SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Transkrypt

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych (P z p)
( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z pó n. zm. )
Zamawiaj cy: Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie
ul. Dolna 20
88-200 Radziejów
tel. 054 285 35 34
Przedmiot zamówienia; „ Dobudowa budynku auli do istniej cego
budynku Szkoły Muzycznej I Stopnia w Radziejowie”
CPV – 45.21.42.00-2
Tryb post powania: przetarg nieograniczony poni ej kwot okre lonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówie publicznych
Zatwierdziła:
……………
Radziejów, 8 lipiec 2009 roku
1
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ) dla post powania
o udzielenie zamówienia publicznego o warto ci poni ej kwot okre lonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówie
publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Post powanie b dzie prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie publicznych ( Dz. U. z 2007 r.
Nr 223, poz. 1655 z pó n. zm. )
1.2 W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj cy mo e przed upływem
terminu składania ofert zmieni tre Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia ( dalej SIWZ). Dokonan zmian specyfikacji przekazuje
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikacj
oraz udost pnia na stronie internetowej na której opublikowano SIWZ.
1.3 Zamawiaj cy przedłu y termin składania ofert z uwzgl dnieniem czasu
niezb dnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikaj cych
z modyfikacji tre ci SIWZ. Informacj o przedłu eniu terminu składania
ofert Zamawiaj cy przeka e niezwłocznie wszystkim Wykonawcom,
którym przekazano SIWZ oraz zamie ci na stronie internetowej, na której
opublikowano SIWZ.
1.4 Ka dy z Wykonawców mo e zwróci si do Zamawiaj cego
o wyja nienie tre ci SIWZ. Zamawiaj cy udzieli wyja nie niezwłocznie,
e pro ba o wyja nienie tre ci specyfikacji wpłyn ła
chyba
do Zamawiaj cego na mniej ni 6 dni przed terminem składania ofert.
Tre
wyja nienia zostanie przekazana jednocze nie wszystkim
Wykonawcom, którym dor czono SIWZ, bez ujawniania ródła
zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej.
1.5 Zamawiaj cy nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich
Wykonawców w celu wyja nienia w tpliwo ci dotycz cych tre ci SIWZ.
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1 Przedmiotem zamówienia jest: dobudowa budynku auli do istniej cego
budynku Szkoły Muzycznej I Stopnia poło onej przy ul. Dolnej 20
w Radziejowie. Budynek auli b dzie obiektem nie podpiwniczonym,
parterowym, krytym dachem jednospadowym i dwuspadowym w cz ci
ł cznika. Budynek auli w kształcie prostok ta nale y wykona w stanie
surowym zamkni tym. Wymiary zewn trzne budynku – 12,30 x 15,00 m,
Kubatura 870,92 m3 .
Dobudowa auli w stanie surowym zamkni tym, stanowi I etap budowy
w 2009 roku a pozostały zakres prac jako II etap budowy planowany jest
na rok 2010. ( na II etap zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony )
2
2.2 Szczegółowy zakres zamówienia i sposób jego realizacji okre lony jest
w przedmiarze robót ( kosztorysie ofertowym – nakłady ), dokumentacji
projektowej, oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych.
2.3 Prace wchodz ce w skład zamówienia musz by wykonywane zgodnie
z dokumentacj techniczn , specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlanych, zasadami sztuki budowlanej,
obowi zuj cymi przepisami i normami oraz nale yt staranno ci .
2.4 Do Wykonawcy nale y zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót,
uporz dkowanie terenu po zako czeniu robót oraz dokonanie uzgodnie
niezb dnych do prawidłowej realizacji i zako czenia oraz odbioru robót.
2.5 Wymaga si gwarancji – min 5 lat na przedmiot zamówienia.
2.6 Zamawiaj cy przekazuje nast puj ce dokumenty:
- Pozwolenie na budow – Nr 40/2009 z dnia 17.03.2009.
- Decyzj Wojewódzkiego Urz du Ochrony Zabytków w Toruniu
Delegatury we Włocławku WOZU/W.AR. – 336/2009 z dnia 12.03.2009
– na prowadzenie prac w formie nadzoru archeologicznego
- Decyzj Wojewódzkiego Urz du Ochrony Zabytków w Toruniu
Delegatury we Włocławku Nr 57/2009 z dnia 16.03.2009.
