OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia

Transkrypt

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia- informacje ogólne
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie prac remontowych w siedzibie NFOŚiGW przy
ul. Konstruktorskiej, obejmujących swoim zakresem:
a) wykonanie sufitu o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami
z włókien
mineralnych w części korytarza na I piętrze budynku 3A,
b) wykonanie prac malarskich w obrębie korytarza zlokalizowanego na I piętrze budynków
przy ul. Konstruktorskiej oraz sali 108/1A.
Szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania zawiera Tabela nr 1.
2. Wykonanie robót
1) Wykonanie sufitów podwieszonych.
a) Podstawowe pojęcia
Płyta wypełniająca - element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może
przenosić żadnych innych obciążeń poza ciężarem własnym.
Konstrukcja nośna -lekki ustrój konstrukcyjny składający się z elementów - profili
nośnych (zbierających obciążenia i przekazujący je na zawiesia) oraz elementów
łączących ze sobą profile nośne (profile porzeczne) łączonych na zamki oraz
z elementów dodatkowych (listwy boczne, klipsy, łączniki).
Zawiesie
-
element
przenoszący
obciążenia
i
stabilizujący
konstrukcje
sufitu
podwieszonego do elementów konstrukcyjnych budynku i budowli w sposób bezpieczny
tzn. zapewniający stabilność geometryczną oraz bezpieczne przeniesienie obciążeń
z sufitu podwieszonego na elementy konstrukcyjne budynku/budowli.
Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli pełniący
w zależności od przeznaczenia i właściwości funkcje: dekoracyjno- architektoniczne lub/i
akustyczne wykonany z konstrukcji nośnej oraz płyty wypełniających.
b) Demontaże
Istniejący sufit podwieszony należy zdemontować wraz z konstrukcją nośną i usunąć
z miejsca prowadzenia robót. Istniejące oświetlenie należy zdemontować i zutylizować.
1
Anemostat kołowy należy zdemontować, umyć i zachować o powtórnego montażu
w nowym suficie. Elementy systemów SAP i SSWiN zdemontować w oparciu o firmę
zajmującą się konserwacją systemów bezpieczeństwa w NFOŚiGW, tj.: IB Systems
z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 11, 60-406 Poznań, oddział w Warszawie
ul. Bokserska 11, 02-682 Warszawa, Tel.: 22 468 17 43.
c) Materiały

płyty z włókien mineralnych: do wykonania sufitów używać płyt sufitowych gładkich
AMF
THERMATEX,
wykonanych
z
wełny
mineralnej,
które
są
produktami
pochodzenia naturalnego i które bazują na surowcu, którym jest kamień. Wymiar
pojedynczej
płyty
600x600x15.
Płyta
gładka,
o
prostej
powierzchni,
charakteryzująca się dobrym odbiciem światła i dźwięku, odporność na wilgoć do
95% względnej wilgotności powietrza. Wymagany typ krawędzi VT.

konstrukcja: Do wykonania sufitu stosować dedykowany przez producenta płyt
system AMF System C z konstrukcją „widoczną”, o szerokości profilu 24 mm, koloru
białego, umożliwiający bezproblemowe wyjęcie płyt.

