Oświadczenie pracodawcy Oświadczenie

Transkrypt

Oświadczenie pracodawcy Oświadczenie
Oświadczenie pracodawcy
Monitoring prowadzony będzie w sposób proaktywny i będzie opierał się na ocenie produktywności
pracownika. Zebrane poprzez system do zarządzania czasem Timebenefit informacje nie zostaną
wykorzystane w żadnym innym celu. Monitoring jest zgodny z polskim prawem i uzasadniony jest
ochroną systemu informatycznego oraz zapobieżeniu działań mogących zaszkodzić zakładowi pracy.
Pracodawca wprowadzając monitoring deklaruje się kierować zasadą adekwatności. Oznacza to, że
podjęte środki będą proporcjonalne do celu jaki zamierza osiągnąć stosując go i w sposób jak
najmniejszy ingerować w prywatność pracownika.
………………………………………………….........
Data i czytelny podpis Pracodawcy
Oświadczenie pracownika
Oświadczam, że zostałem poinformowany i zezwalam na monitoring mojego stanowiska pracy.
………………………………………………….........
Data i czytelny podpis Pracownika

Podobne dokumenty