- Dokumentacj projektow :
- Projekt budowlany – Dobudowa budynku auli do istniej cego budynku
Szkoły Muzycznej I – go Stopnia w Radziejowie ( bran a – architektura,
konstrukcja, instalacje sanitarne i elektryczne )
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Dobudowa budynku
auli do ist. Budynku Szkoły Muzycznej I-go Stopnia w Radziejowie
( bran a – budowlana )
- Przedmiar robót – Etap I
- Kosztorys ofertowy – nakłady
- Dokumentacja geotechniczna
- Projekt zagospodarowania terenu 1: 500
2.11 W ramach obowi zków Wykonawcy jest równie :
- obsługa geodezyjna budowy na koszt Wykonawcy
- nadzór archeologiczny zgodnie z decyzj WOZU/W.AR – 336/2009
2.12 Zamawiaj cy wymaga wykonania co najmniej 51 % warto ci prac
obj tych zamówieniem siłami Wykonawcy. Pozostałe prace mog by
wykonane siłami podwykonawców.
2.13 Je eli Wykonawca zamierza powierzy wykonanie cz ci zamówienia
podwykonawcom wymaga si , by w tre ci oferty wskazał te cz ci
zamówienia oraz podał nazwy ( firmy ) proponowanych podwykonawców .
3
3. OPIS CZ CI ZAMÓWIENIA
3.1. Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci składania ofert cz ciowych.
3.2. Zamawiaj cy nie przewiduje mo liwo ci udzielenia zamówie
uzupełniaj cych.
3.3.Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci składania ofert wariantowych.
3.4. Zamawiaj cy dopuszcza składanie ofert równowa nych. Ewentualne
u ycie w dokumentacji projektowej okre le i nazw własnych ma jedynie
charakter przykładowy i słu y okre leniu klasy i jako ci wbudowanych
materiałów i dostarczonych urz dze . Zamawiaj cy wymaga by u yte
materiały i urz dzenia, o ile s inne, posiadały parametry jako ciowe
i techniczne nie gorsze ni okre lone w dokumentacji projektowo –
technicznej.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
4.1.Wykonawca zobowi zany jest zrealizowa przedmiot zamówienia
w terminie – 3 miesi cy od podpisania umowy.
za realizacj przedmiotu zamówienia nast pi jednorazowo
4.1.Płatno
w terminie nie dłu szym ni 30 dni od dnia otrzymania faktury.
4.1.Wykonawca wystawi faktur po dokonaniu skutecznego odbioru
przedmiotu zamówienia potwierdzaj cego prawidłow realizacj robót.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POST POWANIU ORAZ OPIS
SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH
WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia publicznego mog ubiega si Wykonawcy,
którzy:
5.1 posiadaj uprawnienia do wykonywania okre lonej działalno ci lub
czynno ci, je eli ustawy nakładaj obowi zek posiadania takich
uprawnie ,
5.2 posiadaj niezb dn wiedz i do wiadczenie oraz dysponuj potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.
a) – wyka si nale ytym wykonaniem w okresie ostatnich pi ciu lat
przed dniem wszcz cia post powania o udzielenie zamówienia, a je eli
okres działalno ci jest krótszy – w tym okresie, zrealizowaniem
minimum 1 obiektu kubaturowego u yteczno ci publicznej o podobnej
zło ono ci do przedmiotu zamówienia, ( przez obiekty o podobnej
zło ono ci Zamawiaj cy b dzie rozumiał obiekty typu – aule przy
Szkołach Muzycznych, Domach Kultury, sale koncertowe, hale
sportowe, przemysłowe ) Zał cznik nr 3 do SIWZ
b) dysponuj osobami posiadaj cymi uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze oraz co najmniej
5 letnie do wiadczenie zawodowe, w specjalno ciach:
- konstrukcyjno – budowlanej
4
Zał cznik nr 4 do SIWZ
5.3 nie podlegaj wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówie publicznych.
5.4 akceptuj warunki i wymagania okre lone w niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w post powaniu przez Wykonawców
ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia publicznego b dzie dokonywana
na podstawie przedło onych o wiadcze i dokumentów okre lonych w pkt. 7
Ocena spełnienia warunków udziału w post powaniu przez Wykonawców
wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia publicznego b dzie
dokonywana odpowiednio indywidualnie w stosunku do ka dego z tych
Wykonawców ( w zakresie nie podlegania wykluczeniu z post powania na
podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówie publicznych ) lub ł cznie
w odniesieniu do wszystkich Wykonawców ( do wiadczenie zawodowe,
osoby zdolne do wykonania zamówienia).