oświetlenie: do oświetlenia należy zastosować oprawy oświetleniowe np. Downlight
LED INSPIRE o parametrach: moc maksymalna 14 W, źródło światła niewymienne,
napięcie 230V, obudowa metalowa, wymiary: wys: 8,7 cm, szer: 17,5 cm, kolor
biały.
d) Technologia wykonania sufitu podwieszonego.
Rozciąć folię stanowiącą opakowanie kartonów nie niszcząc płyt, ściągnąć folię
i opakowania kartonowe. Zawsze podnosić płyty pionowo obydwoma rękami. Zawsze
używać czystych rękawiczek podczas montażu (np. białych bawełnianych) w celu
ochrony powierzchni płyt przed zabrudzeniem.
Aby stworzyć odpowiednio mocne połączenie pomiędzy stropem, a wieszakami systemu
konstrukcji nośnej należy stosować tylko dopuszczone do obrotu w budownictwie kołki,
względnie inne elementy mocujące zapewniające pewność połączenia.
Należy montować minimum 1 wieszak na 1,5 m² powierzchni sufitu, maksymalny odstęp
między wieszakami nie może przekraczać 125 cm, a odstęp od ścian zewnętrznych
powinien zawierać się w przedziale 70-90 cm. W obszarze styków profili głównych
wymagane są dodatkowe zawieszenia. Wieszaki są zwykle montowane pionowo,
w przypadku zawieszenia ukośnego nośność będzie obniżona i wymagane są
ewentualnie inne środki (usztywnienie poprzeczne, więcej wieszaków itp.). Konstrukcja
nie powinna się uginać więcej niż 1/500 rozpiętości (odstępy między wieszakami),
jednak nie więcej również niż 4 mm.
2
Powierzchnię
należy
podzielić
na
rastry,
przy
czym
należy
uwzględnić,
że decydujące są takie aspekty, jak montaż oświetlenia, różnego rodzaju instalacji itp.
Należy zwrócić uwagę na to, aby płyty w obszarze brzegowym nie były krótsze niż
połowa rastra.
W nowe płyty sufitowe należy wbudować zdemontowane uprzednio elementy systemów
SAP oraz SSWiN w oparciu o firmę zajmującą się konserwacją tych systemów w siedzibie
NFOŚiGW. Anemostat kołowy
oraz nowe oświetlenie należy zainstalować w nowym
suficie w lokalizacjach uzgodnionych z zamawiającym i podłączyć przewód wentylacyjny.
e) Kontrola jakości zamocowań
Zamocowanie kołków powinno być sprawdzone w 5% zamocowanych kołków za pomocą
odpowiedniego urządzenia do próbnego obciążania.
Kontrola jest zdana pozytywnie, gdy kołki o głębokości zakotwienia 40 mm, względnie
60 mm obciążone za pomocą odpowiedniego urządzenia siłą 0.75 kN nie wykazują
widocznego przesunięcia (poślizgu). Jeżeli którykolwiek z kołków nie spełni kryteriów
kontroli,
należy
wówczas
sprawdzić
dodatkowe
20%
zamocowanych
kołków.
W przypadku ponownego niespełnienia kryteriów kontroli przez kolejny kołek należy
sprawdzić wszystkie kołki badanego sufitu lub sufitów całej części budynku.
Kołki przy długości gwintu > 7 mm w przypadku montowania masywnych elementów
można zamiast urządzenia do próbnego obciążania kontrolować także za pomocą
śrubokręta dynamometrycznego, który wyklucza przeciążenia kołków.
Kontrola jest zdana pozytywnie, gdy każdy kołek może bez dostrzegalnego przesunięcia
(poślizgu) przejąć obciążenie momentem skręcającym o wartości 3Nm.
2) Malowanie
a) Ściany i sufity
W pierwszej kolejności należy zaszpachlować pęknięcia, ubytki i dziury na ścianach
i sufitach po uprzednim oczyszczeniu i zagruntowaniu. Następnie całość powierzchni
przeznaczonych do malowania należy zagruntować stosując preparaty gruntujące
sprawdzonych producentów CERESIT CT17 lub ATLAS UNIGRUNT. Po tych
czynnościach, należy wykonać dwukrotne malowanie stosując, w zależności od
lokalizacji,
białą
lub
kolorową
farbę
lateksową,
odporną
na
zmywanie,
sprawdzonych producentów: Dekoral, Beckers, Flügger. Kolorystykę, tam gdzie
malowanie w kolorze jest przewidziane, należy uzgodnić z Zamawiającym.
b) Drzwi
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy dokładnie oczyścić podłoże
stosując wodę z dodatkiem preparatu np. Fluren 37, powierzchnia musi być czysta
i sucha. Występujące miejscowe ubytki w razie potrzeby uzupełnić szpachlówką np.
3
Flügger Easy Filler. Do malowania stosować, półmatową akrylową emalię
nawierzchniową Interior High Finish 20, charakteryzującą się dobrym kryciem
i
posiadającą
własności
aplikacyjno-wypełniające.
Zastosowanie
tej
farby,
zapewnia jednolite podłoże i wysoką elastyczność powłoki. Farbę nakładać wałkiem
lub natryskowo. Kolorystyka RAL 9010.
UWAGA:

Zamawiający wymaga, żeby przedmiot zamówienia realizowany był poza godzinami
pracy Zamawiającego oraz w dni wolne od pracy. Harmonogram wykonywania prac
Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym.

