Część III (str. 486 - 491) - tekst ujednolicony

Transkrypt

Część III (str. 486 - 491) - tekst ujednolicony
III Kalkulacja kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego.
Kalkulacja kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego
województwa kujawsko – pomorskiego na 2015 rok.
W oparciu o zapis art. 46 ust. 3 oraz 56a ustawy z dnia 8 września 2006r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013r., poz. 757 ze zm.), zadania
zespołów ratownictwa medycznego (wyłączone z tych zadań lotnicze zespoły ratownictwa
medycznego), są finansowane z budżetu państwa z części, których dysponentami są
poszczególni wojewodowie. W myśl art.49 ustawy o PRM Wojewoda Kujawsko-Pomorski
zawarł 7 kwietnia 2011 roku Porozumienie z Dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z którym przekazał Dyrektorowi
Kujawsko-Pomorskiemu
Oddziałowi
NFZ
pełnomocnictwo
do
przeprowadzenia
postępowania o zawarcie umów, zawierania, kontroli i rozliczania umów na wykonanie zadań
zespołów ratownictwa medycznego. Środki na finansowanie ZRM Wojewoda przekazuje
Dyrektorowi O K-P NFZ w formie dotacji celowej w trybie i na zasadach określonych
w przepisach o finansach publicznych.
Zapisy ustawy o PRM wskazują, iż wysokość środków na finansowanie ZRM dla
danego województwa określa iloczyn środków ustalonych w ustawie budżetowej
z przeznaczeniem na finansowanie zadań ZRM i udziału procentowego danego województwa
w unormowanej liczbie zespołów. Unormowana liczba zespołów jest to suma zespołów
specjalistycznych oraz iloczyn liczby zespołów podstawowych w tym województwie
i wskaźnika kosztów całodobowego utrzymania zespołu podstawowego stanowiącego 0,75
kosztów
całodobowego
utrzymania
zespołu
specjalistycznego.
Kalkulację
kosztów
funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego na 2015 rok sporządzono w oparciu o:
- liczbę planowanych do zakontraktowania przez OW NFZ w Bydgoszczy świadczeń
(ryczałtów dobowych), uwzględniając liczbę dni roku kalendarzowego 2015;
- cenę zakontraktowanych przez OW NFZ w Bydgoszczy w 2014 roku zespołów ratownictwa
medycznego (podstawowych – 3.053 zł. i specjalistycznych – 4.074 zł.);
- kalkulację kosztów funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego w 2013 roku;
- liczbę planowanych do zakontraktowania przez OW NFZ w Bydgoszczy zespołów
ratownictwa medycznego (podstawowych i specjalistycznych);
- wzrost ceny dobokaretki wynikającej z podwyżki cen towarów i usług prognozowanych
w wysokości 2,5%.
486
Koszty zespołów ratownictwa medycznego na rok 2015:
1. Ilość zespołów ratownictwa medycznego:
87
a) ilość specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego – „S” -
34
b) ilość podstawowych zespołów ratownictwa medycznego – „P”-
53
3. Średnia dobowa stawka (wg. stawek zakontraktowanych świadczeń w 2014 r. przez wzrost
cen towarów i usług prognozowanych w wysokości 2,5%.
a) zespołu „S”
- 4.175 zł.
b) zespołu „P”
- 3.129 zł.
4. Koszty zespołów:
a) specjalistycznych „S” (34 x 4.175 zł x 365)
- 51.811.750 zł.
b) podstawowych „P” (53 x 3.129 zł x 365)
- 60.530.505 zł.
Koszty zespołów ratowniczych „S” i „P” razem: 112.342.255 zł.
Według danych przesłanych przez dysponentów jednostek systemu PRM, koszty
utrzymania stanowiska dyspozytora medycznego (koszty osobowe oraz koszty bezpośrednia i
pośrednia) stanowią około 7-8% całkowitych kosztów związanych z funkcjonowaniem
zespołów ratownictwa medycznego.
Zgodnie z art. 46 ustawy o PRM, w przypadku gdy dysponent jednostki zatrudnia
dyspozytora medycznego albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną, koszt medycznych
czynności ratunkowych wykonywanych przez zespół ratownictwa medycznego uwzględnia
koszty związane z funkcjonowaniem tego dyspozytora medycznego.