6. WYKAZ O WIADCZE
I DOKUMENTÓW JAKIE MAJ
DOSTARCZY
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST POWANIU
6.1 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w post powaniu,
Wykonawca składa, wraz z ofert ( o tre ci zgodnej z formularzem
ofertowym stanowi cym zał cznik nr 1 do SIWZ ) nast puj ce
dokumenty i o wiadczenia:
W celu potwierdzenia, e Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania
okre lonej działalno ci lub czynno ci oraz nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówie
publicznych, Zamawiaj cy da nast puj cych dokumentów:
a) o wiadczenie o spełnieniu warunków udziału w post powaniu na
opracowanie dokumentacji zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2
ustawy Prawo zamówie publicznych – zgodnie ze wzorem stanowi cym
zał cznik nr 2 do SIWZ.
b) aktualny odpis z wła ciwego rejestru albo aktualne za wiadczenia
o wpisie do ewidencji działalno ci gospodarczej, je eli odr bne przepisy
wymagaj wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalno ci
gospodarczej, wystawione nie wcze niej ni 6 miesi cy przed upływem
terminu składania ofert,
c) aktualne za wiadczenie wła ciwego naczelnika Urz du Skarbowego,
potwierdzaj ce e Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat,
lub za wiadczenie, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozło enie na raty zaległych płatno ci lub wstrzymanie
w cało ci wykonania decyzji wła ciwego organu, wystawione nie
wcze niej ni 3 miesi ce przed upływem terminu składania ofert.
5
d) aktualne za wiadczenie z wła ciwego oddziału Zakładu Ubezpiecze
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
potwierdzaj ce e Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub za wiadczenie, e uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło enie na raty
zaległych płatno ci lub wstrzymanie w cało ci wykonania decyzji
wła ciwego organu.
e) dokumenty wymienione w pkt. a, b, c, d, składa ka dy z Wykonawców
wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia publicznego
( np. spółka cywilna, spółka jawna, konsorcjum ).
W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiaj cego warunku posiadania
przez Wykonawc niezb dnej wiedzy i do wiadczenia oraz dysponowania
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Zamawiaj cy da nast puj cych dokumentów:
a) wykaz wykonywanych w okresie ostatnich pi ciu lat robót,
a je eli okres prowadzenia działalno ci jest krótszy – w tym okresie,
z podaniem ich warto ci, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców –
zgodnie ze wzorem stanowi cym zał cznik nr 3 do SIWZ wraz
z dokumentami potwierdzaj cymi, e roboty zostały wykonane w sposób
nale yty.
b) wykaz osób i podmiotów, które b d wykonywa zamówienie lub b d
uczestniczy w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji niezb dnych do wykonania zamówienia, a tak e zakresu
wykonywanych przez nich czynno ci – zgodnie ze wzorem stanowi cym
zał cznik nr 4 do SIWZ.
Je eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast aktualnego odpisu z wła ciwego rejestru
( albo aktualnego za wiadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej ),
składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzib
lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj ce odpowiednio, e nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadło ci ( wystawione nie wcze niej ni
6 miesi cy przed upływem terminu składania ofert ).
Je eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument potwierdzaj cy, e nie zalega
z opłacaniem podatków i opłat albo, e uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozło enie na raty zaległych płatno ci lub
wstrzymanie w cało ci wykonania decyzji wła ciwego organu. Dokument
powinien by wystawiony nie wcze niej ni 3 miesi ce przed upływem
terminu składania ofert.
Je eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powy szego składa dokument
6
potwierdzaj cy, e nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozło enie na raty zaległych płatno ci lub wstrzymanie
w cało ci wykonania decyzji wła ciwego organu. Dokument powinien by
wystawiony nie wcze niej ni 3 miesi ce przed upływem terminu składania
ofert.
Je eli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokumentów, o których
mowa powy ej zast puje si je dokumentem zawieraj cym o wiadczenie
zło one
przed
notariuszem,
wła ciwym
organem
s dowym,
administracyjnym albo organem samorz du zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzib lub miejsce zamieszkania.
Dokumenty potwierdzaj ce spełnianie przez Wykonawc warunków
udziału w post powaniu s składane w formie oryginału lub kopii
po wiadczonej za zgodno z oryginałem przez Wykonawc .
Dokumenty sporz dzone w j zyku obcym s składane wraz z tłumaczeniem
na j zyk polski, po wiadczonym przez Wykonawc .
Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si o udzielenie zamówienia
publicznego maj obowi zek ustanowi pełnomocnika do reprezentowania
ich w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do
reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Do oferty nale y doł czy stosowne pełnomocnictwo podpisane
przez osoby upowa nienie do składania o wiadcze woli ka dego
ze wspólników. Wspólnicy ponosz
solidarn
odpowiedzialno
za niewykonanie lub nienale yte wykonanie zamówienia ( art. 366 k.c. )
7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI
ZAMAWIAJ CEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ O SPOSOBIE
PRZEKAZYWANIA O WIADCZE I DOKUMENTÓW.
