Ubezpieczenie zdrowotne doktorantów Doktoranci niepracujący

Transkrypt

Ubezpieczenie zdrowotne doktorantów Doktoranci niepracujący
Ubezpieczenie zdrowotne doktorantów
Doktoranci niepracujący, którzy ukończyli 26 rok życia powinni zgłosić się do
ubezpieczenia zdrowotnego. W tym celu proszę zgłaszać się do p. Beaty Perek, pok. 216
w celu wypełnienia formularza ZUS ZZA.
Ubezpieczeniem zdrowotnym może być objęty także niepracujący współmałżonek i dzieci
doktoranta.
Do rejestracji do ubezpieczenia zdrowotnego wymagane jest posiadanie: dowodu
osobistego doktoranta i współmałżonka, oraz PESEL dzieci.
Równocześnie informujemy, że doktoranci ubezpieczeni wykonujący umowy zlecenia
powinni pamiętać o ponownym zgłaszaniu do ubezpieczania każdorazowo po zakończeniu
okresu trwania umów.