487
Tab. 64 Koszty
Kalkulacja kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego
Kalkulacja kosztów pośrednich
działalności zrm w 2013 roku (koszty
administracyjno – gospodarcze
Kalkulacja kosztów bezpośrednich działalności zrm w 2013 roku
W tym:
Koszty osobowe
Lp
.
Nazwa
dysponenta
zespołów
ratownictwa
medycznego
W tym:
Koszty eksploatacyjne ambulansów
W tym:
Adres dysponenta
zespołów
ratownictwa
medycznego
Koszt
funkcjonowania
zespołów
ratownictwa
medycznego w
2013 roku
ogółem
Ogółem
Rzeczywisty koszt dobokaretki w
2013 roku
W tym:
Ogółem
Koszty
osobowe
personelu zrm
Koszty
osobowe
dyspozytor
ów
medycznyc
h
Ogółem
Koszt zakupu
leków i materiałów
Koszt paliwa medycznych
Inne
Ogółem
Koszty
osobowe
Koszt
utrzymania
infrastruktury
tj. budynków,
garaży, itp.
(media)
Średniomiesięc
zny koszt
utrzymania
zrm w 2013
roku
Typu „S”
Typu „P”
ul. Słowackiego
18, 87-700
Aleksandrów
Kujawski
3738305,00
2897169,00
2413750,00
2 108 094
305656,00
483419,00
112788,00
41938,00
328693,00
841136,00
496993,00
344143,00
311525,00
4096,00
3072,00
2
Powiatowy
Szpital w
Aleksandrowie
Kujawskim
Spółka z o.o.
Pałuckie
Centrum
Zdrowia
Spółka z o.o.
ul. Szpitalna 30,
88-400 Żnin
3773177,98
3 220 061,06
2 614 260,36
2 355 777,32
258 483,06
605 800,68
159 842,97
55 941,16
380 016,95
553 116,52
376 119,50
176 997,42
314 431,50
4 134,95
3 101,26
3
Niepubliczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
„Nowy Szpital
Spółka z o.o.”
ul. Wojska
Polskiego 126,
86-100 Świecie
4 050 820,71
3 517 805,85
2 819 044,18
2 536 363,54
282 680,64
698 761,67
144 676,76
46 336,82
507 748,09
533 014,86
236356,00
296 658,86
337 568,39
2 871,28
1 785,19
4
Zespół Opieki
Zdrowotnej w
Chełmnie
Pl. Rydygiera 1
86-200 Chełmno
2 537 655,64
2 317 493,43
2 063 100,48
1 743 227,50
319 872,98
254 392,95
48 239,68
39 545,81
166 610,46
220 162,21
121 436,78
98 725,43
211 471,30
4 405,65
2 579,94
5
Szpital Lipno
Spółka z o.o.
ul. Nieszawska 6,
87-600 Lipno
2 151 816,01
1 938 738,07
1 691 675,97
1 497 520,76
194 155,21
247 062,10
82 314,96
45 871,36
118 875,84
213 077,94
104 649,93
179318,00
3 236,44
2 658,93
6
Nowy Szpital w
Wąbrzeźnie
Spółka z o.o.
ul. Wolności 27,
87-200 Wąbrzeźno
2 004 931,70
1 775 499,76
1 493 024,27
1 418 694,91
74 329,36
282 475,49
53 011,53
33 448,27
196 015,69
229 431,94
140 882,43
88 549,51
167 077,64
3 872,05
1 620,92
89-410 Więcbork
3 718 620
2 405 277,47
2 001 819,30
1 788 675,30
213144,00
403 458,17
69 834,88
16 223,53
317 399,76
1 313 342,5
3
279 483,69
1 033 858,84
309885,00
4130,00
3199,00
1
108 428,01
ul. Mickiewicza 26
87-100 Toruń
ul. Św. Józefa 5359
14 442 000
9 295 000
7 759 000
7 759 000
0*
1 536 000
365000,00
78000,00
1 093 000
2 147 000
0,00
0,00
954000,00
4000,00
2666,66
9
NOVUM-MED
Spółka z o.o.