Wszelkiego rodzaju o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp.
Zamawiaj cy i Wykonawcy przekazuj pisemnie, faksem.
8. OSOBY
UPRAWNIONE
DO
POROZUMIEWANIA
SI
Z WYKONAWCAMI
8.1 Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami – Pani Lila
Filutowska – tel. 0 54 285 35 34, godz. 1000 - 14 00
9. WADIUM
11.1. Zamawiaj cy nie przewiduje obowi zku wniesienia wadium.
7
10. TERMIN ZWI ZANIA OFERT
10.1
Wykonawca jest zwi zany ofert przez 30 dni.
10.2
Bieg terminu zwi zania ofert rozpoczyna si wraz z upływem
terminu składania ofert.
11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
11.1
Wykonawcy ponosz
wszelkie koszty własne zwi zane
z przygotowaniem i zło eniem oferty, niezale nie od wyniku
post powania. Zamawiaj cy nie odpowiada za koszty poniesione przez
Wykonawców w zwi zku z przygotowaniem i zło eniem oferty.
Wykonawcy zobowi zuj si nie podnosi jakichkolwiek roszcze z tego
tytułu wzgl dem Zamawiaj cego, z zastrze eniem art. 93 ust. 4 Prawa
zamówie publicznych.
11.2
Oferta powinna by sporz dzona na pi mie w j zyku polskim,
w formie zapewniaj cej pełn czytelno jej tre ci. Oferta powinna by
podpisana przez osob ( osoby ) uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z form reprezentacji zawart w aktualnym odpisie
z wła ciwego rejestru, je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do
rejestru. Oferta mo e by podpisana równie przez osob umocowan
przez osob uprawnion , przy czym umocowanie musi by zał czone do
oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tek cie oferty musz by
parafowane i datowane przez osob podpisuj c ofert .
11.3
Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci składania ofert w postaci
elektronicznej. Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci składania ofert
w j zyku obcym.
11.4
Informacje składane w trakcie post powania stanowi ce tajemnic
przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, e nie mog by
udost pnione innym uczestnikom post powania, musz by oznaczone
klauzul „ Nie udost pnia innym uczestnikom post powania.
Informacje stanowi tajemnic przedsi biorstwa w rozumieniu
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji „ ( tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.
1503 z pó n. zm. ) i zał czone jako odr bna cz , nie zł czona z ofert
w sposób trwały. Wykonawca nie mo e zastrzec informacji, które podaje
si podczas otwarcia ofert.
11.5
Wykonawca mo e przed upływem terminu do składania ofert
zmieni lub wycofa zło on ofert . Wszelkie zmiany oferty powinny
by wnoszone w sposób przewidziany dla wnoszenia oferty. Zarówno
zmiana jak i wycofanie oferty wymagaj formy pisemnej.
11.6
Do o wiadcze Wykonawcy dotycz cych zmiany lub wycofania
oferty stosuje si odpowiednio punkt 13.8 SIWZ. Na kopercie
8
zewn trznej nale y dodatkowo umie ci zastrze enie „ZMIANA
OFERTY” lub „WYCOFANIE OFEERTY”.
11.7
Wraz z ofert sporz dzon wg wzoru okre lonego w zał czniku
nr 1 do SIWZ powinny by zło one nast puj ce dokumenty wskazane
w punkcie 7 SIWZ.
11.8
Ofert nale y umie ci w kopercie ( opakowaniu ) wewn trznej
oraz nieprze roczystej kopercie ( opakowaniu ) zewn trznej, Koperta
zewn trzna winna by zaadresowana na Szkoł Muzyczn I Stopnia
w Radziejowie ul. Dolna 20 88-200 Radziejów oraz powinna by
oznaczona napisem: Oferta na „ Dobudowa auli przy Szkole
Muzycznej I Stopnia w Radziejowie „
Na wewn trznej kopercie nale y poda nazw i adres Wykonawcy, by
umo liwi zwrot nie otwartej oferty, w przypadku dostarczenia jej
Zamawiaj cemu po terminie. Zamawiaj cy nie bierze odpowiedzialno ci
za skutki braku zachowania powy szych warunków.
12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
12.1 Termin składania ofert upływa w dniu 30 lipca 2009 roku
o godz. 1100
12.2 Oferty zło one po tym terminie zostan zwrócone bez otwierania.
Decyduj ce znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data
i godzina wpływu oferty do Zamawiaj cego.
12.3 Oferty nale y dostarczy do siedziby Zamawiaj cego przy
ul. Dolnej 20 w Radziejowie, w sekretariacie, b d przesła na adres
Zamawiaj cego.
