ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

Transkrypt

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW
Biała Podlaska
Źródło:
http://bialapodlaska.lscdn.pl/ob/informacja-pedagogiczn/dzialalnosc-oddzialu/materialy-ze-szkolen/707,KONFLIKT-JAKO-ZJAWISKO-SPOLE
CZNE-ROZWIAZYWANIE-KONFLIKTOW.html
Wygenerowano: Środa, 8 marca 2017, 11:37
KONFLIKT JAKO ZJAWISKO SPOŁECZNE – ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW
Materiały zebrała i opracowała Jadwiga Borkowicz
Nauczyciel - konsultant ds. rozwoju zawodowego nauczycieli i wychowania
Materiały wypracowane przez nauczycieli uczestniczących w kursach i warsztatach organizowanych przez
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białej Podlaskiej
Konflikt w szkole
Jak jest?: zazdrość, brak sukcesów zawodowych, obmawianie siebie nawzajem, nie docenienie pracy nauczyciela,
brak wzajemnego zrozumienia, zazdrość, zawiść, chęć dominacji, zrzucanie obowiązków na jedną osobę, uchylanie
się od prac społecznych, zazdrość
Jak powinno być?: zdrowa rywalizacja, równomierne rozdzielenie obowiązków między wszystkich pracowników,
dobra-otwarta komunikacja, podejmowanie dodatkowych obowiązków przez wszystkich pracowników, zauważanie
przez dyrektora pracy każdego nauczyciela, równe traktowanie wszystkich nauczycieli, tolerancja.
Dlaczego nie jest tak, jak powinno być?: grono jest podzielone, zbyt mały fundusz nagród, faworyzowanie
grupy nauczycieli przez dyrektora, brak zrozumienia, rywalizacja (wyścig szczurów, brak zaufania, brak motywacji
uczniów i nauczycieli.
Wnioski: należy budować wzajemne zaufanie, być szczerym; wskazywać niematerialne wartości
w życiu;
kształtować prawidłowe kontakty interpersonalne; rozwijać umiejętności empatyczne; należy szczerze rozmawiać;
nie dać się sobą manipulować – być asertywnym.
Rozwiązywanie konfliktu
Mocne strony: większa aktywność jednostki; rozwój asertywności; dostrzeganie potrzeb drugiej strony;
dostrzeganie rangi negocjacji i mediacji; obustronne zaufanie; rozwijanie samooceny.
Przyczyny konfliktów w szkole: nieusprawiedliwiona absencja uczniów; ucieczki z zajęć wyrównawczych;
wagary; nie przygotowanie ucznia do lekcji; konflikty między uczniami (dokuczanie sobie nawzajem); brak
umiejętności słuchania drugiej osoby; oskarżanie; okres dojrzewania; sytuacja rodzinna ucznia.
Konflikt i analiza SWOT
Konflikt w relacji nauczyciel - rodzic
Mocne strony
Słabe strony
· nauczyciel zrozumie błędne
postępowanie ze swojej strony
· analizuje wzajemne zachowania
i wyciąga wnioski
· poznaje bardziej środowisko
ucznia i jego problemy
· samokontrola zachowań
· zwiększona współpraca
Korzyści
· zmieni swoje postępowanie
· poprawa relacji między stronami
· wyjaśniając i znając sytuację
można trafnie pomóc rodzicom i
uczniowi
· zwiększy nadzór nad uczniem
· odróżni dobro od zła
· wzajemne oskarżanie się
· nie rozumie błędów swojego
postępowania
· wciąganie w konflikt osób
postronnych
· brak umiejętności
podejmowania samodzielnych
decyzji
Zagrożenia
· pogorszą się relacje między
nauczycielem,
rodzicami
i uczniem
· zbyt duża ingerencja w
sprawy osobiste rodziny
· obniży się autorytet rodzica i
nauczyciela