхи есть в Крыму. И
даже в таких кругах, которые мы называем демократическими, всё равно
проскальзывает – а что будет с крымскими татарами, если их будет много,
если они окрепнут? Это тоже препятствие для того, чтобы решить наши
проблемы.
Надежда – ближайшие полгода
Так ваша надежда сдвинуть эти
устаревшие вопросы – председательство Литвы в Европейском Союзе?
Мы надеемся. Полгода небольшой
период времени. Однако, если мы это
полугодие активно поработаем, может быть каких-нибудь результатов
достигнем.
Не думаем, что на 100 проц. всё решится. Однако без сомнения это наше
счастье, что близкое нам государство,
которое понимает наши проблемы,
будет председательствовать в ЕС, и
это мы должны максимально использовать.
Спасибо за беседу.
Беседу вела Гедре ГОРЕНЕ
Выражаем искреннее соболезнование Серафиме Гиззатовой в
связи с кончиной ее мужа
Газизьяна Гиззатова.
Вильнюсский клуб
татарских сеньоров
Союз общин татар Литвы
Н а ка н у н е п р ед с ед ат е л ь с т в а в Е С
в Крыму прошли дни Литвы
14-16 июня посольство Литовской
Республики в Украине провело в
городах Крымской автономии «Дни
Литвы», в ходе которых была представлена культура страны, искусство, возможности для туризма, традиционные ремесла и литовская кухня. Презентация была нацелена на
то, чтобы подчеркнуть традиционно
дружеские связи Литвы, Украины и
региона Крыма, а также отметить
начало председательства Литвы в
Совете Европейского Союза, к которому она приступает с 1-го июля.
Основные мероприятия начались 14
июня в историческом центре крымских
татар – в Бахчисарае. Здесь был организован праздник музыки и культуры
литовских татар, в котором принимали участие главы татарской общины
Крыма и Бахчисарая. Также в помещении почетного консульства Литвы
в Симферополе состоялась выставка
современного литовского дизайна.
Литовские татары приехали в Крым,
чтобы познакомиться с сородичами и
познакомить их с сохраненной в Литве культурой предков, традициями и
нравами, рассказать о сегодняшнем
дне и проблемах национальных меньшинств, которым уделяет внимание
ЕС. Делегацией литовских татар ру-
ководил председатель Союза общин
татар Литвы др. Адас Якубаускас, который представил энциклопедическое
издание о татарах (которые более 600
лет назад прибыли в Великое княжество Литовское и продолжают жить в
современной Литве) «Литовские татары в истории и культуре».
Он также сделал обзор политики
Литвы в отношении национальных
меньшинств, которая призвана обеспечить им всестороннее участие в общественной, политической, социальной и культурной жизни страны.
Во время мероприятия был представлен фильм «Я потомок мурз та-
Nr. 1–3 (145–147)
2013 m. sausis–rugpjūtis
тарских...» (реж. Леонид Глушаев),
рассказывающий о более чем 600-летней истории татар в Литве, их культуре, традициях, обычаях и быте. Также
выступил ансамбль татарского фольклора «Илсу» (руководитель Альмира
Тракшялене) Центра фольклора национальных меньшинств и этнографии.
В этот же день в Бахчисарае, в музее
истории Крыма, была открыта выставка известного литовского фотохудожника Гинтараса Чесониса о татарах
Литвы. На мероприятии присутствовала атташе по культуре Посольства
Литвы в Украине Дайва Дапшене.
15 июня мероприятия переместились на основной крымский курорт
в Ялту, где начинался туристический
сезон. В центре города на побережье
была установлена сцена, где выступили литовские и украинские исполнители, а вечером – группа «Биплан».
Вокруг основной сцены раскинулись палатки, в которых ялтинцы и
гости города могли ознакомиться с
возможностями туризма и образования в Литве, получить информацию
о Литве. Можно было испробовать и
блюда литовской кухни, о чем позаботился ресторан Marceliukės klėtis.
Свои изделия представили также литовские ремесленники.
В субботу прошли соревнования по
уличному баскетболу, в котором свои
силы попробовали как жители города,
так и отдыхающие.
Недостатка в посетителях «Дней
Литвы» не было, Литвой интересо-
13
вались не только местные горожане,
но и отдыхающие из других регионов
Украины, а также России, Белоруссии и других стран.
На центральной площади города выстроились восемь ретро-автомобилей,
которые участвовали в пробеге Радвилишкис-Вильнюс-Ялта. Этот пробег
стал частью «Дней Литвы в Крыму», на
этих автомобилях прокатили посла Литвы в Украине Пятраса Вайтекунаса и мэра Ялты. Литовский посол поблагодарил
руководство Крыма и Ялты за помощь в
организации «Дней Литвы» и обсудил
возможности продолжить такую традицию в будущем, с привлечением большего числа городов автономии.
Информация «ЛТ»
Президент Турции встретился с представителями
Литовских татар
4 апреля 2013 г. в Посольстве Турецкой Республики в
Литовской Республике состоялась встреча Президента
Турции Абдуллаха Гуля с представителями татарских общин Литвы.
Следует отметить, что визит Турецкого Президента в Литву
предусматривал решение широкого круга вопросов. В составе делегации, сопровождавшей президента, были и политики,
и деятели культуры, и предприниматели, заинтересованные
в расширении всестороннего сотрудничества между Литвой
и Турцией. Особое внимание было уделено расширению сотрудничества в сфере железнодорожного сообщения, развития торговли, туризма. Турецкие курорты являются весьма
привлекательными для жителей Литвы, и с каждым годом
заметно растет число туристов из нашей страны в Турцию,
страну богатую не только теплым морем, солнечной погодой,
но и историческими памятниками. Важное значение в ходе
встреч Президента Турции с Президентом Литвы Даля Грибаускайте, премьер-министром Альгирдасом Буткявичюсом,
членами правительства и Сейма Литвы придавалось тому, что
с 1 июля сего года Литва председательствует в Евросоюзе и
будет влиять на принятие важных решений на сессиях парламента Европейского Союза и Европейской Комиссии. Турция
остается заинтересованной в улучшении своих контактов с
ЕС с целью вступления в ЕС. Переговоры о вступлении Турции в ЕС начались в 1987 г. и продолжаются до сих пор.
В последнее время экономика Турции стремительно развивается, ее по праву называют лидером региона.
Во встрече с Президентом Турции приняли участие председатель Союза общин татар Литвы доц. д-р Адас Якубаускас, заместители председателя Алий Александрович и Мотеюс Якубаускас, муфтий Ромас Якубаускас, председатель татар Вильнюсского уезда доц. д-р Галина Мишкинене, председатель Каунасской общины Кястутис Зенонас Шафранавичюс, председатель Немежанской общины Таирас Кузнецовас, председатель
общины деревни Сорок Татар Фатима Буйновска, председатель
молодежной организации татар «Дуслык» Мария Мейшутович, гл. редактор газеты “Летувос тоторяй” Галим Ситдыков,
предприниматель из Каунаса Мантас Макулавичюс.
В своей речи Президент Турции Абдуллах Гюль говорил об
исторических и культурных связях литовских татар и турецкого народа, о необходимости дальше развивать и укреплять эти
связи. Он высказал пожелание, чтобы литовские татары начали изучать турецкий язык, что будет способствовать развитию
взаимоотношений в области культуры и экономики. Он также
подчеркнул, что представители литовских татар есть всегда
желанные гости в Турецком посольстве и могут рассчитывать
на понимание и поддержку в решении своих проблем.
Переводчиком в ходе беседы выступила председатель Вильнюсской общины татар доцент Вильнюсского университета
Галина Мишкинене.
Увжаемые соотечественники!
Приглашаем Вас принять участие в празднике Курбан-Байрам, который состоится 19
октября в Доме офицеров Вильнюсского гарнизона по адресу: ул. Паменкальне 13, начало
праздника в 14 часов.
В программе праздника: демонстрация фильма о Курбан-Байраме, концерт, угощение, неформальное общение. Для общего стола просим принести немного угощения.
Телефон для справок: 8 604 80823, 8 682 72 328.
Союз общин литовских татар
14
Nr. 1–3 (145–147)
2013 m. sausis–rugpjūtis
ФА Н И Я К А М И Н И Н Е Н Е
Родилась 25 мая 1952 г. в Казани. Закончила Казанский педагогический институт по специальности русский язык и литература. Работает учителем русского
языка в Клайпедской прогимназии «Габийос». Свои произведения публикует на сайте «Стихи и проза России».
УЧИТЕЛЬ
Дневниковые записи
Посвящается учителю моему
Владимиру Антоновичу Варфоломееву
Трудно говорить о давнопрошедшем времени, многое забыто, многое вспоминать
просто трудно. Прошло больше 30 лет с того
времени. А сказать об этом хочется, потому
что это время моей молодости, когда девчонки мечтают о будущем, строят планы, ходят
на танцы, встречаются с молодыми людьми,
влюбляются. Я, городская девчонка, должна
была уехать из города в деревню. Тогда я еще
плохо представляла себе, что такое деревня,
хотя часто летом ездила в деревню в гости к
родне. Мне казалось, что будет также тепло и
уютно, как в гостях…
Ехала я с мыслями о том, что это нужно
сделать, потому что надо было попробовать
поработать в школе, поработать с детьми – а
потом уж поступать в педагогический. Смогу ли? Дорогой думала о том, какой черт дернул меня с места. Ну не попала в институт в
этом году, поступлю в другом. Мое желание
поступать в педагогический институт долго
обсуждалось моими родителями. Чтобы не
терять этот год, решено было попытаться поработать по специальности.
- Проверишь себя, – сказал отец, – а заодно
поймешь: туда ли идешь? Захочешь ли еще
стать учителем? А, може, к утру и вовсе возвернешься?
- Работа мозги прочищает, – сказал отец
напоследок.
Бросить город, друзей, отказаться от всего,
что тебя окружает – привычную жизнь в достатке под крылом родительской опеки, неги,
отправляться, «куда глаза глядят», знала: так
поступают только дураки в сказках. Что меня
«понесло» в учителя? Наверное, были хорошие примеры, вернее, хорошие учителя окружали по жизни? Сказать по правде, мы, дети,
ученики, и знать-то не знали, какие должны
быть учителя, какими они могут быть, пока
не появился в нашей школе Владимир Антонович Варфоломеев.
- Ну, доедайте свои бутерброды и пирожки, – сказал он ученику, стоящему у двери,
опоздавшему, пожевывающему.
Давно прозвенел звонок, мы сидели за
партами, а всегдашний наш классный хулиган имел обыкновение опаздывать на уроки,
не обращая внимания на звонки. Он мялся у
двери, ожидая реакции учителя. Но учитель
не торопился реагировать.
-.Дожевывайте, – сказал он еще раз.
Тот, нахально, «в открытую», стал жевать.
- Вы, наверное, уже забыли, что такое уроки музыки, – сказал он и стал нам рассказывать о том, что такое музыка.
Раскрыв рот, мы слушали молча – весь
урок, пока не прозвенел звонок. Будто про-
снулись от глубокого сна. Даже пожалели,
что урок закончился. Первый раз мы пожалели о том, что закончился урок!
- Кто захочет записаться в хор, жду после
уроков, – сказал он. Только придется сдать
небольшой экзамен, – продолжал он.
Мы ждали конца уроков, когда же снова
мы сможем увидеть его. Это была любовь с
первого урока! Мы хлынули вниз – в кабинет
музыки! Он обстоятельно разъяснил нам, кто
сможет петь в хоре – только те, кто разбирается в нотах! Он расписал ноты, в три голоса.
Сможешь – будешь петь в хоре!
Что тут началось?! Каждый стал учить ноты, по утрам до уроков распеваться в кабинете музыки. Это было что-то! Мы с утра были
у него в кабинете, началась абсолютно другая жизнь! У нас давно не было уроков музыки, потому что предыдущий учитель умел
играть только на гармошке, что и демонстрировал нам на каждом уроке, исполняя все то,
о чем мы его просили. И урок превращался
в гвалт, крики, шум, на что реагировал каждый, услышавший шум. Заглядывал к нам и
директор, после чего учитель этот незаметно
исчез, уроки музыки прекратились.
Школьная жизнь была серой, будничной
– сплошным наказанием. И школа, и учителя
тогда – одно сплошное серое пятно в моих
воспоминаниях, пока не появился Владимир Антонович – учитель музыки. И жизнь
окрасилась в свои цвета. Мы ждали его появления на уроке, ждали после уроков, мы
провожали его до дома, он провожал нас до
нашей остановки. И разговоры, разговоры
– невозможно было расстаться, оторваться
от него, от его взгляда, от его добрых участливых, насмешливых глаз. Он «вошел» в
нашу школьную жизнь как праздник! Захотелось учиться, стать лучше. Ему всегда было
интересно, о чем мы думаем, какое у нас настроение, какие планы?! Со звонком бежали
вниз, в кабинет музыки, чтобы увидеть Его.
Все устраивались вокруг, пытаясь увидеть
его глаза, услышать его голос, дотронуться
до него!
- Ну, как настроение? – спрашивал он.
– Как провели день? Что нового?
А мы, перебивая друг друга, перекрикивая,
сбиваясь, кричали, чтобы только услышал
он. Услышал именно тебя, и ответил именно тебе. Перемены были короткие, поэтому
договаривались о встрече после уроков. И
тогда уже могли наговориться вдоволь. Он
слушал наш гвалт, наши сбивчивые речи, но
отвечал всегда понятно, пространно, к чему
мы прислушивались молча: нам всегда было
понятно, о чем он говорит. И потом, уже расставшись с ним, мы еще долго перебирали в
голове все его слова...
Наш хор стал самым значимым в городе
по количеству участников – мы с трудом уме-
щались в кабинете. А конкурсы?! Это были
праздники! Владимир Антонович начинал
этот праздник еще в школе с концерта, в котором участвовал он сам и Лия Григорьевна.
Он прекрасно пел, исполнял «Темную ночь»,
а Лия Григорьевна аккомпанировала. Это
были дни причащения к прекрасному – разве можно забыть об этом?! Пусть это будут
слова памяти и благодарности великим педагогам – Владимиру Антоновичу Варфоломееву и Лие Григорьевне – за их неизбывный
труд души! Как это было нужно нам, тем,
которым не хватало простого человеческого
тепла и участия.
А воскресные дни? Каждое воскресение
наши активисты – это были мы – с утра собирались за город. Владимир Антонович с
Лией Григорьевной, с детьми, с нами каждый
выходной выбирался за город по маршруту,
оговоренному заранее. Мы обошли весь
пригород Казани. Где мы только ни были? В
каких только ситуациях не оказывались?.. Но
с нами был наш неизменный друг и учитель
– и нам не было страшно! Он всегда находил
нужные слова для любых ситуаций!
Однажды он не появился в школе – мы были в шоке! Оказывается, он просто заболел.
Мы решили навестить его. И, конечно, совсем не догадались о том, что больному приносят гостинцы, да и денег у нас было ровно
столько, чтобы доехать до его дома. Жил он
в старинном особняке родового имения, в
котором проживало огромное количество
семей, с маленькими темными комнатками,
узкими проходами. Семья его занимала малюсенькие две комнатушки, в которых он
проживал еще и с детьми: одному было пять,
другому еще меньше. Мы ввалились в прихожую комнату, с трудом расселись, но были
рады видеть своего учителя!
Он быстро сориентировался, организовал
Лию Григорьевну с девочками сварить картофель в мундире, разрезал жирную селедку
– какое это было лакомство для нас, голодных
после школы детей! Мы ели и разговаривали,
а еще в традиции было – каждый должен был
что-нибудь исполнить, спеть, как умеет…
Разве можно забыть о вкусе этого непритязательного обеда?!
Только сейчас, когда прошло столько вре-
Nr. 1–3 (145–147)
2013 m. sausis–rugpjūtis
мени, с позиции учителя-педагога, я, думая
о том времени, могу думать и предполагать,
как ему удалось повернуть нас лицом к себе?
Как сумел он вознести нас на ту высоту, на
которой мечталось побывать каждому? Обращение на Вы – вот, что уравнивало нас с ним!
Он разговаривал с нами, как с равными…
Уже после окончания школы мне удалось
его разыскать по другому адресу – хотелось
порадовать его тем, что мне удалось поступить на педагогический. Мы даже «Рислинг»
распили за разговорами. А потом я ему еще
писала, когда было трудно, были проблемы,
и он ответил мне.
15
После этого прошло почти 30 лет. Жив ли
он? Как узнать? Адреса нет. Но есть память о
нем, есть неизбывная тоска по тем дням общения с ним – соприкосновения с прекрасным, которое осталось в душе на долгие годы. Благодарю Господа за то, что он дал мне
возможность узнать о таком человеке!
ГУЗЕЛЬ АЛЕКСЕЕВА
Родилась в Казани в 1957 году. Закончила в Казани 122-ю среднюю школу и
Финансово-экономический институт. Вышла замуж и с мужем и первым сыном приехала в Литву, тогда еще город Снечкус (ныне - Висагинас). Участвует в деятельности Общины татар Висагинаса, поет в ансамбле «Мирас»,
доброволец общества «Красного Креста».
СКАЗКА ПРО ЗВЕЗДОЧКУ
Высоко на небе есть звездочка. Когдато она была маленькая, такая маленькая,
что ее не было видно с Земли. Она очень
хотела вырасти, чтобы, увидев ее, люди могли сказать: «Ах! какая звездочка».
Она не знала, как это сделать и поэтому,
однажды, она подумала, что если будет
сильно раскачиваться, то, может быть, и
сможет быстро вырасти. Звездочка стала
раскачиваться все сильнее и сильнее и, в
один прекрасный момент, она так сильно
раскачалась, что вылетела со своей орбиты и упала на землю!
В это время одна маленькая девочка,
которая, кстати, тоже хотела вырасти, сидела возле окна и смотрела на вечернее
небо. Вдруг она увидела, что с неба упала
звездочка! А под окнами дома, где жила
девочка был сад. И эта звездочка упала
прямо в траву сада под окнами дома, где
жила девочка.
- Ах! - сказала девочка и побежала в сад
посмотреть, что же светится в траве и увидела маленькую звездочку.
- Привет! - сказала девочка – Ты кто?
- Привет. Я звездочка, - сказала маленькая звездочка, – а ты кто?
- Я девочка, я живу в этом доме. Как ты
оказалась в нашем саду?
- Я упала с неба. Я так хотела вырасти!
Ведь я такая маленькая! Я думала, что если буду сильно раскачиваться, то смогу
быстро вырасти, и вот что из этого вышло… Я не могу расти здесь, только на
небе, - грустно сказала звездочка.
- Сейчас уже поздно, – сказала девочка,
– мне нельзя тут быть долго, давай я тебя возьму домой и мы вдвоем что-нибудь
придумаем!
- Это было бы замечательно! – сказала
звездочка – только не бери меня руками
– обожжешься!
- Хорошо… я принесу банку и в банке
понесу тебя домой, - придумала девочка.
Девочка вернулась из дома с банкой,
звездочка перелетела в нее и таким вот образом звездочка оказалась в комнате девочки. Наутро девочка посмотрела в банку, но
там звездочки не было… Она стала звать:
- Ты где? Звездочка!
