Spotkanie 1. Rok I BoŜa miłość w historii zbawienia ODKRYWAM

Transkrypt

Spotkanie 1. Rok I BoŜa miłość w historii zbawienia ODKRYWAM
Spotkanie 1.
Rok I
POGŁĘBIAM, ROZUMIEM I STOSUJĘ
BoŜa miłość w historii zbawienia
„Celem spotkania jest wyrobienie w sobie przekonania, Ŝe ZBAWIENIE jest i Ŝe
jest dziełem Boga. Droga do zbawienia wiedzie tylko przez śmierć i
zmartwychwstanie Jezusa”
ODKRYWAM
I. Praca z Pismem św.
BOśY PLAN ZBAWIENIA dla kaŜdego człowieka, dla mnie, ma trzy etapy:
1. Dz 4,12 .........................................................................................................
2. Ga 2, 20 .......................................................................................................
3. J 14, 1-3 ......................................................................................................
II. Dzielenie się:
●
Czym dla mojego Ŝycia jest prawda o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa?
●
Co dla mnie znaczy, Ŝe Bóg Ojciec z miłości posłał swojego
jednorodzonego Syna aby umarł za moje grzechy i przez
zmartwychwstanie dał mi Ŝycie wieczne?
●
Czy patrzę na moje Ŝycie, powołanie, moją codzienność przez pryzmat
celu jakim dla kaŜdego człowieka jest niebo?
●
Gdzie doświadczam owoców zbawienia? Jak przeŜywam fakt chrztu,
Eucharystię, spowiedź?
III. Napisz na podstawie części 1 i 2 swoje wyznanie wiary, którym podzielisz
się z grupą.
Wyznaję, Ŝe ......................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
formacja w domu
1. Przeczytaj fragment J 3, 1-7. 14 –21 i odpowiedz na pytania.
Zbawienie oznacza wejście do Królestwa BoŜego.
●
Jaki jest warunek zbawienia, co musi się stać w Ŝyciu człowieka,
aby zbliŜyło się do niego zbawienie?.......................................................................
..................................................................................................................................
●
Dlaczego Bóg posłał Jezusa? .....................................................................
..................................................................................................................................
●
Co my mamy zrobić? .................................................................................
●
Wg 2 Kor 5, 17 kim jesteśmy? ...................................................................
2. Na podstawie Słowa BoŜego znajdź i wpisz dowody na to, Ŝe Jezus
zmartwychwstał.
Łk 18, 31 – 38 .........................................................................................................
Mk 15, 46 i Mt 27, 62 – 66 .....................................................................................
Łk 24, 36 – 43 .........................................................................................................
3. Z codziennej modlitwy z Pismem świętym na podstawie czytań z liturgii
dnia chcę się podzielić tym, co odkryłem.....

Podobne dokumenty