oznaczenie sprawy DBA-2/240-53/2016 po poprawkach

Transkrypt

oznaczenie sprawy DBA-2/240-53/2016 po poprawkach
Załącznik Nr 1
oznaczenie sprawy DBA-2/240-53/2016 po poprawkach
Zbiorcze zestawienie złożonych ofert
Numer
oferty
Nazwa (firma)
i adres Wykonawcy
Cena oferty
Warunki płatności
1
Piotr Stańczak
ul. Górnośląska 2 m. 21
00-444 Warszawa
2 920,00 euro miesięcznie
(wartość w okresie
obowiązywania umowy –
14 miesięcy – 40 880,00 euro)
Zgodnie z SIWZ
..........................................................
(podpis osoby sporządzającej protokół)
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa
....................................................................
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)
tel.: 22 556 01 29 < fax: 22 826 20 30
[email protected] < www.uokik.gov.pl
1

Podobne dokumenty