karta pracy - Interklasa

Transkrypt

karta pracy - Interklasa
KARTA PRACY
Temat: Osiągnięcia staroŜytnych Rzymian
1. Wypełnij tabelę:
Wpływy greckie
w kulturze rzymskiej
Osiągnięcia własne Rzymian
a) literatura:
b) filozofia:
c) historiografia:
d) prawo:
e) technika budowlana:
2. Wypełnij tabelę:
Imię bóstwa rzymskiego:
Imię bóstwa greckiego (odpowiednik):
3. Podkreśl budowle rzymskie:
agora, Partenon, polis, łaźnie, bazylika, wieŜa Babel, Erechtejon, akwedukt, sarkofag, Panteon,
hieroglify, Propyleje, agony, Koloseum, falanga, łuk triumfalny, triera, Pireus, zikkurat, piramida,
dolmeny, orchestra, limes, forum.
4. Podaj przykłady osiągnięć staroŜytnych Rzymian, obecnych w Ŝyciu współczesnym:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................