Raport bieżący nr 5/2013 Data: 2013-03

Transkrypt

Raport bieżący nr 5/2013 Data: 2013-03
Raport bieŜący nr 5/2013
Data: 2013-03-04
Temat: Rejestracja spółek zaleŜnych
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne
Zarząd "MONNARI TRADE" S.A. informuje, iŜ w dniu 04 marca 2013 roku otrzymał informację, Ŝe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
W dniu 22 lutego 2013 r. została zarejestrowana spółka pod firmą FASHION PARTNER Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi. „MONNARI TRADE” S.A. posiada 50 udziałów w Spółce
FASHION PARTNER Sp. z o.o. stanowiących 100% kapitału zakładowego oraz 100% głosów na
zgromadzeniu wspólników. Kapitał zakładowy Spółki FASHION PARTNER Sp. z o.o. wynosi 5.000,00 zł i
składa się z 50 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł kaŜdy. „MONNARI TRADE” S.A. nabyła powyŜsze
udziały za środki własne.
W dniu 22 lutego 2013 r. została zarejestrowana spółka pod firmą FASHION SYSTEM Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi. „MONNARI TRADE” S.A. posiada 50 udziałów w Spółce FASHION
SYSTEM Sp. z o.o., stanowiących 100% kapitału zakładowego oraz 100% głosów na zgromadzeniu
wspólników. Kapitał zakładowy Spółki FASHION SYSTEM Sp. z o.o. wynosi 5.000,00 zł i składa się z 50
udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł kaŜdy. „MONNARI TRADE” S.A. nabyła powyŜsze udziały za środki
własne.
W dniu 22 lutego 2013 r. została zarejestrowana spółka pod firmą MONNARI TRADE PRACTICE Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi. „MONNARI TRADE” S.A. posiada 50 udziałów w Spółce
MONNARI TRADE PRACTICE Sp. z o.o., stanowiących 100% kapitału zakładowego oraz 100% głosów na
zgromadzeniu wspólników. Kapitał zakładowy Spółki MONNARI TRADE PRACTICE Sp. z o.o. wynosi
5.000,00 zł i składa się z 50 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł kaŜdy. „MONNARI TRADE” S.A.
nabyła powyŜsze udziały za środki własne.
W dniu 25 lutego 2013 r. została zarejestrowana spółka pod firmą FASHION NEW LOOK Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi. „MONNARI TRADE” S.A. posiada 50 udziałów w Spółce
FASHION NEW LOOK Sp. z o.o., stanowiących 100% kapitału zakładowego oraz 100% głosów na
zgromadzeniu wspólników. Kapitał zakładowy Spółki FASHION NEW LOOK Sp. z o.o. wynosi 5.000,00 zł i
składa się z 50 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł kaŜdy. „MONNARI TRADE” S.A. nabyła powyŜsze
udziały za środki własne.
W dniu 25 lutego 2013 r. została zarejestrowana spółka pod firmą FASHION PRIZE Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi. „MONNARI TRADE” S.A. posiada 50 udziałów w Spółce FASHION
PRIZE Sp. z o.o., stanowiących 100% kapitału zakładowego oraz 100% głosów na zgromadzeniu
wspólników. Kapitał zakładowy Spółki FASHION PRIZE Sp. z o.o. wynosi 5.000,00 zł i składa się z 50
udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł kaŜdy. „MONNARI TRADE” S.A. nabyła powyŜsze udziały za środki
własne.
W dniu 26 lutego 2013 r. została zarejestrowana spółka pod firmą FASHION WORK Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi. „MONNARI TRADE” S.A. posiada 50 udziałów w Spółce FASHION
WORK Sp. z o.o., stanowiących 100% kapitału zakładowego oraz 100% głosów na zgromadzeniu
wspólników. Kapitał zakładowy Spółki FASHION WORK Sp. z o.o. wynosi 5.000,00 zł i składa się z 50
udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł kaŜdy. „MONNARI TRADE” S.A. nabyła powyŜsze udziały za środki
własne.
Podstawowym przedmiotem działalności powyŜej opisanych spółek zaleŜnych jest sprzedaŜ odzieŜy, w tym
zakresie podmioty te będą wspomagać Spółkę Dominującą – „MONNARI TRADE” S.A. Utworzenie wyŜej
wymienionych spółek ma na celu wydzielenie ze Spółki dominującej obszarów, które naleŜy zreorganizować tak,
aby odpowiadały aktualnym wymaganiom rynkowym, co ma prowadzić do podniesienia efektywności działania.
„MONNARI TRADE” S.A. traktuje nowoutworzone spółki, jako inwestycję długoterminową.