Deklaracja Stosowania Polityki Systemu Zarządzania - Gaz

Transkrypt

Deklaracja Stosowania Polityki Systemu Zarządzania - Gaz
Deklaracja Stosowania Polityki Systemu Zarządzania
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ–SYSTEM S.A., jako jeden z liderów rynku europejskiego zajmujący się świadczeniem usług przesyłowych gazu
ziemnego, dąży do osiągnięcia optymalnych oraz efektywnych i skutecznych rozwiązań, które zapewniają doskonalenie systemu zarządzania poprzez
zachowanie jakości i bezpieczeństwa pracy, poszanowanie środowiska naturalnego oraz zachowanie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.
Pragnąc realizować strategię Spółki i wynikające z niej kierunki działań, System Zarządzania przedsiębiorstwem został dostosowany do wymagań zawartych w
standardach:
ISO 9001:2008 - „System Zarządzania Jakością”
ISO 14001:2004 - „System Zarządzania Środowiskowego”
BS OHSAS 18001:2007 - „System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy”
ISO/IEC 27001:2013 - „System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji”
ISO/IEC 22301:2012 - „System Zarządzania Ciągłością Działania”
Podstawowymi celami wynikającymi ze strategii Spółki są:
zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu przesyłowego, jako elementu europejskiej sieci gazociągów przesyłowych;
stworzenie optymalnych warunków do rozwoju zliberalizowanego rynku gazu ziemnego w Polsce, mające na celu wzrost zużycia gazu ziemnego jako
paliwa ekologicznego;
zapewnienie skutecznej i długoterminowej poprawy efektywności operacyjnej i organizacyjnej Spółki;
budowa pozycji Spółki jako istotnego uczestnika rynku gazu ziemnego w Unii Europejskiej, szczególnie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej;
zarządzanie Spółką z perspektywy zrównoważonego rozwoju.
Powyższe cele osiągane są poprzez:
profesjonalną, bezstronną i zgodną z regulacjami prawnymi obsługę Klientów;
stosowanie przejrzystych zasad postępowania opisanych w regulaminach, procedurach i instrukcjach wspomaganych narzędziami teleinformatycznymi;
zwiększanie poziomu zadowolenia Klientów z jakości świadczonych usług;
zapobieganie zanieczyszczeniom środowiskowym poprzez minimalizację wszelkiego rodzaju emisji oraz ilości wytwarzanych odpadów;
zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym poprzez bieżący monitoring działań w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz skuteczne wprowadzanie działań korygujących i/lub zapobiegawczych;
zapewnienie bezpieczeństwa organizacyjnego i technicznego informacjom przetwarzanych w Spółce zgodnie z wymaganiami prawnymi i określonymi
przez właścicieli informacji oraz zapewnienie ciągłości procesu ich przetwarzania;
cykliczną ocenę ryzyka oraz odniesienie wyników oceny ryzyka do udokumentowanych kryteriów jego akceptacji;
systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i świadomości w zakresie bezpieczeństwa informacji.
Mechanizmy ciągłego doskonalenia, jakie zostały wprowadzone do Systemu Zarządzania, decydują o jego skuteczności, efektywności i będą wykorzystywane,
jako ważny element zarządzania Spółką. Zarząd Spółki zobowiązuje się do zapewnienia zasobów na realizację niniejszej Polityki i zobowiązuje wszystkich
pracowników do przestrzegania założeń oraz ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania.
Prezes Zarządu
Tomasz Stępień