Raport 19/2016 Temat: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Transkrypt

Raport 19/2016 Temat: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu
Raport 19/2016
Temat: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego 200 000 akcji zwykłych na
okaziciela MONNARI TRADE S.A.
Data:31.03.2016 r.
Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd
MONNARI TRADE S.A. informuje, że otrzymał wiadomość o podjęciu w dniu 31 marca 2016 r., uchwały nr 313/16,
przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do
obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW - 200 000 akcji zwykłych na okaziciela MONNARI TRADE S.A., o
wartości nominalnej 0,10 zł każda. Powyższe akcje będą wprowadzone w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na
rynku podstawowym z dniem 5 kwietnia 2016 r., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. w dniu 5 kwietnia 2016 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLMNRTR00012.

Podobne dokumenty