- Я здесь, в банке, только меня не вид-
но, ведь при свете солнца мы теряем свой
свет, - сказала звездочка.
- Понятно… - сказала девочка.
- Ну, ты придумала, как мне вернуться
на небо?
- Да! Я напишу письмо дяде космонавту и
он возьмет тебя в космос и там выпустит!
- Вот здорово! А ты умеешь писать?
- Да, я учусь в школе и умею писать и
читать.
- Тогда пиши скорее! – сказала звездочка.
Девочка села писать письмо дяде космонавту. Потом она положила письмо в
конверт и сходила на почту, чтобы отправить его. На следующий день в дом девочки постучал почтальон и сказал:
- Тебе письмо от космонавта.
Девочка с письмом подбежала к звездочке и прочитала ей письмо от космонавта.
«Дорогая девочка! Какая ты молодец,
что подобрала звездочку и заботишься о
ней. Скоро я лечу в космос и с удовольствием помогу звездочке попасть на небо.
Ждите меня, я скоро приеду, чтобы забрать звездочку!»
- Ура! – закричали девочка и звездочка.
И стали ждать дядю космонавта.
Прошло всего пару дней, и возле дома
девочки остановилась машина, из которой
вышел приятный мужчина в форме космонавта. Он позвонил в дверь девочки и,
когда ему открыли, вошел и спросил:
- Ну, где звездочка, которую надо вернуть на небо?
- Вот она, – сказала девочка и протянула
ему баночку со звездочкой.
- Прекрасно! - сказал космонавт. – Завтра я лечу к звездам и выпущу ее так,
чтобы ты, девочка, могла видеть ее из
своего окна.
- Спасибо вам большое! - сказали хором
девочка и звездочка.
На следующий день космонавт стартовал в космос на своей ракете, а с ним вместе летела в баночке звездочка.
Когда он прибыл на орбитальную станцию – это такой небольшой космический
дом, который летает в космосе, – его друзья космонавты сказали:
- Рады тебя видеть, с возвращением!
- Вы даже не представляете, что я с собой привез! – в ответ на приветствие сказал дядя космонавт.
Он рассказал им историю девочки и
звездочки. Всем космонавтам так понравилась эта история, что они все вместе
стали думать, в каком месте выпустить
звездочку, чтобы ее было видно из окна
девочки. И когда они нашли удобное место, дядя космонавт надел скафандр и вышел в открытый космос, чтобы выпустить
звездочку.
Он открыл банку и помахал рукой звездочке, потому что она бы его все равно
не услышала – у космонавта лицо было
закрыто толстым, шлемом. Звездочка вылетела из банки и померцала на прощание. Она быстро нашла пустое место среди звезд и, первым делом, посмотрела на
Землю – не видно ли там девочки в окне.
А в это время девочка смотрела в окно
на небо и думала: «Интересно, выпустил
ли дядя космонавт звездочку? Может я
уже смогу разглядеть её на небе». И в этот
момент она заметила, что одна маленькая
звездочка замерцала особенно ярко! Девочка помахала ей рукой из окна и сказала:
- Ну, вот ты и на месте, теперь будем видеться каждый вечер и вместе расти.
- Да! - померцала ей звездочка. – Спокойной ночи!
P.S. Пройдут годы, девочка вырастет,
вырастет и звездочка… Может быть, девочка станет космонавтом и в один прекрасный день полетит к своей звезде? А
может, она сама станет звездой, только на
Земле? Кто знает, что будет… самое главное, чтобы эта дружба не тускнела.
16
Nr. 1–3 (145–147)
2013 m. sausis–rugpjūtis
В Риге отпраздновали Балтийский Сабантуй – 2013
РАМИЛЬ КАДЫРОВ
В прошедшие выходные (29 июня) в
Риге прошел девятый татаро-башкирский Балтийский Сабантуй. Участниками Сабантуя стали представители
из Латвии, Эстонии, Литвы, России,
Польши, Беларуси и других стран. Прозвучали добрые слова из Татарстана и
Башкортостана.
Начало лето, это время самого любимого татарского и башкирского праздника Сабантуй. “Сабан” переводится как
“плуг”, а слово “туй” означает “праздник”, “свадьба”. Праздник проводится
уже более тысяча лет, после окончания
весенних полевых работ и справляется
на природе, как на селе, так и в городах.
На Сабантуе выступила казанская
группа „Казан Егетлэре”, выступил ансамбль латвийского татаро-башкирского общества “Чишмэ”, а также многие
другие татарские и башкирские артисты из Риги, Нарвы, Таллинна, Клайпеды Калининграда и других городов и
стран. Прозвучали якутские мелодии и
песни в аутентичном исполнении, было
немножко восточного колорита – корейские и японские мелодии. Не обошлось
и без танцев в исполнении замечательных коллективов и их участников – татарские, башкирские, грузинские, турецкие, узбекские, казахские и другие
танцы. Звучали народные инструменты
- кубыз и курай. В рамках Балтийского
Сабантуя прошла презентация молодежной Универсиады в Казани 2013.
Все с радостью участвовали в играх
и состязаниях - бой на бревне с мешками, битьё горшков, бег с яйцом, перетягивание каната, лыжи и много-много
других. Был, конечно же, и „Корэш”.
Приз (баран) „позаботился” еще о новом виде соревнования на Сабантуе.
Приз никем не замечен по-тихому сбежал, но и тут Батыр Сабантуя подтвер-
дил свой титул, поймав его.
Это только маленькая часть событий
Балтийского Сабантуя в Риге (Латвия).
И возможно в следующем году, когда
Рига станет мировой столицей культуры, будет проведен Первый Европейский Сабантуй.
Сабантуй организовался активистами
латвийского татаро-башкирского общества „Чишмэ”, молодежной организацией ( www.tatarlar-europe.eu ), общинами татар и башкир стран Балтии и
всеми участниками Сабантуя.
Видео обзор Сабантуя (съемка и
коллаж Силвер Дрим) http://youtu.be/
ZCMRTXAxl9I
Выступление латвийского татаробашкирского ансамбля „Чишмэ” (съемка Хомусчут Андрей)
1) http://youtu.be/GNbKHeUnVsE
2) http://youtu.be/Crwbu2E_DLI
3) http://youtu.be/Hpo_yWC6Iyc
4) http://youtu.be/yNeu9QA2uns
Фотографии Сабантуя Егора Нестерова и Флюза Хайруллина.
Nr. 1–3 (145–147)
2013 m. sausis–rugpjūtis
17
“Tatarzy litewscy”
Słowo o Cengizie
Grażyna Zając
Cengiz Dağcı (9 III 1920, Gurzuf – 22
IX 2011, Londyn) to pisarz pochodzenia
krymsko-tatarskiego tworzący w języku
tureckim, od końca II wojny światowej
do śmierci żyjący na emigracji w Wielkiej
Brytanii. Jego szczęśliwe dzieciństwo zostało przerwane w 1930 roku, kiedy to w
szeroko zakrojonej akcji aresztowań ojciec
trafił do więzienia. Choć po kilku miesiącach odzyskał wolność, nie zezwolono mu
już na powrót do rodzinnej miejscowości.
Od 1936 roku cała rodzina mieszkała w
Symferopolu, w bardzo ciężkich warunkach. W 1938 roku Cengiz rozpoczął studia historyczne w symferopolskim Instytucie Pedagogicznym. Powołany w grudniu
1940 roku do wojska, po przyśpieszonym,
pobieżnym szkoleniu został skierowany
na front w lipcu 1941 roku. W sierpniu,
w okolicy miasta Pierwomajsk nad rzeką
Boh trafił do niemieckiej niewoli. Przeżył
koszmar obozów w Kirowogradzie i Humaniu. Skierowany wraz z innymi jeńcami
pochodzenia muzułmańskiego do Legionu
Turkiestańskiego, przeszedł szkolenie dowódcze w Legionowie pod Warszawą. Po
kilku miesiącach służby otrzymał urlop i
pojechał odwiedzić rodzinny Krym, będący wówczas w rękach Niemiec. Był to jego ostatni pobyt na ojczystej ziemi, a opis
pożegnania z Krymem rozpoczyna jego
pierwszą powieść zatytułowaną Korkunç
Yıllar (Straszne lata).
W 1943 roku legion Cengiza skierowano do Francji, co odebrało młodemu
Tatarowi nadzieję na walkę przeciwko
Armii Radzieckiej o wolny Krym. Złożył podanie o zwolnienie ze służby i
po uzyskaniu zgody wyruszył w długą
drogę do domu. Udało mu się dojechać
jedynie do Warszawy. Władze niemieckie nie zezwoliły mu na dalszą podróż,
gdyż toczyły się walki o Krym i niedługo później ojczyzna Cengiza ponownie
przeszła w ręce komunistów. Podczas
kilkumiesięcznego pobytu Cengiza w
Warszawie narodziła się wielka miłość
między noszącym hitlerowski mundur
Tatarem a zaangażowaną w ruch oporu
młodą warszawianką, Reginą Kleszko.
W obliczu zbliżającego się do Warszawy
frontu Cengiz, dla którego spotkanie z
Armią Czerwoną skończyłoby się wyrokiem śmierci, musiał opuścić przygotowującą się do powstania stolicę. Wyjazd
z Warszawy z fałszywymi dokumentami
umożliwili mu ludzie z podziemnej organizacji. Młodzi zakochani ponownie
spotkali się po upadku powstania warszawskiego, w Berlinie. Stamtąd, uciekając przed nasilającymi się alianckimi
nalotami bombowymi i zbliżającą się
od wschodu Armią Czerwoną, trafili do
obozu przejściowego w Austrii. Kiedy i
tam dały się słyszeć odgłosy zbliżającego się frontu, samowolnie opuścili obóz,
aby nie dostać się w ręce Rosjan.
Ruszyli na zachód i w pobliżu granicy
austriacko-szwajcarskiej oddali się pod
opiekę pierwszego napotkanego patrolu
armii amerykańskiej. Wkrótce w obozie
dla przesiedleńców w Landeck zawarli
związek małżeński, tam też przyszło na
świat ich jedyne dziecko, Arzu Urszula.
Następnie, dołączeni do grupy byłych
żołnierzy armii Andersa, zostali przetransportowani do Szkocji, a w poszukiwaniu warunków do życia i pracy trafili
na koniec do Londynu. Tutaj spędzili ponad pięćdziesiąt szczęśliwych lat życia.
Regina zmarła w 1998 roku, a Cengiz do
końca swoich dni kultywował jej pamięć
i dawał świadectwo wielkiej miłości.
Staraniem władz Republiki Turcji dnia 2
października 2011 roku trumnę z ciałem
pisarza przetransportowano na Krym,
odprawiono modły w meczecie Kebir
w Symferopolu, po czym Cengiz Dağcı
został pochowany na muzułmańskim
cmentarzu w swojej rodzinnej miejscowości Kızıltaş (Krasnokamienka).
Dorobek literacki Cengiza Dağcı to
ponad 20 książek, wśród których znajdują się powieści i wspomnienia. Poniższy fragment to początek jego pierwszej
powieści Straszne lata. Po krótkim, pełnym ekspresji wstępie autor przechodzi
do właściwej fabuły: akcja powieści
zaczyna się w dniu, kiedy ojciec głównego bohatera Sadıka zostaje – jak większość mężczyzn ze wsi – aresztowany i
wywieziony w nieznane miejsce. Sadık,
wówczas uczeń szkoły podstawowej,
nosi cechy autora powieści, również losy
jego rodziny znajdują odzwierciedlenie
w losach bohaterów utworu. Ten autobiograficzny rys, wyraźnie widoczny w
tej powieści, dominuje w wielu innych
utworach Cengiza Dağcı i sprawia, że jego powieści są odczytywane jako bardzo
wiarygodny, autentyczny opis wydarzeń
z życia narodu krymskich Tatarów.
O KRZYWEJ BRZOZIE
(Bajka tatarska)
Żył sobie niegdyś pomysłowy ubogi
człowiek. W tej samej okolicy mieszkał
również bogacz, który bardzo lubił się
przechwalać i uważał się za wielkiego
mądralę.
– Mnie nie oszuka żaden spryciarz!
– lubił powtarzać chwalipięta.
Pewnego dnia szedł sobie drogą i zobaczył z daleka sprytnego biedaka, który stał wsparty o krzywą brzozę. Chwalipięta podszedł do niego i powiedział:
– Ciebie, przyjacielu, uważają za pomysłowego spryciarza. Nuże, spróbuj
mnie przechytrzyć!
Na to spryciarz odpowiedział:
– Dlaczego miałbym i nie spróbować!
Przechytrzyłbym cię, ale niestety nie
mam przy sobie woreczka z chytrościami. Został w domu.
– Więc przynieś swój woreczek, a
ja tu na ciebie poczekam – powiedział
chwalipięta.
Poszedłbym chętnie, ale nie mogę
– powiedział. – Widzisz, jak brzoza się
przekrzywiła?
Jeśli odejdę, ona się przewróci.
Usłyszawszy tę odpowiedź, chwalipięta rozgniewał się i krzyknął:
– Idź, i szybko przynieś swoje chytrości! Do twojego powrotu sam będę podpierał brzozę!
Poszedł więc spryciarz i już nie wrócił. A chwalipięta, mówią, do dzisiejszego dnia stoi i podpiera krzywą brzozę.
Z języka rosyjskiego przetłumaczyła
Iza Melika Czechowska
18
Nr. 1–3 (145–147)
2013 m. sausis–rugpjūtis
Udział Tatarów litewsko-polskich w powstaniu kościuszkowskim
Arkadiusz Kołodziejczyk
Dziejom Tatarów litewsko-polskich
poświęcono już wiele prac nauko­wych i
popularnonaukowych. Ożywienie badań
nastąpiło w latach II Rzeczypospolitej za
sprawą nielicznej grupy inteligencji tatarskiej, jak również historyków - Polaków
zainteresowanych tą problematykę. Swoisty renesans mody w nauce i publicystyce
historycznej na tatarszczyznę i kontak­ty ze
światem Orientu trwa począwszy od końca
łat siedemdziesiątych XX wieku. Pojawia
się coraz więcej publikacji książkowych,
ukazują się po­pularnonaukowe periodyki,
organizowane są konferencje naukowe.
Badania koncentrują się głównie na dziejach osadnictwa, udziale tatarskich formacji wojskowych w wojnach prowadzonych
przez Rzeczpospolitą, położe­niu prawnym,
heraldyce, historii kultury materialnej.
Udział Tatarów w wojnach Rzeczypospolitej drugiej połowy XVIII wieku
i obronie jej suwerenności znalazł odzwierciedlenie w licznych publikacjach
poświęconych Konfederacji Barskiej,
wojnie polsko-rosyjskiej 1792 r. i powstaniu kościuszkowskim, ale -jak dotąd - nie
ma odrębnej monografii na ten temat. Jako
podstawowe wydawnictwo źródłowe należy wymienić Spisy oficerów Wielkiego
Księstwa Litewskiego, obejmujące lata
1777-1794, opubli­kowane w 1999 r., bowiem Tatarzy służyli w kawaleryjskich
Pułkach Straży Przedniej; opublikowano
także wiele innych ciekawych źródeł dotyczących czynu zbrojnego Tatarów u schyłku Rzeczypospolitej. Najwięcej uwagi badaczy skupił generał Józef Bielak (17411794), kawalerzysta, dowódca 4 Pułku
Straży Przedniej Wielkiego Księstwa Litewskiego, uczestnik wielu kam­panii i bitew. Spośród innych Tatarów - dowódców,
zasłużonych oficerów biorących udział w
walkach w obronie niepodległości przybranej ojczyzny, tylko nieliczni doczekali
się źródłowych artykułów, czy not biograficznych, w pierwszej kolejności płk
Jakub Azulewicz (1731 albo 1745-1794),
dowódca 6 Pułku Straży Przedniej.
W marcu 1777 r. w armii Wielkiego
Księstwa Litewskiego było pięć Puł­ków
Straży Przedniej: Pułk 1 komendy Mustafy
Abrahama Murzy Tuhan Ba­ranowskiego;
Pułk 2 Buławy Wielkiej Wlk. Ks. Litewskiego; Pułk 3 Buławy Polnej; Pułk 4 komendy Józefa Bielaka i Pułk 5 komendy
Ignacego Ponia­towskiego. Liczyły one w
sumie 1360 ludzi. Reformy Sejmu Czteroletniego zakładały ujednolicenie organi-
zacji wojska. Przednia Straż miała liczyć
5490 kawalerzystów w pięciu pułkach
po 1098 oficerów i żołnierzy (sztab oraz
osiem chorągwi po 135 koni). Te liczby
ograniczono niebawem do 812 dla Pułku 1
oraz po 612 dla pozostałych pułków. Etaty
- nie do końca wypełnia­ne - utrzymano aż
do wybuchu powstania 1794 r.
W czerwcu 1792 r. utworzono nowy pułk
pod komendą Aleksandra Uła­na (nosił numer 7), a w lipcu tego roku Nadworny Pułk
Królewski komendy Jakuba Azulewicza
został włączony do etatu wojska Wlk. Ks.
Lit. - jako 6 Pułk Straży Przedniej.
Pułki Straży Przedniej wzięty udział w
kampanii litewskiej wojny 1792. Po przejęciu władzy przez targowiczan Konfederacja Generalna Wlk. Ks. Lit. rozwiązała
pułk 7 A. Ułana (etatowo 500 koni - faktycznie we wrześniu 1792 r. -409). Przed
wybuchem insurekcji, wczesną wiosną
1794 r. pułki Przedniej Straży liczyły: 1
- Michała Kirkora - etatowo 812 koni (faktycznie 613); 2 - Buławy Wielkiej - 612
(493); 3 - Buławy Polnej - 612 (522); 4
- Józefa Bielaka -612 (596); 5 - Stanisława Byszewskiego - 612 (532); 6 - Jakuba
Azulewicza -612 (461). Na 3872 oficerów
i żołnierzy, brakowało 655, czyli 18%.
Były to oddziały zdyscyplinowane i
waleczne, dobrze wyszkolone i zazwyczaj dobrze dowodzone - czego dowiodły walki w czasie wojny siedmioletniej,
Konfederacji Barskiej i w 1792 r. Warto
w tym miejscu zacytować opi­nię wielkiego znawcy czasów panowania Augusta
III i pierwszych lat Stani­sława Augusta
Poniatowskiego - Jędrzeja Kitowicza,
który pisał: „pod te znaki (lekkie) nie dobierano na towarzystwo koniecznie samej
szlachty; wol­no tu było być towarzyszem
i nieszlachcicowi i Tatarowi; dlatego też
wielu tu bardzo służyło Tatarów. (...) Bywali też pod lekkimi znakami rotmistrze
i in­ni oficyjerowie Tatarowie; pod takimi
bywała pewniejsza dla towarzystwa płaca
(żołd). Tatarowie albowiem -kochając się
w trzeźwości i oszczędności - nie wpadają
w potrzebę krzywdzenie innych żołdem
(...)”. Pamiętnikarz miał na myśli częste
wówczas przypadki nadużyć popełnianych przez dowód­ców i oficerów. Tatarzy
litewscy służyli we wszystkich sześciu
pułkach, ale najwięcej ich było w pułkach
1,4 i 6, szefostwa płk. M. Kirkora, gen. J.
Bielaka i płk. J. Azulewicza.
Pułk 1 Przedniej Straży został utworzony
w 1776 r. z chorągwi lekkich autoramentu
narodowego. Od 1790 r. dowodził nim płk
Michał Kirkor. W latach osiemdziesiątych
był on adiutantem króla, należał także do
łoży masońskiej „Świątynia Izis”. Pułk bił
się w kilku bitwach wojny 1792 r., w korpusie oficerskim służyli głównie Tatarzy.
Na ogólną liczbę 64 oficerów służących w
pułku od 1776 do 1794 r. (bez felczerów),
Tatarów było 53 (83%).
Obowiązki majora pełnił od 1791 r. Jakub
Tuhan Murza Baranowski. W wojsku służył
od 1752 r.; 30 lipca 1794 r. otrzymał awans
na ppłka. Po upadku powstania wstąpił do
armii pruskiej, gdzie awansował na płka w
puł­ku tatarskim13. Kwatermistrzem był Zachariasz Korycki; chorągwiami dowo­dzili:
M. Kirkor, ppłk Józef Bossowski, Jakub
Baranowski (Tatar), Abraham Reyzewski
(Tatar), Józef Kryczyński (Tatar), Mustafa
Baranowski (Tatar), Michał Miłoszewicz i
Jan Achmatowicz (Tatar).
Pułk 2 Straży Przedniej utworzony został w 1776 r. z lekkich chorągwi. W wojnie 1792 r. nie odegrał poważniejszej roli.
Szefował mu hetman Wlk. Ks. Lit. od lipca 1793 r., targowiczanin Szymon Marcin
Kossakowski; obo­wiązek pułkownika
sprawował Augustyn Kadłubiński. Na 45
oficerów w la­tach od 1776 do 1794 - 20
było Tatarami (44%). 3 chorągwią dowodził Ma­ciej Abramowicz, majorem od
1793 r. był Mustafa Ryzwanowicz.
Kolejny - 3 Pułk Straży’ Przedniej utworzono w 1776 r. z chorągwi lekkich. W 1792
r. walczył min. pod Zelwą. Szefował mu
hetman polny, po zniesie­niu buław polnych
przez Sejm Czteroletni, szefem pułku został
gen. mjr Mi­chał Zabiełło. Na 50 oficerów
służyło do 1794 r. 17 Tatarów, w tym od 17
sierpnia 1793 r. Jakub Tuhan Murza Baranowski jako płk i komendant, rotmistrzami
w 1794 r. byli Tatarzy - Stefan Achmatowicz, Gazey Ułan i Józef Baranowski.
Najbardziej znany - 4 Pułk Straży Przedniej powstał w 1733 r. z chorągwi tatarskich nadwornych wojewody kijowskiego
Józefa Poniatowskiego. Bił się w 1792 r.
m.in. pod Świerzniem, Mirem, Zelwą, Izabelinem, Mścibowem i Brześciem Litewskim. Od 1764 r. komendantem był gen.
mjr J. Bielak, a po jego śmierci w 1794 r.
- płk Mustafa Achmatowicz. Na 54 oficerów służących w pułku w omawianym
-okresie, aż 49 było Tatarami. W 1794 r.
