eliminacje szkolne owow

Transkrypt

eliminacje szkolne owow
1. Określ definicje wzoru uŜytkowego, rodzaj ochrony i okres, na jaki moŜe być udzielony
2. Określ definicje wzoru przemysłowego, rodzaj ochrony i okres, na jaki moŜe być udzielony
3. Określ definicje znaku towarowego, rodzaj ochrony i okres, na jaki moŜe być udzielony
4. Objaśnij, co oznacza: literka „G” wpisana w okrąg w sąsiedztwie oznaczenia na towarze, literka „R”
wpisana w okrąg umieszczona w sąsiedztwie znaku towarowego
5. Określ definicje oznaczenia geograficznego, rodzaj ochrony i okres, na jaki moŜe być udzielony
6.Co musi zawierać zgłoszenie wynalazku w celu uzyskania patentu?
7. Kto moŜe dokonać zgłoszenia oznaczenia geograficznego, co powinno ono zawierać?
8. Kto rozpatruje skargi na decyzje i postanowienia Urzędu Patentowego
9. Zakres spraw rozpatrywanych przez Urząd Patentowy - w trybie postępowania spornego
10. Sprawy dotyczące roszczeń cywilnoprawnych z zakresu ochrony własności
rozstrzygane w trybie postępowania cywilnego na zasadach ogólnych-wymień.
przemysłowej,
11. Co, na warunkach określonych w ustawie, przysługuje twórcy wynalazku, wzoru uŜytkowego, wzoru
przemysłowego oraz topografii układu scalonego ?
12. Jak w Polsce oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z
rejestracji?
13. Czy patent i wynalazek to są pojęcia toŜsame (synonimiczne)?
14. Wymień wynalazki wyłączone w Polsce z patentowania?
15. Wymień części składowe zgłoszenia wynalazku ? Jak długo trwa w Polsce ochrona patentowa?
16. Kiedy UP RP dokonuje ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku?
17. Kto postanawia o tajności wynalazku?
18. Co to jest licencja ?
19. Co to jest wynalazek biotechnologiczny?
20. Wymień elementy dokumentacji zgłoszeniowej wzoru przemysłowego?
21. Co to jest topografia układu scalonego?
22. Z jakich elementów składa się zgłoszenie do ochrony topografii układu scalonego?
23. Co to jest projekt racjonalizatorski?
24. W którym roku, w jakim kraju powstał pierwszy most spawany i kto był jego konstruktorem?
25. Gdzie i w jakim okresie zaczęto stosować cegłę?
26. Kto z polskich uczonych, w jakiej dziedzinie i za co otrzymał dwukrotnie nagrodę Nobla?