Oświadczam, że: • Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie

Transkrypt

Oświadczam, że: • Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie
Załącznik nr 2 do opisu
przedmiotu zamówienia
Pełna nazwa Wykonawcy:
...........................................................................
...........................................................................
Adres siedziby Wykonawcy:
...........................................................................
...........................................................................
NIP:
....................................................
REGON:
....................................................
Nr telefonu:
....................................................
Nr faksu:
....................................................
Dane teleadresowe osoby upoważnionej
do kontaktowania się z Zamawiającym:
............................................................................
OFERTA WYKONAWCY
kol. 1
2
3
4
5
6
7
Lp.
Producent i model
Ilość
Cena
jednostkowa
netto
Wartość
netto
VAT
Wartość
brutto
1
(kol. 3 x 4)
(z kol. 5)
(kol. 5+6)
16
Oświadczam, że:
 Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia
.................................., dnia
....................................................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

Podobne dokumenty