ppłk. był Mustafa Achmatowicz, mjr. - Samuel Bielak (syn generała - zmarł w 1823
r. i pochowany na mizarze w Studziance),
rotmistrzami: Jak Kieński, Samuel Józefowicz, Józef Ułan i M. Achmatowicz.
Długi rodowód miał również 5 Pułk,
utworzony w 1733 r. z chorągwi nadwornych tatarskich J. Potockiego. Po ponad
Nr. 1–3 (145–147)
2013 m. sausis–rugpjūtis
trzydziestu latach służby w wojsku Saksonii, w 1764 r. przeszedł na służbę Rzeczypospolitej. W 1794 r. je­go komendantem był
płk następnie gen. mjr Stanisław Byszewski.
Na 53 ofice­rów służących w pułku do insurekcji, 32 było Tatarami (60%). Majorem
był Aleksander Achmatowicz, rotmistrzami: Bilał Talkowski, -Jan Chalecki, Sa­muel
Krzeczkowski, Abraham Masłowski.
6 Pułk Straży Przedniej formalnie powstał
dopiero w 1792 r. z przekształ­cenia nadwornego pułku królewskiego komendy płka
Jakuba Azulewicza (od 1775 r.). Podróżujący po Rzeczypospolitej w 1778 r. Anglik
Wiliam Co-xe pisał o królewskiej jeździe
tatarskiej następująco: „Są to głównie Tatarzy, wielu z nich wyznaje mahometanizm,
a na ich wierności można w zupełności
polegać. Korpus ten jest złożony z panów
i poddanych. Wszyscy oni tworzą szwadron
kawalerii, lecz nie są uzbrojeni jednakowo;
każdy z nich - bezwzględu na rangę - nosi
szablę, jak również pistolety, ale panowie
mają je­szcze lance, około 10 stóp długie, inni zaś miast lanc zbrojni są w karabiny. Strój
ich składa się z wysokiej czapki futrzanej,
zielonoczerwonej, i spodni tego samego koloru, które przykrywają buty sięgające aż po
kostki, oraz z białej spódniczki dochodzącej
do kolan. Głowy mają zgolone na sposób
polski. Lance ich, na których końcu powiewa długa, czerwono czarna chorą­giewka
w kształcie jaskółczego ogona, są krótsze
i słabsze niż lance austriac­kich Kroatów,
ale noszą je w ten sam sposób i używają z
taką samą jak tam­ci zręcznością. Ludzie ci
są różnej wysokości i wyglądają pięknie i
dorodnie, chociaż spódniczki i wychodzące
spod nich spodnie bardzo zniekształcają ich
figurę. Konie, których dosiadali, były około
14 łokci wysokie, bardzo silne w barkach i
pełne szczególnego ognia. Polska jest sławna z rasy swych koni i król pruski w tym
kraju nabywa je zawsze dla swojej lekkiej
kawalerii. Jed­nak ostatnie wojny domowe
niemal zupełnie wyniszczyły tę rasę i magnaci nabywają obecnie, konie od Tatarów”.
Większość oficerów 6 Pułku stanowili Tatarzy. Na 44 oficerów służących do
1794 r., Tatarów było 73%. Poza J. Azulewiczem, stanowisko ppłka zaj­mował
Eliasz Sobolewski; mjra - Eliasz Chalecki,
rotmistrzów - Mustafa Szumski, Gazey
Ułan, Aleksander Talkowski.
Wiosną 1794 r. 1 Pułk Straży Przedniej
stacjonowałw Widzach a 5 Pułk-w Janowie nad Wilią; 2 Pułk stał w Oniksztach.
Spośród sześciu chorągwi 6 Pułku - trzy
rozlokowane były we wsiach nad granicą
pruską, a po jednej w Augustowie, Suchowoli i Sztabinie. 4 Pułk Straży Przedniej
stał wówczas w Janowie nad Bugiem i
okolicach. Adam Naruszewicz, biskup łucki, poeta i historyk, pisał 7 lipca 1793 r.
do króla Stanisława Augusta: „Stoi w Janowie część pułku Bielakowskiego, pod
komendą rtm. Józefowicza. Doznaję ja od
tej komendy i jej komendanta wszelkich
względów grzeczności, przyjaźni i bezpieczeństwa, a przeto winienem wypłacać się
wdzięcznością”. 1 paź­dziernika tego roku
biskup donosił królowi: „Janów mój i bliskie wioski ma­ją jakąkolwiek spokojność
dla konsystencji w nich dwóch szwadronów pułku Bielaka, ale wzwyż mianowane
[wioski, w których stały wojska rosyjskie
-dop. A.K.] folgi żadnej nie mają”.
Pułki kawaleryjskie przedniej straży
przed wybuchem powstania 1794 r. reprezentowały lepsze wyszkolenie i siłę
bojową niż kawaleria narodowa wojska litewskiego. Podkreślił to wnikliwy badacz
insurekcji - Stanisław Herbst, pisząc m.in.:
„Znacznie gorzej było w kawalerii narodowej, gdzie wobec szeregowych z całą surowością stosowano obowiązujące artykuły
wojsko­we, z karami cielesnymi włącznie.
Organizacja towarzyska uniemożliwiała
zaprowadzenie karności i porządku. Oficerowie na ogół lekceważyli służbę, zaniedbywali szkolenie. Najlepsze brygady,
ostrzelane w ostatniej wojnie, za­garnęli
Rosjanie. Większą karnością odznaczały
się pułki przedniej straży. Wszystkie miały
doświadczenie bojowe; część z nich przedarła się w 1793 r. z Ukrainy do Polski”.
16 kwietnia 1794 r. w trakcie zjazdu
szlachty w Szawlach na Żmudzi proklamowano „Akt związku (...), uczynionego
przez wojskowych”, wszczynając tym
faktycznie powstanie na Litwie. Na czele
insurekcji stanął gen. mjr Antoni Chlewiński, który jeszcze tegoż dnia wysłał rozkazy do podległych mu jednostek. W ordynansie przesłanym na ręce członka sprzysiężenia, szefa gwardii konnej litewskiej
Jana Stryjeńskiego, polecał płk. Jakubowi
Azulewiczowi - dowódcy 6 PSP, by ze
względu na dużą odległość podporządkował się właśnie rozkazom Stryjeńskiego. Azulewicz, który -według Stanisława
Kryczyńskiego - „w kwietniu r. 1794 (...)
należał do tych dowódców polskich, którzy pierwsi przyłączyli się do insurekcji”,
przy­prowadził swój pułk do Sokółki, dla
osłonięcia stojącego tam 2 pułku pie­szego,
„gdzie jeśli Bielak przybędzie i inni cnotliwi obywatele spodziewać się należy korpusu dosyć mocnego” - czytamy w raporcie dla Rady Najwyż­szej Narodowej.
Po ogłoszeniu aktu insurekcji Chlewiński ustalił z przybyłym do Szawel szefem
wileńskiego sprzysiężenia płk. Jakubem
Jasińskim plan dalszych działań i wezwał
19
sąsiednie powiaty do przyłączenia się do
powstania. Wysła­ni w kierunku Wilna
brygadier Mikołaj Sulistrowski i Ksawery
Niesiołowski, zagarnęli w Wiłkomierzu
2 PSP. Do A. Chlewińskiego dołączył w
międzycza­sie 5 PSP pod dowództwem
ppłka. L. Liszewskiego. Stanowczy opór
stawił natomiast dowódca 3 Pułku Straży
Przedniej, płk. Jakub Baranowski stojący
w Wiłkowyszkach27.
Powstanie w Wilnie wybuchło w nocy
z 22 na 23 kwietnia. Powstańcy pod dowództwem J. Jasińskiego opanowali ratusz, ujęli hetmana wielkiego litew­skiego
Szymona Kossakowskiego, znienawidzonego powszechnie targowi-czanina. Do
niewoli dostało się ponad 1000 Rosjan. 24
kwietnia 1794 r. ogło­szono akt powstania i
powołano Radę Najwyższą Litewską.
Warto wspomnieć, że adiutantem hetmana Sz. Kossakowskiego był Abra­ham Azulewicz, syn płka Jakuba. Wraz z hetmanem
zbiegł z zagarniętych przez powstańców
Lukojni - majątku Kossakowskiego. 22
kwietnia przywiózł ojcu z Wilna rozkaz
hetmański, nakazujący pułkowi marsz do
Oran, którego ten nie wypełnił.
25 kwietnia Sąd Kryminalny w Wilnie
skazał hetmana Sz. Kossakowskie­go na karę śmierci przez powieszenie. Prowadzony
na śmierć hetman ostrze­gał jeszcze, iż wydał pułkowi Baranowskiego rozkaz marszu
na Wilno i wal­ki z oddziałami powstańczymi. Wyrok wykonano. Zwłoki Kossakowskiego wisiały na szubienicy do wieczora.
Tak zginął nominalny szef 2 PSP.
Baranowski, zrazu wrogo nastawiony do
insurekcji, nie wytrwał jednak do Wołkowyszek majora Dominika Krzyckiego „dla
wysłuchania przysięgi puł­ku Baranowskiego tam konsystującego, ale bezskutecznie. Baranowski nie słuchając żadnych
ordynansów, ruszył z miejsca natychmiast,
poszedł na Kal-waryą do Olity, gdzie się
rozlokował. Tenże Baranowski doniósł o
wszystkim już wisielcowi, z woli Moskwy
hetmanowi Kossakowskiemu (...). Komendę Moskiewską we dwie roty z Grodna na
sukurs z dwoma armatami do Kow­na idącą
z honorami przepuścił. Podkomendni pułku Baranowskiego, widząc tę jego dla Moskwy przyjaźń i niechęć ratowania własnej
ojczyzny, po więk­szej części odstąpili go i
udali do powstających na obronę ojczyzny,
trzecia część przy pułkowniku została, a
może go wkrótce i wszyscy odstąpią. Za­
wsze sprawa dobra więcej ma przyjaciół”
- donosiła „Gazeta Wolna War­szawska” z
10 maja 1794 r. Wkrótce jednak Baranowski przystąpił do powstania, a jego pułk
walczył z Rosjanami w ramach korpusu
Michała Wielhorskiego.
20
Nr. 1–3 (145–147)
2013 m. sausis–rugpjūtis
Kluczowe stawało się teraz stanowisko
gen. J. Bielaka. „Stary generał wy­buchem
insurekcji na Litwie był w pierwszych
chwilach najwidoczniej zasko­czony i zdezorientowany” - stwierdził S. Kryczyński.
Po zwycięstwie racła­wickim 4 kwietnia,
wysłał nawet raport do hetmana Sz. Kossakowskiego, do­noszący o buncie brygady
Antoniego Madalińskiego i jej wymarszu
12 mar­ca z Ostrołęki oraz o sukcesach powstańczych. Jego raport dotarł do Wilna
14 kwietnia. „W ten sposób zyskiwał na
czasie (...). Niewykluczone, że w ten służbowy sposób Bielak starał się wpływać na
stanowisko i decyzje hetmana w Wilnie”
- podkreśla z kolei Jan Tyszkiewicz. Jego
zdaniem Bielak „nie za­mierzał działać pochopnie”. Generał nie podporządkował się
rozkazowi komendanta Warszawy, gen.
Stanisława Mokronowskiego, który 23
kwietnia wezwał go do stolicy.
„Zdaje się, że sędziwy generał podporządkował się dopiero rozkazom królewskim, gdy w dniu 26-27 kwietnia z
ramienia warszawskiej Rady Zastępczej
Tymczasowej wyjechali na Litwę delegaci
z listami króla do generała Bielaka, Azulewicza i innych komend, ażeby z puszczy
Białowiejskiej strzelców dostawiały” - pisze S. Kryczyński. 26 kwietnia król Stanisław Au­gust poparł insurekcję, następnie
wystosował kilka listów do rządców ekono­
mii królewskich na Litwie, by kierowali
strzelców służących w krółewszczy-znach
do oddziałów powstańczych. Król napisał
też list do Bielaka, „odwo­łując się do jego
męstwa i zasług wojennych; niewątpliwie
dobrze pamiętał sprawę odznaczenia go
Krzyżem Virtuti Militari. W liście król
zdecydowanie zachęcał generała, aby ten
przyłączył się do insurekcji”.
Autorytet królewski, ogłoszenie 24
kwietnia w Zabłudowie przez szlach­tę
podlaską aktu konfederacji, propowstańcze nastroje oficerów pułku, zde­cydowały
o przystąpieniu Bielaka do insurekcji. Bielak podążył do Bielska Podlaskiego, gdzie
koncentrowała się dywizja pod dowództwem gen. artyle­rii litewskiej, księcia
Franciszka Sapiehy. W jej skład wszedł 4
PSP szefostwa Bielaka w sile około 600
jeźdźców i 6 PSP - w liczbie 465 ludzi
(453 konie). Razem Sapieha miał 2 maja
pod swymi rozkazami około 3330 ludzi, w
tym 1360 jazdy i 8 armat.
Koncentrowała się również dywizja gen.
mjra A. Chlewińskiego, który 29 kwietnia
zajął Kowno. Miał m.in. pod swymi rozkazami 5 PSP w sile 537 lu­dzi. Niebawem
nadciągnął też - po złożeniu pod wsią Wierobejami przysięgi na Akt szawelski - płk
Jakub Baranowski z częścią 3 PSP, pro-
wadząc 370 ofi­cerów i pocztowych oraz
towarzyszy. Cała dywizja Chlewińskiego
liczyła łącz­nie około 1400 ludzi i składała
się wyłącznie z jednostek kawaleryjskich.
30 kwietnia skoncentrowała się dywizja
wileńska J. Jasińskiego. W jej skład weszły m.in.: 1 PSP pod dowództwem mjra
Ignacego Eydziatowicza (617 ludzi i 512
koni) i 2 PSP dowodzony przez ppłka Adama Guszkowskiego (około 450 ludzi i 400
koni). W ten sposób wszystkie pułki straży
przedniej złożone w znacznej części z Tatarów - o wyraźnej przewadze oficerów muzułmanów, opowiedziały się po stronie
insurekcji do końca kwietnia 1794 r.
Utworzenie trzech dywizji pod dowództwem niezależnych od siebie generałów
nie było posunięciem do końca fortunnym,
gdyż rychło spowodowało szereg konfliktów. S. Kryczyński pisze, że do zatargu pomiędzy ks. F. Sapiehą a gen. J. Bielakiem
doszło na tle uchylania się od walki dowódcy dywizji i jego „bezmyślnych wręcz”
działań. Gwałtowny spór, „daremnie łagodzony” przez pełnomocnika Rady Najwyższej Narodowej Alojzego Sulistrowskiego,
zakończył się rezygnacją księcia z dowództwa i zajęciem jego stanowiska w dniu 8
czerwca pod Grodnem przez Bielaka. Jan
Tyszkiewicz pisze o „konflikcie między
zapalczywym Sapiehą i doświadczonym
Bielakiem, który krytykował postępowanie księcia i doradzał podjęcie czynniejszej akcji. Być może zresztą Bielak chciał
wykonywać polecenie Jasińskiego. Naczel­
nik Tadeusz Kościuszko przyjął dymisję
Sapiehy i mianował na jego miejsce gen.
Pawła Grabowskiego.
W międzyczasie pułk Bielaka 4 maja pomaszerował przeciwko oddziało­wi rosyjskiemu płka Aleksandra Czesmańskiego,
stojącemu w Brześciu. Chociaż nieprzyjaciel posiadał przewagę liczebną (pięć szwadronów Petersburskiego Pułku Dragonów,
dwa bataliony jegrów, kilkudziesięciu kozaków i cztery armaty), to jednak wycofał
się na Pińsk. Doszło do kilku drobnych potyczek z oddziałami rosyjskimi.
Później pułk Bielaka wraz z dywizją Sapiehy przebywał na terenie woje­wództwa
brzeskiego-litewskiego (choć Prusacy
donosili o jego przemarszu nad granicę
prusko-żmudzką). Po objęciu dowództwa
dywizji Bielak nie przejawiał jednakże
większej inicjatywy. Przesunął swoje oddziały pod Sło-nim (J. Tyszkiewicz pisze,
że tylko 4 PSP), gdzie „unieruchomił” je
silny, trzy­tysięczny korpus rosyjski, dowodzony przez gen. Pawła Cycjanowa.
Litwini ograniczyli się do obserwacji ruchów Rosjan i utrudniania im prowadzenia aprowizacji swych oddziałów. „Gene-
rał Bielak tłumaczył się więc, że nie jest w
stanie ruszyć korpusu z miejsca z powodu
przewagi sił nieprzyjacielskich” - podkreśla S. Kryczyński. Miał jednak 3300 wojska i 8 armat przeciwko 3000 Cycjanowa,
więc biograf generała stwierdza dalej:
„wolno atoli przypu­szczać, że do bezczynności Bielaka mogła się przyczynić także
choroba, nur­tująca prawdopodobnie w
tym czasie starczy organizm generała”.
Bezczynność Bielaka zaniepokoiła władze insurekcji i wysłano do niego oficerów
w celu nawiązania łączności. Niewiele to
dało, a generał zmarł śmiercią naturalną przed 24 czerwca. Dowództwo pułku
przejął płk Mustafa Achmatowicz, zaś
dowództwo dywizji - gen. A. Chlewiński.
Dalszy szlak bo­jowy pułku rysuje się mgliście. W każdym razie 30 lipca pod Zelwę
przyma­szerowała w sukurs gen. Karolowi
Sierakowskiemu czterotysięczna dywizja
litewska Chlewińskiego, a w jej składzie 3
PSP w sile 781 ludzi i 4 PSP pod Achmatowiczem, liczący „najmniej 400” ludzi. W
dniach od 1 do 5 sierpnia oddziały litewskie atakowały Słonim. W nocy z 6 na 7
sierpnia strzegące bro­du na rzece Szczarze
pod Dereczynem szwadrony tatarskie zostały zaatako­wane przez jazdę rosyjską.
Pod Dereczynem i w walkach osłonowych
korpu­su Karola Sierakowskiego 10 sierpnia zginęło bądź zostało rannych 54 uła­
nów z 4 Pułku Straży Przedniej.
Z dywizją Sapiehy, następnie Bielaka
przebywał także wspomniany 6 PSP płka
J. Azulewicza. Jeszcze z Bielska Sapieha
wyprawił 40 kawalerzystów -ochotników
płka Andrzeja Kazanowskiego i 100 jazdy Azulewicza do Sokółki - dla osłony
„zgromadzonych tam obywateli powiatu
grodzieńskiego, za­mierzających uchwalić
akces do powstania”. W drugiej połowie
czerwca 6 PSP znajdował się w Brześciu
i stamtąd patrolował okolice. 24 czerwca
pa­trol pod dowództwem por. Azulewicza
(Józefa?) zagarnął do niewoli rosyjską
osłonę pontonów, płynących Bugiem.
W następnych dniach 6 Pułk wszedł w
skład korpusu gen. Macieja Frankowskiego i 2 sierpnia przymaszerował do Wilna.
Pułk bronił miasta od stro­ny traktu raduńskiego, na który 11 sierpnia skierowane
zostało główne natarcie wojsk rosyjskich.
W szarży kawaleryjskiej na Rosjan, którzy przedarli się przez pozycje obrońców,
poległ tego dnia płk Jakub Azulewicz.
Niedołężnie dowodzona przez A. Chlewińskiego obrona miasta załamała się i 12
sierpnia Wilno skapitulowało.
Po śmierci płka Azulewicza dowództwo
przyjął ppłk Eliasz Sobolewski. 22 sierpnia pisał do króla: „Gdy po utracie szefa
Nr. 1–3 (145–147)
2013 m. sausis–rugpjūtis
Azulewicza w czasie potycz­ki pod Wilnem
awans na mnie spada, udaję się do wspaniałych względów pańskich, abym tęż rangę mógł pozyskać. Obywatel zaś Eljasz
Chalecki, ma­jor równy w zalecie i cnocie
żołnierskiej, w niczym nie ubliżony, czego
dawał dowody podczas siedmioletniej wojny i teraz we wszystkich zdarzeniach, uprasza, aby mógł postąpić na podpułkownika.
Co zaś starszy syn niebo­szczyka szefa Azulewicza Maciej Azulewicz, jako już dosłużył się rotmi-strzowstwa, w tym że pułku
6-tym, dając równą ze wszystkimi dobremi
offi-cyjerami dowód odwagi dobrego żołnierza, oddaje się protekcyj w.k. mości do
awansu na majora oraz za azardy i zasługi
ojca swojego wszędzie i zdat-ność do postąpienia i wyawansowania się na majora”.
E. Sobolewski awansował na pułkownika
25 września 1794 r.; w tym samym dniu E.
Chalecki otrzymał awans na podpułkownika, o M. Azulewiczu źródła milczą. Praw­
dopodobnie i on awansował. Płk Jakub
Azulewicz został pochowany na cmentarzu
(mizarze) w Studziance pod Białą Radziwiłłowską, podobnie jak wcześniej gen.
Józef Biełak (nagrobki na ich mogiłach nie
zachowały się, a groby ułegły zatarciu).
Znaczący był udział Tatarów w bitwie
pod Krupczycami, stoczonej 17 września
1794 r. Gen. K. Sierakowski poprowadził
na Kobryń około 400 łu­dzi (pięć batalionów, trzynaście szwadronów i 26 dział), w
tej liczbie mocno okrojone: 3 PSP - trzy
szwadrony i 256 ludzi oraz 4 PSP - trzy
szwadrony i 159 ludzi. Szwadrony 4 PSP
osłaniały lewe skrzydło polskie, a 3 Pułk
włą­czono do rezerwy. W obliczu przeważających sił Suworowa Sierakowski
zde­cydował się na odwrót. Szwadrony tatarskie osłaniały prawy bok ustępujące­go
czworoboku polskiej piechoty. Pułkownik
Mustafa Achmatowicz na cze­le litewskich
szwadronów odparł wiele szarż kawalerii
nieprzyjacielskiej. W całkowitym porządku 18 września polska dywizja osiągnęła
Terespol. Straty Sierakowskiego wobec
trzykrotnie przeważającego liczebnie
nieprzy­jaciela wyniosły około 300 ludzi;
strat Tatarów nie znamy.
Znacznie gorzej poszło pod Terespolem 19 września. Odwrót dywizji Siera­
kowskiego osłaniały m.in. dwa szwadrony
3 Pułku. Dywizja została rozbita. Stra­ty
polskie wyniosły przeszło dwa tysiące ludzi, w tym poległych ponad 1500.
Straty tatarskie były poważne. W 3 Pułku pod Krupczycami i Terespolem zostali
zabici: 1 towarzysz, 1 trębacz i 11 szeregowych; towarzysze - Posołowicz i Dziadlowski oraz szer. Szerwiński „pierzchnęli”
z placu boju. W 4 Pułku por. Abraham
Talkowski zginął pod Brześciem. Poległo
też 14 towarzyszy, 2 „unte-roficyjerów”
(podoficerów), 1 trębacz i 20 szeregowych; „plejzerowanych” -rannych zostało
7 towarzyszy, namiestnik, 2 podoficerów i
7 szeregowych.
8 października 1794 r. polska dywizja
Sierakowskiego liczyła ledwie 3262 lu­dzi.
Mimo ponoszonych strat rosła liczebność
