Wniosek o stypendium doktoranckie

Transkrypt

Wniosek o stypendium doktoranckie
Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów doktorskich oraz zwiększenia stypendiów doktoranckich z
dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów
doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, wprowadzonego
Zarządzeniem Rektora AWFiS nr 10/2013 z dnia 5 marca 2013r.
Gdańsk, dnia ...............................
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO
Imię i nazwisko ………………………………………………………………. Nr albumu …………………..
Wydział ………………………………………………………………………………PESEL……………………….
Zakład/Katedra ………………………………………………………………………………………………….
Data rozpoczęcia studiów doktoranckich ………………………… Rok studiów……………………..
Nr telefonu kontaktowego ……………………………… email: ..…………………………………………
Numer konta
bankowego
Rektor
Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu
w miejscu
Proszę o przyznanie mi stypendium doktoranckiego dla uczestnika ……..…roku studiów doktoranckich w roku
akademickim …………../…………….
Opis postępów w pracy naukowej:
1. Doktoranci pierwszego roku - wynik w postępowaniu rekrutacyjnym ....................................................
2. Doktoranci drugiego roku i kolejnych lat*:
a)
zaangaŜowanie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych ...........
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
b)
uzyskanie bardzo dobrych albo dobrych wyników z egzaminów objętych programem
studiów, przy jednoczesnym uzyskaniu średniej ocen, uwzględniającej wszystkie objęte
programem formy zajęć (nie niŜszej niŜ 4,8)............................................................................
c)
wykazanie się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,
(potwierdzone przez opiekuna naukowego lub promotora) ................................................
Oświadczam, Ŝe zapoznałem/am się z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z
2011 r. Nr 225, poz. 1351) w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich.
Zgodnie z art. 23 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z
późn. zm.) wyraŜam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów stypendialnych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu
w Gdańsku
......................................................
(czytelny podpis doktoranta)
* informacje potwierdzające spełnienie kryteriów
Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów doktorskich oraz zwiększenia stypendiów doktoranckich z
dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów
doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, wprowadzonego
Zarządzeniem Rektora AWFiS nr 10/2013 z dnia 5 marca 2013r.
Opinia opiekuna naukowego/promotora
………………………………………..…………………………………………….…………………………………………….…….................
.................…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..............…………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………..............………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………................
...............................................................................................................................................................
..............................................
podpis opiekuna naukowego/promotora
Data złoŜenia wniosku w sekretariacie: ...........................
Opinia Komisji Doktoranckiej
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………………….….……………………………
……………………………………………………………………………………………………..………..………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........................................................
podpisy wydziałowej komisji doktoranckiej:
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
Gdańsk, dnia........................................
Decyzja Rektora w sprawie stypendium doktoranckiego
Rektor przyznaje/ nie przyznaje* stypendium doktoranckie w wysokości.........................................
na okres od ..............do ....................................
Gdańsk, dnia ................................
........................................
Podpis Rektora
*niepotrzebne skreślić

Podobne dokumenty