12.4 Publiczne otwarcie ofert nast pi w dniu 30 lipca 2009 r o godz. 12 00
w siedzibie Zamawiaj cego przy ul. Dolnej 20 w Radziejowie, w auli
szkolnej.
12.5 Informacje o nazwach ( firmach ) Wykonawców bior cych udział
w post powaniu, cenie i okresie gwarancji zawarte w ofertach, ogłoszone
w trakcie publicznego otwarcia ofert, zostan niezwłocznie przekazane
Wykonawcom nieobecnym przy otwarciu ofert na ich wniosek.
13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
13.1
Cen nale y poda w formie ryczałtu. Cena ofertowa musi zawiera
wszystkie koszty zwi zane z realizacj przedmiotu zamówienia.
13.2
Cen oferty nale y poda w złotych polskich.
13.3
Cen traktowa nale y jako niezmienn i ostateczn przy
wykonaniu wszystkich elementów z zakresu zamówienia.
13.4
Sporz dzony w formie uproszczonej, kosztorys ofertowy słu ył
b dzie Zamawiaj cemu jako ogólna informacja i nie b dzie stanowił
podstawy wzajemnych rozlicze . Wykonawca sporz dzaj c kosztorys,
podaje w nim kwoty stanowi ce zapłat za roboty i prace wykonane
9
i zako czone pod ka dym wzgl dem, a tym samym wzi ł pod uwag
wszystkie wymagania i zobowi zania bez wzgl du na to czy zostały one
okre lone czy zasugerowane w dokumentacji przetargowej.
Ze wzgl du na fakt, i cena ma charakter ryczałtu, kosztorys ofertowy nie
b dzie podlegał ze strony Zamawiaj cego weryfikacji ( sprawdzeniu )
w procedurze przetargowej.
13.5
Zamawiaj cy poprawi w tek cie oferty oczywiste omyłki pisarskie
oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, zawiadamiaj c o tym
wszystkich Wykonawców. Brak pisemnego wyra enia zgody przez
Wykonawc na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
przedło one Zamawiaj cemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia, skutkowa b dzie odrzuceniem oferty.
14. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIA
ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
14.1
W wyborze najkorzystniejszej oferty spo ród ofert wa nych,
Komisja Przetargowa kierowa si b dzie nast puj cymi kryteriami:
a) cena oferty – 100 %
14.2
Przyjmuje si zasad odniesienia ceny najni szej oferty do ceny
ofertowej pozostałych ofert ( najni sza cena otrzymuje 100 pkt ). Ka da
inna oferta otrzymuje ilo punktów wynikaj c z poni szego wzoru:
C = ( Cn : Cx ) x 100 % gdzie:
C – warto punktowa ceny oferty,
Cn – cena najni sza oferty,
Cx – cena kolejnej badanej oferty.
Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do kontroli i weryfikacji dokumentów
ofertowych maj cych wpływ na ocen Wykonawcy.
15. INFORMACJA O FORMALNO CIACH, JAKIE POWINNY
ZOSTA DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
15.1
W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiaj cy poinformuje Wykonawc o terminie i miejscu zawarcia
umowy.
15.2
Osoby reprezentuj ce Wykonawc przy podpisaniu umowy
powinny przedło y dokumenty potwierdzaj ce ich umocowanie do
podpisania umowy, o ile umocowanie to nie b dzie wynika
z dokumentów zał czonych do oferty.
15.3
Je eli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie
ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia, b d oni zobowi zani do
przedło enia umowy reguluj cej współprac tych Wykonawców,
10
w terminie 3 dni roboczych, licz c od dnia otrzymania zawiadomienia
o wyborze ich oferty.
16. ZABEZPIECZENIE NALE YTEGO WYKONANIA UMOWY
16.1. Zamawiaj cy przewiduje konieczno
wniesienia zabezpieczenia
nale ytego wykonania umowy. Zabezpieczenie słu y pokryciu roszcze
z tytułu niewykonania lub nienale ytego wykonania umowy oraz z tytułu
gwarancji jako ci.
16.2. Wysoko zabezpieczenia ustala si w wysoko ci 10 % ceny ofertowej
podanej w ofercie.
16.3. Zabezpieczenie mo e by wnoszone według wyboru Wykonawcy
w jednej lub w kilku nast puj cych formach:
a) pieni dzu – zabezpieczenie nale y wpłaci przelewem na konto – 66 9551
0002 0005 0308 2000 0001
b) por czeniach bankowych lub por czeniach spółdzielczej kasy
oszcz dno ciowo – kredytowej, z tym e zobowi zanie kasy jest zawsze
zobowi zaniem pieni nym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) por czeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.
5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsi biorczo ci.