szwadronów 4 pułku pozostają­cych przy
dywizji. 27 września pod Wiszniewem oddział płka Achmatowicza li­czył 177 ludzi
i 154 konie, 30 września pod Sarnowem
zgromadziło się już 233 jeźdźców, 3 i 4
października pod Kockiem płk M. Achmatowicz miał do dyspozycji 230 ludzi.
W tym samym czasie szwadrony 3 pułku
liczyły 155 ludzi.
W obozie pod Korytnicą 8 października
Sierakowski miał do dyspozycji ledwie 53
jeźdźców 3 PSP i 70 - 4 PSP. Reszta została oddetaszowana na patrole, lub osłaniała
dywizję od wschodu. Według polskiego
„Porządku do boju” na lewym skrzydle
pod Maciejowicami 10 października stanął kombi­nowany pułk jazdy dowodzony
przez płka Franciszka Ksawerego Wojcie­
chowskiego. W jego skład wchodziły:
pułk ułanów mirowskich - 110 ludzi, 3
PSP - 53, 4 PSP pod Achmatowiczem - 70,
pułk Kazanowskiego -130, ka­waleria narodowa z brygady Rzewuskiego - 60.
„Na polskim lewym skrzydle jako pierwszy wszedł do boju pułk Wojcie­chowskiego.
Naprzeciw szły »wszystkie pułki dońskie«„
- wspominał An-drian Denisów.
„Pułk szedł w jednej linii. Dowódca
polski popełnił błąd rozpoczynając szarżę
zbyt wcześnie. Konie wytraciły szybkość,
zanim Polacy dotarli do szy­ku nieprzyjaciela. Ponadto z lasu wyszły pozostałe pułki kozackie. Kozacy uszykowali się ławą
dążąc do oskrzydlenia galopującego przeciwnika, które­go front był znacznie krótszy od nieprzyjacielskiego. (...) Wydaje się
jednak, że ułani mirowscy starli się z przeciwnikiem. Napierani od czoła i skrzydeł
przez liczniejszą jazdę rosyjską zostali
zmuszeni do odwrotu. Pułk wycofał się za
wieś i na północnej pochyłości wzgórza
porządkował szeregi po dozna­nej porażce” - odtwarzał przebieg zdarzeń Wojciech
Mikuła, podkreślając fakt, że płk Wojciechowski na czele jednego pułku nie mógł
stawiać długie­go oporu pięciu pułkom
kozackim. „O zażartości boju świadczy
konieczność późniejszego porządkowania
szwadronów, a przecież trudno jest przypu­
szczać, aby ta doborowa, zaprawiona w
walkach jednostka uległa panice je­dynie
na widok nieprzyjaciela”.
Straty Tatarów w bitwie maciejowickiej
21
nie są znane. Meldunek gen. Ka­zimierza
Ruszczyca z 11 października stwierdza, że
płk Wojciechowski z kil­kuset ludźmi znalazł się w Karczewie, płk Achmatowicz
ze swym pułkiem w Gałkach i tamże ppłk
Stefan Piruski „od pułku Chlewińskiego w
kilkadzie­siąt koni”. Z ran zmarł niebawem
płk Mustafa Achmatowicz. Pochowano go
na tatarskim mizarze w Łostajach61.
W międzyczasie wycofująca się z Grodna armia litewska maszerowała w czterech
kolumnach pod Warszawę. Pod Kobyłką
26 października kolum­na gen. Jana Jakuba
Meyena starła się z częścią sił Suworowa.
Odziały litew­skie były słabo uzbrojone,
przemęczone długotrwałymi marszami
odwroto­wymi, ich szeregi pełne chorych.
W skład sił gen. Meyena wchodziły m.in.:
2 PSP podwództwem płka Adama Guszowskiego, liczący 296 ludzi, 5 PSP
szefostwa gen. S.Byszewskiego w sile
321 jeźdźców i 6 PSP pod płk. E. Sobolewskim. Spośród jego 343 ludzi, 114
było chorych; do walki nie nadawało się
też 110 koni. Bitwa zakończyła się klęską
Litwinów. Do nie- woli dostał się ranny
Byszewski, 4 majorów, 44 oficerów i około 800 żołnie- rzy. Według raportu gen.
Józefa Zajączka z 2 listopada srtary pułku
wynio- sły 96 zabitych i zaginionych, 6
pułku – 25 ludzi. Niejasno rysują się straty
5 pułku, gdyż jego liczebność wzrosła na
Pradze o 117 ludzi.
W szańcach Pragi 2 listopada 1794 r.
znalazły się wszystkie pułki straży Przedniej litewskiej: 1 PSP w sile 280 ludzi
(324 konie), z tego do walki mo- gło stanąć tylko 66, a reszta to chorzy i ranni; 2
PSP – 207 ludzi; 3 PSP – 250 ludzi, z tego
zdolnych do walki 211; 4 PSP – 427 kawalerzystów, zdolnych do boju – 330; 5
PSP – 492, zdrowych – 329; 6 PSP – 318,
zdolnych do walki 193. W czasie szturmu
Pragi 4 listopada pułki poniosły ogromne
straty. Ja- jiś Tatar zanotował wówczas w
swym modlitewniku, że na Pradze „muzul- man bardzo wielu pobito, samych
oficerów zabito kilkadziesiąt”. Poległych
pogrzebano na cmentarzu nad dzisiejszym
Jeziorkiem Kamionkowskim. Na miejscu
cmentarza w 1981 r. wzniesiono pomnik,
wymieniający m.in. Tatarów, którzy zginęli w obronie Pragi.
Skupając się na dziejach wojskowych,
warto wspomnieć, że niemal wszy-scy
tatrzy litewsko-polscy poparli powstanie.
Przkładowo Komisja Porząd- kowa w
Grodnie 14 maja wydała rozporządzenie,
aby „naród Tatarski był w pogotowiu do
użycia siebie ku obronie kraju, (...) iżby
pułkownicy i rotmi- strze tegu narodu spisali broń i ludzi“. Odpowiadając na me-
22
Nr. 1–3 (145–147)
2013 m. sausis–rugpjūtis
moriał Abra- hama Skirmuta, rotmistrza 6
PSP, Rada Najwyższa Narodowa stwierdzała w czerwcu 1794 r. całkowitą równość Tatarów z resztą szlachty: „powinności obywatelskie z dóbr ziemskich przez
naród Tatarski posiadanych stosować się
mają do przepisów universału RNN z d. 6
czerwca dla całego kraju ogło- szonych“.
Wiele majątków ziemskich Tatarów na Litwie uległo w czasie po- wstania dewastacji i popadło w ruinę. „Czytamy w aktach
ówczesnych, jak to Tatarzy wracając do
swych ojcowizn zastawali je wyniszczone
>>przez rewolu- cyjny upadek tutejszego
kraju<<“ – pisał S. Kryczyński.
Wdowa po gen. Bielaku, pozostała z
trzynaściorgiem dzieci. Kunegun- da, wystąpiła do Tadeusza Kościuszki o pensję
po mężu. 13 sierpnia Naczel- nik przesłał
Radzie Najwyższej Narodowej zalecenie, by pozytywnie rozpatrzyła prośbę. W
dzień później uzyskała ona akceptację. W
protokole RNN z 23 sierpnia 1794 r. odnotowano: „pozostała z trzynaściorgiem
dzieci Kune-gunda, wystąpiła do Tadeusza
Kościuszki o pensję po mężu. 13 sierpnia
Na­czelnik przesłał Radzie Najwyższej
Narodowej zalecenie, by pozytywnie roz­
patrzyła prośbę. W dzień później uzyskała
ona akceptację. W protokole RNN z 23
sierpnia 1794 r. odnotowano: „(...) odpowiadając na memoriał ob. Bielakowej, po
zmarłym mężu, gen. Bielaku, z trzynaściorgiem dzieci pozo­stałej wdowy, stosownie do rezolucyi Najwyższego Naczelnika w tej okolicz­ności wydanej, oświadcza, iż nim Skarb Rzeczypospolitej będzie
w sposobno­ści obmyślenia funduszu w
ziemi dla pomienionej ob. Bielakowej,
w nagro­dę zasług jej męża, tymczasem
czwartą część gaży jego czyli złp 3000
rocznie, dla niej przeznacza i kwartałami
decursive opłacać dysponuje”.
Bielakowa wyszła powtórnie za mąż za
Mustafę Tupalskiego, rotmistrza w pułku
generała. W 1824 r. był on sędzią pokoju
powiatu bialskiego. Kune-gunda została
pochowana na mizarze w Studziance.
Wysiłek wojenny Tatarów litewskopolskich w powstaniu kościuszkowskim
był znaczny. Wszyscy poparli insurekcję.
Według wyliczeń Tadeusza Korzona pułki
straży przedniej ruszyły w pole w następującej liczebności: 1 PSP Kirko-ra - najmniej 427 ludzi, a prawdopodobnie - 570:
2 PSP buławy wielkiej Je-leńskiego - 207
ludzi (najmniej), 526 (prawdopodobnie);
3 PSP Chlewińskie-go - 781 (całkowita
liczba oficerów, towarzyszy i żołnierzy,
którzy przewinęli się przez szeregi pułku),
4 PSP Bielaka - 376 (prawdopodobnie
- 494); 5 PSP Byszewskiego - 492 (503);
6 PSP Azulewicza 318 (439). Oddziały, w
których służyli Tatarzy biły się na ogól dobrze, wykazując dobre wyszkolenie i wysoki patriotyzm. Do rangi symbolu urasta
fakt udziału oddziałów tatarskich w wie­
lu bitwach, w tym pod Maciejowicami, i
obecność wszystkich sześciu pułków straży przedniej Włk. Ks. Lit. w obronie Pragi
4 listopada 1794 r.
Sztandar 6 PSP szefostwa pika J. Azulewicza był przechowywany przez cały XIX
wiek w meczecie w Studziance. Sporządzono go z zielonego jedwa­biu z napisami polskimi i arabskimi, szamerowany był dookoła srebrnym ga­lonem. Spłonął wraz z meczetem, który podpalili wycofujących się w
1915 r. z Królestwa Polskiego Rosjanie.
Jak wspomniano - groby gen. J. Bielaka i płka J. Azulewicza na mizarze w
Studziance nie zachowały się, przetrwało
jednak kilkanaście nagrobków ich potomków, synów i wnuków, z których większość służyła w armii Króle­stwa, a później
Cesarstwa Rosyjskiego, kontynuując tradycje wojskowe tatar­skich rodów.
Ruch społeczno-kulturalny wśród Tatarów polskich
na podstawie publikacji Tamary Lebiedź
Aleksander Miśkiewicz
Zanim zagłębimy się z ciekawością
w tekst Tamary Lebiedź (opublikowany w „Życiu Tatarskim” nr 5 z 1934 r.),
najprawdopodobniej członkini Związku
Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, przypomnijmy,
że działalność oświatowa u Tatarów polskich zaczęła się jeszcze przed pierwszą
wojną światową. W ramach akcji charytatywnej pomocy biednej ludności muzułmańskiej, zorganizowane zostały w
tym celu dwa stowarzyszenia, jedno w
roku 1907 w Wilnie, drugie w roku 1913,
w Warszawie. Kierowali nimi, jak też
byli ich założycielami, Tatarzy polscy,
choć w stowarzyszeniu warszawskim,
które liczyło 118 członków, przeważali Tatarzy z Powołża, osiedlający się w
Warszawie od 2 połowy XIX w.
Po odzyskaniu niepodległości przez
Polskę, wznowiło działalność wspomniane stowarzyszenie warszawskie
pod nazwą Związek Muzułmański Miasta Stołecznego Warszawy. Dopiero
po ostatecznym ustaleniu się wschodniej granicy Polski, po której pozostało
większość skupisk tatarskich, można
było przystąpić do organizacji, od nowa,
po zerwaniu kontaktów z Muftiatem w
Symferopolu na Krymie, związku religijnego i stowarzyszenia społeczno-kulturalnego. Nastąpiło to 28-29 XII 1925
roku w Wilnie.
Wraz z powołaniem Muzułmańskiego
Związku Religijnego w Rzeczypospolitej
Polskiej i wyborem Muftiego, rozpoczął
działalność także Związek KulturalnoOświatowy Tatarów Rzeczypospolitej
Polskiej. Związek ten powstał z inicjatywy trzech osób: prawnika Adama Murzy-Murzicza, gen. w stanie spoczynku
Aleksandra Romanowicza, który przez
krótki okres czasu dowodził Tatarskim
Pułkiem Ułanów podczas wojny polskobolszewickiej, a po odzyskaniu niepodległości przewodniczył Muzułmańskiej
Gminie Wyznaniowej w Wilnie, oraz
prof. Stefana Bazarewicza, przyrodnika
z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, należącego do jego założycieli. W
późniejszych latach główną rolę, przede
wszystkim w Radzie Centralnej Związku, będą odgrywać prawnicy, Olgierd
Najman Mirza Kryczyński, jako długoletni jej prezes i jego młodszy brat, Leon Najman Mirza Kryczyński, naczelny
redaktor „Rocznika Tatarskiego”. O obu
braciach Kryczyńskich nieraz pisaliśmy
na łamach „Przeglądu Tatarskiego”.
Przez cały okres działalności Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów
Rzeczypospolitej Polskiej, walczyły w
nim dwa nurty pracy społecznej. Jeden
skierowany był ku nacjonalizmowi tatarskiemu, a wpływ na niego posiadali emigranci polityczni z Rosji, przedstawiciele
Tatarów z Powołża i Krymu. Zapominali
jednak, że ojczyzną tutejszych Tatarów
jest Polska i że żyją oni u siebie, kiedy
im marzyła się wielka Tataria, państwo
Idel-Ural czy niepodległy Krym.
Drugi nurt tej pracy społecznej dążył
do podniesienia na wyższy stopień rozwoju cywilizacyjnego biednej ludności
tatarskiej, zagubionej w swoich zaściankach na ziemiach kresowych, często niezdającej sobie sprawy z sytuacji w jakiej
się znalazła po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. W ramach tej pracy
prowadzono szeroką akcję odczytową,
uświadamiającą sytuację polityczną w
kraju, organizowano biblioteki w większych skupiskach tatarskich. Gromadzono w nich literaturę, głównie książki
pisarzy polskich, a także polskich orientalistów o islamie i dziejach narodów
Nr. 1–3 (145–147)
2013 m. sausis–rugpjūtis
muzułmańskich. Tworzono zespoły amatorskie. Jednak największą zasługą tej
działalności były liczne wydawnictwa
poświęcone przeszłości i teraźniejszości
Tatarów polskich. Wśród nich „Rocznik
Tatarski”, wydawany w Wilnie miesięcznik „Życie Tatarskie” (1933 – VIII 1939)
i liczne wydawnictwa okolicznościowe.
W naszych czasach stanowią doskonałe
świadectwo pracy społeczno-kulturalnej
Tatarów polskich lat międzywojennych,
choć nie pozbawiona ona była napięć i
konfliktów.
Oto jak widziała tę działalność Tamara
Lebiedź:
Związek K.-O. Tatarów
Tamara Lebiedziówna
Związek Kulturalno-Oświatowy Tatarów Polskich winien odegrywać ważną
rolę w życiu Tatarów, przeto warto mu
poświęcić trochę uwagi. Związek został
założony w 1925 roku przez profesora
S. Bazarewskiego i nieżyjących dziś ś.p.
generała A. Romanowicza i A. MurzaMurzicza i rozpoczął swą działalność na
terenie m. Wilna. Oprócz tego powstały
Oddziały Związku we wszystkim prawie
ośrodkach życia tatarskiego, a więc: w
Warszawie, Słonimie, Nowogródku, Dokszycach, Widzach, Murawszczyźnie i
innych miejscowościach.
Najbardziej produktywna praca powstała w Wileńskim Oddziale Związku,
jako w ośrodku najbardziej kulturalnym, który skupia życie Tatarów. Związek zorganizował cały szereg ciekawych
odczytów na tematy religijne, naukowe
i społeczne. W roku 1932 opracowane
zostało przez Związek dzieło pierwszorzędnej wagi, mianowicie: wydany został „Rocznik Tatarski”, który wzbudził
zaciekawienie w sferach literackich nietylko Polski, ale i zagranicą. W prasie
polskiej ukazały się nadzwyczaj pochlebne odezwy o Roczniku, który zalecano
nawet nabywać do bibljotek wojskowych
i szkolnych.
Związek Kulturalno-Oświatowy Tatarów Polskich ma za zadanie, jak wskazuje sam tytuł, objąć pracę kulturalnooświatową wśród Tatarów. W większych
ośrodkach miejskich np. na terenie
Wilna, Warszawy, gdzie koncentruje się
młodzież akademicka i ludzie o wyższym
rozwoju umysłowym, tu wszyscy sobie
doskonale zdają sprawę z wysokiego zadania i celów, jakie sobie obrał Związek.
Rzecz się jednak inaczej przedstawia w
zapadłych miasteczkach i wsiach, gdzie
ludzie, mieszkający zdala od „świata kulturalnego”, pozbawieni są nieraz jakichkolwiek wiadomości z dziedziny życia religijnego, społecznego, umysłowego na
większe zebrania, można temu zaradzić
w inny sposób; mianowicie: zbierać się
można w piątki u posiadaczy obszerniejszych domów mieszkalnych i tam czytać
głośno miesięcznik „Życie Tatarskie”,
który na pewno zaciekawi wszystkich, bo
jest dostępny w swem zrozumieniu dla
każdego i informuje o najbardziej aktualnych sprawach z zagranicy i z kraju,
udziela wszelkich porad rolniczych, gospodarczych, z dziedziny higjeny i t.d., a
dział kobiecy może niejedną muzułmankę zaciekawić i rozszerzyć jej wiadomość
na ten lub inny temat. W razie, gdyby ktoś
z zebranych nie zrozumiał czegokolwiek,
względnie błędnieby coś sobie tłumaczył,
mam nadzieję, że zawsze wśród zgromadzonych znajdzie się na tyle inteligentna
jednostka, któraby mogła wyjaśnić bardziej zawikłane kwestje, poinformować o
położeniu geograficznym tych krajów, o
których się czytało w miesięczników i t.p.
Jednostka taka powinna być energiczna,
pełna inicjatywy i przewodniczyć zawsze na takich dyskusyjnych zebraniach.
Wielce pożądanem by było, gdyby mogła
ona zdawać od czasu do czasu pewne
sprawozdania z działalności i pracy tej
okolicy i nadsyłać do Oddziału Związku
23
Wileńskiego, by ten widział, że w tej lub
innej miejscowości ludzie dają oznaki
zbiorowego życia tatarskiego i biorą w
niem czynny udział. Również pożytecznem byłoby założyć bibljoteczkę, która
oddawałaby nieocenione usługi tym,
którzy są spragnieni książek; czytywanie
pogłębiałoby ich poziom i dałoby dużą
rozrywkę umysłową.
Ważnym też celem Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów Polskich jest
wychowanie każdego Tatara na dobrego obywatela naszej Ojczyzny – Polski.
Wszyscy, mieszkający w niej powinni
poczuwać się do przynależności państwowej, wiernie Polsce służyć, a w razie potrzeby jej bronić. Istnienie Związku
Kulturalno-Oświatowego Tatarów Polskich i jego oddziałów jest nieodzowne
w naszem życiu, gdyż jest on ogniwem i
łącznikiem wszystkich Tatarów na terenie Rzeczypospolitej. Musimy więc dbać
o rozwój naszego Związku i współpracować o ile możliwie razem z nim. Wszyscy
Tatarzy winni być członkami Związku,
gdyż tylko wtedy praca stanie się owocną i da upragnione rezultaty.
Chciałabym jeszcze poruszyć w organizacji Związku kwestję formalną, otóż
do roku 1933 składki roczne wynosiły
12 zł.; obecnie wobec kryzysu Oddział
Wileński znacznie je zmniejszył. Związek idzie więc na jak najdalej posunięte
ustępstwa i chce, by wszyscy Tatarzy byli
jego członkami, i brali czynny udział w
życiu społecznem.
Życzymy więc Związkowi z całego serca „Szczęść Boże” w jego owocnej pracy.**
Być może ktoś z naszych Czytelników
posiada jakieś informacje o Tamarze Lebiedź, szczególnie o jej losach podczas
drugiej wojny światowej i w latach powojennych. Wdzięczny będziemy za
każdą wiadomość.
Opisywanie tatarskości
Musa Czachorowski
Z zadowoleniem stwierdzić można,
że w ostatnich kilku latach ukazało się
wiele ciekawych publikacji związanych
z szeroko rozumianą problematyką tatarską. Cieszy dodatkowo fakt, że niektóre
napisane zostały przez samych Tatarów.
Warto przypomnieć tu chociażby kilka
tytułów. I tak w roku 2009 wydano m.in.
książkę Aleksandra Miśkiewicza pt. „Tatarzy na Ziemiach Zachodnich Polski w
latach 1945-2005”; w roku 2010 – „Ży-
cie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVIXIX wieku” Artura Konopackiego, a w
roku 2011 – „Nowojorski meczet Rzeczypospolitej. Historia gminy tatarskiej
w Stanach Zjednoczonych” Antoniego
Przemysława Kosowskiego, „Muzyczna
Jurta – śladami Tatarów” pod redakcją
Piotra Michałowskiego, Tomasza Miśkiewicza i Barbary Pawlic-Miśkiewicz
oraz „Hassan Konopacki – Tatar, muzułmanin, bydgoszczanin” Rafała Bergera.
Prawdziwy wysyp nastąpił jednak w
roku 2012. Opublikowane zostały m.in.
tytuły: „Kuchnia tatarska” Fatimy Bujnowskiej i Sławomira Moćkuna, „Tatarzy pod Grunwaldem” Selima Chazbijewicza i Sławomira Moćkuna, „Pułkownik Józef Korycki. Tatarski artylerzysta
II Rzeczypospolitej” Waldemara Jaskulskiego, „Historia meczetu w Wilnie” Leona Kryczyńskiego, „Tatarskie
biografie. Tatarzy polsko-litewscy w
historii i kulturze” Stanisława Dumina,
24
Nr. 1–3 (145–147)
2013 m. sausis–rugpjūtis
Adasa Jakubauskasa i Galima Sitdykowa, „Baśnie, podania i legendy polskich
Tatarów” Selima Chazbijewicza, „Dżennet do Macieja” pod redakcją Michaliny
Berger i Rafała Bergera, „Oświata Tatarów w Drugiej Rzeczypospolitej” Urszuli Wróblewskiej oraz „Przysmaki z jurty.
