Konferencja portalu Taxfin

Transkrypt

Konferencja portalu Taxfin
Szkolenie portalu TaxFin.pl
Porównanie prawa
polskiego i niemieckiego
– aspekty prawne, podatkowe i bilansowe
18 lutego 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa
Partner:
www.TaxFin.pl
Prowadzący:
Krzysztof Horodko, Partner w TPA Horwath
Krzysztof Horodko jest ekspertem w zakresie polskich i międzynarodowych standardów
rachunkowości. Rozpoczął pracę w poznańskim biurze spółki Arthur Andersen w dziale
audytu i grupy TPA Horwath. Krzysztof był zaangażowany w liczne projekty obejmujące
przeglądy typu due diligence (m.in. spółek przemysłu naftowego, energetycznego,
ciepłowniczego oraz telekomunikacyjnego, z branży nieruchomości, cukrowni oraz wiele
innych), wyceny oraz przeglądy i badania sprawozdań finansowych. Brał także udział
w projektach obejmujących szeroko pojęte doradztwo gospodarcze (m.in. łączenie
i podział spółek, konwersje pożyczek i kredytów). Krzysztof w trakcie swojego kilkunastoletniego
doświadczenia brał udział bądź nadzorował badania sprawozdań finansowych, wyceny oraz projekty typu
due diligence oraz business consulting dla takich Klientów jak, między innymi: spółki z grupy Nordzucker,
spółki z grupy Erbud, spółki z grupy Rewe, spółki z grupy Strabag, BZ WBK, Deka Immobilien Investment,
Delecta, minima, Meinl European Land (Atrium European Real Estate), Rafineria Gdańska (Lotos), Warimpex
czy spółki grupy Winkelmann Group. Prowadził liczne seminaria oraz uczestniczył w wielu programach
szkoleniowych m.in.: Core IAS Techniques czy Business Audit Advanced.
Marcin Grześkowiak, doradca podatkowy
Marcin Grześkowiak jest polskim doradcą podatkowym (nr wpisu 11419), absolwentem
ekonomii Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie
następnie pracował jako asystent na katedrze Rachunkowości i Opodatkowania
Przedsiębiorstw. Praktyczne doświadczenie zawodowe w doradztwie podatkowym
zdobywał, pracując dla niemieckiej spółdzielni doradców podatkowych DATEV
z Norymbergi oraz w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego TPA Horwath
Sztuba Kaczmarek w Warszawie. Obecnie prowadzi własną kancelarię, specjalizując się
w problematyce międzynarodowego prawa podatkowego ze szczególnym
uwzględnieniem stosunków polsko-niemieckich. Jest współautorem polskich
i niemieckich książek oraz artykułów o tematyce związanej z prawem podatkowym oraz zarządzaniem
kancelarią doradcy podatkowego.
Pogram:
9:30 – 10:00
Rejestracja i przywitanie
Część I. Aspekty bilansowe
10:00 – 10:45 I. Wprowadzenie
1) Ogólne zasady sprawozdawcze funkcjonujące w niemieckim prawie rachunkowym.
2) Elementy sprawozdania finansowego – omówienie różnic w prezentacji
sprawozdania finansowego.
3) BilMoG - Reforma dla sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z HGB. Cele
wprowadzenia ustawy.
www.TaxFin.pl
10:45 – 11:30 II. Różnice i podobieństwa pomiędzy polskim a niemieckim prawem
rachunkowym w odniesieniu do następujących zagadnień
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Wartości niematerialne i prawne, Wartość firmy, koszty prac rozwojowych.
Środki trwałe.
Inwestycje długoterminowe.
Zapasy.
Należności.
Krótkoterminowe inwestycje.
Aktywa i rezerwy z tyt. podatku odroczonego.
Ujęcie leasingu w sprawozdaniu finansowym.
11:30 – 11:45 Przerwa na kawę
11.45 – 12.45 III. Różnice i podobieństwa pomiędzy polskim a niemieckim prawem
rachunkowym w odniesieniu do następujących zagadnień
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Kapitały własne
Rezerwy
Przychody – moment rozpoznania
Wycena kontraktów długoterminowych na usługi budowlane
Podstawowe aspekty związane z wyceną instrumentów finansowych
Przychody oraz koszty finansowe w sprawozdaniu
Zobowiązania warunkowe
12.45 – 13.30 IV. Przykładowe schematy odnoszących się do przedstawionych różnic.
