` 4 fdcf^O.JO/fy

Transkrypt

` 4 fdcf^O.JO/fy
Pr7,em> sław Jgdrkowtak
Radny i'owiatu
Krotoszyńskiego
Kroloszs n, dnia 25 w rześnia 2015 r.
SIAROSIWO
' 4 f dcf^O.JO/fy
POWIAT O W r
Ż- K S O i O S Z Y M L
SI K U i ; i A K I A I
Ur
15
^d^ł.-iT^'
-09- 2015
Stanisław S z c z o t k k ^ ' ^ ' ^ " ^ ' ^
Podpis
Starosta Pow iatu ilość zał
Krotoszyńskiego
Na piHłstaw ic >i 24 Statutu Pow iatu Krotoszyńskiego składam interpelacje do Pana
Starosty w spraw ie zwrotu kosztów w wssokości przez SP / O / w Krotoszsnie :
W czenscu hr. w materiałach prasowsch p<xJano. że SP / ( ) / w Krotoszynie by-d/ic
musiał zwrwić kwoty 2.100,000 zł. do NJ / , Kwota dotyczy niewlaścissego wycenienia
niektórych świadczeń za lata 2012-2013.
1, Jak została rozliczona sprawa złego wycenienia świadczeń za lala 2012-2013 ?
2, Czy w \\ zoKiwiązanie llguruje Już jako zw iykszenie zadłużenia '.'
3, Kto odpimiada za zaistniałą sytuację ?
7AKL\B POWIATU
„ ^ _
^ .
-
Krolos/>n.
7. 0.20 Ą r,
KROTOSZYŃSKIEGO
<)r.0O03.37.2O15
Pan
Pr/emyslaw .lędrkowiak
Radny Powiatu Krotoszyńskiego
\V nawiązaniu do Pańskiej interpelacji dotyczącej niewla.ściwego wyceniania niektórych
świadczeń za lata 2012-201.1 w kwocie 2.100.000 złotych wyjaśniam, że zobowiązanie to zostało
iiregulowaiie
w
drodze
poni/iiniicnia
pomiędzy
\\'ic]kopolskim
Narodowego l iiiidus/u / d r t i w l a a Samod/icinym l*ubtic/nym
Krotoszynie
i
pokryte
poprzez
zaliezenie
na
potrzeby
lej
Wojewódzkim
(>ddziałem
Zakładem Opieki /drowoinej w
kwoty
vscześniej
wykonanych
nadwykonań w innych dziedzinach lecznictwa szpitalnego z lat ptipr/editieh l/w, zabiegów
ratujących
nie
życia o warttiśei 40 % ich nominału. W' związku / tym rosze/etiie 2.100.000 zł nigdy
nie przekształciło sic w taklyc/ne zoKiwiazanie llnansowe piimięd/y S P / O /
a
Wielkopolskim
Oddziałem N I / .
PK/.JAWDrsUtZÓCY
ŻA«2ifciUd*0W!ATU
'ii.\/«iip
Szczotka

Podobne dokumenty