przedmiar robót budowa kanalizacji deszczowej koszty kwalifikowalne

Transkrypt

przedmiar robót budowa kanalizacji deszczowej koszty kwalifikowalne
PRZEDMIAR ROBÓT
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
KOSZTY KWALIFIKOWALNE
45231300-8
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
BRANŻA
:
:
:
:
Modernizacja ul. Leśnej
OLECKO, ul. Leśna.
Gmina Olecko, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko
Sanitarna
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
:
:
:
zł
zł
zł
Słownie:
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
Lp.
Podstawa wyceny
Opis
2
3
1
Zajęcie terenu
1 Kalkulacja in- Zajęcie terenu - jezdnia, chodnik - do 30 dni
d.1 dywidualna
Razem dział: Zajęcie terenu
2
Ogrodzenie i znaki ostrzegawcze
2 KNR 4-01
Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu - poz.
d.2 0420-01
zast. - bariera ochronna U-20a - dwustronna
3 KNR 2-31
Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakad.2 0703-01
zu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2
4 KNR 2-31
Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,
d.2 0703-03
ostrzegawczych,informacyjnych
Razem dział: Ogrodzenie i znaki ostrzegawcze
3
Roboty ziemne
5 KNR 2-01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych d.3 0119-03
trasa drogi w terenie równinnym - poz. zast. - wytyczenie
sieci i przyłączy
6 KNR 2-01
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o
d.3 0206-04
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku
samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
7 KNR 2-01
Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transpord.3 0214-04
tu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - wywóz nadmiaru
ziemi z budowy
8 KNR 2-01
Umocnienie pionowych ścian wykopów o głęb.do 3m pod
d.3 0326-02
obiekty specjalne w gruntach suchych kat.III-IV balami
drewnianymi wraz z rozbiórką
9 KNR 2-01
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsięd.3 0218-02
biernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III - przykanaliki kd
10 KNR 2-01
Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o
d.3 0310-02
szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku
na odkład (kat.gr.III)
11 KNR 2-01
Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o
d.3 0310-06
szer.dna do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład
(kat.gr.III)-dod.za każde dalsze 0.5m głębok.
12 KNR 2-18
Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10
d.3 0501-01
cm
13 KNR 2-28
Obsypka rurociągu gruntem z wykopu, jego przesianie
d.3 0501-08
14 KNR 2-01
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3
d.3 0212-07
w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi
na odl.do 1 km
15 KNR 2-01
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczed.3 0230-01
niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
16 KNR 2-01
Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie
d.3 0236-03
kat. I-III
17 KNR 2-19
Zabezpieczenie kabla w ziemi
d.3 0218-01
Razem dział: Roboty ziemne
4
Roboty montażowe
18 KNR 2-20
Przejścia przez ścianę betonową o grub. do 15 cm dla
d.4 0113-03
rurociągów cieplnych zasilających lub powrotnych z rur
stalowych o śr. 150-200 mm - poz. zast. - włączenie do
istn. studni rewizyjnej z uszczelką
19 KNR-W 2-18
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200
d.4 0408-03
mm
20 KNR-W 2-18
Kanały z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o
d.4 0407-01
śr. nominalnej 280 mm - poz. zast. - rury dwuścienne d=
200 mm
21 KNR-W 2-18
Kanały z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o
d.4 0407-01
śr. nominalnej 280 mm - poz. zast. - rury dwuścienne d=
250 mm
22 KNR-W 2-18
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250
d.4 0408-04
mm
23 KNR-W 2-18
Kanały z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o
d.4 0407-02
śr. nominalnej 350 mm - poz. zast. - rury dwuścienne d=
300 mm
24 KNR-W 2-18
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm
d.4 0513-03
w gotowym wykopie o głębok. 3m
25 KNR 2-18
Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o
d.4 0625-02
śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu
26 KNR-W 2-18
Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem - izolad.4 0614-01
cja żużlem - rurociąg d=300 mm
Jedn. miary
Ilość
4
5
1
-2-
Norma PRO Wersja 4.24
m2
2460.000
m
2056.000
szt.
16.000
szt.
16.000
km
1.226
m3
2695.741
m3
957.550
m2
3488.400
m3
612.000
m3
78.860
m3
83.660
m2
785.600
m3
588.480
m3
3194.791
m3
3194.791
m3
3194.791
zabezp.
3.000
szt.przejsc
6.000
m
190.000
m
10.000
m
107.500
m
915.500
m
3.000
stud.
26.000
szt.
40.000
m3
2.700
Cena
zł
(7 / 5)
6
Wartość
zł
7
Lp.
Podstawa wyceny
Opis
Jedn. miary
1
2
3
27 KNR 2-18
Izolacja żużlem - zabezpieczenie rurociągów o śr.250
d.4 0722-07
mm przed zamarzaniem
Razem dział: Roboty montażowe
5
Roboty zakończeniowe
28 KNR 2-18
Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej
d.5 0804-02
200 mm
29 KNR 2-18
Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej
d.5 0804-03
250 mm
30 KNR 2-18
Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej
d.5 0804-04
300 mm
31 KNR 2-01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych d.5 0119-03
trasa drogi w terenie równinnym - poz. zast. - inwentaryzacja geodezyjna
Razem dział: Roboty zakończeniowe
6
Roboty porządkowe
32 KNR 2-31
Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych d.6 1406-03
sieć kd istn.
33 KNR 2-31
Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych
d.6 1406-02
ulicznych - wpusty istn.
34 KNR 4-05I
Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych
d.6 0411-02
o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
35 KNR 2-18
Płyty żelbetowe ze skrzynkami żeliwnymi włazowymi
d.6 0621-06
oraz płyty żelbetowe przejściowe na kominach komór i
studzienek o śr.1600 mm - pierścienie odciążające na istniejących studniach
Razem dział: Roboty porządkowe
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu
Wartość narzutów kosztorysu objętych podatkiem VAT
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
Słownie:
-3-
Norma PRO Wersja 4.24
4
Ilość
m
5
180.500
m
200.000
m
1023.000
m
3.000
km
1.226
szt.
14.000
szt.
10.000
kpl.
8.000
kpl.
14.000
Cena
zł
(7 / 5)
6
Wartość
zł
7

Podobne dokumenty