Prezydent Miasta Kalisza Numer identyfikacji podatkowej podatnika *

Transkrypt

Prezydent Miasta Kalisza Numer identyfikacji podatkowej podatnika *
WF - 12 - 1
Kalisz, dnia …………………..
nazwa pełna / imię i nazwisko
adres siedziby / miejsce zamieszkania
Prezydent Miasta Kalisza
Numer identyfikacji podatkowej podatnika *
Proszę o wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki przymusowej
w kwocie
wpisanej tytułem
ustanowionej celem zabezpieczenia zaległości podatkowych
w dniu
w księdze wieczystej Nr
w związku z wygaśnięciem zobowiązania podatkowego będącego przedmiotem
hipoteki przymusowej.
Sposób doręczenia **
osobiście
na adres zamieszkania / siedziby
podpis
* Identyfikatorem podatkowym jest :
- numer PESEL - przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem Pesel nieprowadzących
działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.
- numer NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu o którym mowa w art. 2
ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702 z zm)
** Wybrać sposób doręczenia wstawiając znak X w odpowiednim kwadracie
Adnotacje Urzędu Miejskiego
L.p.
Zobowiązania podatkowe
data
1.
Podatek od nieruchomości
2.
Podatek rolny
3.
Podatek leśny
4.
Podatek od środków
transportowych
5.
Opłata
skarbowa
Inne adnotacje
Wpłata
kwota
Uwagi

Podobne dokumenty