Załącznik nr 7 do SIWZ FORMULARZ KLAUZUL FAKULTATYWNYCH

Transkrypt

Załącznik nr 7 do SIWZ FORMULARZ KLAUZUL FAKULTATYWNYCH
Załącznik nr 7 do SIWZ
FORMULARZ KLAUZUL FAKULTATYWNYCH
Nr
klauzuli
Treść klauzuli
TAK/NIE
1
Klauzula włączająca akty terroryzmu, strajki, rozruchy i
zamieszki
2
Klauzula odstąpienia od prawa do regresu
3
Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia
4
Klauzula pokrycia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie
5
Klauzula dodatkowych sum ubezpieczenia dla kosztów
naprawy uszkodzonych systemów i elementów
zabezpieczających
6
Klauzula ubezpieczenia kosztów ekspertyz rzeczoznawczych
7
Klauzula powiadomienia o szkodzie i przebiegu czynności
likwidacyjnych oraz wypłacie odszkodowania
8
Klauzula przeniesienia mienia w obrębie miejsc prowadzonej
działalności
9
Klauzula nie potrącania rat składek
10
Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i
przeciwkradzieżowych
Uwagi
Łącznie punktów:
Maksymalnie 100 pkt.
Akceptacja – 10 pkt.
Brak akceptacji – 0 pkt
......................................., dnia............................
(miejscowość)
………………………………………………
Podpis osoby (osób) upoważnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy
(Pożądany czytelny podpis albo podpis
i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Podobne dokumenty