Tradycyjne przepisy kuchni tatarskiej”
Katarzyny Jędrzejczyk-Kuliniak i Barbary Pawlic-Miśkiewicz.
Niektóre z tych pozycji przedstawialiśmy już na łamach „Przeglądu Tatarskiego”. W bieżącym numerze zamieszczamy tekst Aleksandra Miśkiewicza o
książce Urszuli Doroszewskiej, ale przy
okazji warto też przybliżyć kilka innych
publikacji. Bardzo ciekawymi przedsięwzięciami wydawniczymi wykazuje się
np. Rafał Berger, naczelny imam Stowarzyszenia Jedności Muzułmańskiej.
Obok problematyki muzułmańskiej żywo zajmuje się tatarską historią i teraźniejszością. Jego artykuły ukazywały się
m.in. na łamach miesięcznika literackonaukowego „Świat Inflant”. Od wielu
lat utrzymuje serdeczne, przyjacielskie
kontakty z Maciejem Musą Konopackim, które wreszcie zaowocowały interesującymi książkami.
Najpierw ukazała się praca pt. „Hassan
Konopacki – Tatar, muzułmanin, bydgoszczanin”, poświęcona pamięci pułkownika Hassana Konopackiego, ojca
wspomnianego powyżej Macieja Musy.
Postać to dużego formatu, wywodzący się z tatarskiego rodu carski oficer,
działacz białoruskiego ruchu niepodległościowego, społecznik. Przed II wojną
światową mieszkał z rodziną w Wilnie,
zaś po jej zakończeniu zawędrował do
Bydgoszczy, gdzie zmarł w roku 1953.
Niestety, w świadomości naszej społeczności tatarskiej pułkownikowi nie dane
było zaistnieć. Jednak, z inicjatywy Stowarzyszenia Jedności Muzułmańskiej
i Towarzystwa Przyjaciół Pomorskiego Muzeum Wojskowego w Bydgoszczy, przy wsparciu finansowym Urzędu
Miejskiego, doczekał się tablicy pamiątkowej zamontowanej 25.09.2006 roku
na budynku, w którym mieszkał.
Rafał Berger, Hassan Konopacki
– Tatar, muzułmanin, bydgoszczanin, Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej. Instytut Muzułmański, Warszawa 2011, ISBN 978-83921662-6-9
* Kolejnym przedsięwzięciem twórczym Rafała Bergera była książka o
synu Hassana Konopackiego, Macieju
Musie. Wymagało ono przewertowa-
nia bogatego archiwum, które od niego
otrzymał. Znalazło się tam około setki
listów Dżennet Dżabagi-Skibniewskiej,
córki Wassana Gireja Dżabagi, kaukaskiego działacza niepodległościowego,
dziennikarza i poety, oraz polskiej Tatarki, Heleny Bajraszewskiej. Kim była
Dżennet Dżabagi-Skibniewska wiedzą
chyba wszyscy. Opisała jej losy Teresa
Zaniewska w książkach „Dżennet znaczy raj” (2002) i „Wierzę w kismet”
(2010). Niejako więc przy okazji, Berger
razem ze swoją córką Michaliną zredagowali ten unikatowy materiał epistolograficzny, który ukazał się pod tytułem
„Dżennet do Macieja”. Jest to, jak określił w zakończeniu książki Rafał Berger,
„zapis dwudziestu lat, z trwającej ćwierć
wieku przyjaźni. Traktują one [listy] o
wielu sprawach, od spraw tatarskich,
orientalnych, wspomnieniowych (historycznych), po codzienność […]. Łączyła
ich nie tylko przyjaźń, tatarskie pochodzenie, ale i wspólna biograficzna cecha
posiadania wybitnych ojców. Oboje mieli świadomość niebagatelnej roli swoich
rodziców w historii polskich Tatarów,
w pewnym zakresie w historii Polski, a
także tego, ze obaj byli zasłużonymi w
walce o niepodległość narodów ujarzmionych przez Rosję i bolszewizm.”
Dżennet do Macieja, redakcja
Michalina Berger i Rafał Berger,
Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej. Instytut Muzułmański,
Warszawa 2012, ISBN 978-83935547-0-6
* W tym roku opublikowana została
nowa książka Rafała Bergera: „Maciej
Musa Konopacki. Udręczenie tatarskością”. Można powiedzieć, że to następny
tom Konopackiej sagi. Jest to jednak
również niezmiernie ciekawy przyczynek do tatarskiej – i nie tylko – historii
ostatniego półwiecza. Przedstawia wielostronną działalność Macieja Musy
– kulturalną, oświatową, ekumeniczną,
dziennikarską – wpisującą się w szarą,
codzienną rzeczywistość drugiej połowy
XX wieku. Interesującą tym bardziej, że
wiążącą się z problematyką białoruską,
tatarską, polską, litewską. Mało tego: będącą efektem pragnień i doznań muzułmanina, który moc Bożą dostrzega we
wszystkich wokół siebie – bez względu
na narodowość i wyznanie.
Autor tak podsumował postać Macieja Musy Konopackiego: „Drobny człowiek, skromnie ubrany, roztrzepany,
błądzący myślami tam, gdzie inni nie
docierają, bo nie chcą, nie potrafią. Im
bardziej udręczony, tym bardziej twórczy, nie przywiązujący wagi do tego, co
absorbuje innych na co dzień, bo myśli
globalnie, głębiej, rozumie więcej z perspektywy własnych przeżyć. […] jest
poetą życia, poeta wielu kultur i religii,
napiętnowany ‘swoim islamem’.” Piękne
to i dobre słowa… Polecam te wszystkie
książki, bo jest szansa, że po ich lekturze
coś w nas pozytywnego zostanie.
Rafał Berger, Maciej Musa Konopacki. Udręczenie tatarskością,
Stowarzyszenie Jedności Muzułmanskiej (Instytut Muzułmański),
Bydgoszcz 2013, ISBN 978-83935547-1-3
* Jedną z najnowszych tatarskich publikacji są też „Przysmaki z jurty. Tradycyjne przepisy kuchni tatarskiej” autorstwa Katarzyny Jędrzejczyk-Kuliniak i
Barbary Pawlic-Miśkiewicz. Niespełna
sześćdziesięciostronicowa książka, barwna i ciekawie zredagowana, prezentuje nie tylko przepisy, ale również teksty
wzbogacające naszą wiedzę o tatarskich i
muzułmańskich obyczajach związanych
z problematyką żywieniową. Mamy tu
więc „Życie według nakazów religii”
oraz „Kulinarne tradycje Tatarów”, a także stosowne fragmenty z artykułu Alego
Ismaiła Woronowicza „Tatarska kuchnia
narodowa” i książki Stanisława Kryczyńskiego pt. „Tatarzy Litewscy. Próba
monografii historyczno-obyczajowej”.
Najważniejsze są oczywiście przepisy,
które autorki książki zdobywały od naszych wspaniałych tatarskich gospodyń,
choć podobno i od gospodarzy również.
Kulinarnymi sekretami podzieliły się
m.in. Dżenneta Adamowicz, Tacjana
Aleksandrowicz, Rozalia Bogdanowicz,
Mierjema Chalecka-Giembicka, Maria
Radecka, Lila Sobolewska i Halina Szahidewicz. Znajdziemy w tej interesującej książce przepisy na dania rozmaite:
od pierekaczewnika, kołdunów i dżajmy,
poprzez trybuszok, pilaw i gęś peklowaną – po słodki czak-czak i pampuszki
serowe. Nic, tylko gotować i jeść, jeść
i gotować. Jednak, z pewną nieśmiałością, pozwolę sobie na uwagę następującą: trudno raczej uznać cymes za danie
kuchni tatarskiej. Chyba znalazł się tu
wyłącznie dlatego, że smakowity…
Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak
i Barbara Pawlic-Miśkiewicz, Przysmaki z jurty. Tradycyjne przepisy
kuchni tatarskiej, Najwyższe Kolegium Muzułmańskiego Związku
Religijnego, Białystok 2012, ISBN
978-83-934341-4-5
Nr. 1–3 (145–147)
2013 m. sausis–rugpjūtis
25
IV LDK priešakinės sargybos pulko 1792–1794 metų karinė kampanija
JAN TYSZKIEWICZ
Atsisakydami perteikti detalius įvykius,
susijusius su vieno iš šauniausių LDK
kavalerijos pulkų kariniais veiksmais,
sujungsime juos į bendrą paveikslą. Tai
padės išaiškinti kai kurias iki šiol nežinomas LDK IV priešakinės sargybos pulko
kovos kelio smulkmenas, nes 1792–1794
metų karinėse kampanijose susiduriame
su dviem kariaujančiomis pusėmis ir tuo
pačiu karo veiksmų teatru. Abi kampanijos panašios, nes sudaro gynybos kovų su
rusų intervencija, tęsinį.
Pagal išlikusi IV priešakinės sargybos
pulko vado generolo majoro Juzefo Bielako 1790 m. gegužės 6 d. teiktą raportą,
pulką sudarė: štabo skyrius, susidedantis
iš 15 karininkų ir specialistų, 74 karių generolo eskadronas, 75 karių papulkininkio
Mustafos Achmatovičiaus eskadronas,
70 karių rotmistro Šimono Voyničiaus
eskadronas, 75 karių rotmistro Samuelio
Bielako eskadronas ir 76 karių rotmistro
Juzefo Ulano eskadronas. Pagal etatus
pulke turėjo būti 612 karių ir karininkų,
tačiau reguliariai tarnavo 442 kariai. Į
štabo skyriaus sudėtį įėjo mula (imamas),
kuris atlikdavo kapeliono pareigas, felčeris, veterinaras, adjutantas pasiuntinys ir
profosas (karininkas žandaras). Realiai,
tik generolo Juzefo Bielako ir papulkininkio Achmatovičiaus eskadronuose tarnavo
felčeris, kalvis ir balnininkas.
Karo komisija (komisija Wojskowa) labai
ribojo biudžetą. Nauja ginkluotė buvo nupirkta atidėjus karininkų algų išmokėjimą.
Dėmesį patraukia vadų patirties ir kvalifikacijos lygis. Taigi, karininkai į pareigas
štabe buvo paskirti 1790 metais. Pulko šefas Juzefas Bielakas, papulkininkis Mustafa Achmatovičius ir majoras Janas Bielakas
paskirti 1790 m. kovo 16 d., kiti karininkai,
pvz. rotmistrai, patentus eiti pareigas gavo
1760, 1766, 1767 m., trys – 1777 m., du
– 1779 m., o poručnikai – 1779–1786 m.
Chorunžų daugiausia paskirta 1782–1786
m. Minėtieji karininkų patentai rodo, kiek
laiko, turėdamas tam tikrą karinį laipsnį,
tarnavo karys, bei kiek laiko jis laukė paaukštinimo. Užsitarnavę rotmistrai paaukštinimo į majoro pareigas laukdavo
daug metų, pvz., Šimonas Voyničius – 30
metų, Samuelis Juzefovičius – 24 metus.
Dauguma IV priešakinės sargybos pulko
karininkų buvo atitarnavę daugiau nei 20
metų, jaunesnieji poručnikai ir chorunžai
– apie dešimt metų. Taigi, pulko pagrindą
sudarė patyrę ir užsitarnavę kariai.
Vardinis štabo ir karininkų sąrašas leidžia teigti, kad tuo pat metu pulke tarnavo keletas Bielakų šeimos atstovų. Be
generolo, 1791 metais tarnavo: majoras
Janas Bielakas, poručnikas Mustafa Bielakas (patentas išduotas 1790 m. rugpjūčio
28 d.), chorunžas Muchametas Bielakas ir
rotmistras Samuelis Bielakas. Pulko mula
(imamas) buvo Janas Mikolajevičius, o
trimitininkas – Kazimieras Viniarskis.
Verta taip pat paminėti pulko ginkluotę
prieš prasidedant kariniams veiksmams
1792 m. 1791 m. Pradžioje IV priešakinės
sargybos pulkas turėjo 263 naujus karabinus, 397 poras naujų pistoletų, 249 naujus
palašus (dviašmenius kardus plačia geležte), 120 senų karabinų, 260 senų palašų,
260 porų seno tipo pistoletų, 260 iečių
(pikių). Trūko 59 palašų. Pulkas turėjo šią
amuniciją: 13 920 kovinių šovinių, 509
tuščius šovinius, 6 statines parako po 18
svarų kiekviena ir 4000 svarų švino. Pulko
regalijas sudarė 9 vėliavos, 2 litaurai (turkiški būgnai), 7 trimitai.
Pulko komendantas Juzefas Bielakas gimė 1741 m. Karo tarnybą pradėjo
turėdamas keliolika metų. 1761 m. jis tapo Czymbajaus Murzos Rudnickio pulko
rotmistru. Bielakas dalyvavo septynerių
metų kare Silezijoje, Čekijoje ir Saksonijoje. 1763 metais jis tapo LDK IV
priešakinės sargybos pulko vadu. 1766
m. karalius Stanislovas Augustas Poniatovskis pirmą kartą jį nominavo generolo majoro laipsniui gauti. 1769 m. liepos
mėn. IV priešakinės sargybos pulkas buvo
pagrindinis linijinis Baro konfederatų dalinys, kariaujantis Gardino ir Naugarduko
apskričių teritorijose. 1782–1787 m. Juzefo Bielako pulkas buvo apsistojęs Podolės
Kamenece (Kamieniec Litewski), 1788 m.
– Lucke Volynėje ir nuo 1789 m. pabaigos
– rytų pasienyje, Borisove prie Berezinos.
1790 m. kovo 24 d. Juzefas Bielakas tapo
Lietuvos kariuomenės generolu.
Karinė kampanija, kurios tikslas buvo apginti 1791 m gegužės 3 d. Seimo
Konstituciją, prasidėjo po metų. 1792 m.
gegužės 5 d. generolas majoras Juzefas
Bielakas buvo pašauktas į brigados būstinę
Borisove. Kiti Lietuvos kariuomenės korpusai saugojo Kauno, Vilniaus ir Minsko
prieigas. Bielako lengvosios kavalerijos
brigadai, sudarant judrią uždangą, buvo
pavesta ginti pagrindines pajėgas nuo puolimo iš rytų. 1792 m. gegužės 23 d. rusų
kariuomenė peržengusi Lietuvos sieną
susirėmė su totoriškais Bielako eskadronais. Susirėmimai įvyko gegužės 28 d.
prie Berezinos upės, gegužės 31 d. prie
Minsko ir birželio 10 d. prie Stolpcų. Bielakas du kartus atakavo priešą su perpus
mažesnėmis pajėgomis. Tūkstančio raitelių
rusų būrys patyrė didelių nuostolį. Pagrin-
dinis Lenkijos – Lietuvos kariuomenės
korpusas, vadovaujamas generolo Juzefo
Judickio, birželio 11 d. prie Miro buvo
užpultas rusų ir patyrė didelių nuostolių.
Prie Miro IV priešakinės sargybos pulkas
taip pat prarado savo gurguolę. Kazokai
buvo gerai orientuoti ir kovojo dėl grobio.
Generolas Bielakas su gurguole prarado
savo ekipažą, paradinę ginkluotę, o pulkas – savo pinigus. Birželio 17 d. atitrūkęs
nuo priešo IV pulkas apsistojo Slonime.
Tuomet, kai liepos 1 d. dauguma Lietuvos pajėgų susikoncentravo ties Volkovisku, totorių ariergardas buvo dislokuotas
ties Krynkomis. Liepos 4 d. pulkas vėl
susikovė atkakliame mūšyje prie Zelvos.
Nuostoliai totorių formuotėje buvo dideli:
apie 40–50 žuvusių ir sužeistų.
Naujai paskirtas aukščiausiasis Lenkijos
ir Lietuvos karinių pajėgų vadas generolas
Michalas Zabiela liepos 16 d. įsakė atskiram korpusui ir generolams Š. Zabielai,
J. Bielakui ir M. Frankovskiui kuo greičiau apsupti Lietuvos Brastą. Įsakymas
įvykdytas liepos 19 d. Apsupus miestą susikauta su rusais, kuriems vadovavo generolas Ivanas Fersenas. Liepos 23 d. Bielakas asmeniškai kelis kartus vedė savo karius į ataką. Mūšis padėjo sustabdyti ženkliai gausesnio priešo brovimąsi, bet paties
priešo sustabdyti nepavyko. Susiklosčius
tokiai situacijai, Lietuvos kariuomenės
junginiai nutraukė kovą Palenkėje. Įtakos
tam turėjo ir faktas, kad liepos 24 d. karalius Stanislovas Augustas nusprendė prisijungti prie Targovicos konfederatų. LDK
IV priešakinės sargybos pulkas, vadovaujamas Juzefo Bielako, prisiekė ištikimybę naujai valdžiai, tačiau tai įvykdė tik po
mėnesio – 1792 m. rugpjūčio 22 d.
Už karinius nuopelnus 1792 m. vasaros kampanijoje 29 aukštieji Lietuvos
kariuomenės karininkai apdovanoti Virtuti Militari kryžiais. Tarp jų buvo Juzefas
Bielakas, Jokubas Jasinskis ir Ksaveras
Niesiolovskis. Po pusantrų metų (1794
m. kovo 17 d.) Consilium permanens
(Rada Nieustajaca) pagal generolo Osipo Igelstromo reikalavimą, išleido įsaką
sugrąžinti šiuos apdovanojimus. Tuo pat
metu paskelbta, kad mažinamas karininkų
skaičius. Visa tai bei apdovanojimų už
drąsą sugrąžinimas turėjo sukelti maištą ir
sunaikinti opoziciją Lenkijoje.
Sukilimas LDK paskelbtas 1794 m.
balandžio 16 d. per šlėktos suvažiavimą
Šiauliuose, Žemaitijoje. Sukilimas Vilniuje dėl didelio sukilėlių suėmimų skaičiaus
prasidėjo kiek vėliau – naktį iš balandžio
22 į 23. Prisiekusieji vadui pulkininkui
(Nukelta į 26-ą pusl.)
26
Nr. 1–3 (145–147)
2013 m. sausis–rugpjūtis
(Atkelta iš 25-o pusl.)
Jokūbui Jasinskiui užėmė visą miestą.
Pagal sukilimo LDK aktą įkurta Lietuvos
tautinė aukščiausioji taryba, tačiau ji savo
veiksmų nederino su sukilimo vyriausiuoju vadu Tadu Kosciuška. Prastas ryšys
tarp vyriausiojo sukilimo vado ir Laikinosios Tarybos (Rada Zastepcza Tymczasowa) Varšuvoje apsunkino veiksmų
koordinavimą bei tapo vidinių rietenų ir
nesusipratimų priežastimi.
Generolas Bielakas neketino veikti skubotai. Dar po Kosciuškos laimėto mūšio
prie Raclavicų (1794 m. balandžio 4 d.)
jis išsiuntė etmonui Simonui Kosakauskui
pranešimą apie sukilusią Antano Madalinskio brigadą, kuri išžygiavo iš Ostrolenkos
kovo 12 d. ir sėkmingai kovėsi Karūnos teritorijoje. Tokiu būdu Bielakas laimėjo laiko. Jo pranešimas pasiekė Vilnių balandžio
14 dieną. Neatmetama galimybė, kad taip
veikdamas Bielakas stengėsi padaryti įtaką
etmono pozicijai Vilniuje. IV priešakinės
sargybos pulko šefo generolo Bielako pavyzdžiu, papulkininkis Mustafa Achmatovičius ir kiti karininkai, pasikliaudami savo vado atsargumu, skubotai neprisijungė
prie sukilėlių. Laukdamas žinių iš Vilniaus
ir tolimesnio sukilimo eigos Žemaitijoje,
generolas Bielakas nepakluso sukilėlių
komendantui Varšuvoje generolui Stanislovui Mokronovskiui, kuris balandžio 23 d.
pasikvietė jį pokalbiui. Be savo vyresnybės,
Bielakas pakluso tik karaliui, kuris galėjo jį
apginti nuo rimtų nemalonumų.
Balandžio 24 d. Zabludove Lenkijos
šlėkta paskelbė prisijungianti prie sukilimo. Jos vadais tapo pulkininkas Andžejus
Kazanovskis, Lietuvos kavalerijos šefas
Janas Stryjenskis, Belsko žemių teisėjas
Vladislavas Mikronowskis ir kiti. Sukilimo susibūrimo vieta turėjo būti Palenkės
Belskas (Bielsk Podlaski). IV priešakinės
sargybos pulkas buvo apsistojęs netoliese
– Palenkės Janove (Janów Podlaski). Balandžio 26 d. karalius Stanislovas Augustas
pritarė sukilimui. Jis išsiuntė keletą laiškų
savo ekonomijos pavaldiniams Palenkėje
su įsaku, kad šauliai, kurie tarnauja ekonomijose, prisijungtų prie sukilėlių. Karalius taip pat parašė laišką generolui Juzefui Bielakui, prisimindamas jo drąsą ir
karinius nuopelnus; karalius gerai žinojo
apie Bielako apdovanojimą Virtuti Militari kryžiumi. Laiške karalius ragino,
kad generolas prisijungtų prie sukilimo.
Stanislovo Augusto pateikti argumentai,
jo autoritetas bei bendra nuotaika lėmė,
kad paskutinėmis balandžio dienomis IV
priešakinės sargybos pulkas prisijungė
prie sukilimo. Pulke daugiausiai tarnavo
Lenkijos ir Lietuvos totoriai – apie 650
karių ir karininkų.
Palenkės Belske vadovavimą karinėms
regiono jėgoms perėmė Lietuvos artilerijos
generolas kunigaikštis Pranciškus Sapiega.
Gegužės 3 d. jo greitai suburtoje divizijoje buvo 3300 karių ir 8 patrankos. Bielako pulkas jau gegužės 4 d. buvo pasiųstas
kovai prieš pulkininko Aleksandro Česmenskio dalinį, įsikūrusį Lietuvos Brastos
tvirtovėje. Susivokę esamoje situacijoje rusai pradėjo trauktis Pinsko link. Jie neturėjo
persvaros ir nenorėjo būti nuginkluoti, nes
tai galėjo sustiprinti lenkų jėgas. Kadangi
rusų daliniai traukėsi į rytus, Bielakas su
savo pulku traukė paskui juos. Gegužės 5,
6 ir 7 d. totorių pulkas keliskart susirėmė su
priešo apsaugos pajėgomis.
Sukilėlių karinė mobilizacija šiaurėje
lėmė sukilimo pagyvėjimą Žemaitijoje
ir Kurše. Taip pat norėta sustabdyti galimą prūsų kariuomenės įsiveržimą. Prūsai
gegužės 10–14 d. pateiktame raporte
pranešė apie sukilėlių dalinių veiksmus
prie Ramygalos ir Kėdainių. Tuo metu IV
priešakinės sargybos pulkas tikriausiai buvo Lietuvos Brastos vaivadijos teritorijoje
arba Kobrino paviete saugodamas iš rytų
besikuriančias sukilėlių pajėgas.
Generolas Juzefas Bielakas buvo pavaldus jaunam kunigaikščiui Sapiegai, kuris
nerodė karinės iniciatyvos, retai lankydavosi sukilėlių stovykloje, palikdamas sukilimo sprendimų priėmimą profesionaliems
karininkams. Dėl prasto susisiekimo su
vyriausiuoju sukilimo vadu T. Kosciuška
bei vidinių vaidų Aukščiausioje Lietuvos
taryboje (Rada najwyzsza litewska) buvo prarastos dvi savaitės. Gegužės 21 d.
stovykloje prie Siečkovo Kosciuška liepė
