ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW

Transkrypt

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH,
PIŚMIENNICZYCH ORAZ PAPIERU KSEROGRAFICZNEGO DLA
CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
I. Zamawiający:
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin,
NIP 712-329-00-97
REGON 061730797
II. Tryb prowadzenia postępowania
Zapytanie ofertowe [wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)].
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zapytania ofertowego na zakup materiałów biurowych został opisany w arkuszu
wyceny, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Właściwie wyceniony arkusz wyceny będą stanowiły podstawę do określenia oferowanej ceny
brutto za przedmiot zamówienia.
3. Wycenione w arkuszu materiały biurowe zostaną dostarczone na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego.
IV. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected]
Termin przesłania oferty: 16 sierpnia 2016 r., do godz. 14.00
V. Termin wykonania przedmiotu zamówienia
Termin wykonania: do 22 sierpnia 2016 r.
VI. Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie kryterium:
Cena – 100%
VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej Oferty
1. O wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem
wiadomości e-mail. Dodatkowo Wykonawca, którego Oferta uznana została za najkorzystniejszą, zostanie poinformowany przez Zamawiającego telefonicznie.
2. Wybór Wykonawcy w drodze zapytania ofertowego jest ważny bez względu na liczbę̨ złożonych ofert.
VIII. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela:
Magdalena Gorgol-Rzepecka
tel. 697 234 249
[email protected]
IX. Uwagi końcowe
1. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia zapytania ofertowego, bez wybrania którejkolwiek z ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z oferentami w celu uzupełnienia
lub doprecyzowania ofert.
3. W przypadku kiedy najtańsza oferta przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenie negocjacji z oferentem w zakresie wynagrodzenia.

Podobne dokumenty