szczegóły

Transkrypt

szczegóły
Sztum, dnia 30-06-2011r.
ON.272.7.2011.III
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
dot. przetargu: „Opracowanie dokumentacji techniczno-wykonawczej, dostawa i
montaż kolektorów słonecznych wraz z oprzyrządowaniem w
Rodzinnych Domach Dziecka w Mikołajkach Pomorskich, Dzierzgoniu i
Szropach oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w
Kołozębiu”
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) w w/w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
Zamawiający informuje:
1) o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykonawcach, którzy złożyli oferty i
streszczenie oceny ich ofert:
a) najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
Konsorcjum:
Lider: DOMOTERMIKA
Krzysztof Majewski
ul. Polna 1E/6, 82-500 Kwidzyn
Partner: F.H.U. RENOVA
Gołaś Tomasz
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 6
87-100 Toruń
Uzasadnienie wyboru:
W/w oferta uzyskała maksymalną ilość tj. 100 pkt. w oparciu o ustalone przez Zamawiającego
kryterium – cena.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).
b) Wykonawcy którzy złożyli oferty oraz streszczenie oceny ich ofert:
Nr
oferty
Nazwa Wykonawcy
1
Konsorcjum:
Lider:
SOLARTIME Sp. z o.o.
Partner:
INSTALACO DEVELOPMENT
Krystyna Ślanda
Skorut Import Eksport Sp. z o.o.
2
3
PROVSOLAR
Kopija Bogusław
4
Konsorcjum:
Lider:
DOMOTERMIKA
Krzysztof Majewski
Partner:
F.H.U. RENOVA
Gołaś Tomasz
5
REGESS Spółka z o.o.
Adres Wykonawcy
Cena ofert
(brutto zł)
Streszczenie oceny i
porównanie złożonych
ofert
Kryterium cena –
100%
Miłocin 284 k. Rzeszowa
36-062 Zaczernie
185.733,75 zł
68,04
326.836,22 zł
38,67
525.780,00 zł
24,03
126.375,83 zł
100
387.088,00 zł
32,65
ul. Słowackiego 22
37-200 Przeworsk
ul. Wybickiego 71
32-400 Myślenice
Chwarstnica
ul. Sportowa 4
74-100 Gryfino
ul. Polna 1E/6
82-500 Kwidzyn
ul. Marii CurieSkłodowskiej 6
87-100 Toruń
ul. Bankowa 36
58-500 Jelenia Góra
2. o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:
Z niniejszego postępowania nie odrzucono żadnego Wykonawcy.
3. o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:
Z niniejszego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu, o
którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.