Odpowiedzi na pytania

Komentarze

Transkrypt

Odpowiedzi na pytania
Lublin, 27.10.2016 r.
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawy leków dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie
(znak sprawy 60/16)
Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), w związku z
pytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Zamawiający przesyła treść
pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami.
Dotyczy pakietu 5 pozycja 8,
Czy zamawiający wymaga, by lek wymieniony w pakiecie 5 pozycja 8 był zarejestrowany we wskazaniach:
A. choroby układu nerwowego w tym:
1. zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego,
2. ostre urazy rdzenia kręgowego.
B. choroby reumatyczne w tym:
1. RZS, Młodzieńcze RZS, ZZSK
C. choroby oczu w tym: ciężkie ostre i przewlekłe procesy alergiczne i zapalenia obejmujące oko i jego
przydatki.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
Ponadto zamawiający dodaje w zadaniu nr 5 pozycja 9, lek Methylprednisolone 0,04 G/1 ml x 1 fil słowo „acetate”.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian i są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.
Z poważaniem
Mirosław Orgasiński
1