16.4. Wykonawca najpó niej w dniu podpisania umowy wnosi 100 %
ustalonej w ust. 2 kwoty zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy.
16.5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie ni pieni dz
musi by ono wniesione najpó niej w dniu zawarcia umowy wg pełnej
wysoko ci, a oryginał dokumentu potwierdzaj cego wniesienie tego
zabezpieczenia musi by dor czony Zamawiaj cemu najpó niej w dniu
podpisania umowy.
16.6. Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy, o którym mowa
w ust. 2 zwrócone zostanie na nast puj cych warunkach:
a) 70 % cało ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiaj cego za nale yte wykonanie,
b) pozostałe 30 % w terminie 15 dni po upływie okresu r kojmi za wady
i gwarancji jako ci.
16.7. Kwoty zabezpieczenia podlegaj ce zwrotowi ulegaj procentowemu
zmniejszeniu przy zwrocie z tytułu potr ce za zł jako przedmiotu
zamówienia, niedotrzymanie terminu realizacji umowy lub nakładów
poniesionych na usuni cie wad je eli nie dokonał tego Wykonawca robót.
16.8. W przypadku wyga ni cia terminu wa no ci wniesionego
zabezpieczenia w innej formie ni pieni dz Zamawiaj cy zastrzega sobie
prawo do potracenia równowarto ci kwoty zabezpieczenia z faktury
za wykonan robot .
11
17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN
WPROWADZONE DO TRE CI ZAWIERANEJ UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
17.1. Wzór umowy zawiera zał cznik nr 5 do SIWZ.
17.2. Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo
zmiany terminu realizacji
przedmiotu zamówienia. Zmiana taka mo e nast pi jedynie w przypadku
zaistnienia okoliczno ci, których nie mo na było przewidzie w chwili
zawarcia umowy. Okoliczno ciami takimi b d w szczególno ci: kl ski
ywiołowe, warunki terenowe odmienne od okre lonych w dokumentacji
geologicznej, awarie, katastrofy, akty wandalizmu, nietypowe warunki
pogodowe.
17.3. Na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia inwestycji, mo liwa
jest zmiana technologii wykonywania robót. Zmiana jest dopuszczalna
jedynie
w przypadku gdy proponowane rozwi zanie jest równorz dne lub lepsze
funkcjonalnie, jako ciowo i technicznie od przewidzianego w projekcie
a jednocze nie nie spowoduje zwi kszenia kosztów inwestycji. Wykonawca
zobowi zany jest przedstawi
projekt zamienny zawieraj cy opis
proponowanych zmian, rysunki i wycen kosztów. Projekt zamienny
wymaga akceptacji nadzoru autorskiego.
17.4. W przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiaj cego zachodzi potrzeba
technicznych nie przewidzianych w umowie,
zmiany rozwi za
Zamawiaj cy sporz dza protokół konieczno ci a nast pnie dostarcza
Wykonawcy dokumentacj projektow .
17.5. Je eli w toku realizacji robót wyst pi konieczno wykonania, robót
dodatkowych, potwierdzonych protokołem konieczno ci, Wykonawca
zobowi zany jest wykona te roboty przy zachowaniu tych samych norm,
standardów, parametrów i no ników cenotwórczych.
18. POUCZENIE O RODKACH OCHRONY PRAWNEJ
18.1
Wykonawcom, a tak e innym osobom, których interes prawny
w uzyskaniu zamówienia doznał lub mo e dozna uszczerbku w wyniku
naruszenia przez Zamawiaj cego przepisów ustawy przysługuj rodki
ochrony prawnej okre lone w dziale VI ustawy Prawo zamówie
publicznych ( Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz.1655 z pó n. zm.)
Zał czniki:
1. wzór formularza oferty.
2. wzór o wiadczenia o spełnieniu warunków udziału w post powaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.
3. wykaz wykonywanych robót budowlanych
12
4. wykaz osób/podmiotów, którymi dysponuje lub b dzie dysponował
Wykonawca, a które b d uczestniczy w wykonywaniu
zamówienia.
5. wzór umowy
6. dokumentacja projektowa
13
Zał cznik nr 1 do SIWZ
Miejscowo
............................., dnia .....................
............................................
Nazwa i adres Wykonawcy
( piecz )
Szkoła Muzyczna I Stopnia
w Radziejowie
FORMULARZ OFERTY
1. Nawi zuj c do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „ dobudow
budynku auli do istniej cego budynku Szkoły Muzycznej I Stopnia
w Radziejowie „ oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym
rzeczowym zakresie obj tym SIWZ – I etap, za cen ofertow :
brutto: .......................................................................................................... zł
słownie: .......................................................................................................
w tym: podatek od towarów i usług ( VAT ) - ........ % - ............................. zł
słownie: ........................................................................................................
netto: ............................................................................................................ zł
słownie: ........................................................................................................
