obwieszczenie - Poczta Polska

Komentarze

Transkrypt

obwieszczenie - Poczta Polska
OBWIESZCZENIE
O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW
Sprzedawca: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2
Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Sekcja Ewidencji Majątku w Katowicach Pl. Oddz.
Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice
Przedmiot sprzedaży: samochody wg zestawienia
Lp
Marka/Model
Rok
Nr rej.
produkcji
Cena
wywoławcza
(zł)
Wadium
Miejsce oględzin
(zł)
1
VW T4
2003
SK81882
12810
1 281
Rybnik ul. Stawowa 9
2
VW Caddy
2003
SK81885
8020
802
Rybnik ul. Stawowa 9
3
Renault Kangoo 1.9D
2001
SR9076C
5780
578
Katowice ul. Rolna 7
4
Ford T280S
2001
SK38694
6280
628
Katowice ul. Rolna 7
5
Fiat doblo
2001
SK39279
4750
475
Katowice ul. Rolna 7
6
Renault Master 2.2 DCI
2001
SK38711
5720
572
Bytom ul. Wrocławska 69
7
Fiat Doblo 1.9D
2001
SB25305
4970
497
Katowice ul. Rolna 7
2007
8 Citroen Berlingo van
SR9078C
3210
Cena wywoławcza - według tabeli (podane ceny zawierają podatek Vat)
Wadium - według tabeli
321
Rybnik ul. Stawowa 9
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
a) złożenie pisemnej oferty (druk do odbioru w siedzibie zakładu w Katowicach Pl. Oddz. Młodzieży
Powstańczej 7, pokój nr 414)
b) wpłacenie wadium w wysokościach podanych w tabeli do każdego pojazdu na konto 85 1320 0019 0099
0718 2000 0025 z zaznaczeniem „wadium - sam…. Nr rej…..” Należy również dołączyć potwierdzony
podpisem numer konta, na które ma być dokonany ewentualny zwrot wadium.
c) przedłożenie oferty wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w Sekretariacie lub w pokoju nr 414 w terminie :
00
00
I przetarg - do 18 lutego 2014. godz. 11 otwarcie ofert godz. 12
00
00
II przetarg - do 24 lutego 2014. godz. 11 otwarcie ofert godz. 12
2. Do II przetargu oferowane zostaną samochody, które nie znajdą nabywców w I przetargu.
3. Okres wiązania ofert wynosi 7 dni.
4. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od wpłacenia
ceny nabycia w terminie 7 dni od daty przetargu.
5. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferta nie została przyjęta zostanie zwrócone niezwłocznie po
dokonaniu wyboru oferty, natomiast wadium wpłacone przez Nabywcę zostaje zarachowane na poczet ceny
nabycia.
6. Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferowali tę samą cenę nabycia.
7. Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli: została złożona w niewłaściwym terminie, została złożona w
niewłaściwym miejscu, zawiera cenę niższą niż wywoławcza, nie dołączono do niej potwierdzenia wpłaty
wadium lub innych załączników wymienionych w pkt.1
8. Sprzedane środki trwałe, Komisja przetargowa oraz przedstawiciel jednostki organizacyjnej, wydają Nabywcy w
terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania zapłaty. Wszystkie koszty związane z odbiorem przedmiotu
przetargu obciążają Nabywcę.
9. Informacji o zasadach przeprowadzenia przetargu można uzyskać pod nr telefonu 32 25 32 502
SPRZEDAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD PRZETARGU
W KAŻDYM CZASIE BEZ PODANIA PRZYCZYNY