Do druku

Transkrypt

Do druku
Chojnice, dnia 2 lutego 2012 r.
OR.272.4.2012
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę
sprzętu komputerowego ”
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
/ Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm./, dalej „pzp” do zamawiającego w dniu 31.01.2012 r.
zostały wniesione pytania:
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuści w serwerze sieciowym zasilacz redundantny o mocy 800W?
Odpowiedź nr 1
TAK. Zamawiający dopuszcza każde zasilacze działające w trybie redundantnym o mocy nie
mniejszej niż 580 W dla każdego z zasilaczy (nie mniej niż 2 szt.)
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający może wyjaśnić zapis SIWZ pkt 2 Serwer sieciowy NAS-dotyczący ilości
dysków-4 szt. to ilość maksymalna czy minimalna wymagana przez Zamawiającego?
Odpowiedź nr 2
W pkt. 2 Serwer sieciowy NAS – w punkcie określającym ilość dysków twardych,
zamawiającemu chodziło o możliwość instalacji na serwerze minimum 4 szt. dysków twardych.
2. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wykonawcom, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz udostępniona jest ona na stronie
internetowej www.powiat.chojnice.pl oraz zostanie dołączona do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i będzie stanowić jej integralną część.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń + strona internetowa.
Zdjęto ….

Podobne dokumenty