13:30 – 14:00 Lunch
Część II. Opodatkowanie przedsiębiorstw
14.00 – 14.15 V. Zarys systemu opodatkowania dochodów w Niemczech
1) Rodzaje podatków obciążających dochód z działalności gospodarczej osób
fizycznych (ESt, GewSt, SolZ, KiSt) oraz ustalenie współzależności między nimi.
2) Rodzaje podatków obciążających dochód spółki kapitałowej (KSt, GewSt, SolZ) oraz
ustalenie współzależności między nimi.
3) Zasady opodatkowania wypłaty dywidend.
14.15 – 14.45 VI. Podatek dochodowy od osób fizycznych (ESt)
1) Przedmiot opodatkowania:
a) pojęcie bilansu podatkowego (Steuerbilanz),
b) zasada miarodajności (Maßgeblichkeitsprinzip).
2) Obliczanie dochodu z działalności gospodarczej zgodnie z EStG:
a) koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu,
www.TaxFin.pl
b) korekty w odniesieniu do wykazywania pozycji bilansowych związanych
z rezerwami, rozliczeniami międzyokresowymi, wytworzonymi we własnym
zakresie niematerialnymi składnikami majątkowymi,
c) korekty podatkowe związane z wyceną składników majątkowych, zobowiązań
i rezerw,
d) podatkowe zasady amortyzacji.
3) Zasady rozliczania strat.
4) Taryfa podatkowa.
14.45 – 15.15 VII. Podatek od działalności gospodarczej (GewSt)
1) Podstawa podatku
2) Dodatnie i ujemne modyfikacje (doliczenia i odliczenia) w stosunku do wyniku
podatkowego wg KStG:
a) koszty odsetek,
b) opłaty leasingowe i za wynajem,
c) należności licencyjne,
d) pozostałe modyfikacje.
3) Stawka podatku – dwustopniowe zasady ustalania.
15:15 – 15:30 Przerwa
15.30 – 15.45 VIII. Podatek solidarnościowy (SolZ)
1) Istota podatku jako podatku domiarowego.
2) Podstawa podatku.
3) Stawka podatku.
15.45 – 16.00 IX. Podatek kościelny (KiSt)
1) Podstawa podatku
2) Stawka podatku
16.00 – 16.45 X. Podatek dochodowy od osób prawnych (KSt)
1) Obliczanie dochodu zgodnie z KStG:
a) Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu KSt.
b) Ograniczenia w ujmowaniu kosztów odsetkowych z pożyczek od podmiotu
powiązanego.
c) Zwolnienia (otrzymane dywidendy i zbycie udziałów, reguła 5% nieodliczalnych
kosztów uzyskania przychodu jako wyjątku od powyższego zwolnienia).
d) Instytucja tzw. ukrytej dywidendy / ukrytego wkładu kapitałowego i zasady
opodatkowania tych zjawisk.
www.TaxFin.pl
e) Ujawnianie i opodatkowanie tzw. „cichych rezerw” (tzn. różnic między wartością
księgową a godziwą składników majątkowych).
2) Stawka podatku.
16.45 – 17.00 XI. PYTANIA I ODPOWIEDZI - dyskusja, indywidualne konsultacje
17.00 Zakończenie – wręczenie certyfikatów
Informacje organizacyjne:
Koszt uczestnictwa:
 cena dla zarejestrowanych Użytkowników portalu: 711 zł + 23% VAT*
 cena regularna: 790 zł + 23% VAT
 dla klientów spółek biorących udział w szkoleniu: 20 % rabatu˟
*Poszczególne rabaty lub oferty specjalne nie sumują się.
Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia.
Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, certyfikat.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: www.taxfin.pl/konferencje
Pytania można także wysyłać na adres: [email protected] lub zadawać pod nr telefonu: (22) 208 22 22.
www.TaxFin.pl