Oświadczenie Ja niżej podpisany/na oświadczam, że

Transkrypt

Oświadczenie Ja niżej podpisany/na oświadczam, że
……………………………………..
…………………………………….
……………………………………
(imię, nazwisko i adres)
……………………………………
(miejscowość, data)
Oświadczenie
Ja niżej podpisany/na oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty
zobowiązuję się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby
mi wykonywanie obowiązków nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy.
…………………………….
(czytelny podpis)

Podobne dokumenty