Umowa oboz kolonia kraj

Transkrypt

Umowa oboz kolonia kraj
Biuro Usług Turystycznych
„TRAMP“
ul. Piłsudskiego 31
35-074 Rzeszów
Tel.: (17) 852-83-89
(17) 850-07-51
(17) 852-60-80
Fax: (17) 852-16-61
E-mail: [email protected]
www.tramp.rzeszow.pl
BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH- kraj
OBÓZ dla młodzieży 14-18 lat
KOLONIA i ZIMOWISKO dla dzieci 7-15 lat
Miejscowość: __________________________Termin:____________________________
Zakwaterowanie: ______________________________________________________________
Pokój z łazienką
Pokój z umywalka
Rodzaj i ilość wyżywienia:
3 Posiłki dziennie
Podwieczorek
Transport: ______________________________________________________________________
Miejsce dojazdu: __________________________________Data: ________________________
Godzina zbiorki: __________________________ Godzina odjazdu: _____________________
Ja, niżej podpisany(a) ____________________ zgłaszam udział w obozie/ kolonii/ zimowisku następującej osoby i
zobowiązuję się do uregulowania należności za jej udział w terminie przewidzianym „Warunkami Uczestnictwa”.
Imię i nazwisko Uczestnika ______________________________________________________
Data urodzenia _________________________ Telefon kontaktowy____________________
Adres zamieszkania: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Nazwa i adres szkoły: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ZOBOWIĄZANIE
Ja, niżej podpisany(a) jako uczestnik obozu/ kolonii/ zimowiska oświadczam, ze przez cały czas trwania imprezy podporządkowuję
się zaleceniom i wskazówkom wychowawców. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu obozu/ kolonii/ zimowiska zostanę
skreślony(a) z listy uczestników i odesłany(a) do domu na koszt własny/ rodziców lub opiekunów. Powyższe zobowiązanie zostaje
niniejszym potwierdzone pisemnie przez rodziców lub opiekunów.
Data ___________________
Czytelny podpis Uczestnika ______________________________________
Czytelny podpis Rodzica lub Opiekuna _____________________________
Umowa dotyczy 1 Uczestnika
Cena _______________________________________
Zaliczka ____________________
Termin dopłaty całej kwoty ___________________
__„Niżej podpisany…………………………………deklaruję za siebie i za innych uczestników imprezy w imieniu których dokonuję płatności
za imprezę turystyczną, że zapoznałem się z treścią i otrzymałem następujące OWU: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw
Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzone uchwałą Zarządu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A. 42/Z/2007 roku z dnia 07.08.2007 roku; Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej,
zatwierdzone uchwałą Zarządu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. nr 51/Z/2007 z
____________________________________
Data zgłoszenia i czytelny podpis pracownika biura
_______________________________________________
Data, czytelny podpis Klienta zgłaszającego
Nr wpisu do rejestru : 005/ 04; Gwarancja Ubezpieczeniowa nr M256673; Signal Iduna, 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 31
NIP: 813-00-68-331, Konto bankowe: ING Bank Śląski/O RZESZÓW ul. Sobieskiego 17, nr 23105015621000009076692202