paleisti Laikinąją tarybą Varšuvoje ir Lietuvos aukščiausiąją tarybą (Rada najwyzsza Litewska) Vilniuje. Jų vietoje įsteigta
Aukščiausioji tautos taryba (Rada najwyzsza narodowa), į kurios veiklą įsiliejo trys
LDK atstovai: Ignacas Potockis, Aloyzas
Sulistrovskis ir Tomašas Vavžeckis. Kosciuška taip pat reorganizavo ir įteisino
sukilimo vadovybę jau veikusią Lietuvoje
gavęs Lietuvos tautinės aukščiausios tarybos ir centrinės valdžios sutikimą.
Vyriausiasis sukilimo vadas nesėkmingai
nusprendė sukurti tris lietuviškųjų pajėgų
korpusus, kuriems nepriklausomai vadovavo generolai Antanas Chlevinskis, Povilas
Grabovskis ir Jokūbas Jasinskis. Padėtis
Lietuvoje buvo sunki. Apie faktą, kad Jasinskis nėra pagrindinis sukilimo Lietuvoje
vadas, sužinota kiek vėliau, bet nenorėta to
pripažinti. Tada tikriausiai ir kilo konfliktas
tarp ūmaus būdo Sapiegos ir patyrusio Bielako, kuris kritikavo kunigaikščio veiksmus
ir patarinėjo imtis ryžtingesnių veiksmų.
Galbūt Bielakas norėjo vykdyti Jasinskio
nurodymus. Įsižeidęs Sapiega paliko savo
dalinį, kurio vadovavimą perėmė Bielakas.
Sukilimo vyriausiasis vadas Kosciuška
pagaliau priėmė Sapiegos atsistatydinimą
ir į jo vietą paskyrė Povilą Grabovskį. Bet
pastarasis neskubėjo užimti naujų pareigų.
Prie šios painiavos prisidėjo dar ir faktas,
kad birželio 4 d. Kosciuška paskyrė generolą Michalą Vielhorskį nauju vyriausiuoju
sukilėlių komendantu. Šis savo pareigas
perėmė tik atvykęs į Vilnių – birželio 15 d.
Koordinacijos trūkumas lėmė, kad rusų
kariuomenės įgula (apie 3000 žmonių),
vadovaujama generolo Pavlo Cicjanovo,
dislokuota ties Gardinu, ramiai pasitraukė
į Slonimą. Birželio 9–10 d. IV priešakinės
sargybos pulkas, vadovaujamas generolo Bielako, priartėjo prie Slonimo – taip
tikriausiai buvo sutarta su Jasinskiu. Dėl
priešo gausumo ir jėgos persvaros Bielakas
ribojo savo pulko veiksmus ir tik stebėjo
rusus ir trukdė jiems apsirūpinti maisto produktais. Nežinoma, koks buvo Bielako pulko eskadronų įnašas stabdant generolo Nikolajaus Lanskojaus puolimą iš Nesvyžiaus
į Ašmeną (birželio 12 -18 d.). Apie birželio
11 d. kažkuris totorių eskadronas buvo perkeltas prie Ivijos. Antroje birželio pusėje
stokojama žinių apie generolą Bielaką.
Žinoma, kad iš Vilniaus į korpusus buvo
išsiųsti karininkai, kurie turėjo pagerinti
tarpusavio ryšį ir suplanuoti miesto gynybą.
Birželio 19 d. vyriausiasis vadas Michalas
Vielhorskis pradėjo ruošti puolimą prieš
rusų grupuotę prie Medininkų, vadovaujamą generolo Leontijaus Benigseno. Būtent
tuomet, prieš birželio 24 d. neišaiškintomis
aplinkybėmis mirė generolas Juzefas Bielakas. Bet kuriuo atveju tai buvo natūrali
mirtis. Tuomet, birželio antroje pusėje, buvusiam Sapiegos korpusui ėmėsi vadovauti
generolas Antonis Chlevinskis, o po Bielako
mirties IV priešakinės sargybos pulko vado
pareigas perėmė aukščiausią rangą turintis
pulkininkas Mustafa Achmatovičius.
Tolimesnis IV priešakinio sargybos
pulko kovos kelias Kosciuškos sukilimo
metu tiksliai nežinomas. Pulkas nedalyvavo Jokūbo Jasinskio žygyje ir mūšiuose
prie Solų (birželio 25 d.). Nereguliari
šauktinė kariuomenė Gardino vaivadijoje rinkosi vangiai ir pagrindinė jos dalis
nebuvo nukreipta papildyti Chlevinskio
korpuso gretų. Naujai paskirtas generolas
Konstantinas Jelskis liepos 1 d. nuvedė
šauktinę kariuomenę prie Narevo, kur
vėliau ji buvo karinėje parengtyje nuo
liepos 20 d. iki lapkričio 1 d. Gardino ir
šiaurės Palenkės gynyba rūpinosi keletas
linijinių dalinių, bet daugiausia tai buvo
patyrę totorių raitininkai. Žinoma, kad
liepos 30 d. prie Želvos generolas Karolis Sierakauskas turėjo apie 9000 žmonių,
taip pat ir IV priešakinės sargybos pulką,
kurį ten atvedė Chlevinskis. Šioje didelėje
sukilėlių masėje, pajėgų, galinčių atakuoti
Nr. 1–3 (145–147)
2013 m. sausis–rugpjūtis
priešą buvo mažiau nei trečdalis.
Nuo rugpjūčio 1 iki 5 d. jungtiniai
sukilėlių daliniai puolė Slonimą, kurį tuo
metu buvo užėmę rusai. Naktį iš rugpjūčio
6 į 7 d. Achmatovičiaus totorių eskadronai, saugantys brastą per Ščažės upę prie
Derečino, buvo užpulti rusų raitininkų.
Rugpjūčio 10 d. Sierakausko korpusas
pradėjo žygį atgalios per Ružaną į Berezą Kartuską. Prie Derečino gynybiniuose mūšiuose žuvo arba buvo sužeisti 54 IV pulko ulonai. Rugpjūčio 11 d.,
pralaimėjus Vilniaus gynybai, Tadas Kosciuška paliepė generolui Sierakauskui
nusiųsti Chlevinskio diviziją prie Gardino, o su likusiomis jėgomis ginti Lietuvos Brastą nuo artėjančių rusų korpusų.
Vykdydamas šiuos nurodymus, rugpjūčio
22 d. pulkininkas Povilas Grabovskis, vadovaujantis 3000 žmonių ir trims IV pulko
eskadronams, išvyko iš Pružanų į šiaurę.
Sierakauskas su likusiais daliniais žygiavo
Kobrino link. Likusieji IV pulko totorių
eskadronai, vadovaujami pulkininko Achmatovičiaus, greičiausiai buvo su Sierakausku. Žinoma, kad 1794 m. rugsėjo 14
d. generolas Sierakauskas prie Lietuvos
Brastos vadovavo 3136 pėstininkams ir
1589 raitininkams, tarp kurių turbūt buvo
ir Achmatovičiaus pulkas.
Susirėmimas tarp Sierakausko korpuso ir rusų kariuomenės, kuriai vadovavo
generolas Aleksandras Suvorovas, įvyko
rugsėjo 17 d. prie Krupšicų, tarp Kobrino
ir Lietuvos Brastos. Antroje susirėmimo
fazėje dalyvavo ir IV pulko eskadronai,
kuriems vadovavo pulkininkas Mustafa
Achmatovičius, taip pat penktasis eskadronas, vadovaujamas rotmistro Samuelio Bielako. Kirstine žaizda tuomet buvo
sužeistas generolo sūnus poručnikas Mustafa Bielakas. Raitininkų atakos ir kontratakos iš abiejų pusių kartojosi keletą
kartų. Rugsėjo 19 d. prie Terespolio rusų
kariuomenė sumušė Sierakausko korpusą.
Po savaitės, rugsėjo 24–25 d., Kosciuškos
įsakymu susijungė įvairūs sukilėlių pulkai ir Sierakausko pajėgos padidėjo iki
6000 žmonių, bet jų ginkluotė ir karinis
pajėgumas buvo nedidelis.
Panaši situacija buvo ir šiaurėje. Generolo Chlevinskio diviziją Gardine sudarė
16 000 žmonių, įskaitant Tomašo Vavžeckio ir Romualdo Giedroico bei Pavlo
Grabovskio formuotes su keliais IV pulko
eskadronais. Atvykęs į Gardiną, rugsėjo
29 d. Tadas Kosciuška perorganizavo savo
pajėgas, padalindamas jas į korpusus, kurių
vadais tapo Jasinskis ir Vavžeckis. Jiems
buvo liepta žygiuoti į pietus, į Palenkės
Belską ir ruoštis Varšuvos gynybai. Pats
Kosciuška spalio 2 d. jau buvo Varšuvoje, o spalio 6 d. – Sierakausko stovykloje
Okžejoje. Sierakausko korpuse buvo du
arba trys IV pulko eskadronai, kuriems
vadovavo Mustafa Achmatovičius. Jie dalyvavo mūšyje prie Maciejovicų. Laikyti
rezerve, jie buvo mesti į kovą prieš pulkininko Fiodoro Denisovo kazokus lemtingame mūšyje dėl Oronos kaimo ir saugant
Karolio Kniazevičiaus bateriją. Nuostoliai
totorių tarpe turėjo būti dideli, net pats
vadas M. Achmatovičius buvo sunkiai
sužeistas. Jį iš mūšio lauko išvedė pavaldiniai. Išgelbėtas iš apsupties jis mirė nuo
sužalojimų praėjus savaitei po pralaimėto
mūšio, pakeliui į Lietuvą.
Lietuvos pajėgų korpusas iš Gardino
vadovaujamas Tomašo Vavžeckio ir Romualdo Giedroycio patyrė nuostolių prie
Kobylkos, bet pasiekė sostinę Varšuvą ir
lapkričio 2 d. parėmė Pragos gynėjus. Skubančio į pagalbą Pragos gynėjams IV pulko eskadronų skaičius nenustatytas, tačiau
juose buvo ne daugiau100 žmonių. Šia
tema nepateikiama žinių net ir detaliuose
tyrimuose. Gali būti, kad atskubėję totorių
eskadronai su Vavžeckiu buvo nukreipti pas generolą Giedroycių į Didžiosios
Lenkijos regioną. Tačiau žinoma, kad VI
priešakinės sargybos pulkas, kuriam vadovavo pulkininkas Jokūbas Azulevičius, iš
savo pirminės dislokacijos vietos Sokulkoje, buvo pašauktas ginti Varšuvos Pragą. Žuvusieji totoriai palaidoti bendrame
gynėjų ir žuvusių Pragos gyventojų kapinyne prie Kamionkovskio ežero. Vėliau
ten pastatyta Dievo Motinos Nugalėtojos
bažnyčia. Tame pačiame kapinyne palaidotas ir Jokūbas Jasinskis.
LDK IV priešakinės sargybos pulko ir
kitų dalinių, dalyvavusių sukilime, karo
kelias nėra gerai žinomas. Reikia pripažinti, kad sukilimo veiksmai LDK žemėse
reikalauja dar daug tyrinėjimų. Juzefo Bielako šeimos likimas gali tapti atskirta tema tyrinėtojams ir suteikti žinių apie santykius, vyravusius pirmoje XIX a. pusėje
prijungtose prie Rusijos Lietuvos žemėse.
Iš knygos „Z historii Tatarów polskich 1794-1944”, Pułtusk, 2002.
Iš lenkų kalbos vertė Alicja Gryguc,
karinius terminus redagavo Adas
Jakubauskas.
Sveikiname
Tanią Jakubaus­kienę,
gyvenančią Širvintų mie­ste su
50 metų jubiliejumi!
Jūsų gražiausi metai dar ateity.
Tebūna jie - kilnūs, džiaugsmingi,
saulėti. Tebūna jie meilės pilni!
Lietuvos totorių bendruomenių
sąjunga
27
NAVRUZ – NAUJA
TAUTINĖ TRADICIJA
Antrą kartą Lietuvos totoriai atšventė
tarptautinę pavasario šventę „Navruz“.
Gal būt Lietuvos totorių protėviai prieš
kelis šimtmečius šventė „Navruz“,
tačiau žinių apie tai neišliko.
2013 m. kovo 23 d. Lietuvos
kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų
ramovėje Lietuvos totoriai vėl susirinko atšvęsti jau kaip savo tradicinę – tarptautinę pavasario šventę „Navruz“.
Pagal tradicinį iraniečių kalendorių
„Navruz“ šventė dar vadinama Persų
naujaisiais metais. „Navruz“ švenčiamas daugelyje Azijos regionų, kurie susiję su Senovės Persija, Vidurine Azija.
Programoje buvo pristatytas mėgėjų
meno kolektyvų koncertas, tiurkų tautų
kultūros, tradicijų ir kulinarinio paveldo paroda, vaikų piešinių konkursas
„Atėjo pavasaris“. Svečius pasitiko
„Mergina-Pavasaris“.
Šventės organizatoriai: Lietuvos
totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas doc. dr. Adas Jakubauskas,
Totorių folkloro vaikų ansamblio „Ilsu“ vadovė Almira Trakšelienė, Totorių
jaunimo bendrijos „Duslyk“ pirmininkė
Marija Meišutovič. Rengijyje dalyvavo
iki 200 žmonių. Renginio vedėjai – Marija Meišutovič ir Eldaras Jakubovskis.
Tą pačią dieną Lietuvos kariuomenės
Vilniaus įgulos karininkų ramovėje
buvo atidaryta fofografijų ir piešinių
paroda „Lietuvos totoriai – kariai“, kurią atvežė ir pristatė Kauno apskrities
totorių bendruomenės pirmininkas Kęstutis Zenonas Šafranavičius.
„LT“ informacija
Sveikiname
Alijų Aleksandrovičių
su 40 metų jubiliejumi.
Sėkmės Jums šeimoje, profesinėje
bei visuomeninėje veikloje.
Lietuvos totorių bendruomenių
sąjunga
Sveikiname
Bronislavą Meišutovičių
su 60 metų jubiliejumi.
Jūs turite gražią šeimą, kuria galite
didžiuotis. Linkime Jums didelės
sėkmės asmeniniame gyvenime.
Lietuvos totorių bendruomenių
sąjunga
28
Nr. 1–3 (145–147)
2013 m. sausis–rugpjūtis
Alytaus totorių bendruomenės vadovas: islamas kaimynų negąsdina
ŠARŪNAS ČERNIAUSKAS
www.delfi.lt
Daugelis Lietuvos gyventojų suka galvas dėl būtų ir nebūtų mitų
apie islamą ir musulmonus. Tik
ne Raižių kaimo (Alytaus r.) ir kai­
myninių gyvenviečių žmonės, karta
iš kartos gyvenantys ir besibičiuliuojantys su totorių bendruomene.
Alytaus totorių bendruomenės pirmininkas Ipolitas Makulavičius DELFI papasakojo ne tik apie santykius su
katalikiškas tradicijas puoselėjančiais
kaimynais, religijos gynimą sovietmečiu, bet ir apie savo giminės ištakas:
tyrinėdamas genealogiją, vyriškis savo
protėvius atsekė iki XVI amžiaus.
Islamas dzūkų katalikams nebaisus
I. Makulavičius DELFI žurnalistams
aprodė Raižių, dažnai vadinamų Lietuvos totorių sostine, mečetę. Čia per
didžiąsias islamo šventes susirenka 150200 žmonių. Bet aplinkiniuose kaimuose gyvenančių katalikų musulmoniškos
tradicijos nė kiek negąsdina.
„Vietiniai gyventojai, pažinodami totorius, visada sugyveno labai draugiškai,
- kalbėjo bendruomenės vadovas. - Kuo
labiau vienas kitą pažįsta žmonės, tuo
jie draugiškesni.“
Anot jo, jei lietuviai patyrinėtų savo
giminių ištakas, daugelis jų nustebtų.
Nacionalistinius maršus organizuojantis
jaunimas – taip pat.
„Kas ketvirtas Lietuvos gyventojas
turi totoriško kraujo. Taip ir yra. Lietuva – tai karų kryžkelė. Kas ėjo, tas
paliko savo kraujo. Bet kai nežino savo
kilmės, mušasi į krūtinę: „aš tikras Lietuvos patriotas, aš tikras lietuvis“. O ten
pas jį kraujo visokio yra: ir vokiško, ir
prancūziško gali būti. Tie patys vaikinukai per daug nesigilina į Lietuvos istoriją“, - šyptelėjo I. Makulavičius.
Religiją apgynė nuo sovietmečio idėjų
Pasak jo, katalikiškas tradicijas puose­
lėjantys dzūkai islamo nesibaimina. Esą
pagarba religijai Raižiuose rodyta net
sovietmečiu.
„Šita mečetė statyta 1889 m. Ji veikė
visą laiką sovietmečiu. Buvo vienintelė
Lietuvoje neuždaryta. Vienas senesnių
reliktų mečetėje – tai minbaras, sakykla.
Tai 1684 m. medžio dirbinys. Jis yra iš
Bazorų mečetės. (...) Bet Bazorų mečetė
kažkur apie 1880 m. nuo žaibo iškrovos
sudegė. Liko tik vienas iš seniausių religijos atributų – šis minbaras, - pasakojo I. Makulavičius. - 1951 m., pirmą
gegužės penktadienį vyko trėmimas iš
šitų vietovių į Sibirą. Ištrėmė ir totorių
šeimų. Bet totoriai tais metais, liepos
mėnesį, susirinko į susirinkimą, išsirinko mečetės valdymo komitetą. Jo
vadovu tapo mano tėvukas, Danielius
Makulavičius. Ir jie 1951 m. spalio 2 d.
užregistravo ją kaip veikiančią mečetę
Ministrų taryboje, Religijos valdyboje. Dėl to ji ir veikė. Šitose apylinkėse
gyveno bebaimiai žmonės. Jie sugebėjo
pastovėti už save. Ir jie įrodė, kad Dievo
namai jiems reikalingi.“
Tikėjimas kolūkyje: katalikams
leido švęsti Kalėdas, o už juos dirbo musulmonai
Pašnekovo teigimu, katalikai, musulmonai ir sovietmečiu propaguotą
ateizmą pasirinkę komunistų partijos
veikėjai sovietmečiu rodė pagarbą abiem
krašto religijoms. Vienas geriausių to
pavyzdžių – leidimas totoriams nedirbti
penktadieniais.
„Čia buvo Raižių tarybinis ūkis. Ir
totoriai penktadieniais nedirbdavo. Nes
šventa diena. O lietuviai dirbdavo. Bet
totoriai dirbdavo sekmadieniais. Jeigu
didieji darbai – šienapjūtės, rugiapjūtės,
išeidavom mes, vaikai, padėti tėvams.
(...) Nebuvo iš valdžios tokio požiūrio,
kad penktadienis – eikit dirbti, totoriai.
Čia nuo skyriaus vedėjo, nuo direktorių
tarybinio ūkio, aišku, priklausė“, - tęsė
I. Makulavičius.
Nr. 1–3 (145–147)
2013 m. sausis–rugpjūtis
Totorių bendruomenės vadovas pats
prisimena epizodą iš savo jaunystės, kai
kolūkio vadovas totorių darbo jėgą panaudojo vietoj lietuvių, o pastariesiems
leido švęsti katalikišką šventę.
„Tas pats vedėjas 1964 m., gruodžio
25-26 d., per Šv. Kalėdas, paleido visus lietuvius katalikus švęsti Kalėdų. O
pašaukė visus totorius. Tuo metu mokiausi Alytaus technikume. Atvažiavau
šeštadienį – tik močiutė ir mažoji sesuo
namie. O visų vyrų nėra. Sako, dirba
fermoje už lietuvius“, - prisiminė I. Makulavičius.
Anot jo, netrukus už leidimą katalikams švęsti Kalėdas kolūkio vadovas gavo pylos nuo komunistų partijos
vadų.
Nenužudė karai – žudo demografija
Anot I. Makulavičiaus, totorių bend­
ruomenė Raižiuose mąžta. Karus ir
trėmimus išgyvenusios totorių giminės
tirpsta dėl demografinės situacijos.
„Daug jaunimo išvažiavo į miestus. Į
Alytų, Kauną, Vilnių. Grįžta. Bet labai
jau mažai. Visose likusiose sodybose
senukai gyvena daugiausiai. Po vieną,
po du. Šeštadieniais, sekmadieniais
atvažiuoja vaikai, padeda. Bet tai kaimo
neatgaivins per daug. Kaimuose lieka
vieni senukai arba bedarbiai. Kažkiek
dar (bendruomenė – DELFI) egzistuos. Bet išsilaikymas yra sudėtingas,
nes didelė asimiliacija“, - atsiduso
bendruomenės vadovas.
„Atrodo, kad šaknys išlieka. Bet lieka
tik prisiminimuose“, - pridūrė pašnekovas.
Pasak jo, vis sunkiau rasti ir žmonių,
galinčių mokyti islamo.
„Iki 1951 m. veikė religinė mokykla
šičia, bendruomenės name. Mokytoją
Dovydą Silimavičių ištrėmė į Sibirą.
(...) Ir nutrūko tas mokymas. Dabar iš
to senojo mokymo yra išlikęs tik vienas
senukas, 90 jau metų. O visi iškeliavę
Anapilin. Sovietmečiu niekas nemokė.
Tėvukas, amžinatilsį, buvo religingas,
buvo imamu. Bandė mokyti mus, vaikus, religijos pažinimo. Bet tėvukai buvo kiek daugiau pasauliečiai, o mokykloje teiginys buvo vienas – bedievybė.
Prievarta nemokė religijos pažinimo.
Nėra dabar jaunų, mokytų. Yra iš
jaunesnių tik muftijus Romas Jakubauskas, baigęs Libane islamo teisę. Paskui
– Romas Krinickis. Vilniaus krašte dar
yra senukų po 75-80 metų, kurie dar
sugeba skaityti Šventą Raštą“, - teigė
dabar pats religinei bendruomenei vadovaujantis vyras.
Giminės ištakos Lietuvoje – XVI
amžius
I. Makulavičius DELFI parodė ir savo sudarytą Makulavičių giminės medį.
Savo protėvių istoriją Lietuvoje totorių
bendruomenės vadovas atsekė kone
500 metų laikotarpiui: vienas seniausių
jo aptiktų dokumentų – 1567 m. Lietuvos kariuomenės sąrašas. Jame – Milkamanas Raiževskis, Abdysio sūnus.
Tikėtina, kad būtent nuo Raiževskių
pavardės ir kilo Raižių pavadinimas
„Priėjau išvadą, kad totorių įsikūrimas
šiose apylinkėse – Raižių, Adamonių,
Butrimonių, Bazorų, Žadiškių ir kitose
vietovėse – yra susijęs su giminės medžiu. Jeigu pažvelgti į tai, protėvis Abdysis, gavęs žemės valdas Ardiškėse,
Raižiuose ir Trakų paviete, kūrėsi čia.
Gavo tas žemes iš karaliaus neįdirbtas,
dykres“, - pasakojo I. Makulavičius.
Makulavičių giminė – ne vienintelė
su šimtametėmis totorių ištakomis šiame krašte.
„Bazorų kaime totoriai įsikūrė apie
1502 m. Karalius totoriui Bazarui, Jakubo sūnui, padovanojo dvi vietoves, kurios vėliau išsirutuliojo į Bazorų kaimą.
Iš Bazaro vardo – Bazarauskų pavardės.
Jo sūnūs buvo: Janušas – tai Janušauskai, Sobolis – Sabaliauskai“, - vardijo
I. Makulavičius.
Vytautas Didysis ne be reikalo laikomas didžiausiu totorių globėju Lietuvos
istorijoje. Anot I. Makulavičiaus, šio
didžiojo kunigaikščio taikytas požiūris
į religiją buvo neregėtai progresyvus.
Ir nepalyginamas su vėliau totoriams
smogusius įstatymų pakeitimus, kuriais,
29
pavyzdžiui, uždraustos santuokos tarp
skirtingų religijų vyro ir moters.
„Vytautas Didysis totoriams leido
laisvą įsikūrimą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje su vedybomis su
krikščionėmis moterimis, bendrų šeimų
kūrimu, nežiūrint religinio aspekto. Leistos statybos Dievo namų, mečečių. Pas
jį buvo visi lygūs. O pažvelgus į Lietuvos statutus (XVI a. – DELFI), buvo
uždrausta totoriams musulmonams vesti krikščiones“, - pasakojo I. Makulavičius.
Anot jo, būta netgi tokių atvejų, kai
skirtingų religijų šeimas sukūrę totoriai
Katalikų Bažnyčios nurodymu neteko
žemės valdų.
Didžiuojasi karybos tradicijomis
