Zaświadczenie lekarskie dla kandydata do klasy sportowej

Transkrypt

Zaświadczenie lekarskie dla kandydata do klasy sportowej
Ostróda, ..................................
......................................................
/pieczątka przychodni sportowej/
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE
POTWIERDZAJĄCE BRAK PRZECIWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH
DO UPRAWIANIA SPORTU
Ja, niżej podpisany: ...........................................................................................................................................
lekarz medycyny sportowej, oświadczam, że po zbadaniu kandydata do klasy sportowej:
...................................................................................................................................................................................
ur. ...................................., zam. ............................................................................................................................
stwierdzam brak przeciwwskazań do uprawiania dyscypliny sportowej: piłka siatkowa,
piłka nożna.
Kandydat jest zdrowy i może być uczniem klasy sportowej Gimnazjum nr 1 im. Polskich
Noblistów w Ostródzie.
Waga: .........................
Wzrost: .......................
Data wykonania badania: .............................................
...............................................................................
/podpis i imienna pieczątka lekarza sportowego/

Podobne dokumenty