Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej

Transkrypt

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej
………………….
(miejscowość),
dnia ………………..
J&K TEAM Jarosław Kutryb
ul. Nadrzeczna 29
06-400 Ciechanów
……………………………………………..
……………………………………………..
…………………………………………….
dane składającego oświadczenie
OŚWIADCZENIE
O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
Niniejszym
oświadczam,
iż
odstępuję
od
umowy
sprzedaży
zakupowej……….………, której przedmiotem był……………………
pośrednictwem
sklepu
internetowego
nr
faktury
(przedmiot sprzedaży)
w
www.rzymskiezakupy.pl
za
dniu
……………………………. .
Zakupiony towar otrzymałem w dniu:……………
Podstawą powyższego odstąpienia od umowy jest § 6 pkt.2 w/wym. umowy sprzedaży,
zawartej w regulaminie sklepu, który przyznaje takie uprawnienie Kupującemu w
terminie 14 od jej zawarcia.
Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą, a strony są
obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym.
Wobec powyższego wnoszę o niezwłoczny zwrot ceny, zapłaconej przeze mnie, w
wysokości
…………..
zł
na
rachunek
bankowy
nr
konta
…………………………………………………………….
Ponadto oświadczam, iż przedmiot sprzedaży zostanie zwrócony Panu w dniu
………………… w stanie niezmienionym.
………………………………………
Podpis Klienta
Adres na jaki należy wysłać towar:
J&K TEAM Jarosław Kutryb ul. Nadrzeczna 29
06-400 Ciechanów