Totorių giminės Lietuvoje šimtmečiais puoselėjo karybos tradicijas. Ir šie
gebėjimai buvo ypač vertinami Lietuvos didikų.
„Turėjai ginti savo gyvenamą vietą, savo šalį. Žemės valdos su karyba
buvo praktiškai surištos. Pažvelgus į
genealoginį medį, matome: buvo karališkieji rotmistrai, poruččikai ir kiti.
Buvo kariai. (...) Žemę gaudavo ne tik
iš karaliaus, bet ir iš didikų: Radvilų,
Sapiegų. Bet jie turėjo dalyvauti jų
kariniuose junginiuose, struktūrose. Ir
tarpusavio kovose“, - sakė I. Makulavičius.
Totorių karybos meną bendruomenės
vadovas prisimena su pasididžiavimu.
„Kiek totorių žuvo už Lietuvos egzistavimą, istoriniuose apyrašuose niekas
per daug neskaičiuoja. Dabar išėjo knyga
apie žymesnius totorius. Ado Jakubausko, Galimo Sitdykovo ir Stanislavo Dumino. Jie toje knygoje mini daugiau kaip
40 totorių buvusių generolų. Tiek LDK,
ir paskui Rusijos, po Žečpospolitos panaikinimo. Jie kariai buvo. Visą laiką
kariavo. Yra pripažinta, kad pasaulyje
stipresnių lankininkų nebuvo. Jie vieninteliai kariai, kurie propagavo refleksinius
lankus: jojant, risčia, sugebėdavo apšaudyti priešą. Ir strėlė nuskriedavo 500
metrų. Ji lengvuosius šarvus pramušdavo. Arba kariniai žygiai: po 60-80 km per
dieną. Jodavo ant vieno žirgo ir paskui
save vesdavosi tris žirgus. Viesulas atėjo,
viesulas nuėjo. Pasirodė ir dingo. Kariavimo menas yra pripažintas“, - sakė
bendruomenės vadovas.
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/
totoriu-bendruomenes-vadovas-islamaskaimynu-negasdina.d?id=61536080#ixz
z2WNphJyuR
30
Nr. 1–3 (145–147)
2013 m. sausis–rugpjūtis
Kas yra islamas
Kas yra musulmonai?
Manote, kad galite atpažinti musulmoną pagal aprangą ar tautybę? Pagalvokite dar kartą. Beveik ketvirtadalis
pasaulio gyventojų yra musulmonai.
Kai kurie žmonės klaidingai tiki, jog
visi musulmonai yra arabai arba visi
arabai yra musulmonai. Tačiau arabai
sudaro tik 18% pasaulio musulmonų.
Musulmonų yra visur nuo pat Vakarų
Afrikos iki Rytų Europos, Kinijos ir
Filipinų, ir jų skaičius Vakaruose vis
didėja. Musulmonų yra visų rasių ir
odos atspalvių, įvairiausių profesijų ir
skirtingos visuomeninės padėties. Nuo
islamo pradžios jie yra reikšmingai
prisidėję prie kiekvienos srities, pradedant tiksliaisiais mokslais, baigiant menu ir humanitariniais mokslais.
Šiandieniniame „pasauliniame kaime“ nėra tokios vietos žemėje, kur
musulmonai nedarytų įtakos. Be to,
didžioji dauguma musulmonų gyvena
stabiliose, mylinčiose šeimose ir neturi nieko bendra su terorizmu ir kitais
prievartos aktais.
Kas yra islamas?
Žodis „islamas“ yra kilęs iš arabų
kalbos žodžio „salama“, kuris reiškia
ramybę ir nuolankumą; praktikuojantis
musulmonas stengiasi iš visos širdies
paklusti Dievui ir taip pasiekti ramybę
šiame ir pomirtiniame gyvenime. Nuolankumas Dievo valiai nereiškia, jog
asmuo gali daugiau nebegalvoti arba
kad jis privalo atsisakyti savo laisvos valios rinktis; tiesą sakant, kaip įstatymus
gerbiantis pilietis, asmuo, kuris laikosi
Dievo įsakymų, padeda sau ir kitiems
išmintingai naudodamas savo laisvę. Islame nuolankumo samprata yra aktyvi;
musulmonas iš visų jėgų stengiasi gilinti savo žinias, tobulinti savo charakterį
ir daryti tai, kas yra dora, kiek tik tai yra
jam įmanoma – po viso to jis pripažįsta,
kad jo veiklos rezultatai visiškai yra
Dievo rankose.
Kuo musulmonai tiki?
Vienas Dievas
Islamo pagrindas yra tikėjimas Aukščiausia Galia, Maloningu Viešpačiu
ir Visatos Kūrėju, neturinčiu šeimos ir
partnerių ir vadinamu „Allah“. Siekdami įvardyti Dievą musulmonai teikia
pirmenybę arabiškam žodžiui Allah,
nes jis neturi daugiskaitos, moteriškosios ar mažybinės formų, kurios galėtų
Šventraščių originalias versijas, tačiau
tie tekstai vėliau buvę iškraipyti. Šv.
Koranas, atskleistas Mahometui per Angelą Gabrielių, užima unikalią poziciją
kaip Dievo galutinė žinia žmonijai, ir
Jis yra pažadėjęs išlaikyti ją nesugadintą iki pabaigos. Įdomu, jog mokslininkai patvirtino, jog Šv. Koranas yra vienintelis pasaulio šventraštis, kuris turi
tik vieną versiją (arabų kalba), identišką
tekstui, kuris buvo apreikštas prieš daugiau nei 1400 metų. Tai taip pat vienintelis šventraštis, kuris gali būti išmoktas
atmintinai visų laikų žmonių, nepaisant
jų gimtosios kalbos.
Gyvenimas po mirties
būti siejamos su stabmeldyste (t. y.
dievais, deivėmis ar pusdieviais). Nors
kalbėdami apie Alachą, mes vartojame
„Jis“, yra suprantama, jog Dievas yra
Savarankiškas ir neturi bendrininkų
ir nėra nieko panašaus į Jį; 99 Alacho
vardai, minimi Šv. Korane, apima tokias savybes: Užjaučiantis ir Visagalis.
Dievas yra Maloningas ir Teisingas, Visa Žinantis ir Visa Matantis, Draugas ir
Vedlys bei vienintelis vertas mūsų garbinimo ir atsidavimo.
Pranašavimas
Islamas moko, jog tikėjimas Aukščiausia Alacho Galia kartu su visuotiniu etikos kodeksu (tai galima apibendrinti
paprastu aforizmu „tikėk Dievu ir būk
geras“) yra natūrali žmonijos religija.
Šios religijos (arba gyvenimo būdo)
su įvairiapusėmis jos apraiškomis
mokė pranašai, kurie tam tikru laiku
buvo atsiųsti Dievo kiekvienai tautai ir
genčiai. Pranašai kvietė žmones į asmeninius santykius su jų Viešpačiu ir teikė
palaimintą pavyzdį, kaip gyventi. Kada
žmonės pamiršdavo ar iškraipydavo žinią, Jis atsiųsdavo kitą pranašą tai žiniai
atnaujinti.
Šv. Koranas mini 25 pranašų vardus;
iš jų penki buvo didieji Pasiuntiniai:
Nojus, Abraomas, Mozė, Jėzus ir Mahometas, „tebūnie jiems taika ir Dievo
palaima“. Kiekvienas pranašas gavo
Dievišką apreiškimą, o kai kuriems buvo duoti Šventraščiai. Musulmonai tiki,
kad Dievas apreiškė žydų ir krikščionių
Nors žmonės yra linkę į užmiršimą ir
nuodėmę, islamas teigia bendrą teigiamą požiūrį į žmogų – kuris buvo sukurtas kaip Dievo atstovas žemėje – ir moko, kad tikėjimas ir gėrio vertinimas yra
būdingi žmogui. Be to, vaikai gimsta
tyri ir nepaveldi nuodėmės. Gyvenimo
išbandymas yra žmogui daryti tai, kas
geriausia, ir priešintis blogiui pasaulyje
ir savyje, kad jis galėtų Teismo Dieną
stovėti prieš Dievą švaria širdimi. Tie,
kuriems pasiseks, bus apdovanoti Rojumi, o tie, kurie nesirūpino savo sielomis,
bus pasmerkti Pragarui.
Kiekvienas individas yra atsakingas už savo paties veiksmus ir negali
tikėtis, jog kitų gerumas išteisins jį dėl
jo nuodėmių. Niekas negali pasiekti
išsigelbėjimo kitais būdais, išskyrus
Dievo malonę, normalios prielaidos bus
tikėjimas, lydėtas gerais darbais, kurie
kartu svers daugiau palyginus su padarytomis klaidomis. Atlygis bus paskirtas
atitinkamai pagal pastangas. Rojus yra
fizinio ir dvasinio grožio ir tobulumo
vieta, kur žmonės išpildys savo širdžių
troškimus ir bus apdovanoti Dievo Aukščiausiojo regėjimu.
Kokios yra musulmonų
religinės pareigos?
(1) (Šahada). Pirmas žingsnis yra
išpažinti įsitikinimą, kad „nėra nieko
verto garbinti, išskyrus Alachą (Dievą
vieną)“ ir kad „Mahometas yra Alacho
Pasiuntinys“ . Tai yra islamo pagrindas.
Toks liudijimas (liudininkų akivaizdoje)
žymi asmens įžengimą į islamą. Nuoširdus musulmonas taip pat įsipareigoja
atlikti keturis garbinimo aktus, kurie
užbaigia Penkis Pagrindinius stulpus.
Jie yra:
Nr. 1–3 (145–147)
2013 m. sausis–rugpjūtis
(2) Malda (saliat). Kiekvienas tikintysis turėtų kasdien melstis penkis kartus tam tikru laiku (auštant, vidurdienį,
popiet, saulei leidžiantis ir vakare); privaloma malda trunka 510 minučių, sujungia kūną, protą ir sielą bei yra atliekama drauge su kitais, kai tik tai yra
įmanoma.
Reguliarios maldos padeda žmogui
įtvirtinti tiesioginį ryšį su Dievu ir yra
priemonės apvalyti širdžiai; jos gali būti
palygintos su prisijungimu prie maitinimo šaltinio ir pakartotiniu pasikrovimu.
Maldos grupėse, kur tikintieji nuolankiai
stovi petys į petį, žmonėms pavyksta
peržengti rasės, etninės priklausomybės
ir klasės barjerus.
(3) Labdara (zakat). Iš musulmonų
yra laukiama bent 2,5% nuo bendrų
metinių santaupų dydžio aukos labdarai
pinigais ar daiktais. Bendruomenė surenka šias aukas kartą metuose ir padalina vargstantiems.
Žodis „zakat“ reiškia apsivalymą ir
augimą: turtas nėra tyras, kol jis nėra
pasidalytas su ne tokiais laimingais;
dosnumas veda į dvasinį augimą.
(4) Pasninkavimas (sawm Ramadan). Mėnulio kalendoriaus Ramadano
mėnesio metu tikintieji susilaiko nuo
maisto, gėrimų ir lytinių santykių nuo
aušros iki saulėlydžio. Iš jų taip pat yra
tikimasi rimties ir savitvardos. Valgoma
prieš aušrą ir po saulėlydžio. Pasninkavimas Ramadano mėnesį moko santūrumo
ir užuojautos vargšams, ugdo valią ir sąmoningumą Dievo atžvilgiu. Tai laikas,
kuomet musulmonai sustiprina savo
ryšius su bendruomene ir savo Kūrėju.
(5) Piligriminė kelionė į Meką
(Hadž). Kiekvienas finansiškai ir fiziškai pajėgus musulmonas kartą per
savo gyvenimą turi aplankyti Meką Hadžo sezono metu. Piligriminė
kelionė leidžia pažiūrėti į žmogaus
gyvenimo realybę iš kito taško: ji pasitarnauja kaip gyvas pranašų patirtų
sunkumų ir aukų priminimas; ji stiprina
tarptautinės musulmonų bendruomenės
brolystės saitus. Šios bendruomenės nariai atvyksta iš visų pasaulio pakraščių
prisijungti prie šio unikalaus kasmetinio susirinkimo, ir tai paruošia piligrimą sudėtingai kelionei iš šio pasaulio
į pomirtinį gyvenimą. Šią kelionę mes
kiekvienas būtinai patirsime.
Ne tik religija, bet ir gyvenimo
būdas
Yra daugybė kitokių islamo rekomen­
duojamų garbinimo aktų, pavyzdžiui,
asmeninės maldos ir meldimai, Šv. Korano skaitymas, savanorystė tarnaujant
visuomenei ir t. t.; viskas, ką asmuo
daro, norėdamas įtikti Dievui, yra laikoma garbinimo aktu. Priešingi jiems
yra dalykai, kuriuos Dievas uždraudė
dėl individams ir visuomenei keliamos
žalos; tai melavimas, vogimas, nepagarba tėvams, nesantuokiniai meilės ryšiai,
narkotikai, alkoholis, lošimas ir kitoks
pragaištingas ar neetiškas elgesys. Šių
įsakymų gaires galima rasti Šari‘ah, arba kitaip Šventajame Įstatyme, kuris yra
išvestas iš Šv. Korano ir Pranašo Mahometo mokymų. Šventasis įstatymas
yra unikalus tuo, jog vadovauja ne tik
religiniuose reikaluose, bet ir duoda nurodymus kiekvienu gyvenimo aspektu,
įskaitant socialinio teisingumo, politikos, verslo, tarptautinių santykių, šeimos gyvenimo ir netgi gyvūnų teisių ir
aplinkos klausimais.
Šiandienos problemų sprendimas
Nepaisant neigiamo vaizdo apie musulmonus, kurį formuoja žiniasklaida,
daugybė žmonių giliau pasidomėję nustemba, kad islamas pateikia sprendimą
jų dvasiniams, asmeniniams ir socialiniams poreikiams. Jis siūlo tikėjimą,
pagrįstą protu, neturintį prietarų ar
tarpininkų tarp žmogaus ir Dievo poreikio; jis aktyviai skatina rasinę brolystę ir harmoniją, o jo ekonominiai
nurodymai remia sąžiningus mainus
tarp turtingųjų ir neturtingųjų, kapitalo
ir darbo. Jo politinė sistema (originalia,
tyra forma) yra pagrįsta rūpesčiu teisingumu ir žmogaus teisėmis, ir jis pateikia
gaires, kaip skirtingų tikėjimų žmonės
gali harmoningai gyventi vieni su kitais. Be to, jo šeimos gyvenimo modelis
siūlo alternatyvą dabartinėms šeimų
skyryboms Vakarų visuomenėje ir iš to
išplaukiančiai socialinei dezintegracijai
ir chaosui.
Viską sudedant: „gero medžio“
alegorija
Sveiko, visada žaliuojančio, teikiančio
pavėsį ir vedančio skanius ir kvapnius
vaisius medžio įvaizdis yra harmoningo musulmono alegorija. Šios alegorijos šaltinis yra Šv. Koranas, kuris sako:
„geras žodis yra kaip geras medis, kurio
šaknys yra tvirtai įaugusios ir kurio šakos siekia dangų; duodantis vaisius visais metų laikais leidus jo Viešpačiui“
(Šv. Koranas 14:2425).
Jei mes įsivaizduotume, kad medis
simbolizuoja musulmoną, kuris nuošir-
31
džiai stengiasi įkūnyti islamo idealus,
tuomet šio medžio sėkla yra šahada. Šis
Dievo liudijimas prasiskverbia ir nuspalvina kiekvieną ląstelę, todėl kiekviena jo
mintis, žodis ar veiksmas yra suformuojamas šio supratimo terpėje. Šaknys,
kurios maitina medį ir suteikia jam stabilumo, gali būti palyginamos su Tikėjimo
Pagrindais – tikėjimu Dievu, Jo angelais,
šventomis knygomis, pranašais, Teismo
Diena ir Dievišku likimu. Kamienas auga per tikėjimą Dievu ir Jo Pasiuntiniu,
kuris išplinta nuo sėklos iki šakų.
Penkios šakos simbolizuoja penkis
principus: jie suteikia medžiui jo formą
ir augimo būdą. Be to, lapai reiškia islamišką elgseną ir papročius (pvz., sveikinimąsi su „salam“ ar kuklių drabužių
dėvėjimą). Jie padaro medį patrauklų ir
atpažįstamą iš toliau bei suteikia pavėsį
kitiems kūriniams. Galiausiai, medžio
paskirtis nebūtų realizuota, jei jis nevestų
vaisių. Medžio vaisiai yra teisingumas,
kantrybė, drąsa, užuojauta, meilė ir gailestis kartu su kitomis savybėmis, kokių
mes trokštame iš draugo, sutuoktinio ar
kolegos; būtent tie dalykai padaro mus
žmonėmis.
Lietuvos musulmonų jaunimo bendrija. Vertimas iš anglų kalbos (WAMY)
Omero fontanas
Daugybę fontanų regėjau
žėruojant barokiniu auksu:
fontanai – kriokliai, fontanų alėjos
į kosmosą muša galiūnų srovė,
bet meilės fontano didžiosios šlovės
ne vienas iš jų nesulauks!
Čia marmuras verkia Dianos,
Nors moterys buvo ir kitos:
daug vergių jaunų hareman privarė
su rimbais tarnų, pataikūnų piktų...
Nerado tokios, kur dejonėm naktų
galėtų nutilt įsakyt.
Gražuolės Sorėja, Nasiba
bejėgės ką nors padaryt –
vien ašarom akys, ašarom žiba...
Ir prašo tironas džigitų narsių
ieškoti pašaly fontanų meistrų,
nors karą planavo išryt...
Išnyko puikybė galiūnų,
Nudžiuvo ir ašaros, kraujas...
Kiek verksi, akmuo?... Jau viskas pražuvo.
Tik genijaus meistro Omero valia
ir šiandien dar stovi stebuklas šalia –
paminklas, kurio nenugriaus.
Juozas Elekšis
32
Nr. 1–3 (145–147)
2013 m. sausis–rugpjūtis
Kryme pristatytas Lietuvos totorių kultūrinis paveldas
2013 m. birželio mėn. 13-18 d. Bachčisarajaus mieste Kryme lankėsi Lietuvos
totorių delegacija, pristačiusi Lietuvos
totorių kultūrinį paveldą. Bachčisarajaus Krymo istorijos muziejuje atidaryta
lietuvių fotomenininko Gintaro Česonio
fotografijų paroda apie Lietuvos totorius.
Lietuvos totoriai atvyko į Krymą susitikti su savo tautiečiais ir supažindinti
su Lietuvos žemėje išlaikyta protėvių
kultūra, tradicijomis ir papročiais, papasakoti apie savo nūdieną, aptarti Europos
Sąjungos skiriamo dėmesio tautinėms
mažumoms.
Renginio dalyvius pasveikino Lietuvos kultūros atašė Ukrainoje Daiva
Dapšienė. Delegacijos vadovas Lietu-
vos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas Adas Jakubauskas apžvelgė
Lietuvos vykdomą tautinių mažumų
politiką ir pristatė enciklopedinį leidinį
„Lietuvos totoriai istorijoje ir kultūroje“
apie daugiau kaip prieš 600 metų Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje apsigyvenusius ir šiandien Lietuvoje tebegyvenančius totorius. Teigiama, kad pirmasis
nepriklausomo Krymo valdovas Chadži
Girėjus gimė Trakuose.
Renginyje pristatytas 2005 m. sukurtas
dokumentinis filmas „Murzų ainiai Lietuvos žemėje“, apžvelgiantis daugiau nei
600 metų saugomą Lietuvos totorių istoriją: religiją ir religinių apeigų specifiką,
tradicijas, papročius, buitį. Susirinkusius
dainomis džiugino Lietuvos tautinių
mažumų folkloro ir etnografijos centro
totorių folkloro ansamblis „Ilsu“.
Totoriai yra neatskiriama Lietuvos
istorijos bei kultūros dalis. Pirmieji
ryšiai su jais užfiksuoti dar kunigaikščių
Gedimino, Algirdo laikais. Masiškai
keltis į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę jie ėmė valdant Vytautui Didžiajam.
Čia jie gaudavo žemės valdas, o už tai
turėdavo nemokamai dalyvauti karo žygiuose. Iki pat XX a. totoriai tarnaudavo
kariuomenėje, dalyvavo visose bendros
Lietuvos ir Lenkijos valstybės karinėse
kampanijose.
ELTA ir lrytas.lt informacija
Sveikiname Romualdą Krinickį
su 40 metų jubiliejumi. Didelės sėkmės šeimyniniame gyvenime. Jūsų darbas
labai vertingas gaivinant Lietuvos totorių protėvių tradicijas.
Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga
Lietuvos musulmonų sunitų dvasinis centras-muftiatas
Dėl Tamaros Traškovos mirties
reiškiame gilią užuojautą dukrai
Marinai.
Lietuvos totorių
bendruomenių sąjunga
Islamo kultūros ir švietimo centras
2013 m. balandžio 4 d. Vilniuje, Smolensko g. 19 duris atvėrė Viešoji
įstaiga „Islamo kultūros ir švietimo centras“, kuriame mokoma Islamo
religijos ir kultūros, centre taip pat yra maldų salė. Maloniai kviečiame
visus lankytis centre įvairiomis progomis, kiekvienas čia užsukęs žmogus
sau ras patinkantį užsiėmimą.
Daugiau informacijos suteiks centro direktorius, muftijus Romas Jaku­
bauskas, tel. 8 674 17710 bei imamas Romualdas Krinickis, tel. 8 614 26 100
Gerbiami tautiečiai,
Maloniai kviečiame Jus atvykti į Kurban Bairamo šventę, kuri įvyks
Vilniaus įgulos karininkų ramovėje 2013 m. spalio 19 d. (šeštadienį),
adresu: Vilnius, Pamėnkalnio g. 13.
Šventės pradžia – 14 val.
Renginio programoje: filmo demonstravimas apie Kurban Bairamą, koncertas, vaišės, neformalus bendravimas.
Bendram stalui prašome atsinešti šiek tiek vaišių.
Telefonas pasiteirauti: 8 604 80823, 8 682 72 328
Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga
Totorių jaunimo bendrija „Duslyk“
Leidžiamas nuo 1995 m. sausio mėn.
ISSN 1822–2072
Adresas:
R. Kalantos g. 10–17,
LT–52498 Kaunas
El. paštas: [email protected]
www.tbn.lt
Autorių ir redakcijos nuomonės gali nesutapti.
Reiškiame gilią užuojautą
Jokūbui Aleksandrovičiui mirus
mamai.
Lietuvos totorių
bendruomenių sąjunga
Lietuvos totorių bendruomenių
sąjunga reiškia gilią užuojautą
Rožytei Sitdykovienei ir jos
artimiesiems dėl mamos Marijos Jablonskienės - mirties.
Alytaus totorių bendruomenė
reiškia gilią užuojautą Juozui
Jablonskui ir jo šeimai dėl
mamos - Marijos Jablonskienės
(1916-2013) - mirties.
Steigėjai:Romualdas Makaveckas, Galimas Sitdykovas, Adas Jakubauskas
Leidėjas: Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga
Vyriausiasis redaktorius: Galimas Sitdykovas  8 617 18 962,
el. p. [email protected]
Redaktorius: Adas Jakubauskas
 8 682 72 328
Atsakingasis sekretorius: Jonas Ridzvanavičius  (8 37) 73 68 02
Lietuvių kalbos redaktorė: Jūratė Čirūnaitė  (8 37) 22 73 26
 8 674 17 710
Tikėjimo klausimai:
Romas Jakubauskas
 8 615 10 166
Kultūros paveldas:
Galina Miškinienė
Vertėjai: Tatjana Čachorovska  8 680 76 115
Spausdino: UAB Spaudos garantas. Tiražas – 1000 egz.

