ZGODA NA PUBLIKACJĘ ZDJĘĆ DZIECKA Miejscowość, data

Transkrypt

ZGODA NA PUBLIKACJĘ ZDJĘĆ DZIECKA Miejscowość, data
_____________________________________________________________________________________
ZGODA NA PUBLIKACJĘ ZDJĘĆ DZIECKA
Miejscowość, data ......................................................................................................
Ja niżej podpisana/y ......................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica)
wyrażam zgodę na publikację zdjęć mojego dziecka …………………………..…………
……………………………………………………………………………………………...…...
(imię i nazwisko dziecka/dzieci)
w mediach i materiałach promocyjnych Gminy Papowo Biskupie
.............................................................
Podpis rodzica
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego