Dokument pobrany ze strony kwpsp-lublin.netbip.pl dn. 2016-06

Transkrypt

Dokument pobrany ze strony kwpsp-lublin.netbip.pl dn. 2016-06
Oferta archiwalna
Sporządził: Data sporządzenia: 2009-01-23
Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2009-01-23
Oferta wygasa dnia:2009-02-06
Redaktor Biuletynu Tomasz Stachyra
KP PSP Opole Lubelskie - nabór do służby
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim.
ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej
w Państwowej Straży Pożarnej
na stanowisko stażysta.
1. Kandydaci do służby musza spełniać następujące wymagania:
- posiadać obywatelstwo polskie,
- korzystać w pełni z praw publicznych,
- być niekaralnym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- posiadać minimum średnie wykształcenie,
- mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej zgodnie z art. 34 ust 4 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. nr 96, poz. 667 ze zm.)
- posiadać prawo jazdy min. kat. B, C – bezterminowo,
- odznaczać się odpowiednimi warunkami zdrowotnymi - potwierdzonymi w książeczce wojskowej
(kategoria zdrowia A bez paragrafów dotyczy mężczyzn),
- miejsce zamieszkania oraz pobyt stały teren powiatu opolskiego lub miejscowość pobliska w
rozumieniu art.74 ust.3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z
2006 r. nr 96, poz. 667 ze zm.) – udokumentowana,
2. Do podania wraz z CV należy dołączyć kserokopie niżej wymienionych dokumentów:
- dowodu osobistego,
- świadectwa ukończenia szkoły średniej lub wyższej,
- książeczki wojskowej poświadczającej dane osobowe, adnotacje o naborze, przeniesienie do
rezerwy lub zaświadczenie z WKU dotyczące w/w danych
- prawa jazdy minimum kat. B i C,
1/4
Dokument pobrany ze strony kwpsp-lublin.netbip.pl dn. 2016-06-24 07:04
oraz
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe i o korzystaniu z pełni
praw publicznych,
- kandydaci z poza terenu powiatu opolskiego obowiązkowo zaświadczenie o czasie dojazdu
publicznymi środkami lokomocji z miejsca zamieszkania do Opola Lubelskiego,
- oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101
poz. 926 ze zm).
- oświadczenie o nie wnoszeniu roszczeń do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Opolu Lubelskim o wypłatę odszkodowania z tytułu wypadku podczas przeprowadzania naboru do
służby,
- aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do testu sprawnościowego, zawierający wpis o
treści: ZDOLNY DO ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH, wystawione nie wcześniej niż na jeden miesiąc
przed datą jego przeprowadzenia, pokrywanie kosztów badania wstępnego, które dopuszcza do
testu sprawnościowego leży w gestii kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby.
Podania nie spełniające powyższych wymagań nie będą rozpatrywane !!!
3. Kandydaci, którzy spełnią powyższe wymagania zostaną poddani:
- testowi sprawności fizycznej w oparciu o wytyczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, szczegółowych
zasad, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz
okresowej oceny zdolności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 261
poz. 2191).
Test sprawności fizycznej obejmuje: próbę wydolnościową (zmodyfikowana metoda harwardzka,
harvard step-up test)
Osoby nie dopuszczone do testu sprawności fizycznej ze względu na niską wydolność organizmu
zostają wykluczone z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
oraz test sprawności fizycznej składający się z trzech prób sprawnościowych
- bieg zygzakiem („koperta”), ćwiczenie wytrzymałościowe – „delfin” i podciąganie na drążku
(obowiązuje ubiór sportowy)
Osoby, które uzyskają ocenę niedostateczną z testu sprawności fizycznej zostają wykluczone
z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
- egzaminowi praktycznemu w zakresie kierowania i obsługi samochodów- próbie wejścia po
drabinie mechanicznej,
2/4
Dokument pobrany ze strony kwpsp-lublin.netbip.pl dn. 2016-06-24 07:04
- rozmowie kwalifikacyjnej.
4. Przy postępowaniu kwalifikacyjnym przyjęty będzie następujący system punktacji gratyfikujący
posiadane uprawnienia kandydata za udokumentowane:
- prawo jazdy kat. B – 2 pkt.
- prawo jazdy kat. C – 4 pkt.
- posiadanie uprawnień ratownika medycznego – 5 pkt.
- inne uprawnienia, które mogą być przydatne w obsłudze sprzętu będącego na wyposażeniu
naszej jednostki (jedno uprawnienie - 2 pkt, łącznie nie więcej niż 5 pkt. ),
- udokumentowane członkostwo w OSP powyżej 3 lat - 3 pkt.
- udokumentowany udział w zawodach sportowo-pożarniczych OSP (punktów nie sumuje się) – 3
pkt.
- wykształcenie: średnie techniczne – 3 pkt, zdany egzamin maturalny – 4 pkt, wyższe techniczne o
kierunku przydatnym w PSP – 5 pkt. (punktów nie sumuje się),
- odbyta zasadnicza służba wojskowa – 2 pkt ,
- udokumentowane osiągnięcia sportowe – 3 pkt (punktów nie sumuje się),
- egzamin praktyczny z zakresu kierowania i obsługi samochodów ciężarowych od 0 do 5 pkt,
- rozmowa kwalifikacyjna od 0 do 5 pkt,
- preferowany wiek do 30 lat.
Kandydat razem z dokumentami ma obowiązek złożyć dokumenty potwierdzające prawo do
przyznania punktów gratyfikujących (w przypadku nie złożenia ich z podaniem nie będą one
brane pod uwagę).
5. Po zakończeniu naboru zostanie sporządzona lista kandydatów do służby. Ilość zdobytych
przez kandydata punktów nie decyduje o kolejności przyjęcia do służby. Kandydaci będą kierowani
do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSW i A, wg potrzeb – posiadanych wakatów.
Po uzyskaniu pozytywnego orzeczenia lekarskiego o przydatności do służby w PSP zostanie
wszczęta procedura przyjęcia.
6. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o składanie podań wraz z kserokopiami
dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w
Opolu Lubelskim, ul. Przemysłowa 25 do dnia 29 stycznia 2009 r. do godz. 15.00
7. Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
8. Złożona dokumentacja po zakończeniu rekrutacji nie podlega zwrotowi.
3/4
Dokument pobrany ze strony kwpsp-lublin.netbip.pl dn. 2016-06-24 07:04
Wersja: .1
Wprowadził do systemu: Dariusz Gawlik dnia 2009-01-23 12:07
Zatwierdził do publikacji: Ryszard Starko dnia 2009-01-26 07:29
4/4
Dokument pobrany ze strony kwpsp-lublin.netbip.pl dn. 2016-06-24 07:04