Wykaz stacji paliw - Muzeum Pomorza Środkowego

Transkrypt

Wykaz stacji paliw - Muzeum Pomorza Środkowego
Załącznik nr 2 do SIWZ
.............................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)
WYKAZ STACJI PALIW
W wykazie należy ująć punkty dystrybucyjne paliw w których Zamawiający będzie mógł realizować zamówienie poprzez tankowanie paliwa:
Punkt dystrybucji paliw (stacji paliw)
Lp.
1
Siedziba jednostki
Muzeum Pomorza Środkowego
76-270 Słupsk, ul. Dominikańska 5-9
Adres
Odległość w km
Ilość dni otwarcia w
tygodniu
Godziny otwarcia
od siedziby zamawiającego:
……………… km
UWAGA:
Odległość należy wskazać w km, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
.......................... dnia ..........................
(miejscowość)
................................................
(podpis i pieczątka uprawomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
Logo stacji

Podobne dokumenty