WEKSEL WŁASNY

Transkrypt

WEKSEL WŁASNY
WEKSEL WŁASNY
………………………………………………………….. (miejsce i data wystawienia weksla)
……………………………………………(termin płatności weksla) zapłacę bez protestu za ten
własny
weksel
na
zlecenie
wierzyciela
…………………………………………………………………………………………………..
sumę ……………… (słownie:………………………………………………………………).
Płatny: …………………………..
Wystawca weksla:……………………………………
(imię i nazwisko)
……………………………………
(adres)
………………………………….
(PESEL, imiona rodziców)
……………………………………
(własnoręczny podpis)

Podobne dokumenty