Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z oo Zabrze, dn. 22.08.2016r ul

Transkrypt

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z oo Zabrze, dn. 22.08.2016r ul
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
ul. M. Curie-Skłodowskiej 10
41-800 Zabrze
Zabrze, dn. 22.08.2016r
DZP/25PN/2016
MAQUET Polska Sp. z o.o.
ul. Osmańska 14
02-823 Warszawa
INFORMACJA O WYKLUCZENIU
MAQUET Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa, z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu
jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca” Sygn. Sprawy
DZP/25PN/2016
Podstawa Prawna
Działając na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.
U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. zawiadamia o
wykluczeniu Wykonawcy MAQUET Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa (dalej
jako: „Wykonawca”) z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Uzasadnienie
Zamawiający w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymagał na
potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Ustawy, dokumentu wymienionego § 3.1.2)
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz.U 2013 poz. 231), zgodnie z SIWZ cz. XIII pkt 1 ppkt 7 dokumentu „„opłacona polisa, a
w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca/ inny podmiot (dotyczy art. 26
ust. 2b ustawy pzp) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności, na kwotę nie niższą niż….:
Pakiet nr 32 – 6 000 zł…W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie wartość polisy
Wykonawcy, nie może być mniejsza od sumy wartości polis określonych przez Zamawiającego dla
poszczególnych zadań (pakietów), na które Wykonawca składa ofertę”.
Zamawiający w toku badania oferty stwierdził, iż Wykonawca do oferty załączył na stronie nr 19 Notę
pokrycia Generali TU S.A. potwierdzającą udzielenie ochrony ubezpieczeniowej na warunkach
międzynarodowego programu ubezpieczeniowego prowadzonego przez Grupę Zurich w okresie
01.07.2016 – 30.06.2017r. wraz z informacją o okresie ważności noty tj. 01.07.2016-30.09.2016r i
sumy ubezpieczenia. W związku z tym, iż nota pokrycia nie potwierdza spełnienia warunku udziału w
postępowaniu, gdyż nie wynika z niej wielkość i ilość składek jej zapłaty, tym samym fakt opłacenia
tej polisy, Zamawiający w dniu 12.08.2016r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia prawidłowego
dokumentu i pouczył równocześnie Wykonawcę, że „Zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy pzp złożone na
wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań
określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
Niedostarczenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie spowoduje wykluczenie Państwa
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.”
Wykonawca w wyznaczonym terminie tj. do 18.08.2016r., do godz. 10:30 nie odpowiedział na
wezwanie, tym samym nie uzupełnił dokumentu, w związku z czym nie potwierdził spełnienia przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
DZP/25PN/2016
Strona 1 z 2
W związku z powyższym Wykonawca na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych zostaje wykluczony a jego ofertę zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych uznaje się za odrzuconą.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI
(środki ochrony prawnej) ustawy Prawo zamówień publicznych art. 179 i następne.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji
o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane
w sposób określony w art. 27 ust. 2 tj. jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Do wiadomości:
Wszyscy wykonawcy
DZP/25PN/2016
Strona 2 z 2