Pobierz PDF

Transkrypt

Pobierz PDF
PRESS
PL
Rada UE
KOMUNIKAT PRASOWY
244/16
27.5.2016
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa: Rada przyjmuje
nową dyrektywę
Rada przyjęła dyrektywę, która wprowadza przepisy służące ochronie tajemnic i poufnych informacji unijnych firm.
Przyjęcie dyrektywy jest wynikiem porozumienia z Parlamentem Europejskim osiągniętego 15 grudnia 2015 r.
Dyrektywa – ustanawiająca wspólne środki przeciwko bezprawnemu pozyskiwaniu, wykorzystywaniu i ujawnianiu tajemnicy
przedsiębiorstwa – ma zapewnić sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego.
Ma też zniechęcać do nielegalnego ujawniania takich tajemnic, ale nie naruszać przy tym podstawowych praw i wolności ani
interesu publicznego, np. bezpieczeństwa publicznego, ochrony konsumentów, zdrowia publicznego, ochrony środowiska i
mobilności pracowników.
Ochrona śledztw dziennikarskich
Dyrektywa przewiduje środki zapobiegające ujawnianiu tajemnicy przedsiębiorstwa, jednak w żaden nowy sposób nie ogranicza
możliwości uprawiania dziennikarstwa śledczego ani ochrony dziennikarskich źródeł informacji.
Dyrektywa jest zgodna z Kartą praw podstawowych UE, która gwarantuje wolność i pluralizm mediów.
Mobilność pracowników
Dyrektywa nie nakłada ograniczeń na pracowników wykonujących umowę o pracę. Tu wciąż zastosowanie ma prawo krajowe.
Pracownicy będą więc mogli dowolnie korzystać z doświadczenia i umiejętności uczciwie nabytych w trakcie
zatrudnienia.
Nowe prawo nie wpłynie też na autonomię partnerów społecznych ani na ich prawo do zawierania porozumień zbiorowych.
Sygnalizatorzy
Osoby, które w dobrej wierze ujawniają tajemnicę przedsiębiorstwa, by chronić interes publiczny (tzw. sygnalizatorzy), zyskają
odpowiednią ochronę. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa nie będzie rozciągać się na przypadki ujawnienia nieprawidłowości,
uchybienia czy działania z naruszeniem prawa, jeżeli pozwany działał w celu ochrony interesu publicznego.
Rekompensata dla posiadaczy tajemnicy przedsiębiorstwa
W myśl nowego prawa państwa członkowskie UE będą musiały ustanowić środki ogólne, procedury i środki prawne, aby można
było wystąpić z roszczeniem cywilnoprawnym, gdy dojdzie do bezprawnego pozyskania, wykorzystania lub ujawnienia
tajemnicy przedsiębiorstwa.
Takie środki powinny być sprawiedliwe, skuteczne i odstraszające, a jednocześnie nie powinny być zbyt skomplikowane ani
kosztowne ani nie powinny pociągać za sobą nieuzasadnionych ograniczeń czasowych czy nieuzasadnionych opóźnień. Termin
przedawnienia roszczeń nie przekroczy 6 lat.
Gdy osoba nieuprawniona wejdzie w posiadanie dokumentów, przedmiotów, materiałów, substancji lub plików elektronicznych,
które zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa lub na podstawie których można ją wywnioskować, a posiadacz tajemnicy w wyniku
tego poniesie szkodę, będzie mógł się ubiegać o jej naprawienie .
W razie potrzeby tajemnica przedsiębiorstwa będzie chroniona także w trakcie postępowania sądowego i po nim.
Co dalej?
Po publikacji dyrektywy w Dzienniku Urzędowym i jej wejściu w życie państwa członkowskie będą miały maksymalnie 2 lata na
przeniesienie jej przepisów do prawa krajowego.
Kontekst
Przedsiębiorstwa inwestują w pozyskiwanie, rozwijanie i stosowanie informacji i know-how. Tego rodzaju inwestycja w kapitał
intelektualny wpływa na ich konkurencyjność i innowacyjność na rynku, a tym samym na zyski oraz motywację do dalszych
innowacji.
Know-how i informacje handlowe – z założenia cenne i poufne – określa się mianem tajemnicy przedsiębiorstwa.
Składa się na nią szeroka gama informacji: od wiedzy technicznej po dane handlowe, np. informacje o klientach i dostawcach,
biznesplany czy badania i strategie rynkowe.
Tajemnica przedsiębiorstwa ma ważny udział w ochronie wymiany wiedzy między przedsiębiorstwami (zwłaszcza małymi i
średnimi) i instytucjami badawczymi na rynku wewnętrznym w kontekście działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej.
Systemy i definicje stosowane w państwach członkowskich wobec tajemnicy przedsiębiorstwa i jej ochrony są obecnie bardzo
zróżnicowane. Nowy akt da wszystkim unijnym firmom jasność prawa i równe szanse. Pomoże też bardziej zainteresować je
rozwojem badań i innowacji.
Komisja przedłożyła pierwotny wniosek w listopadzie 2013 r., a Parlament Europejski przegłosował go 14 kwietnia 2016 r.
Dyrektywa w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich
bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem
Oświadczenie Łotwy
Press office - General Secretariat of the Council
Rue de la Loi 175 - B-1048 BRUSSELS - Tel.: +32 (0)2 281 6319
[email protected] - www.consilium.europa.eu/press