Przedsiębiorstwo

Transkrypt

Przedsiębiorstwo
Przedsiębiorstwo
Zagadnienia wprowadzające
1.
2.
3.
4.
Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy
Cele przedsiębiorstwa
Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw
Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa
PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO KATEGORIA HISTORYCZNA
Powstanie przedsiębiorstw nastąpiło wraz z rozwojem stosunków towarowo-pieniężnych
żywiołowy rozwój podmiotów zajmujących się handlem, przemysłem, bankowością
rozsadzenie cechowej gospodarki feudalnej - rewolucja przemysłowa XVIII/XIX w.
przedsiębiorstwa jako fundament powstającej gospodarki kapitalistycznej
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ to cecha (sposób zachowania się) przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, pod którą
rozumie się:
gotowość i zdolność do podejmowania oraz rozwiązywania w sposób twórczy i nowatorski nowych
problemów
świadomości ryzyka związanego z działalnością
umiejętność wykorzystywania pojawiających się szans i okazji
elastyczność w przystosowaniach się do zmiany warunków
Modele przedsiębiorstwa
1. MODEL EKONOMICZNY (Teoria ekonomii)
2. MODEL FINANSOWY (Analiza finansowa przedsiębiorstwa)
3. MODEL PRODUKCYJNY - Technologiczny (Nauki techniczne)
4. MODEL ORGANIZACYJNY (Organizacja i zarządzanie)
5. MODEL CYBERNETYCZNY (Cybernetyka, logistyka)
6. MODEL SOCJOPSYCHOLOGICZNY - Behawioralny (socjologia, psychologia)
7. MODEL PRAWNY (Prawo cywilne, prawo handlowe)
8. MODEL (ASPEKT) ETYCZNY (Etyka biznesu, socjologia kultury)
Przedsiębiorstwo to podstawowy mikroekonomiczny podmiot gospodarczy w sferze realnej prowadzący na
własny rachunek działalność produkcyjną, handlową lub usługową w celu ociągnięcia określonych
korzyści (gł. maksymalizacji zysku).
Jest to jednostka gospodarcza prawnie, ekonomicznie i finansowo wyodrębniona na czele z przedsiębiorcą
prowadzącym działalność na własne ryzyko.
Cele przedsiębiorstwa:
MAKSYMALIZACJA ZYSKU – cel główny
Cele alternatywne:
zdobycie nowego rynku zbytu
zwiększenie obrotów
utrzymanie konkurencyjnej pozycji na rynku
zachowanie płynności
rozwój przedsiębiorstwa
1
wprowadzenie nowych produktów na rynek
maksymalizacja dochodów menadżerów
FUNKCJE PRZEDSIĘBIORSTWA
Badanie rynku
Zaopatrzenie
Składowanie (magazynowanie)
Wytwarzanie
Reklama
Zbyt
Zarządzanie i administracja
Produkcja
- proces, w którym poprzez kombinację pracy ludzkiej, środków pracy oraz właściwej technologii powstają
produkty i usługi.
Kapitał, który producent przeznacza na proces produkcji przechodzi przez następujące fazy obiegu:
FAZA 1 — zakup czynników produkcji: kapitał występuje w formie pieniężnej
FAZA 2 — produkcja dóbr: kapitał występuje w formie rzeczowej, w postaci surowców, maszyn, pracowników
itp.
FAZA 3 — sprzedaż wytworzonych dóbr: kapitał ponownie przebiera postać pieniężną
pieniężny wyrazu wyniku (W)
pieniężny wyrazu nakładu (N)
W — N > 0 zysk
W— N < 0  strata
W— N = 0  zysk wynosi 0
przychód
ze
sprzedaży (utarg całkowity) — koszty produkcji i sprzedaży = zysk brutto
zysk brutto — podatki = zysk netto
zysk netto — rezerwy obowiązkowe i dobrowolne = zysk dla właściciela
Rola zysku w przedsiębiorstwie
Zysk wpływa na możliwości inwestycyjne przedsiębiorstwa
Zysk decyduje o stopniu samofinansowania przedsięwzięć rozwojowych
Zysk pełni rolę motywacyjną
Zysk wywiera wpływ na wielkość zatrudnienia
MAJĄTEK
PRZEDSIĘBIORSTWA
Majątek trwały (środki trwałe)
wykorzystywane są w długim okresie i przez cały czas użytkowania zachowują swoją naturalna postać,
zużywają się stopniowo i powoli tracą swoja wartość użytkową
przedstawiają określoną wartość pieniężną , której odpowiednie części stopniowo są przenoszone na
wytworzone za ich pomocą produkty.
Np.: maszyny , urządzenia produkcyjne, budynki, środki transportu.
2
Majątek obrotowy (środki obrotowe)
zużywają się całkowicie w procesie produkcji lub podlegają przeobrażeniu zmieniając swoja naturalną
postać
Np.: materiały, paliwo, energia, produkcja w toku, wyroby gotowe, przedmioty nietrwałe, środki
pieniężne (gotówka w kasie i na koncie w banku, czeki obce), środki pieniężne w rozrachunkach
(należności pieniężne u kontrahentów)
Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw
 Formy prowadzenia działalności gospodarczej wynikają przede wszystkim z systemu prawnego
każdego państwa
 Formy te są swoistymi wzorcami prawno-organizacyjnymi określającymi w szczególności:
- wymagania założycielskie
- strukturę władzy
- odpowiedzialność w przedsiębiorstwie
Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw
Przedsiębiorstwo jednoosobowe
Spółki
Przedsiębiorstwo państwowe
Spółdzielnia
1. PRZEDSIĘBIORSTWO JEDNOOSOBOWE
prowadzone i reprezentowane przez właściciela
nie wymaga spełnienia jakichkolwiek wymagań kapitałowych
forma stosowana przede wszystkim w odniesieniu do przedsiębiorstw małych
najliczniejsza grupa firm - handel, usługi, rolnictwo, drobna wytwórczość
często jest to jedynie pierwsza forma działalności gospodarczej, podlegająca w późniejszym okresie
przekształceniom
2. SPÓŁKI
PODZIAŁ SPÓŁEK
Spółki osobowe i kapitałowe
Spółki osobowe:
Spółka jawna
Spółka partnerska
Spółka komandytowa
Spółka komandytowo-akcyjna
Spółki kapitałowe:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka akcyjna
Spółki osobowe (wg Kodeksu Spółek Handlowych):
1. S-ka JAWNA
2. S-ka PARTNERSKA
3. S-ka KOMANDYTOWA
4. S-ka KOMANDYTOWO-AKCYJNA
3
4