Regulamin programu promocji Rabatowej 2015

Transkrypt

Regulamin programu promocji Rabatowej 2015
Regulamin programu promocji Rabatowej 2015
§1
postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady programu promocji rabatowej
prowadzonego przez Firmę PPHU Zielonym Do Góry z siedzibą w Turku
przy ulicy Krótkiej 4
2. W ramach programu promocji rabatowej Organizator programu udziela
zniżki na zakupy na podstawie wielkości już dokonanych zakupów. W
ramach programu będą prowadzone również dodatkowe okresowe
promocje dla jego uczestników.
§2
Definicje pojęć
1. Organizator programu - Firma PPHU Zielonym Do Góry z siedzibą w
Turku przy ulicy Krótkiej 4 i posiadająca punkty sprzedaży (Centra
Ogrodnicze PPHU Zielonym Do Góry) w miejscowościach Żuki 55
powiat Turek oraz Gozdów 2a pow. Koło, nazywany w dalszej części
organizatorem.
2. Program promocyjny - programu promocji Rabatowej
3. Regulamin – niniejszy regulamin programu promocji rabatowej
4. Klient – osoba fizyczna która dokonuje zakupów towarów i usług
organizatora programu
5. Uczestnik programu – klient który wypełnił formularz uczestnictwa
programu i otrzymał książeczkę promocyjną z wypełnionymi polami
punktu sprzedaży organizatora
6. Czas trwania programu – okres ,w którym prowadzony jest program
promocyjny.
7. Rabat – zniżka wyrażona kwotowo jaką uczestnik programu otrzyma na
zakupy, a która wynika z wielkości wcześniej dokonanych zakupów.
§3
Zasady uczestnictwa w programie i jego przebieg
1. Uczestnikiem programu może być klient który wypełnił kwestionariusz
zgłoszenia uczestnictwa w programie i następnie dokonał zakupów towarów w
punktach handlowych organizatora jednorazowo za miń 50 złotych. Po
dokonaniu zakupu za każde pełne 50złotych uczestnik otrzymuje jedną
pieczątkę, która stanowi potwierdzenie dokonania zakupów.
Po zebraniu 5 pieczątek uczestnik otrzymuje prawo do rabatu w wysokości 5
złotych.
Po zebraniu 10 pieczątek uczestnik uzyskuje prawo do rabatu w wysokości 12
złotych. Po zebraniu 15 pieczątek uczestnik uzyskuje prawo do rabatu w
wysokości 18złotych.
Po zebraniu 20 pieczątek (pełna książeczka) uczestnik uzyskuje prawo do
rabatu w wysokości 25 złotych. Maksymalny rabat na zakupy może wynieść
90%
Dodatkowo pełne książeczki oraz karty z promocji "Tańsze zakupy dla stałych
klientów" z ilością punktów zebranych w skali roku powyżej 1 tysiąca, biorą
udział w dniu 12 12 2015 w losowaniu trzech dodatkowych towarów za które
opłata wynosi 1zł. Losowanie odbędzie się o godzinie 11'00. Obecność na
losowaniu właścicieli książeczek i kart, pod rygorem utraty prawa do zakupu
promocyjnego jest obowiązkowa
Organizator może dodatkowo wyznaczyć dodatkowe losy pocieszenia , w
ramach których klient ma prawo do nabycia towaru za 1zł.
Warunkiem uczestnictwa w losowaniu nagród jest obecność podczas losowania.
2.Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu losowania, o czym
uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na minimum 7 dni przed
losowaniem.
3,Organizator programu zastrzega sobie możliwość organizowania
dodatkowych promocji dla uczestników programu – posiadaczy kuponów
rabatowych
4.Na towary zakupione w ramach tej promocji nie są udzielane żadne inne
rabaty i nie mogą one brać udziału w innych ofertach promocyjnych, chyba że
ich oferty wyraźnie to umożliwiają. Organizator zastrzega sobie możliwość
zorganizowania dodatkowych promocji dla uczestników programu
5.W programie promocyjnym nie mogą brać udziału pracownicy firmy
Zielonym Do Góry oraz Szkółki Drzew i krzewów KOWALSKI oraz klienci
biorący udział w promocji „tańsze zakupy dla stałych klientów” 2015
6.Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie sezonu i nie rodzi
to żadnych konsekwencji dla organizatora.
7. Nieprawidłowe lub nieczytelne wypełnienie kuponów promocyjnych może
skutkować niepoinformowaniem uczestnika o organizowanych dodatkowych
promocjach czy zmianach harmonogramu promocji
7. Program trwa do 01 03 20015 do 30 11 2015 . Po tym terminie nie będą
wydawane i przyjmowane kupony (nie wykorzystane kupony tracą
ważność i klientom z tego powodu nie przysługuje żadna rekompensata ).
8. Formą podstawową komunikacji jest strona internetowa
www.zielonymdogory.net.pl Organizator nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku niepoinformowania uczestnika o
przebiegu promocji, nienależytego funkcjonowania poczty,w
szczególności zmiany adresu uczestnika, nieodebrania poczty, usunięcia
korespondencji przez programy antyspamowe lub uczestnika, oraz innych
nieprzewidzianych zdarzeń. Uczestnik zawsze może korzystać z
informacji zawartych na stronie organizatora.
9. Materiały reklamowe i promocyjne mają jedynie charakter informacyjny,
a wszystkie szczegóły przebiegu i uczestnictwa w programie określa
niniejszy regulamin.
10.
Ewentualne reklamacje należy zgłaszać na piśmie w siedzibie
organizatora w Turku przy ulicy Krótkiej 4 z dopiskiem Promocja
Rabatowa
§4
Polityka Prywatności
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 późn. zm.):
Administratorem danych jest Dorota Kowalska PPHU „Zielonym do
góry” z siedzibą w Turku przy ul. Krótkiej 4. Dane będą przetwarzane w celu
realizacji niniejszego programu promocyjnego oraz w celach informacyjnych i
marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Kwestionariusz zgłoszenia uczestnictwa w programie
Promocji Rabatowej
(uwaga – wymagany wpis tylko pole 3, pozostałe wpis dobrowolny)
1. imię i nazwisko uczestnika..................................................................
2. Wielkość szacunkowa ogrodu i podstawowe uprawy i rośliny.......
….......................................................................................................
…........................................................................................................
….......................................................................................................
….......................................................................................................
3. Telefon (pole
4.
wymagane) . ...................................................
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dorota
Kowalska PPHU „Zielonym do góry” z siedzibą w Turku przy ul.
Krótkiej 4, w celach kontaktowych, marketingowych, statystycznych i
archiwalnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
Podanie danych jest dobrowolne. Ponadto osoba ma prawo dostępu do
treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
Podpis uczestnika