oprogramowanie - kosztorys ofertowy

Transkrypt

oprogramowanie - kosztorys ofertowy
Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej
Załącznik do Oferty
KOSZTORYS OFERTOWY
Lp.
Wyszczególnienie
a
- Typ / wersja
b
J.M.
ILOŚĆ
CENA NETTO
[PLN]
WARTOŚĆ NETTO
[PLN] [kol.d x kol.e]
Stawka
VAT
[%]
Wartość VAT
[PLN]
[kol.f x kol.g]
CENA BRUTTO [PLN]
[kol.f + kol.h]
c
d
e
f
g
h
i
1
Delphi
XE Professional
szt.
1
2
Matlab - Wersja Podstawowa
R2011a
szt.
1
3
Orcad PCB Designer Standard
szt.
1
Razem [PLN]:
Uwagi:
1. Kolumny "e" do "i" proszę wypełnić dla każdego elementu od Lp. 1 do Lp. 3.
2. Brak danych w kolumnach "e" do "i" przy którymkolwiek elemencie będzie uważane przez Zamawiającego jako oferowanego bez wynagrodzenia.
3. W przypadku składania ofert częściowych, wykreślić z powyższej tabeli te pozycje, które nie są przedmiotem oferty.
Strona 1 z 1
.....................................................................
(podpis i pieczątka upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

Podobne dokumenty