Każdorazowo, po zakończeniu prac malarskich Wykonawca jest zobowiązany
do dokładnego posprzątania miejsca, w którym prowadził roboty. W przeciwnym
wypadku Zamawiający będzie miał prawo do zlecenia prac porządkowych firmie
sprzątającej, a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę.
Tabela nr 1
Szacunkowe ilości robót przewidziane do wykonania w ramach realizacji zamówienia.
Lp.
Podstawa
Opis
jedn.
obm.
m2
Obmiar
1 KNR-W 4-01 1216-01
Zabezpieczenie podłóg folią
2 KNR-W 4-01 1204-08
Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków z poszpachlowaniem nierówności
m2
637,88
3 NNRNKB 202 1134-01
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami
"CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" powierzchnie poziome
m2
136,79
4 KNR 4-01 1204-01
Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów
m2
136,79
5 NNRNKB 202 1134-02
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami
"CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" powierzchnie pionowe
m2
501,09
6 KNR 4-01 1204-02
Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian-kolor
m2
83,9
7 KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.
Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian i sufitów - klatki
schodowe
m2
62,7
4
259,94
8 KNR 4-01 1204-02
9 KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15
Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian
Czas pracy rusztowań grupy 1
m2
m-g
354,49
4,88
10 KNR 4-01 1209-10
11 KNR 4-01 0429-06
Dwukrotne malowanie farbą olejną
uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0
m2
Rozebranie sufitów podwieszonych
m2
m2
11
6,34
szt.
1
szt.
1
14 KNR 4-03 1135-03
Demontaż oprawek zwykłych ściennych,
sufitowych lub półhermetycznych z
podłoża nie betonowego
szt.
3
15 KNR-W 2-02 2702-01
Sufity podwieszone o konstrukcji
metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych- sala 104
m2
6,34
16 KNNR 5 0503-01
Oprawy oświetleniowe w sufitach
podwieszanych w Downlight LED INSPIRE
kpl.
2
17 KNR AL-01 0401-02
Montaż czujek pożarowych - liniowa
dymu lub nadmiarowa temperatury,
czujki z demontażu
szt.
1
18 KNR AL-01 0404-07
19 KNR-W 4-02 40203-04
Montaż dodatkowych urządzeń i
elementów SAP - dodatkowe
wewnętrzne wskaźniki zadziałania w
wyk. adresowym w uprzednio zainst.
gniazdach i obudowach wraz ze
sprawdzeniem, wskaźniki z demontażu
Demontaż anemostatów
szt.
szt.
1
1
20 KNR 2-17 0140-01
Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160
mm- z demontażu
szt.
1
Demontaż do ponownego montażu
czujek pożarowych - liniowa dymu lub
12 KNR AL-01 0401-02 z.o 3.2. nadmiarowa temperatury
Demontaż do ponownego montażu
dodatkowych urządzeń i elementów SAP
- dodatkowe wewnętrzne wskaźniki
zadziałania w wyk. adresowym w
uprzednio zainst. gniazdach i obudowach
13 KNR AL-01 0404-07 z.o 3.2. wraz ze sprawdzeniem
3. Gwarancja
Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty
i dostarczone urządzenia.
5
4. Termin realizacji przedmiotu umowy
Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 30 dni licząc od daty zawarcia umowy.
5. Termin, miejsce i sposób składania ofert
5.1 Oferty można składać do 23.08.2016 r. do godz. 11.00.
5.2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert w
formie pisemnej w budynku przy
ul. Konstruktorskiej 3A w Warszawie, w pokoju nr 009/3A lub w wersji elektronicznej
na adres e-mail: [email protected]
6. Kryteria oceny ofert
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium:
Kryterium
Waga pkt
Cena (C)
100
Oferty zostaną ocenione wg wzoru:
najniższa oferowana cena
C = --------------------------------------
x 100 pkt.
cena ocenianej oferty
Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Niniejsze zamówienie
zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów
w ostatecznej ocenie punktowej.
7. Szacunkowa wartość zamówienia
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progu przetargowego 30 000,00 Euro
i nie podlega stosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
UWAGA:
Zamawiający informuje, że istnieje możliwość, żeby przed złożeniem oferty, dokonać
wizytacji miejsca prowadzenia robót w celu zapoznania się z uwarunkowaniami
technicznymi.
6