Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu

Transkrypt

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
ogłasza nabór kandydatów do zatrudnienia w przy realizacji projektu:
„Badania nad wielofunkcyjną szczepionką przeciwko C.albicans wykorzystującą kierowanie do
komórek dendrytycznych i aktywację receptora dektynowego”
w ramach grantu sponsorowanego przez NCN
Okres udziału w projekcie: 05.2014-03.2017 (34 miesiące)
Wymagania:
- tytuł magistra biologii, biotechnologii lub dziedziny pokrewnej
- wiedza ogólna i znajomość podstawowych technik laboratoryjnych z zakresu biochemii i biologii
molekularnej
- doświadczenie w pracy laboratoryjnej, najlepiej z zakresu inżynierii genetycznej, hodowli
komórkowych, izolacji DNA i RNA, transfekcji komórkowych
- umiejętność obsługi mikroskopu fluorescencyjnego
- biegła znajomość języka angielskiego
Aplikacja powinna zawierać:
- CV wraz z listą publikacji naukowych
- list motywacyjny
- kopię dyplomu i listę ocen ze studiów magisterskich
- listy rekomendacyjne
Zgłoszenia prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: [email protected] do dnia
30.04.2014 oraz listownie na adres: Dr Tomasz Lipiński, Instytut Immunologii i Terapii
Doświadczalnej PAN, ul Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław.
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w Instytucie Immunologii.
Dokładne informacje o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przekazane
zakwalifikowanym kandydatom pocztą elektroniczną.

Podobne dokumenty