Uchwała Nr VI/47/07 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia

Transkrypt

Uchwała Nr VI/47/07 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia
Uchwała Nr VI/47/07
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 21 marca 2007 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Lidzbark
Warmiński na 2007 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w związku z art.4 1 Ust.2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r
Nr 147, poz.1231 z późn. zm.) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim u c h w a l a co następuje:
§ 1.
Uchwala się “Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
dla Miasta Lidzbark Warmiński na 2007 rok” stanowiący zał.nr 1 do uchwały.
§ 2.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podobne dokumenty