O wiadczam, e podana cena nie podlega zmianie w okresie obowi zywania
umowy.
2. Terminy realizacji zamówienia, okres gwarancji i r kojmi oraz warunki
płatno ci – oferujemy zgodnie z zapisami przedstawionymi w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
3. O wiadczamy, e zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowi zujemy si ,
w
przypadku
wyboru
naszej
oferty,
do
zawarcia
umowy na wy ej wymienionych warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiaj cego.
5. O wiadczamy, e zapoznali my si ze specyfikacj istotnych
warunków zamówienia, dokumentacj projektow i nie wnosimy do niej
zastrze e oraz zdobyli my konieczne informacje, potrzebne do
wła ciwego przygotowania i zło enia oferty.
4. O wiadczamy, ze oferowane przez nas prace spełniaj
wymagania okre lone przez Zamawiaj cego.
14
5. O wiadczamy, e uwa amy si za zwi zanych niniejsz ofert na czas
wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. O wiadczam, i w przypadku wyboru mojej oferty wnios zabezpieczenie
nale ytego wykonania umowy w wysoko ci 10 % ceny ofertowej.
7. Przedmiot zamówienia wykonam bez udziału Podwykonawców.
lub
8. Przedmiot zamówienia wykonam z udziałem nw. Podwykonawców:
a) .............................................................................................................
który wykona nast puj ce cz ci zamówienia ........................................
..................................................................................................................
b) .............................................................................................................
który wykona nast puj ce cz ci zamówienia ........................................
..................................................................................................................
9. Oferta wraz z zał cznikami została zło ona na .... kolejno
ponumerowanych stronach.
10. Zał cznikami do niniejszej oferty s :
a) ...........................
b) ...........................
c) ...........................
d) ...........................
e) ...........................
f) ...........................
g) ...........................
h) ...........................
..........................................................
( podpisy osoby/osób uprawnionych do
składania o wiadcze
woli w imieniu
Wykonawcy )
15
Zał cznik nr 2 do SIWZ
..............................................................
( piecz adresowa firmy Wykonawcy)
O wiadczenie o spełnieniu warunków udziału w post powaniu
na dobudow auli Szkoły Muzycznej I Stopnia
Zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówie publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 )
Przyst puj c do post powania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego:
Ja, ni ej podpisany, reprezentuj c firm , której nazwa jest wskazana w piecz ci
nagłówkowej, jako upowa niony na pi mie lub wpisany w odpowiednich dokumentach
rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy o wiadczam, e:
1. spełniamy warunki ubiegania si o zamówienie, zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp, który
brzmi: O udzielenie zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy:
a)posiadaj uprawnienia do wykonywania okre lonej działalno ci lub
czynno ci, je eli ustawy nakładaj obowi zek posiadania takich
uprawnie ;
b)posiadaj
niezb dn wiedz i do wiadczenie oraz dysponuj
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
lub przedstawi
pisemne zobowi zanie innych podmiotów do
udost pnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia;
c)znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej
wykonanie zamówienia;
d)nie podlegaj wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia;
2. nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, który brzmi:
Z post powania o udzielenie zamówienia wyklucza si :
1) wykonawców, którzy wyrz dzili szkod , nie wykonuj c zamówienia lub
wykonuj c je nienale ycie, je eli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym
orzeczeniem s du wydanym w okresie 3 lat przed wszcz ciem post powania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacj lub których upadło
ogłoszono, z wyj tkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadło ci zawarli
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s du, je eli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacj maj tku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegaj z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyj tkiem przypadków gdy uzyskali
oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozło enie na raty zaległych
płatno ci lub wstrzymanie w cało ci wykonania decyzji wła ciwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przest pstwo popełnione
w zwi zku z post powaniem o udzielenie zamówienia, przest pstwo
przeciwko prawom osób wykonuj cych prac zarobkow , przest pstwo
przekupstwa, przest pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przest pstwo popełnione w celu osi gni cia korzy ci maj tkowych, a tak e za
przest pstwo skarbowe lub przest pstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo zwi zku maj cych na celu popełnienie przest pstwa lub przest pstwa
skarbowego;
16
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przest pstwo