w Więcborku
Wojewódzki
Szpital
Zespolony w
Toruniu
Wojewódzka
Stacja
Pogotowia
Ratunkowego w
Bydgoszczy
85-790 Bydgoszcz,
ul. Produkcyjna 13
19 480 095,06
15 341 729,39
11 643 907,84
10 945 881,58
698 026,26
3 670 821,5
5
561 730,91
380 710,48
2 728 380,1
6
4 165 365,6
7
2 728 872,0
8
1 436 493,59
1 623 341,26
5 143,29
2 513,97
10
Szpital
Powiatowy Sp. z
o.o.
ul. Dr J. G. Koppa
1E
2 590 914,17
2 313 459,28
1 745 360,11
1 489 579,06
255 781,05
568 099,17
**
37 721,17
530378,00
277 454,89
98 861,56
178 593,33
215 909,51
4080,00
3 018,40
7
8
488
11
Nowy Szpital w
Nakle i Szubinie
Spółka z o.o.
ul. Mickiewicza 7,
89-100 Nakło nad
Notecią
3 629 515
3 183 785
2 517 915
2 281 678
236237,00
665870,00
130923,00
76239,00
458708,00
445730,00
245151,00
200579,00
302460,00
3736,00
2042,00
12
Samodzielny
Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej w
Radziejowie
88-200 Radziejów
ul. Szpitalna 3
2 466 952
2 146 714
1 624 031
1 312 798
311233,00
522683,00
129829,00
7448,00
385406,00
320238,00
185476,00
134762,00
205579,00
4104,00
2655,00
13
Samodzielny
Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
Stacja
Pogotowia
Ratunkowego
we Włocławku
87-800 Włocławek
ul. Lunewil 15
9 330 786,39
8 163 222,16
6 887 193,47
6 501 251,78
385 941,69
1 276 028,6
9
364 737,15
171 757,80
739 533,74
1 167 564,2
3
767 336,56
400 227,67
777 565,53
3 864,09
2 479,44
86-010 Koronowo
ul. Dworcowa 55
1 736 915
1 603 914
1 313 129
977814,00
335315,00
290785,00
45351,00
55589,00
189845,00
133001,00
101262,00
31739,00
144743,00
4759,00
0,00
88-100
Inowrocław ul.
Poznańska 97
7 379 285
6 350 521
5 538 333
4 957 527
580806,00
812188,00
138382,00
82624,00
591183,00
1 028 763
573308,00
455455,00
614940,00
4160,00
2974,00
15
Samodzielny
Publiczny
zakład Opieki
Zdrowotnej w
Koronowie
Publiczny
Specjalistyczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej w
Inowrocławiu
16
Samodzielny
Publiczny
zakład Opieki
Zdrowotnej w
Rypinie
87-500 Rypin
ul. 3 Maja 2
2 521 055
2 251 330
1 891 328
1 596 725
294603,00
273048,00
45994,00
33707,00
193347,00
269725,00
151651,00
118074,00
210088,00
4019,00
2888,00
Szpital
Tucholski
Spółka z o.o.
89-500 Tuchola,
ul.
Nowodworskiego
14-18
4 097 341
3 404 263
2 746 055
2 473 217
272838,00
658208,00
102334,00
80533,00
475341,00
693078,00
199237,00
493841,00
341445,00
4523,00
3382,00
ul. Władysława
Sikorskiego 32,
86-300 Grudziądz
7 708 018,51
6 756 979,49
5 633 168,45
5 307 785,38
325 383,07
1 123 811,0
4
264 251,96
150 834,19
708 724,89
951 039,02
352 778,73
41 571,97
642 334,88
3792,00
2435,00
88-300 Mogilno
ul. Kościuszki 10
2 372 077,89
1 865 763,20
1 643 527,84
1 481 071,36
22 406,48
882 335,36
56 905,92
30 914,76
134 516,08
506 314,69
366 423,17
139 891,52
197 673,16
3 887,90
2 670,95
87-140 Chełmża
ul. Szewska 23
1 701 236
1 586 728
1 296 480
1 068 720
227760,00
280248,00
54695,00
36266,00
189287,00
124508,00
57816,00
66692,00
141770,00
4725,00
87-300 Brodnica
ul. Wiejska 9
2 158 137,12
2 267 726,77
1 778 670,34
1 669 080,69
109 589,65
280 381,49
31 384,25
38 355,32
210 641,92
208 674,94
168 136,92
40 538,02
79931,00
2 502,94
2 738,46
7511482,98
2897169,00
2413750,00
977814,00
2777592,00
3986449,00
1125296,00
492344,00
3342188,00
2827416,00
2247250,00
1845285,00
3795684,00
2386,86
1205,41
14
17
20
Regionalny
Szpital
specjalistyczny
im. dr.
