Temat: Nabycie aktywów o znacznej wartości. Raport nr 5/2007 Data

Transkrypt

Temat: Nabycie aktywów o znacznej wartości. Raport nr 5/2007 Data
Temat: Nabycie aktywów o znacznej wartości.
Raport nr 5/2007
Data: 2007-01-26
Zgodnie § 5 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku
w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych, Zarząd "MONNARI TRADE" S.A. informuje, Ŝe w dniu 25 stycznia 2007 r.
podpisał umowę nabycia od osoby fizycznej 510 udziałów w spółce „MONOLIT” Sp. z.o.o. z
siedzibą w Warszawie, stanowiących 51 % kapitału zakładowego oraz 51 % głosów na
zgromadzeniu wspólników. Kapitał zakładowy spółki „MONOLIT” Sp. z o.o. wynosi 50 000
zł i składa się z 1000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł kaŜdy.
"MONNARI TRADE" S.A. nabył powyŜsze udziały za całkowitą cenę 25.500 zł.
Między emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta, a zbywającym
udziały nie istnieją Ŝadne powiązania. „MONOLIT” Sp. z o.o. nie był podmiotem
powiązanym z Emitentem.
Udziały uznane zostały za znaczące z uwagi na przekroczenie 20 % kapitału zakładowego
spółki „MONOLIT” Sp. z o.o.
Przedmiotem działania „MONOLIT” Sp. z o.o. jest sprzedaŜ odzieŜy.
"MONNARI TRADE" S.A. jako podmiot dominujący zamierza kontynuować działalność
nabytej spółki.
"MONNARI TRADE" S.A. traktuje nabyte aktywa jako inwestycję długoterminową.
Jednocześnie w dniu 25 stycznia br. w spółce „MONOLIT” Sp. z o.o. został podwyŜszony
kapitał zakładowy do kwoty 7.050.000 zł, składający się z 141.000 udziałów, o wartości
nominalnej 50 zł kaŜdy, w następujący sposób:
• Spółka "MONNARI TRADE" S.A. objęła 71.400 udziałów o łącznej wartości
3.570.000 zł, które z dotychczasowymi udziałami stanowią 51 % kapitału
zakładowego, oraz dają 51 % głosów na zgromadzeniu wspólników,
• Spółka „MOLTON” A.P. Pakowscy, spółka jawna z siedzibą w Brwinowie objęła
68.600 nowych udziałów o łącznej wartości 3.430.000 zł., które stanowią wraz z 490
dotychczasowymi udziałami 49 % kapitału zakładowego, oraz dają 49 % głosów na
zgromadzeniu wspólników.
Spółka "MONNARI TRADE" S.A. opłaciła powyŜsze udziały gotówką.
Spółka „MOLTON” A.P. Pakowscy spółka jawna z siedzibą w Brwinowie pokryła 68.600
nowych udziałów wkładem niepienięŜnym (aportem) w postaci przedsiębiorstwa spółki
„MOLTON” A.P. Pakowscy, spółka jawna w Brwinowie w rozumieniu przepisów 551 k.c.,
obejmującego zespół składników materialnych
i niematerialnych związanych z produkcja i sprzedaŜą odzieŜy i dodatków, prowadzonego w
formie zorganizowanej, obejmującego majątek ruchomy, naleŜności i zobowiązania wraz z
pracownikami.
Jednocześnie wspólnicy podjęli uchwałę, Ŝe spółka będzie działała pod firmą „MOLTON”
Sp. z o.o., a jej siedzibą będzie Brwinów.
„MOLTON Sp. z o.o. będzie prowadzić działalność na bazie obecnie istniejącej sieci sklepów
prowadzonych pod nazwą „MOLTON”, która prowadzona była w ramach spółki jawnej pod
firmą „MOLTON” A.P. Pakowscy Sp.j.
Emitent sfinansował nabyte aktywa z kredytu obrotowego, natomiast końcowe rozliczenie
transakcji nabycia aktywów finansowych oraz podwyŜszenie kapitału nastąpi ze środków
pozyskanych z publicznej emisji zgodnie z załoŜeniami strategii przedstawionej w Prospekcie
Emisyjnym.