popełnione w zwi zku z post powaniem o udzielenie zamówienia,
przest pstwo przeciwko prawom osób wykonuj cych prac zarobkow ,
przest pstwo przekupstwa, przest pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przest pstwo popełnione w celu osi gni cia korzy ci maj tkowych,
a tak e za przest pstwo skarbowe lub przest pstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo zwi zku maj cych na celu popełnienie przest pstwa lub
przest pstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarz du prawomocnie skazano
za
przest pstwo
popełnione
w
zwi zku
z
post powaniem
o udzielenie zamówienia, przest pstwo przeciwko prawom osób
wykonuj cych prac zarobkow , przest pstwo przekupstwa, przest pstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest pstwo popełnione
w celu osi gni cia korzy ci maj tkowych, a tak e za przest pstwo skarbowe
lub
przest pstwo
udziału
w
zorganizowanej
grupie
albo
w zwi zku maj cych na celu popełnienie przest pstwa lub przest pstwa
skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których
komplementariusza prawomocnie skazano za przest pstwo popełnione
w zwi zku z post powaniem o udzielenie zamówienia, przest pstwo
przeciwko prawom osób wykonuj cych prac zarobkow , przest pstwo
przekupstwa, przest pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przest pstwo popełnione w celu osi gni cia korzy ci maj tkowych, a tak e za
przest pstwo skarbowe lub przest pstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo zwi zku maj cych na celu popełnienie przest pstwa lub przest pstwa
skarbowego;
8) osoby prawne, których urz duj cego członka organu zarz dzaj cego
prawomocnie skazano za przest pstwo popełnione w zwi zku
z post powaniem o udzielenie zamówienia, przest pstwo przeciwko prawom
osób wykonuj cych prac zarobkow , przest pstwo przekupstwa, przest pstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest pstwo popełnione w celu
osi gni cia korzy ci maj tkowych, a tak e za przest pstwo skarbowe lub
przest pstwo udziału w zorganizowanej grupie albo zwi zku maj cych na celu
popełnienie przest pstwa lub przest pstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których s d orzekł zakaz ubiegania si
o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialno ci podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod gro b kary;
10) wykonawców, którzy nie spełniaj warunków udziału w post powaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 3.
2. Z post powania o udzielenie zamówienia wyklucza si równie wykonawców,
którzy:
1) wykonywali bezpo rednio czynno ci zwi zane z przygotowaniem
prowadzonego post powania lub posługiwali si w celu sporz dzenia oferty
osobami uczestnicz cymi w dokonywaniu tych czynno ci, chyba e udział
tych wykonawców w post powaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu
nie stosuje si do wykonawców, którym udziela si zamówienia na podstawie
art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt. 1 i 2;
2) zło yli nieprawdziwe informacje maj ce wpływ na wynik prowadzonego
post powania;
17
3) nie zło yli o wiadczenia o spełnieniu warunków udziału w post powaniu lub
dokumentów potwierdzaj cych spełnienie tych warunków lub zło one
dokumenty zawieraj bł dy, z zastrze eniem art. 26 ust. 3;
4) nie wnie li wadium, w tym równie na przedłu ony okres zwi zania ofert , lub
nie zgodzili si na przedłu enie okresu zwi zania ofert .
Miejsce i data: .....................................
Podpisano ( imi , nazwisko i podpis ) - ......................................
Podpisano ( imi , nazwisko i podpis ) - ......................................
( podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
lub we wła ciwym pełnomocnictwie )
18
Zał cznik nr 3 do SIWZ
..........................................................
( piecz nagłówkowa Wykonawcy )
Wykaz wykonywanych w ci gu ostatnich pi ciu lat robót budowlanych
zbli onych zakresem i warto ci do przedmiotu zamówienia
Nazwa zadania
Odbiorca zamówienia
(przedmiot zamówienia, ( pełna nazwa, adres, telefon )
rodzaj obiektu )
1.
2.
Data wykonania
zamówienia
3.
Warto zamówienia
( brutto )
5.
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
itd.
Do wykazu nale y zał czy dokumenty potwierdzaj ce zakres i warto
umowy oraz nale yte jej wykonanie ( np. referencje, protokoły odbioru ).
.............................................
( piecz i podpisy osób upowa nionych,
do składania o wiadcze woli
w imieniu Wykonawcy )
19
Zał cznik nr 4 do SIWZ
..........................................
( piecz
nagłówkowa Wykonawcy )
Wykaz osób i podmiotów, które b d wykonywa zamówienie
lub b d uczestniczy w wykonaniu zamówienia
Imi , nazwisko lub
nazwa i adres
..................................
..................................
..................................
..................................
Numer
i rodzaj uprawnie
budowlanych
2.
..................................
..................................
..................................
..................................
Do wiadczenie
zawodowe ( lata pracy
z uprawnieniami )
3.
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
1.
Proponowane
stanowisko
( zakres czynno ci )
4.
itd.
...............................................
( piecz i podpisy osób upowa nionych
do składania o wiadcze woli
w imieniu Wykonawcy )
20