Władysława
Biegańskiego
w Grudziądzu
Samodzielny
Publiczny
zakład Opieki
Zdrowotnej w
Mogilnie
Szpital
Powiatowy
Spółka z o.o.
w Chełmży
21
Zespół Opieki
Zdrowotnej w
Brodnicy
18
19
RAZEM
489
Tab. 65 Średnie koszty utrzymania
Średniomiesięczny koszt
utrzymania stanowiska
dyspozytorskiego w 2013 roku
Udział % (procentowy) średniomiesięcznego kosztu utrzymania stanowiska
dyspozytorskiego w stosunku do średniomiesięcznego kosztu funkcjonowania
zespołów ratownictwa medycznego w 2013 roku
Nazwa dysponenta zespołów ratownictwa medycznego
Adres dysponenta zespołów
ratownictwa medycznego
1
Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim
Spółka z o.o.
ul. Słowackiego 18, 87-700
Aleksandrów Kujawski
30 195
9,6
2
Pałuckie Centrum Zdrowia Spółka z o.o.
ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin
21 540,26
6,85
3
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Nowy Szpital Spółka z o.o.”
23 556,72
6,98
4
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
ul. Wojska Polskiego 126, 86100 Świecie
Pl. Rydygiera 1 86-200
Chełmno
3 808,01
1,8
5
Szpital Lipno Spółka z o.o.
17 797,56
9,92
6
Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Spółka z o.o.
6 194,11
3,71
7
NOVUM-MED Spółka z o.o. w Więcborku
8
Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu
ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno
ul. Wolności 27, 87-200
Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 26 89-410
Więcbork
87-100 Toruń, ul. Św. Józefa
53-59
9
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Bydgoszczy
10
17 762
5,73
87 000
9,12
85-790 Bydgoszcz, ul.
Produkcyjna 13
133 906,88
8,24
Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
ul. Dr J. G. Koppa 1E
21 421,30
9,92
11
Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Spółka z o.o.
ul. Mickiewicza 7, 89-100
Nakło nad Notecią
19 686
6,5
12
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Radziejowie
88-200 Radziejów ul. Szpitalna
3
25 936
12,62
13
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Stacja Pogotowia Ratunkowego we Włocławku
87-800 Włocławek ul. Lunewil
15
37 448,51
4,82
14
Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w
Koronowie
86-010 Koronowo ul.
Dworcowa 55
29 265
20,22
15
Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Inowrocławiu
88-100 Inowrocław ul.
Poznańska 97
57 879
9,41
16
Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w
Rypinie
87-500 Rypin ul. 3 Maja 2
28 522
13,59
Szpital Tucholski Spółka z o.o.
89-500 Tuchola, ul.
Nowodworskiego 14-18
23 520
6,89
ul. Władysława Sikorskiego 32,
86-300 Grudziądz
18 756,70
2,92
88-300 Mogilno ul. Kościuszki
10
5 113,21
13
87-140 Chełmża ul. Szewska
23
---------
---------
17
18
19
20
21
Regionalny Szpital specjalistyczny
dr. Władysława Biegańskiego
Grudziądzu
im.
w
Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w
Mogilnie
Szpital Powiatowy Spółka z o.o.
Chełmży
w
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
ŚREDNIA
87-300 Brodnica ul. Wiejska 9
14 429,53
18,05
13350,81
8,57
490
IV.
PLANOWANE NA LATA 2011 – 2015 NOWE JEDNOSTKI
SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
491