Szanowni Państwo

Transkrypt

Szanowni Państwo
Nr: 4.P1.2015
Bolszewo 2015-12-01
Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę:
LOGERY RDT – DZIESIĘĆ SZTUK
W oparciu o opis techniczny stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
1) Strony zaangażowane w postępowanie ofertowe:
Zamawiający: BALEX METAL Sp. z o.o.
Ul. Wejherowska 12C
84-239 Bolszewo
2) Oferta powinna zawierać:
a) pełną nazwę oferenta,
b) adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP,
c) informacje techniczne o oferowanym urządzeniu,
d) cenę netto (wraz z dostawą),
e) okres gwarancji,
f) termin dostawy,
g) termin ważności oferty (min. do 31.01.2016),
h) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie
prawnym w imieniu oferenta, podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
3) Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
Robert Nowakowski,
tel. +48 605 555 974
4) Ofertę należy złożyć w terminie 2015-12-14 do godziny 15:00 w formie elektronicznej na adres
[email protected]
5) Postępowanie ofertowe prowadzone będzie wg procedur własnych Zamawiającego.
6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania zapytania ofertowego oraz zmiany warunków
zapytania ofertowego w każdym czasie i bez podania przyczyny.
7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania warunków zamówienia z oferentami, którzy
przedstawili najkorzystniejsze oferty
8) Oferty wariantowe są niedopuszczalne i zostaną odrzucone przez Zamawiającego na etapie oceny
formalnej.
9) Po rozpatrzeniu ofert o decyzji Zamawiającego oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
10) Umowa zostanie zawarta z wybranym kontrahentem.
11) Koszty przygotowania ofert ponosi wyłącznie oferent.
12) Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru oferty.
13) Z tytułu nieuwzględnienia ofert, oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko
Zamawiającemu.
14) W razie nieuwzględnienia żadnej z ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z
wybranym oferentem.
15) Kryteria oceny ofert:
- 80% cena
- 10% gwarancja
- 10% termin dostawy
Prosimy o potwierdzenie gotowości do złożenia oferty cenowej telefonicznie +48 605 555 974 lub
elektronicznie na adres [email protected]
Załączniki:
- załącznik nr 1 – wymagania techniczne
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4.P1.2015
Wymagania techniczne:
3 sztuki
 Podłączana sonda poprzez standardową wtyczkę minimum 1,2metra K-type do 400 oC
 Zakres pomiaru minimalnie od -50 do +400oC
 Duży czytelny wyświetlacz
 IP 55 – odporność na wodę
 Bezprzewodowe podłączenie przez WiFi
 Zapisów w pamięci minimalnie 100 000 pomiarów
 Eksport danych do MS Excel
 Ładowanie baterii przez łącze USB
7 sztuk





Podłączona sonda przez standardową wtyczkę minimum 1,2 metra K-type do 300oC
Wewnętrzna bateria litowa lub akumulator
Komunikacja przez USB dla ustawienia i ściągnięcia danych
wyświetlacz LCD aktualnej temperatury.
zapis wskazań min 100 dni co minimalnie 10 minut

Podobne dokumenty