Konkurs na kierownika laboratorium chemicznego

Transkrypt

Konkurs na kierownika laboratorium chemicznego
Dyrektor
Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego
w Warszawie
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko
kierownika
Laboratorium Chemicznego
Zakres obowiązków: Kierowanie laboratorium prowadzącym prace
badawcze i świadczące usługi dla firm zewnętrznych
Do zadań osoby zatrudnionej będzie należało między innymi: zarządzanie podległym
personelem oraz nadzór nad prawidłowym działaniem laboratorium i doskonalenie
systemu zarządzania, włączając w to również kierowanie i nadzór nad jakością
i bezpieczeństwem w celu zapewnienia standardów zgodnych z polityką zarządzania
jakością.
Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający:
 wyższe wykształcenie chemiczne lub dziedzin pokrewnych, dobrze widziany
stopień naukowy doktora;
 znajomość rynku usług laboratoryjnych związanych z działalnością
gospodarczą,
 doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 dobrą znajomość języka angielskiego,
 znajomość specyfiki instytutów badawczych.
W celu udokumentowania kwalifikacji do pełnienia funkcji kierownika
laboratorium kandydaci powinni, przy dokonywaniu zgłoszenia,
przedłożyć:
1) list motywacyjny;
2) CV;
3) kopię dyplomu ukończenia studiów oraz dokumentów potwierdzających
uzyskanie stopni lub tytułów naukowych;
4) dokumenty potwierdzające staż pracy;
5) koncepcję działania laboratorium
Zgłoszenia proszę przesyłać do Sekretariatu IOŚ-PIB, 00-548 Warszawa, ul. Krucza
5/11d.(z dopiskiem na kopercie „Konkurs otwarty IOŚ-PIB”)
Termin składania dokumentów upływa z dniem 31 lipca 2013r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 223750554.

Podobne dokumenty