Podobne dokumenty

Lietuvos totoriai 2012 Nr. 1-3 - Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga

Lietuvos totoriai 2012 Nr. 1-3 - Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga Jonas Paršeliūnas - pirmas iš dešinės, pirmas iš kairės - Kauno įvairių tautų kultūrų centro direktoriaus pavaduotojas Česlovas Bejeris tauta ir liko ištikimais bendrapiliečiais“. Fotomenininkas pa...

Bardziej szczegółowo

Lietuvos totoriai trečią kartą atšventė jau tradiciniu tapusį

Lietuvos totoriai trečią kartą atšventė jau tradiciniu tapusį laiką LDK nustatyti yra neįmanoma, ta­čiau apytiksliai pirmasis totorių įsi­kūrimas šioje teritorijoje siejamas su LDK ir Aukso Ordos susidūrimu XIII a. pradžioje. Ado Jakubausko, Galimo Sitdykovo ...

Bardziej szczegółowo

Lietuvos totoriai Nr. 1-3 - „Auksinis amžius“ lietuvių kalba

Lietuvos totoriai Nr. 1-3 - „Auksinis amžius“ lietuvių kalba Rugsėjo 20 d. visi besidomintys Lietuvos totorių kultūra ir papročiais apsilankė Keturiasdešimt Totorių kaime, kur 9.00 val. prasidėjo šventinis namazas (malda) Ramadan Bairamo šventės proga kaimo ...

Bardziej szczegółowo

Lietuvos totoriai Nr.

Lietuvos totoriai Nr. Trakai praeityje garsėjo kaip viena seniausių ir didžiausių totorių bendruomenės susitelkimo vietų Lietuvoje. Trakų mieste 1397 m. LDK kunigaikščio Vytauto Didžiojo iniciatyva buvo apgyvendinta did...

Bardziej szczegółowo

Lietuvos totoriai Nr. 116-118 - „Auksinis amžius“ lietuvių kalba

Lietuvos totoriai Nr. 116-118 - „Auksinis amžius“ lietuvių kalba LTBS pirmininkas dr. Adas Jakubauskas perskaitė ataskaitą apie savo veiklą nuo 2005 m. balandžio 28 d. iki 2008 m. balandžio 26 d. Pirmininko žodžiais tariant, išaugo Lietuvos totorių bendruomenių ...

Bardziej szczegółowo

Lietuvos totoriai Nr. 107

Lietuvos totoriai Nr. 107 Liepos 7 d. į senąją Dzienajevičių so­ dybą Raižiuose sugužėjo neregėto masto svečių būrys iš visos Lietuvos. Erdviame restauruotame name nuo ryto iki vakaro, pritariant lietaus ir vėjo gūsiams, bu...

Bardziej szczegółowo

apsilankymas manisoje - „Auksinis amžius“ lietuvių kalba

apsilankymas manisoje - „Auksinis amžius“ lietuvių kalba lankydamasis Kaune, susitiko su Lietuvos totorių bendruomenės atstovais. Tuomet su juo buvo aptartos aktualiausios Lietuvos totorių problemos. Sužinojęs apie mūsų viešnagę Manisoje, ponas Biulentas...

Bardziej szczegółowo

Litewski elementarz

Litewski elementarz Litewska Giełda Pracy przy Ministerstwie Opieki Socjalnej i Pracy (Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) Geležinio Vilko g. 3A, LT – 03131 Vilnius tel. (+370 5) 236 0...

Bardziej szczegółowo