REGULAMIN KONKURSU „ZRÓB SELFIE W BRITISH SCHOOL I

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU „ZRÓB SELFIE W BRITISH SCHOOL I
REGULAMIN KONKURSU
„ZRÓB SELFIE W BRITISH SCHOOL I WYGRAJ KARTY UPOMINKOWE DO SUPER-PHARM'u”
§1
Organizator konkursu
Konkurs „Zrób selfie w British School i wygraj karty upominkowe do Super-Pharm'u” zwany dalej
„Konkursem” organizowany jest przez
British Class Jeziorski Sp. J. z siedzibą w Gdyni przy
ul. Świętojańskiej 34/3 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ
w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem: 0000135685, posiadający numer identyfikacji
podatkowej NIP: 586-20-93-781, zwany dalej „Organizatorem”.
§2
Postanowienia ogólne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Celem Konkursu jest wyłonienie zwycięskiej pracy, którą ma być fotografia sefie wykonana w jednym
z oddziałów British School w województwie pomorskim:
a) Gdynia – ul. Świętojańska 34/3
b) Gdańsk Główny – ul. Wały Jagiellońskie 26/2
c) Gdańsk Wrzeszcz – ul. Grunwaldzka 238
d) Rumia – ul. Stoczniowców 6
Selfie stanowi rodzaj fotografii autoportretowej, zazwyczaj wykonywanej z trzymanego w ręku
aparatu cyfrowego, kamery lub telefonu komórkowego. Zdjęcie przedstawia fotografa lub jego odbicie
w lustrze.
Konkurs trwa od 7 marca 2015 do 25 kwietnia 2015.
Udział w Konkursie jest bezpłatny.
Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
Osoby zgłaszające swoje prace do Konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu, w zakresie koniecznym do
prawidłowego przeprowadzenia Konkursu (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)).
§3
Uczestnictwo w konkursie
1.
2.
3.
4.
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są
pełnoprawnymi uczestnikami kursu językowego w jednym z oddziałów British School wymienionych
w punkcie 1 § 2 niniejszego Regulaminu w roku szkolnym 2014/2015.
Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów
prawnych.
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci,
rodzice oraz rodzeństwo.
Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie do 25 kwietnia 2015 roku:
a) wykonać samemu fotografię z własnym wizerunkiem w jednym z oddziałów British School
w województwie pomorskim;
b) pobrać formularz konkursowy zamieszczony na www.britishschool.pl w zakładkach jednej
z wymienionych jednostek: Gdynia, Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz, Rumia lub odebrać go
w sekretariacie szkoły;
c) wypełnić formularz konkursowy uzupełniając dane osobowe i składając podpis;
d) zdjęcie oraz zeskanowany formularz przesłać mailem na adres: [email protected]
5.
Zgłoszone do Konkursu fotografie muszą być w formacie JPG, a ich rozdzielczość powinna pozwalać
na dobrej jakości wydruk (min. 2000x3000 pikseli).
6. Firma British Class Sp. J. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związanie z opóźnieniem
lub niedoręczeniem nadsyłanych prac konkursowych powstałe z winy serwerów poczty elektronicznej
lub systemów komputerowych. Wszystkie otrzymane przez Organizatora zgłoszenia zostaną
potwierdzone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Uczestnika
w formularzu konkursowym w terminie nie dłuższym niż 72 godziny. Brak potwierdzenia oznacza brak
przyjęcia zgłoszenia konkursowego.
7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania
wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
8. Jedna osoba może zgłosić do Konkursu maksymalnie jeden formularz konkursowy.
9. Jeden formularz konkursowy może obejmować maksymalnie 3 fotografie.
10. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi
i nieprzedstawianymi na innych konkursach.
§4
Ocena prac konkursowych
1.
2.
3.
4.
5.
O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa pod
przewodnictwem Dyrekcji British School. Komisja podejmuje decyzję większością głosów,
a w przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 30 kwietnia 2015 roku. Organizator
opublikuje na stronie www.britishschool.pl wyniki Konkursu oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie
uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uczestnika
w formularzu konkursowym.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom Komisji Konkursowej zostaną
zaprezentowane zakodowane prace. Każdemu zgłoszeniu zostanie nadany numer porządkowy, a po
ostatecznej decyzji Komisji Konkursowej numer ten będzie rozkodowany i zostaną ujawnione
nazwiska autorów zwycięskich prac.
Komisja Konkursowa wybierze 3 najlepsze prace, które zajmą odpowiednio 1, 2 i 3 miejsce w rankingu
prac konkursowych. Ponadto wyłonione zostaną nagrody wyróżniające. Ich ilość jest uzależniona od
ilości zgłoszonych prac.
Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§5
Nagrody
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nagrodami w Konkursie są różnej wartości karty upominkowe do sklepów sieci Super-Pharm Poland
Sp. z o.o. na terenie całego kraju oraz vouchery na kursy w British School.
Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
Nagrody należy odebrać osobiście w siedzibie Organizatora.
Jeden uczestnik Konkursu, może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę, przewidzianą
niniejszym Regulaminem.
Jeżeli zwycięzca Konkursu nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 dni (trzydziestu dni) od
poinformowania przez Organizatora o wygranej i możliwości odbioru nagrody, jego prawo do nagrody
wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub
niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego
uczestnika Konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie
o nagrodzie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez
nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych
służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.