oferta

Transkrypt

oferta
Załącznik do zaproszenia
do składania ofert
……………………………………..
(pieczęć Wykonawcy)
……………………………
(miejsce, data)
…………………………………….
REGON
…………………………………….
NIP
…………………………………….
Telefon/fax/
…………………………………….
e-mail
OFERTA
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ……………….. dotyczące zamówienia
publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na
„dostawę oleju opałowego typu lekkiego na zabezpieczenie pracy kotłowni
w Szkole Podstawowej w Kępie Piotrawińskiej”
Składam/y ofertę następującej treści:
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:
Cena producenta netto : …………………… zł/litr ustalona na dzień 22-09-2016 r.
Upust – (minus ) : ……………………………….. zł/litr
(Upust – stała wartość niezmienna przez okres obowiązywania umowy)
Cena jednostkowa netto1 : …………………………….. zł/litr
(wartość wpisać do tabeli w pozycji 4)
Nazwa producenta paliwa:…………………………………
Lp.
Przedmiot
zamówienia
Przewidywana
ilość oleju
opałowego
1
2
3
Cena oleju
opałowego
netto
za 1 litr
(w
zaokrągleniu
do dwóch
miejsc po
przecinku)
4
1.
Olej opałowy
23 000 litrów
……………
…………..
…………
…………….
zł/litr
zł
zł
zł
1
Wartość
oleju
opałowego
netto
( kol.3 x 4)
Wartość
podatku
VAT
Wartość oleju
opałowego
brutto
( kol. 5 + 6 )
5
6
7
Przez cenę jednostkową netto zamawiający rozumie cenę netto za 1 litr oleju opałowego lekkiego u producenta
ustaloną na dzień 22-09-2016 r. pomniejszoną o stały upust.
(słownie
wartość
brutto
:
……………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………
….
2. Termin realizacji zamówienia - sezon grzewczy 2016/2017
tj. od 15.10.2016 r. do 30.04.2017 r.
3. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności
w przedmiocie właściwym dla danego zamówienia oraz wiedzę, doświadczenie,
potencjał techniczny i kadrowy niezbędny do realizacji zamówienia, jak
również znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na
prawidłową realizację zamówienia.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia
i zobowiązujemy się wykonać zamówienie zgodnie z zapytaniem ofertowym.
………………………………………………………….
(podpis osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)
Załączniki do oferty:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2. koncesja na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi objętymi
niniejszym zapytaniem ofertowym.
3. ………………………………………………………………………..
2