Polityka Jakości

Transkrypt

Polityka Jakości
E k o K o n c e p t
B i u r o
O c h r o n y
Ś r o d o w i s k a
s . c .
Polityka Jakości
Laboratorium Badawcze firmy EkoKoncept s.c. dąŜy do zaspokajania potrzeb
i oczekiwań klientów, zwiększenia ich satysfakcji i zadowolenia oraz
pozyskania zaufania poprzez wysoką jakość świadczonych usług związanych
z wykonywanymi badaniami.
WdroŜony i stale doskonalony System Zarządzania Jakością w Laboratorium
gwarantuje spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007
„Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i
wzorcujących” oraz wymagań innych dokumentów normatywnych w tym
dokumentów PCA.
Laboratorium Badawcze kieruje się następującymi zasadami:
•
•
•
•
•
•
współpraca z klientami odbywa się na zasadach poszanowania ich
praw, szacunku, wzajemnego zaufania i wiarygodności,
usługi świadczone są na wysokim poziomie,
personel LB kieruje się zasadami rzetelności i obiektywności,
LB nie podlega Ŝadnym wpływom wewnętrznym i zewnętrznym, a w
swej działalności postępuje bezstronnie i niezaleŜnie,
działalność LB oparta jest na wysokich kwalifikacjach personelu,
stara się ciągle doskonalić skuteczność systemu zarządzania jakością.
podpis:
EkoKoncept s.c.
ul. Niepodległości 53/55 (lok. 304), 10-044 Olsztyn
tel/fax 089 535-21-82, kom. 0501-089-868
NIP 739-340-45-01, Regon 519608837
www.ekokoncept.pl

Podobne dokumenty