Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Transkrypt

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
ZAŁĄCZNIK NR 1
Do Regulaminu Sklepu internetowego – jaapee Piękne Paznokcie
___________________________________________________________________________
………………………………. (miejscowość), dnia …..………………..
(wypełnić literami drukowanymi)
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
dane Klienta
(wypełnić literami drukowanymi)
Do Sz. P.
Jakuba Pellera
Skr. Pocztowa 39;
02-495 Warszawa 122
OŚWIADCZENIE
O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy zawartej w ……………………………………
(miejscowość),
w
dniu
…………………………….,
dotyczącej
zamówienia
o
numerze
…………………………………..
Podstawą powyższego odstąpienia od umowy jest pkt.6 Regulaminu Sklepu internetowego
jaapee – Piękne Paznokcie, który przyznaje takie uprawnienie Klientowi w terminie 10 dni (słownie:
dziesięć dni) od dnia wydania rzeczy.
Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a strony są
obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym. A zatem, wnoszę o zwrot
ceny,
zapłaconej
przeze
mnie,
w
wysokości
.....………………………….
zł
(słownie:
……………………………………………………………………) na rachunek bankowy, prowadzony przez
Bank:…………………......................................................................................................................................... nr:
……………………………………….....................................………………………………………………………
Ponadto oświadczam, iż przedmiot sprzedaży ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
zostanie zwrócony na adres w/w Sklepu w dniu …………………..………………… w stanie
niezmienionym.
Z poważaniem
……………………………
(Czytelny podpis Klienta)

Podobne dokumenty